25:1

וידבר יהוה אל-משה לאמר

:

.

(, ) (), וידבר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . ( ; , ), לאמר: , , , .

 

25:2

דבר אל----בני ישראל ויקחו----לי תרומה מאת כל--איש אשר ידבנו לבו תקחו את-תרומתי

" , . , , .

x x .

(), דבר: , , . (; ) (, ), ---- אל----בני: , ---- , , . , ישראל: , , , , . (, ) () , ---- ויקחו----לי: , , , , ---- , . (; ), h תרומה: , , , , . (; , -; , ) (), מאת: , , . ( ; , ) (), -- כל--איש: , -- , , . (), אשר: , , . (, ), ידבנו: , , , , . , לבו: , , . (), תקחו: , , , . () (; ) , -ɻ את-תרומתי: , - , , , , , .

25:3

וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת

, X: , , ,

x x x x x.

(, ) , וזאת: , , , . (; ), hh התרומה: , , , , , . (), אשר: , , . (), תקחו: , , , . (; , -; , ) , מאתם: , , , . , h זהב: , , . (, ) , וכסף: , , , . (, ) , ונחשת: , , , , .

 

25:4

ותכלת וארגמן ותולעת שנו ושש ועזים

, , , , ,

x .

(, ) , ותכלת: , , , , . (, ) (), וארגמן: , , , , , . (, ) - (), ותולעת: , , , , , . , שני: , , . (, ) , ושש: , , . (, ) , ועזים: , , , , .

 

25:5

וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים

, , X, ,

x .

(, ) (), וערת: , , , . , אילם: , , , . , מאדמים: , , , , , . (, ) (), וערת: , , , . (), תחשים: , , , , . (, ) , ועצי: , , , . , שטים: , , , .

 

25:6

שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים

, ,

xx x.

, שמן: , , . () , למאר: , , , . , בשמים: , , , , . , לשמן: , , , . , hh המשחוה: , , , , . (, ) (), ולקטרת: , , , , , . , h הסמים: , , , , .

 

25:7

אבני-שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן

, X;

.

, -h אבני-שהם: , , , - , , . (, ) , ואבני: , , , , . , מלאים: , , , , . (, ; ), לאפד: , , , . (, ) (), ולחשן: , , , , .

 

25:8

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

, X.

x x.

(, ) (; ; ), ועשו: , , , . , לי: , . , מקדש: , , , . (, ) , ɻ ושכנתי: , , , , , . , בתוכם: , , , , .

 

25:9

ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנים כל--כליו וכן תעשו

, , .

x x x x .

( ; , ), ככל: , , . (), אשר: , , . ߻, אני: , , . (), h מראה: , , , . (, ) , אותך: , , , . (), את: , . (, ; ), תבנית: , , , , . (), h המשכן: , , , , . (, ) (), ואת: , , . (, ; ), תבנית: , , , , . ( ; , ) () , -- כל--כליו: , -- , , , . (, ) , וכן: , , . (; ; ) , תעשו: , , , .

 

25:10

ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו

, , .

x x x x .

(, ) (; ; ), ועשו: , , , . , ארון: , , , . , עצי: , , . , שטים: , , , . (, ), אמתים וחצי ארכו: , , , , ; , , , ; , , , . (, ) (, ), h ואמה וחצי רחבו: , , , ; , , , ; , , , . (, ) (; ), hואמה וחצי קמתו: , , , ; , , , ; , , , .

 

25:11

וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב

, , X.

x .

(, ) , וצפית: , , , , . , אתו: , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , . , מבית ומחוץ: , , , ; , , , , . , תצפנו: , , , , . (, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (, ) , עליו: , , , . (; ), זר: , . , h זהב: , , . (), סביב: , , , .

 

25:12

ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על--צלעו האחת ושתי טבעת על-צלעו השנית

X , : .

x x.

(, ) (; ), ויצקת: , , , , . , לו: , . , ארבע: , , , . , טבעת: , , , . , h זהב: , , . (, ) (), h ונתתה: , , , , . (; , ), על: , . , ארבע: , , , . (, ) , פעמתיו: , , , , , . (, ) , ושתי: , , , . , טבעת: , , , . (; , ) (; ) , -- על--צלעו: , -- , , , . , h האחת: , , , . (, ) , ושתי: , , , . , טבעת: , , , . (; , ) (; ) , - על-צלעו: , - , , , . , h השנית: , , , , .

