27:20

ואתה תצוה את-בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד

" , , , - , .

x x x x .

(, ) , h ואתה: , , , . (), h תצוה: , , , . () (, ), - את-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . (, ) , ויקחו: , , , , . , אליך: , , , . , שמן זית זך: , , ; , , ; , . , כתית: , , , . , למאור: , , , , . , h להעלת: , , , , . (), נר: , . (), תמיד: , , , .

 

27:21

באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על-העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד--בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל

, , , , , - , x X .

x x x x x x x .

() , h באהל מועד: , , , ; , , , . , מחוץ: , , , . , לפרכת: , , , , . (), אשר: , , . (; , ) , -h על-העדת: , - , , , . , יערך: , , , . , אתו: , , . , h אהרן: , , , . (, ) (, ) , ובניו: , , , , . () , מערב: , , , . , -- עד--בקר: , -- , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . , חקת: , , . , עולם: , , , . , לדרתם: , , , , . , מאת: , , . (, ), בני: , , . , ישראל: , , , , .

 

 

 

28:1

ואתה הקרב אליך את-אהרן אחיך ואת-בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו-לי אהרן נדב ואביהום אלעזר ואיתמר בני אהרן

, , - : , , , .

x x xx x xx x x x.

(, ) , h ואתה: , , , . ( ), h הקרב: , , , . , אליך: , , , . () , -h את-אהרן: , - , , , . , אחיך: , , , . (, ) () (, ), - ואת-בניו: , , - , , , . , אתו: , , . (), מתוך: , , , . (, ), בני: , , . , ישראל: , , , , . , h- לכהנו-לי: , , , , - , . , h אהרן: , , , . , נדב: , , . , h ואביהוא: , , , , , , . , אלעזר: , , , , . , ואיתמר: , , , , , . (, ), בני: , , . , h אהרן: , , , .

 

28:2

ועשית בגדי---קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת

, , x .

x xx x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , --- בגדי---קדש: , , , --- , , . , h לאהרן: , , , , . , אחיך: , , , . (), לכבוד: , , , , . (; ), ולתפארת: , , , , , , .

, h עשה: , , . , . , ? , . . , , . , , , , . , ? , . : , , ? , עשה. , , , . , . : ה , ע. h, . , . . . , . : , . , . , . . , . , , .

- h, - עשית: ית. - ת, ישע.

, בגדי: , , , . , h, י. י, דגב. , ב , , , ג, , ד, , י. בגדי . , . , י, ד , ג, , , ב, . : ב .

--- h. , . , , , h. ידגב, , , , קדש. - , , . ? ק ד ש. , . ידגב, קדש, h. , . , .

, , , . , , , ---. , י , ד, ג, ב. , h , . , . , , . , , . , . , ? . , . . , , , , , .

? , , . h , . קדש. , : --- h. , תישעו. , h, ק, , ד, . ש, , , תישעו. , , , , . ש , ד ק: . h ידגב. .

, אחיך: , , , . , : , . , . , . . , , א. , , , . , , . ? א, ח, . , : . , .

. . (), . כבוד: , , , . , : . ד ו ב כ. , . . כבוד. , כ, , ב, ו ד. , . כ, ב, ד , ו. , , , . , , . , ל: ? : . ? , , , . . , תפארת: , , , , . : ת, פ, א, ר, ת. : תראפת. ת, ר, א, פת. תראפת, תראפת, : .

 

28:3

ואתה תדבר אל-כל-חכמי-לכ אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את-בגדי אהרן לקדשו לכהנו-לי

- , X , , .

xx x xx x xx .

(, ) , h ואתה: , , , . (), תדבר: , , , . (; ) ( ; , ) (, ) , --- אל-כל-חכמי-לב: , - , - , , , - , . , אשר: , , . (; ) ߻, מלאתיו: , , , , , . (), רוח: , , . (), h חכמה: , , , . (, ) (; ; ), ועשו: , , , . () , - את-בגדי: , - , , , . , h אהרן: , , , . , לקדשו: , , , , . , h- לכהנו-לי: , , , , - , .

 

28:4

ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי-קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו-לי

, : X, , , X, ; , , .

x xx xx .

(, ) , h ואלה: , , , . , h הבגדים: , , , , , . (), אשר: , , . (; ; ) , יעשו: , , , . ( - ), חשן: , , . (, ) ( ), ואפוד: , , , , . (, ) , ומעיל: , , , , . (, ) , וכתנת: , , , , . ( ), תשבץ: , , , . , מצנפת: , , , , . (, ) , ואבנט: , , , , . (, ) (; ; ) , ועשו: , , , . , - בגדי-קדש: , , , - , , . , h לאהרן: , , , , . , אחיך: , , , . (, ) (, ) , ולבניו: , , , , , . , h- לכהנו-לי: , , , , - , .

 

28:5

והם יקחו את---הזהב ואת---התכלת ואת--הארגמן ואת-תולעת השני ואת-השש

, , , , ;

x x x x x x.

(, ) , h והם: , , . (), יקחו: , , , . () , ---hh את---הזהב: , --- , , , . (, ) ( ) , ---h ואת---התכלת: , , --- , , , , . (, ) () (), --h ואת--הארגמן: , , -- , , , , , . (, ) () - (), -򻠠 ואת-תולעת: , , - , , , , . , h השני: , , , . (, ) () , -h ואת-השש: , , - , , .

 

28:6

ועשו את-האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חשב

X , , , X , X .

x x x.

(, ) (; ; ) , ועשו: , , , . () ( ), -h את-האפד: , - , , , . , h זהב: , , . , תכלת: , , , . (, ) (), וארגמן: , , , , , . Ҹ- (), תולעת: , , , , . , שני: , , . (, ) , ושש: , , . (, ) (), משזר: , , , . (; ; ), h מעשה: , , , . , חשב: , , .

 

28:7

שתי כתפת חברת יהיה-לו אל-שני קצותיו וחבר

, , - .

x x x x.

, שתי: , , . (), כתפת: , , , . (), חברת: , , , . , hh- יהיה-לו: , , , - , . (; ) , - אל-שני: , - , , . , קצותיו: , , , , , . (, ) (), וחבר: , , , .

 

28:8

וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר

, , . X, , , , , X .

x x x x .

(, ) , וחשב: , , , . ( ), אפדתו: , , , , . (), אשר: , , . (; , ) , עליו: , , , . (; ; ) , h כמעשהו: , , , , , . , ממנו: , , , . , hh יהיה: , , , . , h זהב: , , . , תכלת: , , , . (, ) (), וארגמן: , , , , , . (, ) - (), ותולעת: , , , , , . , שני: , , . (, ) , ושש: , , . (, ) (), משזר: , , , .

 

28:9

ולקחת את-שתי אבני-שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל

, , X :

x x x x .

(, ) (), ולקחת: , , , , . () , - את-שתי: , - , , . , -h אבני-שהם: , , , - , , . (, ) (), ופתחת: , , , , . (; , ) , h עליהם: , , , , . , שמות: , , , . (, ), בני: , , . , ישראל: , , , , .

 

28:10

ששה משמתם על האבן האחת ואת-שמות הששה הנותרים על-האבן השנית כתולדתם

X , X - .

x xx x x .

, h ששה: , , . (, ) , משמתם: , , , , . (; , ), על: , . , h האבן: , , , . , h האחת: , , , . (, ) () , - ואת-שמות: , , - , , , . , hh הששה: , , , . , h הנותרים: , , , , , , . (; , ) , -h על-האבן: , - , , , . , h השנית: , , , , . (; ), כתולדתם: , , , , , , .

 

28:11

מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את-שתי האבנים על-שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם

, , X X .

x x x x x .

(; ; ), h מעשה: , , , . () , חרש אבן: , , ; , , . (), פתוחי: , , , , . , חתם: , , . (), תפתח: , , , . () , - את-שתי: , - , , . , h האבנים: , , , , , . ( ; ; ) , -- על--שמת: , -- , , . (, ), בני: , , . , ישראל: , , , , . , מסבת: , , , . (), משבצות: , , , , , . , h זהב: , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , אתם: , , .

 

28:12

ושמת את-שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את-שמותם לפני יהוה על-שתי כתפיו לזכרן

: - X ; X X X X - .

x x x x .

(, ) (; ; ; ), ושמת: , , , . () , - את-שתי: , - , , . , h האבנים: , , , , , . (; ; ), על: , . (), כתפת: , , , . ( ), h האפד: , , , . , אבני: , , , . (; ), זכרן: , , , . (, ), לבני: , , , . , ישראל: , , , , . (, ) (; ; ), ונשא: , , , . , h אהרן: , , , . () , - את-שמותם: , - , , , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . (; ; ) , - על-שתי: , - , , . (; ) , כתפיו: , , , , . (; ), לזכרן: , , , , .

 

28:13

ועשית משבצת זהב

;

.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (), משבצת: , , , , . , h זהב: , , .

 

28:14

ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את-שרשרת העבתת על---המשבצת

- X , .

x .

(, ) , ושתי: , , , . , שרשרת: , , , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , . , מגבלת: , , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , אתם: , , . (; ; ), h מעשה: , , , . , עבת: , , . (, ) (), h ונתתה: , , , , . () , - את-שרשרת: , - , , , , . , h העבתת: , , , , . (; ; ) (), ---h על---המשבצת: , --- , , , , , .

 

28:15

ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו

X, , , : X, , , , X , .

x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . ( - ), חשן: , , . (, , , , ; , , , ; , , , ), hמשפט מעשה חשב: , , , ; , , , ; , , . , (; ; ), h כמעשה: , , , , . ( ), אפד: , , . (; ; ) , תעשנו: , , , , . , h זהב: , , . , תכלת: , , , . (, ) (), וארגמן: , , , , , . (, ) - (), ותולעת: , , , , , . , שני: , , . (, ) , ושש: , , . (, ) (), משזר: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , אתו: , , .

 

28:16

רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו

X, , .

x x.

, רבוע: , , , . , hh יהיה: , , , . , כפול: , , , . , זרת: , , . (, ), ארכו: , , , . (, ) , וזרת: , , , . (, ), רחבו: , , , .

 

28:17

ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד

X, : , , - ;

xx.

(, ) (), ומלאת: , , , , . ( ), בו: , . (), מלאת: , , , . , אבן: , , . , h ארבעה: , , , , . (; , ), טורים: , , , , . , אבן: , , . (; , ), טור: , , . , אדם: , , . , h פטדה: , , , . (, ) , וברקת: , , , , . (; , ), h הטור: , , , . , h האחד: , , , .

 

, h h. , . , . , , . , , . , . , , . , . . . טור: , , . ט , ו ר. , , . , , . , , . , , : ו , , , ר ט, . , , אחד: , , . , . , . ד, , א, , ח, , . . . , , אחד. א, , , ח , , ד. . , , . ד א ח.

, אדם: , , . , . , א , ד , , , ם. , א, , ד ם, . ו א דם ם ד . .

, , h . , . , , , , , , . . : , . : , . : , . , h פטדה: , , , . פ, שגד: , , . , פ. ט : ט , . , . ט . , ט. ט, ד ה פ. , . : . - , , ה, ד, ט. פ. , ם, ד , א . ם, ד, , א. , . . . ה, , , ד, , , ט, , . , , פ, . .

, ברקת: , , , . . . , , , , . . , ו. . . . תקרב. ת, ק : , , ר, , , , ב. : .

 

28:18

והטור השני נפך ספיר ויהלם

- , ;

x x.

(, ) (; , ), h והטור: , , , , . , h השני: , , , . , נפך: , , . , ספיר: , , , . (, ) , h ויהלם: , , , , .

 

, h h. , נפך: , , . : . , נ . , , נפך, , , ? , , . , . , . , ךפנ, . . . , . . . , . . , , , . - . , , , . . , , , , , , , . . , . , . ? . ך פ, , נ, . . . , : . , . . .

, ספיר: , , , . : . , ר, י פ ס. , , ס, , , פ. שגד, פ.

? , , , , יהלם: , , , .

חטף: , , . , ף, ט ח, . , , , . ? ם, ל. , ה, , י. ם , ל, , . , ם, להי. ל ם , ה, י. , : , , ף ט ח. , ל, , ה, י. , , .

 

28:19

והטור השלישי לשם שבו ואחלמה

- , ;

x x.

(, ) (; , ), h והטור: , , , , . , h השלישי: , , , , , . , לשם: , , . , שבו: , , . (. ) , h ואחלמה: , , , , , .

 

, h h. , . שלישי: , , , , . ש, ל ישי. ? , י י . ש. , , , , ש. , , . , , . ש , ל, , , ישי. , י , , , ש י ל ש. , י י.

, לשם: , , . . םשל. . , . , , ם של . : , . , . , , , , , . ם, של, , . , .

, שבו: , , . , . , ש ו ב. , ו. ו ב ש. . , ו , ב, ש. -, . , , ש.

, h אחלמה: , , , , . , . , , . , , . . ? , , , . . h, א, ח, , ל, מ ה. , , , , למה, , ח. , , . - , - . , , . , , , . , . , , . , , , , . , . , , . , , . , . , , . , : . . . . ? , , , , , : , . , , . . , , , h: ה מ, ל, ח א. , א, ח. , ח, : , , , , , . , , -. . , . -, , , . ? ח . , ה מל.

 

28:20

והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם

- X, : X X .

x .

(, ) (; , ), h והטור: , , , , . , h הרביעי: , , , , , . , תרשיש: , , , , . (, ) , h ושהם: , , , . (, ) , h וישפה: , , , , . (), משבצים: , , , , , . , h זהב: , , . , h יהיו: , , , . (), במלואתם: , , , , , , .

, h. רביעי: , , , , . , . . רביעי . . , . . ש.