 

25:13

ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב

, X .

.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , בדי: , , . , עצי: , , . , שטים: , , , . (, ) , וצפית: , , , , . , אתם: , , . , h זהב: , , .

 

25:14

והבאת את-הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את-הארן בהם

, , X.

x x .

(, ) , h והבאת: , , , , . () , -h את-הבדים: , - , , , , . , בטבעת: , , , , . (; , ), על: , . (; ), צלעת: , , , . , h הארן: , , , . (), לשאת: , , , . () , -h את-הארן: , - , , , . , h בהם: , , .

 

25:15

בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו

X , X .

x x x .

, בטבעת: , , , , . , h הארן: , , , . (), h יהיו: , , , . , h הבדים: , , , , . (), לא: , . () , יסרו: , , , . , ממנו: , , , .

 

25:16

ונתת אל--הארן את העדת אשר אתן אליך

, .

x x x.

(, ) (; ; ), ונתת: , , , . (; ) , --h אל--הארן: , -- , , , . (), את: , . , h העדת: , , , . (), אשר: , , . (), אתן: , , . , אליך: , , , .

 

25:17

ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה

, .

x -x x x-x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , כפרת: , , , . , h זהב: , , . , h טהור: , , , . (, ), h אמתים וחצי ארכה: , , , , ; , , , ; , , , . (, ) (, ), h h ואמה וחצי רחבו: , , , ; , , , ; , , , .

 

25:18

ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת

X , X X - X .

x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , שנים: , , , . , כרבים: , , , , . , h זהב: , , . (; ; -; , ) , h מקשה: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , אתם: , , . (; ; -) , משני: , , , . (), קצות: , , , . , h הכפרת: , , , , .

 

25:19

ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב-אחד מקצה מזה מן-הכפרת תעשו את-הכרבים על-שני קצותיו

- X X .

x x x x .

(, ) (; ; ), h ועשה: , , , . , כרוב: , , , . , אחד: , , . (; ; -) (), h מקצה: , , , . (; ; -) , h מזה: , , . (, ) , - וכרוב-אחד: , , , , - , , . (; ; -) (), h מקצה: , , , . (; ; -) , h מזה: , , . (; ; ) , -h מן-הכפרת: , - , , , , . (; ; ), תעשו: , , , . () , -h את-הכרבים: , - , , , , , . (; , ) , - על-שני: , - , , . () 帻, קצותיו: , , , , , .

 

25:20

והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על--הכפרת ופניהם איש אל--אחיו אל--הכפרת יהיו פני הכרבים

, . X , X , .

x x xx xx x x x x x x.

(, ) , h והיו: , , , . , h הכרבים: , , , , , . ( ), פרשי: , , , . () (; ), כנפים: , , , , . (), h למעלה: , , , , . (), סככים: , , , , . , h בכנפיהם: , , , , , , . (; , ) , --h על--הכפרת: , -- , , , , . (, ) , h ופניהם איש: , , , , , ; , , . (; ) , -- אל--אחיו: , -- , , , . (; , ) , --h אל--הכפרת: , -- , , , , . (), h יהיו: , , , . (), פני: , , . , h הכרבים: , , , , , .

 

25:21

ונתת את--הכפרת על-הארן מלמעלה ואל--הארן תתן את--העדת אשר אתן אליך

X, , .

x x x x.

(, ) (; ; ), ונתת: , , , . () , --h את--הכפרת: , -- , , , , . (; , ) , -h על-הארן: , - , , , . , h מלמעלה: , , , , , . (, ) (; ) , --h ואל--הארן: , , -- , , , . (; ; ), תתן: , , . () , --h את--העדת: , -- , , , . (), אשר: , , . (), אתן: , , . , אליך: , , , .

 

25:22

ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על--ארון העדת את כל--אשר אצוה אותך אל-בני ישראל

, , , , .

x x x x x .

(, ) () ߻, ɻ ונועדתי: , , , , , , . , , . , שם: , . (, ) () ߻, ɻ ודברתי: , , , , , . , אתך: , , . (-; , ; , ) (, ), מעל: , , . , h הכפרת: , , , , . (), מבין: , , , . , שני: , , . , h הכרבים: , , , , , . (), אשר: , , . (; , ) , -- על--ארון: , -- , , , . , h העדת: , , , . (), את: , . ( ; , ) (), -- כל--אשר: , -- , , . (; , ), h אצוה: , , , . , אותך: , , , . (; ) (, ), - אל-בני: , - , , . , ישראל: , , , , .