, תרשיש: , , , , . , . , ? , , , , . , , דגש , : שגד . : ש. , , , . , י, , ש. , . , ש, ש, , ר . ש , ת. : , .

, h שהם: , , . : , . , ,

. , ם, ה, , , , : ש . . ם , . , , ם, .

, h ישפה: , , , . ה , פ. ש, , , , י.

, , , . י, , : , . , ש, פ , , פ, ה. , ה, , : 1 1, 2 2, 3 - 3: . ש , , י - . ? , , , . , .

 

28:21

והאבנים תהיין על-שמת בני-ישראל שתים עשרה על-שמתם פתוחי חותם איש על-שמו תהיין לשני עשר שבט

: x - X , , , - x .

x x x x x .

(, ) , h והאבנים: , , , , , , . (), h תהיין: , , , , . ( ; ; ) , - על-שמת: , - , , . (, ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . , h שתים עשרה: , , , ; , , , . ( ; ; ) , - על-שמתם: , - , , , . (), פתוחי: , , , , . , חותם: , , , . , איש: , , . ( ; ; ) , - על-שמו: , - , , . (), h תהיין: , , , , . , לשני עשר: , , , ; , , . (, ), שבט: , , .

 

28:22

ועשית על-החשן שרשת גבלת מעשה עבת זהב טהור

X , ;

.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (; ; ) ( - ), -h על-החשן: , - , , , . , שרשת: , , , . , גבלת: , , , . (; ; ), h מעשה: , , , . , עבת: , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , .

 

28:23

ועשית על--החשן שתי טבעות זהב ונתת את-שתי הטבעות על-שני קצות החשן

X X , X X X;

.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (; ; ) ( - ), --h על--החשן: , -- , , , . , שתי: , , . , טבעות: , , , , . , h זהב: , , . (, ) (), ונתת: , , , . () , - את-שתי: , - , , . , h הטבעות: , , , , , . (; ; ) , - על-שני: , - , , . , קצות: , , , . ( - ), h החשן: , , , .

 

28:24

ונתתה את-שתי עבתת הזהב על--שתי הטבעת אל--קצות החשן

X X X X.

.

(, ) (), h ונתתה: , , , , . () , - את-שתי: , - , , . , עבתת: , , , . , hh הזהב: , , , . (; ; ) , -- על--שתי: , -- , , . , h הטבעת: , , , , . (; ) , -- אל--קצות: , -- , , , . ( - ), h החשן: , , , .

 

28:25

ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על-שתי המשבצות ונתתה על--כתפות האפד אל-מול פנוב

x X X .

.

(, ) (), ואת: , , . , שתי: , , . , קצות: , , , . , שתי: , , . , h העבתת: , , , , . (), תתן: , , . (; ; ) , - על-שתי: , - , , . (), h המשבצות: , , , , , , . (, ) (), h ונתתה: , , , , . (; ; ) (), -- על--כתפות: , -- , , , , . ( ), h האפד: , , , . (; ) () , - אל-מול פניו: , - , , ; , , , .

 

28:26

ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על-שני קצות החשן על-שפתו אשר אל-עבר האפוד ביתה

X , X X x X X, , .

x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , שתי: , , . , טבעות: , , , , . , h זהב: , , . (, ) (), ושמת: , , , . , אתם: , , . (; ; ) , - על-שני: , - , , . , קצות: , , , . ( - ), h החשן: , , , . (; ; ) , - על-שפתו: , - , , , . (), אשר: , , . (; ) , - אל-עבר: , - , , . ( ), h האפוד: , , , , . (), h ביתה: , , , .

 

28:27

ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על-שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד

X , X , , , .

x x x x x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , שתי: , , . , טבעות: , , , , . , h זהב: , , . (, ) (), h ונתתה: , , , , . , אתם: , , . (; ; ) , - על-שתי: , - , , . (), כתפות: , , , , . ( ), h האפוד: , , , , . , h מלמטה: , , , , . (; ) () , ממול פניו: , , , ; , , , . , לעמת: , , , . () , מחברתו: , , , , , . (, , ), ממעל: , , , . , לחשב: , , , . ( ), h האפוד: , , , , .

 

28:28

וירכסו את-החשן מטבעתו אל-טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על-חשב האפוד ולא-יזח החשן מעל האפוד

X , X , - X .

x x x x x x.

(, ) (), וירכסו: , , , , , . () ( - ), -h את-החשן: , - , , , . (; , -; , ) , מטבעתו: , , , , , . (; ) , - אל-תבעת: , - , , , . ( ), h האפוד: , , , , . , בפתיל: , , , , . , תכלת: , , , . () , h להיות: , , , , . (; ; ) , - על-חשב: , - , , . ( ), h האפוד: , , , , . (, ) () , - ולא-יזח: , , - , , . ( - ), h החשן: , , , . (, ), מעל: , , . ( ), h האפוד: , , , , .

 

28:29

ונשא אהרן את--שמות בני--ישראל בחשן המשפט על-לבו בבאו אל-הקדש לזכרן לפני-יהוה תמיד

X, , , X , - .

x x x .

(, ) (; ), ונשא: , , , . , h אהרן: , , , . () , -- את--שמות: , -- , , , . (, ) , -- בני--ישראל: , , -- , , , , . ( - ), בחשן: , , , . (, , , , ), h המשפט: , , , , . (; ; ) , - על-לבו: , - , , . (, ), בבאו: , , , . (; ) , -h אל-הקדש: , - , , , . , לזכרן: , , , , . (; ; ) ---, --- לפני-יהוה: , , , - , , , . (), תמוד: , , , .

 

28:30

ונתת אל--חשן המשפט את-האורים ואת-התמים והיו על-לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את-משפט בני-ישראל על-לבו לפני יהוה תמיד

X, , , , , .

x x x x x .

(, ) (), ונתת: , , , . (; ) ( - ), -- אל--חשן: , -- , , . (, , , , ), h המשפט: , , , , . () , -h את-האורים: , - , , , , , . (, ) , -h ואת-התמים: , , - , , , , . (, ) () , h והיו: , , , . (; ; ) , - על-לב: , - , . , h אהרן: , , , . (, ), בבאו: , , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . (, ) (; ), ונשא: , , , . , h אהרן: , , , . () (, , , ), - את-משפט: , - , , , . (, ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (; ; ) , - על-לבו: , - , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . (), תמוד: , , , .

 

. . h - . , .

h: אַהֲרן, . , , .

. . . h .

, . , . h , .

. . . , , , , , , h. . , .

. ? , h, h, . , , , . , .

, . , , . , . , , , . . , . , .

. - , . . .

 

28:31

ועשית את-מעיל האפוד כליל תכלת

, , .

x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . () , - את-מעיל: , - , , , . ( ), h האפוד: , , , , . (), כליל: , , , . , תכלת: , , , .