 

, , ? , , , . , , - , . 0,5, . , , 3:3:5. , . . , , , . , , , . , , . , , . . . , , . , . , , . . , , , , , . . , . . , , , . 3:3:5. . , . , , . , . , , 2,5:1,5:1,5. : , , , . . , . . , . , , . , . . . , , h. , , . . , , , . . , , , .

. , . , 3:3:5. , , , 2,5:1,5:1,5. , , . . , , , . , , , . , . , , , .

. , . , , , , . , . . . .

 

. . , , , . . , , , , . , , . , , , . , . , . .

, . . , , , . . , , , . . , , .

 

25:23

ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו

, , .

x x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , שלחן: , , , . , עצי: , , . , שטים: , , , . (, ), אמתים ארכו: , , , , ; , , , . (, ) (, ), h ואמה רחבו: , , , ; , , , . (, ) (; ), h ואמה וחצי קמתו: , , , ; , , , ; , , , .

 

25:24

וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב

, .

.

(, ) , וצפית: , , , , . , אתו: , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , . (, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , לו: , . (; ), זר: , . , h זהב: , , . (), סביב: , , , .

 

25:25

ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר---זהב למסגרתו סביב

X , X .

x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , לו: , . (; ; , ; ), מסגרת: , , , , . , טפח: , , . (), סביב: , , , . (, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (; ) , ---h זר---זהב: , --- , , . (; ; , ; ), למסגרתו: , , , , , , . (), סביב: , , , .

 

25:26

ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את---הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו

X , X , .

.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , לו: , . , ארבע: , , , . , טבעת: , , , . , h זהב: , , . (, ) (), ונתת: , , , . () , ---h את---הטבעת: , --- , , , , . (; , ), על: , . , ארבע: , , , . (; ), h הפאת: , , , . (), אשר: , , . , לארבע: , , , , . , רגליו: , , , , .

 

25:27

לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את--השלחן

, X , X ;

x xx.

, לעמת: , , , . (; ; , ; ), h המסגרת: , , , , , . , h תהיין: , , , , . , h הטבעת: , , , , . , לבתים: , , , , . , לבדים: , , , , . (; ), לשאת: , , , . () , --h את--השלחן: , -- , , , , .

 

25:28

ועשית את-הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא-בם את-השלחן

, X , X .

xx.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . () , -h את-הבדים: , - , , , , . , עצי: , , . , שטים: , , , . (, ) , וצפית: , , , , . , אתם: , , . , h זהב: , , . (, ) (; ) , - ונשא-בם: , , , - , . () , -h את-השלחן: , - , , , , .

 

25:29

ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זחב טהור תעשה אתם

x, , , , x, - X.

x x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . () , קערתיו: , , , , , . (, ) , וכפתיו: , , , , , . (, ) , וקשותיו: , , , , , , . (, ) , ומנקיתיו: , , , , , , , . (), אשר: , , . , יסך: , , . , h בהן: , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , אתם: , , .

 

25:30

ונתת על-השלחן לחם פנים לפני תמיד

X , x .

xx x .

(, ) (; ; ), ונתת: , , , . (; , ) , -h על-השלחן: , - , , , , . , לחם: , , . , פנים: , , , . (; ; ), לפני: , , , . (; ; ), תמיד: , , , .

 

, , . : .

 

, . , , . ? . 1,5. 2:1. 3. , . 1 2. 3. , , , . 0,53=1,5. , . 1:2. . - . , , , . . : , , . . - . , . 2:4. : . . , . , : , , 1. , . 0,5 . 1, 1,5 2 , 0,5. 0,5? : . 0 1. , - . . . , . . 0,5. , . 0,5, 0,5. , . , . . , . , . . , . 0,5, - 0,5. - 1, 0. 0,5.

, . 2 0,5. 2 0,5 , , 4 . 2 0,5, 0,5, 1, . , . , 4 , , . 4 20,5. . . , , . , . 1,5 , 1 2 0,5 2 4 0,5. 0,5 , . . . . , . -, - , .