 

28:32

והיה פי-ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה-לו לא יקרע

, , , - .

x x x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . 帻, - פי-ראשו: , - , , , . 帻, בתוכו: , , , , . , h שפה: , , . (), hh יהיה: , , , . , לפיו: , , , . (), סביב: , , , . (; ; ), h מעשה: , , , . (), ארג: , , . () , כפי: , , . , תחרא: , , , . , hh- יהיה-לו: , , , - , . (), לא: , . (), יקרע: , , , .

 

28:33

ועשית על-שוליו רמני תכלת וארגמן ותולעת שני על-שוליו סביב ופעמני זחב בתוכם סביב

, - , ;

x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (; ; ) 帻, - על-שוליו: , - , , , , . , רמני: , , , . , תכלת: , , , . (, ) (), וארגמן: , , , , , . (, ) - (), ותולעת: , , , , , . , שני: , , . (; ; ) 帻, - על-שוליו: , - , , , , . (), סביב: , , , . (, ) , ופעמני: , , , , , . , h זהב: , , . () , בתוכם: , , , , . (), סביב: , , , .

 

28:34

פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על-שולי המעיל סביב

, .

.

, פעמן: , , , . , h זהב: , , . (, ) , ורמון: , , , , . , פעמן: , , , . , h זהב: , , . (, ) , ורמון: , , , , . (; ; ) , - על-שולי: , - , , , . , h המעיל: , , , , . (), סביב: , , , .

 

28:35

והיה על-אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל-הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות

, , , X , , X , - .

x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . (; ; ) , -h על-אהרן: , - , , , . , לשרת: , , , . (, ) 帻, ונשמע קולו: , , , , ; , , , . (, ), בבאו: , , , . (; ) , -h אל-הקדש: , - , , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . (, ) , ובצאתו: , , , , , . (, ) (), ולא: , , . , ימות: , , , .

 

, . , , .

 

28:36

ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה

, : " ";

x x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , ציץ: , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , . (, ) (), ופתחת: , , , , . , עליו: , , , . (), פתוחי: , , , , . , חתם: , , . , קדש: , , . --- ליהוה: , , , , .

 

28:37

ושמת אתו על---פתיל תכלת והיה על---המצנפת אל-מול פני-המצנפת יהיה

, X : X;

x x x.

(, ) (), ושמת: , , , . , אתו: , , . (; ; ) , --- אל---פתיל: , --- , , , . , תכלת: , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . (; ; ) , ---h על---המצנפת: , --- , , , , , . (; ) , - -h אל-מול פני-המצנפת: , - , , ; , , - , , , , , . (), hh יהיה: , , , .

 

28:38

והיה על-מצח אחרן ונשא אחרן את--עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל-מתנת קדשיהם והיה על-מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה

, X X X , X ; , .

x x x x x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . (; ; ) , - על-מצח: , - , , . , h אהרן: , , , . (, ) (; ), ונשא: , , , . , h אהרן: , , , . () , -- את--עון: , -- , , . , h הקדשים: , , , , , . (), אשר: , , . , יקדישו: , , , , , . (, ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (, ), -򻠠 לכל-מתנת: , , - , , , . , קדשיהם: , , , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . (; ; ) , - על-מצחו: , - , , , . (), תמוד: , , , . (, ), לרצון: , , , , . , h להם: , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , .

 

28:39

ושבצת הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם

X , .

.

(, ) ( ), ושבצת: , , , , . , h הכתנת: , , , , . , שש: , . (, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , מצנפת: , , , , . , שש: , . (, ) , ואבנט: , , , , . (, ) (; ; ), h h תעשה מעשה: , , , ; , , , . , רקם: , , .

 

28:40

ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת

X, , , x x .

x x .

(, ) (, ), ולבני: , , , , . , h אהרן: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , כתנת: , , , . (, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , h להם: , , . , אבנטים: , , , , , . (, ) , ומגבעות: , , , , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , h להם: , , . (), לכבוד: , , , , . (; ), ולתפארת: , , , , , , .

 

28:41

והלבשת אתם את-אהרן אחיך ואת-בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את-ידם וקדשת אתם וכהנו-לי

X , , - , X, X , X, .

x xx x xx .

(, ) ( ), h והלבשת: , , , , , . , אתם: , , . () , -h את-אהרן: , - , , , . , אחיך: , , , . (, ) () (, ) , - ואת-בניו: , , - , , , . , אתו: , , . (, ) , ומשחת: , , , , . , אתם: , , . (, ) (), ומלאת: , , , , . () , - את-ידם: , - , , . (, ) , וקדשת: , , , , . , אתם: , , . (, ) , h- וכהנו-לי: , , , , - , .

 

28:42

ועשה להם מכנסי-בד לכסות בשר ערבה ממתנים ועד-ירכים יהיו

, , .

x x x x x.

(, ) (; ; ), h ועשה: , , , . , h להם: , , . (, ), - מכנסי-בד: , , , , - , . (), לכסות: , , , , . , בשר: , , . , h ערבה: , , , . () (), ממתנים: , , , , , . (, ) , - ועד-ירכים: , , - , , , , . () , h יהיו: , , , .

 

28:43

והיו על-אהרן ועל-בניו בבאם אל-אהל מועד או בגשתם אל-המזבה לשרת בקדש ולא-ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו

X , X , . , .

x x x x x.

() , h והיו: , , , . (; ; ) , -h על-אהרן: , - , , , . (, ) (; ; ) (, ) , - ועל-בניו: , , - , , , . (, ), בבאם: , , , . (; ) () , -hאל-אהל מועד: , - , , : , , , . , או: , . , בגשתם: , , , , . (; ) , -h אל-המזבח: , - , , , , . , לשרת בקדש: , , , ; , , , . (, ) () , - ולא-ישאו: , , - , , , . , עון: , , . (, ) , ומתו: , , , . (), חקת: , , . , עולם: , , , . , לו: , . (, ) () , ולזרעו: , , , , , . (, ; , ) , אחריו: , , , , .

 

29:1

וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן-בקר ואילם שנים תמימם

X, X : X ;

x x x x .

(, ) (), h וזה: , , . (), h הדבר: , , , . (), אשר: , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , h להם: , , . , לקדש: , , , . , אתם: , , . , h לכהן: , , , . , לי: , . (), לקח: , , . , פר: , . , אחד: , , . , - בן-בקר: , - , , . (, ) , ואילם: , , , , . , שנים: , , , . (; , ), תמימם: , , , , .

 

29:2

ולחם מצות וחלת מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן סלת חטים תעשה אתם

xx X X, X X , , X , X , - X;

x x x x .

(, ) (), ולחם: , , , . (), מצות: , , , . (, ) (, ; , ), וחלת: , , , . (), מצת: , , . (; ), בלולת: , , , , . (), בשמן: , , , . (, ) , ורקיקי: , , , , , . (), מצות: , , , . , משחים: , , , , . (), בשמן: , , , . (), סלת: , , . , חטים: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , אתם: , , .

 

29:3

ונתת אותם על-סל אחד והקרבת אתם בסל ואת-הפר ואת שני האילם

X , X , X .

x x x.