 

25:31

ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו

, : , , , .

x-x -x x x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , מנרת: , , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , . (; ; -; , ) , h מקשה: , , , . (; ; ), h תיעשה: , , , , . , hh המנורה: , , , , , . ( ), h ירכה: , , , . (, ) (; ), h וקנה: , , , . , h גביעיה: , , , , , . , h כפתריה: , , , , , . (, ) , h ופרחיה: , , , , , . , h ממנה: , , , . (), h יהיו: , , , .

 

25:32

וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני

X : X - .

-x xx -x x.

(, ) , h וששה: , , , . (; ), קנים: , , , . (), יצאים: , , , , . 帻, h מצדיה: , , , , . , h שלשה: , , , . (; ), קני: , , . , h מנרה: , , , . , h h מצדה האחד: , , , ; , , , . (, ) , h ושלשה: , , , , . (; ), קני: , , . , h מנרה: , , , . , h h מצדה השני: , , , ; , , , .

 

 

 

25:33

שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן-המנרה

, , - . , XX .

xx x xx x x x.

, h שלשה: , , , . , גבעים: , , , , . , משקדים: , , , , , . (; ), h בקנה: , , , . , h האחד: , , , . , כפתר: , , , . (, ) , ופרח: , , , . (, ) , h ושלשה: , , , , . , גבעים: , , , , . , משקדים: , , , , , . (; ), h בקנה: , , , . , h האחד: , , , . , כפתר: , , , . (, ) , ופרח: , , , . , כן: , . , לששת: , , , . (; ), h הקנים: , , , , . (), h היצאים: , , , , , . (; ) , -hh מן-המנרה: , - , , , , .

 

25:34

ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה

, .

x.

(, ) , h ובמנרה: , , , , , . , h ארבעה: , , , , . , גבעים: , , , , . , משקדים: , , , , , . , h כפתריה: , , , , , . (, ) , h ופרחיה: , , , , , .

 

25:35

וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת-שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן--המנרה

, xx , - , , xx , - , , xx , - . X , XX : x - .

x x x x x x x.

(, ) , וכפתר: , , , , . , תחת: , , . שני: , , . (; ), h הקנים: , , , , . , h ממנה: , , , . (, ) , וכפתר: , , , , . , תחת: , , . שני: , , . (; ), h הקנים: , , , , . , h ממנה: , , , . (, ) , וכפתר: , , , , . , - תחת-שני: , , - , , . (; ), h הקנים: , , , , . , h ממנה: , , , . , לששת: , , , . (; ), h הקנים: , , , , . (), h היצאים: , , , , , . (; ) , --hh מן--המנרה: , -- , , , , .

 

25:36

כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור

. .

x x -x x x .

, h כפתריהם: , , , , , , . (, ) (; ), וקנתם: , , , , . 帻, h ממנה: , , , . (), h יהיו: , , , . , h כלה: , , . (; ; -; , ) , h מקשה: , , , . , אחת: , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , .

 

25:37

ועשית את--נרתיה שבעה והעלה את-נרתיה והאיר על-עבר פניה

, x , , X X, .

x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . () , --h את--נרתיה: , -- , , , , . , h שבעה: , , , . (, ) (), hh והעלה: , , , , . () , -h את-נרתיה: , - , , , , . (, ) , h והאיר: , , , , . (; ) , - על-עבר: , - , , . () 帻, h פניה: , , , .

 

25:38

ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור

.

x x .

(, ) () 帻, h ומלקעיה: , , , , , , . (, ) 帻, h ומחתתיה: , , , , , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , .

 

25:39

ככר זהב טהור יעשה אתה את כל-הכלים האלה

.

-x .

, ככר: , , . , h זהב: , , . (; ), h טהור: , , , . (; ; ), h יעשה: , , , . , h אתה: , , . ( ; , ) (), -h כל-הכלים: , - , , , , . , hh האלה: , , , .

 

25:40

וראה ועשה בתבניתם אשר-אתה מראה בהר

, , X, .

.

(, ) (), h וראה: , , , . (, ) (; ; ) , h ועשה: , , , . (; ) , בתבניתם: , , , , , , . () , -h אשר-אתה: , , - , , . , h מראה: , , , . , h בהר: , , .

 

. , , , . , , , . , . . , , , , , . , , . , . , , . , , . . . . . . , , h. . h , , , . : , . . . .

 

26:1

ואת--המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם

, X , , , X.

x x x .