(, ) (), ונתת: , , , . , אותם: , , , . (; ; ) , - על-סל: , - , . , אחד: , , . (, ) , h והקרבת: , , , , , . , אתם: , , . , בסל: , , . (, ) () , -h ואת-הפר: , , - , , . (, ) (), ואת: , , . , שני: , , . , h האילם: , , , , .

 

29:4

ואת--אהרן ואת-בניו תקריב אל-פתח אהל מועד ורחצת אתם במים

X .

x x x x .

(, ) () , --h ואת--אהרן: , , -- , , , . (, ) () (, ) , - ואת-בניו: , , - , , , . , תקריב: , , , , . (; ) (, ; , ), - אל-פתח: , - , , . () , h אהל מועד: , , : , , , . (, ) , ורחצת: , , , , . , אתם: , , . , במים: , , , .

 

29:5

ולקחת את-הבגדים והלבשת את-אהרן את---הכתנת ואת מעיל האפד ואת-האפד ואת-החשן ואפדת לו בחשב האפד

, X, , , , ;

x x x x x x x.

(, ) (), ולקחת: , , , , . () , -h את-הבגדים: , - , , , , , . (, ) , h והלבשת: , , , , , . () , -h את-אהרן: , - , , , . () , ---h򻠠 את---הכתנת: , --- , , , , . (, ) (), ואת: , , . , מעיל: , , , . ( ), h האפד: , , , . (, ) () ( ), -h ואת-האפד: , , - , , , . (, ) () ( - ), -h ואת-החשן: , , - , , , . (, ) , ואפדת: , , , , . , לו: , . , בחשב: , , , . ( ), h האפד: , , , .

 

29:6

ושמת המצנפת על--ראשו ונתת את--נזר הקדש על---המצנפת

, .

x.

(, ) (), ושמת: , , , . , h המצנפת: , , , , , . (; ; ) , -- על--ראשו: , -- , , , . (, ) (), ונתת: , , , . () , -- h את--נזר הקדש: , -- , , ; , , , . (; ; ) , ---h על---המצנפת: , --- , , , , , .

 

29:7

ולקחת את--שמן המשחה ויצקת על-ראשו ומשחת אתו

, , .

x xx x .

(, ) (), ולקחת: , , , , . () , -- את--שמן: , -- , , . , hh המשחה: , , , , . (, ) (), ויצקת: , , , , . (; ; ) , - על-ראשו: , - , , , . (, ) , ומשחת: , , , , . , אתו: , , .

 

29:8

ואת-בניו תקריב והלבשתם כתנת

, X.

x .

(, ) () (, ) , - ואת-בניו: , , - , , , . , תקריב: , , , , . (, ) , h והלבשתם: , , , , , , . , כתנת: , , , .

 

29:9

וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד-אהרן ויד--בניו

- , X , X ; .

x x x x x x x .

(, ) , וחגרת: , , , , . (), אתם: , , . , אבנט: , , , . , h אהרן: , , , . (, ) (, ) , ובניו: , , , , . (, ) , וחבשת: , , , , . , h להם: , , . , מגבעת: , , , , . (), hh והיתה: , , , , . , h להם: , , . , hh כהנה: , , , . (), לחקת: , , , . , עולם: , , , . (), ומלאת: , , , , . , -h יד-אהרן: , - , , , . (, ) (, ) , -- ויד--בניו: , , -- , , , .

 

29:10

והקרבת את-הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את-ידיהם על-ראש הפר

, ;

x x x x x x.

(, ) (), h והקרבת: , , , , , . () , -h את-הפר: , - , , . (; ; ), לפני: , , , . () , h אהל מועד: , , : , , , . (, ) (), וסמך: , , , . , h אהרן: , , , . (, ) (, ) , ובניו: , , , , . () , -hאת-ידיהם: , - , , , , . (; ; ) , - על-ראשו: , - , , . , h הפר: , , .

 

29:11

ושחטת את-הפר לפני יהוה פתח אהל מועד

, X ;

x x x x .

(, ) , ושחטת: , , , , . () , -h את-הפר: , - , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . (; , , ; ), פתח: , , . () , h אהל מועד: , , : , , , .

 

29:12

ולקחת מדם הפר ונתתה על-קרנת המזבח באצבעך ואת-כל-הדם תשפך אל-יסוד המזבח

, , , .

x x xx x x x xx.

(, ) (), ולקחת: , , , , . (; ) , מדם: , , . , h הפר: , , . (, ) (), h ונתתה: , , , , . (; ; ) , - על-קרנת: , - , , , . , h המזבח: , , , , . ( ), באצבעך: , , , , , . (, ) () ( ; , ) , --h ואת-כל-הדם: , , - , - , , . (), תשפך: , , , . (; ) (), - אל-יסוד: , - , , , . , h המזבח: , , , , .

 

29:13

ולקחת את-כל-החלב המכסה את-הקרב ואת היתרת על--הכבד ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה

 

, , , , , X, .

x x x x xx x x x.

(, ) (), ולקחת: , , , , . () ( ; , ) , --h את-כל-החלב: , - , - , , , . , hh המכסה: , , , , . () (; ), -h את-הקרב: , - , , , . (, ) (), ואת: , , . (, ), h היתרת: , , , , . (; ; ) , --h על--הכבד: , -- , , , . (, ) (), ואת: , , . , שתי: , , . , h הכלית: , , , , . (, ) () , -h ואת-החלב: , , - , , , . (), אשר: , , . (, ), h עליהן: , , , , . (, ) , h והקטרת: , , , , , . , hh המזבחה: , , , , , .

 

29:14

ואת-בשר הפר ואת-ערו ואת-פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת הוא

, , - .

x x x x x.

(, ) () (; ), - ואת-בשר: , , - , , . , h הפר: , , . (, ) () () , - ואת-ערו: , , - , , . (, ) () , - ואת-פרשו: , , - , , , . , תשרף: , , , . , באש: , , . ( ), מחוץ: , , , . (), h למחנה: , , , , . , חטאת: , , , . (, ), h הוא: , , .

 

29:15

ואת-האיל האחד תקח וסמכו אהרן ובניו את-ידיהם על-ראש האיל

, ;

x xx x x x x x.

(, ) () , -h ואת-האיל: , , - , , , . , h האחד: , , , . (), תקח: , , . (, ) (; ; ; ; ), וסמכו: , , , , . , h אהרן: , , , . (, ) (, ) , ובניו: , , , , . () , -h את-ידיהם: , - , , , , . (; ; ) , - על-ראש: , - , , . , h האיל: , , , .

 

29:16

ושחטת את-האיל ולקחת את-דמו וזרקת על-המזבח סביב

, , X ;

x x x x .

(, ) , ושחטת: , , , , . () , -h את-האיל: , - , , , . (, ) (), ולקחת: , , , , . () , - את-דמו: , - , , . (, ) (), וזרקת: , , , , . ( ; ; ) , -h על-המזבח: , - , , , , . , סביב: , , , .

 

29:17

ואת-האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על-נתחיו ועל-ראשו

, , X .

x x x x x x .

(, ) () , -h ואת-האיל: , , - , , , . , תנתח לנתחיו: , , , ; , , , , , . (, ) , ורחצת: , , , , . (; ) , קרבו: , , , . (, ) , וכרעיו: , , , , , . (, ) (), ונתת: , , , . ( ; ; ) , - על-נתחיו: , - , , , , . (. ) ( ; ; ) , - ועל-ראשו: , , - , , , .

 

29:18

והקטרת את--כל--האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשה ליהוה הוא

: , , .

x x x xx x.

(, ) , h והקטרת: , , , , , . () , ----h את--כל--האיל: , -- , -- , , , . , hh המזבחה: , , , , , . , h עלה: , , . (, ), h הוא: , , . --- ליהוה: , , , , . (), ריח ניחוח: , , ; , , , , . , h אשה: , , . --- ליהוה: , , , , . (, ), h הוא: , , .

 

29:19

ולקחת את האיל השני וסמך אהרן ובניו את--ידיהם על--ראש האיל

, ;

x x x x x x x.

(, ) (), ולקחת: , , , , . (), את: , . , h האיל: , , , . , h השני: , , , . (, ) (; ; ; ; ), וסמך: , , , . , h אהרן: , , , . (, ) (, ) , ובניו: , , , , . () , --hאת--ידיהם: , -- , , , , . (; ; ) , -- על--ראש: , -- , , . , h האיל: , , , .

 

29:20

ושחטת את-האיל ולקחת מדמו ונתתה על-תנוך אזן אהרן ועל--תנוך אזן בניו הימנית ועל-בהן ידם הימנית ועל--בהן רגלם הימנית וזרקת את-הדם על-המזבח סביב

, , X X , X, , X .

x x x x x x x x x x x x xx .

(, ) , ושחטת: , , , , . () , -h את-האיל: , - , , , . (, ) (), ולקחת: , , , , . (; ) , מדמו: , , , . (, ) (), h ונתתה: , , , , . (; ; ) , - על-תנוך אזן: , - , , , ; , , . , h אהרן: , , , . (, ) (; ; ) , -- ועל--תנוך אזן: , , -- , , , ; , , . (, ) , בניו: , , , . , h הימנית: , , , , , . (, ) (; ; ) , -h ועל-בהן: , , - , , . , ידם: , , . , h הימנית: , , , , , . (, ) (; ; ) , --h ועל--בהן: , , -- , , . , רגלם: , , , . , h הימנית: , , , , , . (, ) (), וזרקת: , , , , . () , -h את-הדם: , - , , . ( ; ; ) , -h על-המזבח: , - , , , , . , סביב: , , , .

 

, , , . . , , ! , , , , . , . .

? , , . , , , , , . . , , . , , .

, , , , , . . , , , . , , , .

, , , , . , . ? , , . , - . , , , . , , , .

, . . , . , , . .

. .

 

: , , . . . , , , , , .

 

29:21

ולקחת מן-הדם אשר על-המזבח ומשמן המשחה והזית על-אהרן ועל--בגדיו ועל-בניו ועל-בגדי בניו אתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי וובגדי בניו אתו

, , , , X ; , X .

x x xx xx x x .

(, ) (), ולקחת: , , , , . (; ) , -h מן-הדם: , - , , . (), אשר: , , . (; ; ) , -h על-המזבח: , - , , , , . (, ) (; ) , ומשמן: , , , , . , hh המשחה: , , , , . (, ) , h והזית: , , , , . ( ; ; ) , -h על-אהרן: , - , , , . (, ) ( ; ; ) , -- ועל--בגדיו: , , -- , , , , . (, ) ( ; ; ) (, ) , - ועל-בניו: , , - , , , . (, ) ( ; ; ) , - ועל-בגדי: , , - , , , . (, ) , בניו: , , , . , אתו: , , . (, ) , וקדש: , , , . (, ), h הוא: , , . (, ) , ובגדיו: , , , , , . (, ) (, ) , ובניו: , , , , . (, ) , ובגדי: , , , , . (, ) , בניו: , , , . , אתו: , , .

 

29:22

ולקחת מן-האיל החלב והאליה ואת--החלב המכסה את-הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת---החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים הוא

, , , , , , , X, - , .

x x x x x x x x x.

(, ) (), ולקחת: , , , , . (; ) , -h מן-האיל: , - , , , . , h החלב: , , , . (, ) , hh והאליה: , , , , , . (, ) () , --h ואת--החלב: , , -- , , , . , hh המכסה: , , , , . () (; ), -h את-הקרב: , - , , , . (, ) (), ואת: , , . (, ), יתרת: , , , . , h הכבד: , , , . (, ) (), ואת: , , . , שתי: , , . , h הכלית: , , , , . (, ) () , ---h ואת---החלב: , , --- , , , . (), אשר: , , . (, ), h עליהן: , , , , . (, ) (), ואת: , , . (), שוק: , , . , h העמין: , , , , . ( , ), כי: , . , איל: , , . , מלאים: , , , , . (, ), h הוא: , , .

29:23

וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני יהוה

x X, , , , X, , .

x x x x x x x x .

(, ) (), וככר: , , , . , לחם: , , . , אחת: , , . (, ) (, ), וחלת: , , , . , לחם: , , . (; ) , שמן: , , . , אחת: , , . (, ) , ורקיק: , , . , . , אחד: , , . (; ) , מסל: , , . (), h המצות: , , , , . (), אשר: , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , .

 

29:24

ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה

, .

x .

(, ) (), ושמת: , , , . ( ; , ), h הכל: , , . (; ; ), על: , . (, ), כפי: , , . , h אהרן: , , , . (, ) (; ; ), ועל: , , . (, ), כפי: , , . (, ) , בניו: , , , . (, ) (), h והנפת: , , , , . , אתם: , , . () , h תנושה: , , , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , .

 

29:25

ולקחת אתם מידם והקטרת המזבחה על-העלה לריח ניחוח לפני יהוה אשה הוא ליהוה

X, - , , .

x x x x xx x .

(, ) (), ולקחת: , , , , . , אתם: , , . (; ) , מידם: , , , . (, ) , h והקטרת: , , , , , . , hh המזבחה: , , , , , . ( ; ; ) , -hh על-העלה: , - , , , . (), לריח ניחוח: , , , ; , , , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . , h אשה: , , . (, ), h הוא: , , . --- ליהוה: , , , , .

 

29:26

ולקחת את-החזה מאיל המלאים אשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה

, , , , .

x xx x x x x .

(, ) (), ולקחת: , , , , . () , -hh את-החזה: , - , , , . (; ) , מאיל: , , , . , h המלאים: , , , , , . (), אשר: , , . , h לאהרן: , , , , . (, ) (), h והנפת: , , , , . Ÿ, אתו: , , . () , h תנופה: , , , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . , לך: , . (; ; , ; ), h למנה: , , , .

 

29:27

וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו

, , , , - , X , , X.

x x x x x .

(, ) , וקדשת: , , , , . (), את: , . , h חזה: , , . , , hh התנופה: , , , , , . (, ) (), ואת: , , . (), שוק: , , . (, ; ), hh התרומה: , , , , , . (), אשר: , , . ( ), h הונף: , , , . (, ) (), ואשר: , , , . , h הורם: , , , . (; ) , מאיל: , , , . , h המלאים: , , , , , . (; ) (), מאשר: , , , . , h לאהרן: , , , , . (, ) (; ) (), ומאשר: , , , , . (, ) , לבניו: , , , , .

 

29:28

והיה לאהרן ולבניו לחק-עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני-ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם ליהוה

: X , X , .

x x x x x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . , h לאהרן: , , , , . (, ) (, ) , ולבניו: , , , , , . (; ) , - לחק-עולם: , , - , , , . , מאת: , , . (, ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (; , , ), כי: , . (, ; ), h תרומה: , , , , . (, ), h הוא: , , . (, ) (, ; ), h ותרומה: , , , , , . (), hh יהיה: , , , . , מאת: , , . (, ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (; ) , מזבחי: , , , , . , h שלמיהם: , , , , , . (, ; ), תרומתם: , , , , , . --- ליהוה: , , , , .

 

29:29

ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא-בם את-ידם

, , - , x, :

x x x x .

(, ) , ובגדי: , , , , . , h הקדש: , , , . (), אשר: , , . , h לאהרן: , , , , . () , h יהיו: , , , . (, ) , לבניו: , , , , . () , אחריו: , , , , . (), h למשחה: , , , , . , h בהם: , , . (, ) () , - ולמלא-בם: , , , , - , . () , - את-ידם: , - , , .

 

29:30

שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל--אהל מועד לשרת בקדש

X , , , , .

x x .

, שבעת: , , , . , ימים: , , , . (; ), ילבשם: , , , , . , hh הכהן: , , , . , תחתיו: , , , , . (; ) (, ) , מבניו: , , , , . (), אשר: , , . , יבא: , , . (; ) () , --h אל--אהל מועד: , -- , , : , , , . , לשרת: , , , . , הקדש: , , , .

 

29:31

ואת איל המלאים תקח ובשלת את-בשרו במקם קדש

, , , ;

x x .

(, ) (), ואת: , , . , איל: , , . , h המלאים: , , , , , . (), תקח: , , . (, ) ( , ), ובשלת: , , , , . () (; ; ; ) , - את-בשרו: , - , , , . , במקם: , , , . , קדש: , , .

 

29:32

ואכל אהרן ובניו את-בשר האיל ואת-הלחם אשר בסל פתח אהל מועד

X, , X .

x x x xx x x .

(, ) (), ואכל: , , , . , h אהרן: , , , . (, ) (, ) , ובניו: , , , , . () (; ; ; ), - את-בשר: , - , , . , h האיל: , , , . (, ) () , -hואת-הלחם: , , - , , , . (), אשר: , , . , בסל: , , . (; , , ; ), פתח: , , . () , h אהל מועד: , , : , , , .

 

29:33

ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את-ידם לקדש אתם וזר לא--יאכל כי-קדש הם

, X X; , - .

x x x.

(, ) () , ואכלו: , , , , . , אתם: , , . (), אשר: , , . (; ), כפר: , , . , h בהם: , , . , למלא: , , , . () , -컠 את-ידם: , - , , . , לקדש: , , , . , אתם: , , . (, ) (; ), וזר: , , . () (), -- לא--יאכל: , -- , , , . ( , ; , ) , - כי-קדש: , - , , . , h הם: , .

 

29:34

ואם-יותר מבשר המלאים ומן-הלחם עד-הבקר ושרפת את-הנותר באש לא יאכל כי-קדש הוא

- , , X, ; x , - .

xx x x x.

(, ) (, ) (), - ואם-יותר: , , - , , , . (; ) , מבשר: , , , . , h המלאים: , , , , , . (, ) (; ) , -h ומן-הלחם: , , - , , , . (, ) , -h עד-הבקר: , - , , , . (, ) , ושרפת: , , , , . () (), -h את-הנותר: , - , , , , . , באש: , , . (), לא: , . (), יאכל: , , , . ( , ; , ) , - כי-קדש: , - , , . (, ), h הוא: , , .

 

. ? h. , , , , . . . .

. , . , . , , , ? , , , , . , , . . , , , . , . . . . . .

 

29:35

ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר-צויתי אתכה שבעת ימים תמלא ידם

, : X.

x x x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , h לאהרן: , , , , . (, ) (, ) , ולבניו: , , , , , . ( ), h ככה: , , . ( ), ככל: , , . () () ߻, -ɻ אשר-צויתי: , , - , , , , . , h אתכה: , , , . , שבעת: , , , . , ימים: , , , . , תמלא: , , , . , ידם: , , .

 

29:36

ופר חטאת תעשה ליום על-הכפרים וחטאת על-המזבה בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו

, , , .

x x x xx x .

(, ) , ופר: , , . , חטאת: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , ליום: , , , . (: , ) (; ), -h על-הכפרים: , - , , , , , . (, ) , וחטאת: , , , , . ( ; ; ) , -h על-המזבח: , - , , , , . () , בכפרך: , , , , . (; , ) , עליו: , , , . (, ) , ומשחת: , , , , . , אתו: , , . , לקדשו: , , , , .

 

29:37

שבעת ימים תכפר על--המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כל--הנגע במזבח יקדש

, , X: , , .

x x x x x .

, שבעת: , , , . , ימים: , , , . (; ), תכפר: , , , . ( ; ; ) , --h על--המזבח: , -- , , , , . (, ) , וקדשת: , , , , . , אתו: , , . (, ) (), hh והיה: , , , . , h המזבח: , , , , . , קדש קדשים: , , ; , , , , . ( ; , ) (; ), --hכל--הנגע: , -- , , , . , במזבח: , , , , . , יקדש: , , , .

 

29:38

וזה אשר תעשה על-המזבח כבשים בני-שנה שנים ליום תמיד

, : X X , ;

x .

(, ) (; ), h וזה: , , . (), אשר: , , . (; ; ), h תעשה: , , , . (, ; ) , -h על-המזבח: , - , , , , . , -h כבשים בני-שנה: , , , , ; , , - , , . , שנים: , , , . , ליום: , , , . (; ), תמיד: , , , .

 

29:39

את-הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים

, - .

x x.

() , -h את-הכבש: , - , , , . , h האחד: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , בבקר: , , , . (, ) (), ואת: , , . , h הכבש: , , , . , h השני: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , h בין הערבים: , , ; , , , , , .

 

29:40

ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רבעת ההין יין לכבש האחד

, , , ; .

x x x x.

(, ) ( - 4- ), ועשרן: , , , , . () , סלת: , , . (; ), בלול: , , , . , בשמן: , , , . , כתית: , , , . , hh רבע ההין: , , ; , , , . (, ) , ונסך: , , , . , hh רביעת ההין: , , , , ; , , , . , יין: , , . , לכבש: , , , . , h האחד: , , , .

 

29:41

ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכה תעשה---לה לריח ניחח אשה ליהוה

X - .

x x x-x -x x xx .

(, ) (), ואת: , , . , h הכבש: , , , . , h השני: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , h בין הערבים: , , ; , , , , , . , כמנחת: , , , , . , h הבקר: , , , . (, ) , h וכנסכה: , , , , , . (; ; ) , h---h תעשה---לה: , , , --- , . (), לריח ניחח: , , , ; , , , . , h אשה: , , . --- ליהוה: , , , , .

 

29:42

עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל--מועד לפני יהוה אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם

- , , X , , - x , , .

x x x x x .

, עלת: , , . , תמיד: , , , . , לדרתיכם: , , , , , , . (; , , ; ), פתח: , , . () , h--仠 אהל--מועד: , , -- , , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . (), אשר: , , . (), אועד: , , , . , לכם: , , . , h שמה: , , . (), לדבר: , , , . , אליך: , , , . , שם: , .

 

29:43

ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבדי

, .

x.

(, ) () ߻, ɻ ונעדתי: , , , , , . , h שמה: , , . (, ), לבני: , , , . , ישראל: , , , , . (, ) , ונקדש: , , , , . (, ) , ɻ בכבדי: , , , , .

 

29:44

וקדשתי את-אהל מועד ואת-המזבח ואת-אהרן ואת--בניו אקדש לכהן לי

, ;

x x x x .

(, ) ߻, ɻ וקדשתי: , , , , , . () () , -h את-אהל מועד: , - , , ; , , , . (, ) () , -h ואת-המזבח: , , - , , , , . (, ) () , -h ואת-אהרן: , , - , , , . (, ) () (, ) , -- ואת--בניו: , , -- , , , . , אקדש: , , , . , h לכהן: , , , . , לי: , .

 

29:45

ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים

, X .

x x x x.

() ߻, ɻ ושכנתי: , , , , , . (; ), בתוך: , , , . (, ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (, ) () ߻, ɻ והייתי: , , , , , . , h להם: , , . , h לאלהים: , , , , , .

 

29:46

וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני יהוה אלהיהם

, - , X, X , X; - , X!

x x x x.

(, ) (, ) , וידעו: , , , , . ( ; , ; ), כי: , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , . , hh אלהיהם: , , , , , . , אשר: , , . (), הוצאתי: , , , , , . , אתם: , , . (-; ; ; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (), ɻ לשכני: , , , , . (; ) , בתוכם: , , , , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , . , hh אלהיהם: , , , , , .

 

30:1

ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו

, .

x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , מזבח: , , , . , 򻠠 מקטר קטרת: , , , ; , , , . , עצי: , , . , שטים: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , אתו: , , .

 

30:2

אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו

- - , X , x - .

x x .

(, ) , h אמה ארכו: , , ; , , , . (, ) (, ) , h ואמה רחבו: , , , ; , , , . , רבוע: , , , . (), hh יהיה: , , , . (, ) (; ), ואמתים קמתו: , , , , , ; , , , . , ממנו: , , , . , קרנתיו: , , , , , .

30:3

וצפית אתו זהב טהור את-גגו ואת-קירתיו סביב ואת-קרנתיו ועשית לו זר זהב סביב

X , X; X .

.

(, ) , וצפית: , , , , . , אתו: , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , . () (, ) , - את-גגו: , - , , . (, ) () , - ואת-קירתיו: , , - , , , , , . (), סביב: , , , . (, ) () , - ואת-קרנתיו: , , - , , , , , . (, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , לו: , . (), זר: , . , h זהב: , , . (), סביב: , , , .

 

30:4

ושתי טבעת זהב תעשה-לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על-שני צדיו והיה לבתים לבדים לשאת אתו בהמה

X , , x X X x , X .

x x x.

, ושתי: , , , . , טבעת: , , , . , h זהב: , , . (; ; ) , h- תעשה-לו: , , , - , . , מתחת: , , , . () , לזרו: , , , . (; , ), על: , . , שתי: , , . (; ) , צלעתיו: , , , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . (; , ) , - על-שני: , - , , . (; ) , צדיו: , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . , לבתים: , , , , . , לבדים: , , , , . , לשאת: , , , . , hh אתו בהמה: , , ; , , , .

 

30:5

ועשית את-הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב

, X .

.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . () , -h את-הבדים: , - , , , , . , עצי: , , . , שטים: , , , . (, ) , וצפית: , , , , . , אתם: , , . , h זהב: , , .

 

30:6

ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על-ארן העדת לפני הכפרת אשר על-העדת אשר אועד לך שמה

, , - , .

x x x x x .

(, ) (; ; ), h ונתתה: , , , , . , אתו: , , . (; ; ), לפני: , , , . , h הפרכת: , , , , . (), אשר: , , . (; , ) , - h על-ארן העדת: , - , , ; , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h הכפרת: , , , , . (), אשר: , , . (; , ) , -h על-העדת: , - , , , . (), אשר: , , . () ߻, אועד: , , , . , לך: , . , h שמה: , , .

 

30:7

והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את--הנרת יקטירנה

- ;

x x .

(, ) , h והקטיר: , , , , , . , עליו: , , , . , h אהרן: , , , . , קטרת סמים: , , , ; , , , . , בבקר בבקר: , , , ; , , , . ( ), h בהיטיבו: , , , , , , . () , --h את--הנרת: , -- , , , . , h יקטירנה: , , , , , , .

 

30:8

ובהעלת אהרן את---הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם

, , , ; - , .

x x x x.

(, ) , , h ובהעלת: , , , , , . h אהרן: , , , . () , ---h את---הנרת: , --- , , , . , h בין הערבים: , , ; , , , , , . , h יקטירנה: , , , , , , . , קטרת: , , , . (; ), תמיד: , , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . () ( ), לדרתיכם: , , , , , , .

 

30:9

לא-תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו

, , X , .

˸ x x x .

() (), - לא-תעלו: , - , , , . , עליו: , , , . , קטרת: , , , . (), h זרה: , , . (, ) , h ועלה: , , , . (, ) , h ומנחה: , , , , . (, ) () , ונסך לא תסכו: , , , ; , ; , , , . , עליו: , , , .

 

30:10

וכפר אהרן על-קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש-קדשים הוא ליהוה

, ; - . , , - X !

x x x x x x x x x .

(, ) (; ), וכפר: , , , . h אהרן: , , , . (; , ) , - על-קרנתיו: , - , , , , , . , אחת: , , . , h בשנה: , , , . (; ) , מדם: , , . , חטאת: , , , . (; ), h הכפרים: , , , , , . , אחת: , , . , h בשנה: , , , . (; ), יכפר: , , , . , עליו: , , , . () ( ), לדרתיכם: , , , , , , . , -컠 קדש-קדשים: , , - , , , , . (, ), h הוא: , , . --- ליהוה: , , , , .