(, ) () , --h ואת--המשכן: , , -- , , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , עשר: , , . ( - ), יריעת: , , , , . , שש: , . (, ) (), משזר: , , , . (, ) , ותכלת: , , , , . (, ) (), וארגמן: , , , , , . (, ) - (), ותולעת: , , , , . , שני: , , . , כרבים: , , , , . (; ; ), h מעשה: , , , . , חשב: , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , אתם: , , .

 

. , , - . . , . , . . . : , , .

 

26:2

ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל-היריעת

, , .

x xx x xx x x .

(, ), ארך: , , . , hh היריעה: , , , , , . , h האחת: , , , . , h שמנה ועשרים: , , , ; , , , , , . , h באמה: , , , . (, ) (), ורחב: , , , . , ארבע: , , , . , h באמה: , , , . , hh היריעה: , , , , , . , h האחת: , , , . (), h מדה: , , . , אחת: , , . ( ; , ) , -h לכל-היריעת: , , - , , , , , .

 

26:3

חמש היריעת תהיין חברת אשה אל--אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל-אחתה

, .

x x x-x x x x-x.

, חמש: , , . , h היריעת: , , , , , . , h תהיין: , , , , . , חברת: , , , . , h --h אשה אל--אחתה: , , ; , -- , , , . (, ) , וחמש: , , , . , יריעת: , , , , . , חברת: , , , . , h -h אשה אל-אחתה: , , ; , - , , , .

 

26:4

ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית

, .

x xx x x x x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , ללאת: , , , . , תכלת: , , , . (; , ), על: , . , שפת: , , . , hh היריעה: , , , , , . , h האחת: , , , . (; , -) (), h מקצה: , , , . , בחברת: , , , , . (, ) , וכן: , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , בשפת: , , , . , hh היריעה: , , , , , . (), hh הקיצונה: , , , , , , . , במחברת: , , , , , . , h השנית: , , , , .

 

 

 

26:5

חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבלת הללאת אשה אל---אחתה

. .

xx x x x x x-x.

, חמשים: , , , , . , ללאת: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , h ביריעה: , , , , , . , h האחת: , , , . (, ) , וחמשים: , , , , , . , ללאת: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . (), h בקצה: , , , . , hh היריעה: , , , , , . (), אשר: , , . , במחברת: , , , , , . , h השנית: , , , , . , מקבילת: , , , , , . , h הללאת: , , , , . , h ---h אשה אל---אחתה: , , ; , --- , , , .

 

26:6

ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את-היריעת אשה אל-אחתה בקרסים והיה המשכן אחד

X , . .

x x x-x x x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , חמשים: , , , , . , קרסי: , , , . , h זהב: , , . , וחברת: , , , , . () , -h את-היריעת: , - , , , , , . , h -h אשה אל-אחתה: , , ; , - , , , . , בקרסים: , , , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . , h המשכן: , , , , . , אחד: , , .

 

26:7

ועשית יריעת עזים לאהל על--המשכן עשתי--עשרה יריעת תעשה אתם

- x .

x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , יריעת: , , , , . , עזים: , , , . (), h לאהל: , , , . (; , ) , --h על--המשכן: , -- , , , , . , --h עשתי--עשרה: , , , -- , , , . , יריעת: , , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , אתם: , , .

 

26:8

ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת

, , .

x xx x xx x .

(, ), ארך: , , . , hh היריעה: , , , , , . , h האחת: , , , . , שלשים: , , , , . , h באמה: , , , . (, ) (), ורחב: , , , . , ארבע: , , , . , h באמה: , , , . , hh היריעה: , , , , , . , h האחת: , , , . (), h מדה: , , . , אחת: , , . , h לעשתי עשרה: , , , , ; , , , . , יריעת: , , , , .

 

26:9

וחברת את---חמש היריעת לבד ואת--שש היריעת לבד וכפלת את-היריעה הששית אל-מול פני האהל

: . , X .

x x x xx.

, וחברת: , , , , . () , --- את---חמש: , --- , , . , h היריעת: , , , , , . (), לבד: , , . (, ) () , -- ואת--שש: , , -- , . , h היריעת: , , , , , . (), לבד: , , . (, ) , וכפלת: , , , , . () , -hh את-היריעה: , - , , , , , . , h הששית: , , , , . (; ) (), - אל-מול: , - , , . (), פני: , , . (), hh האהל: , , , .

 

- . - . , . . . , , . , . , . , . . . . - . , . , . , , . . , .

 

26:10

ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השהית

.

x xx x x x xx x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , חמשים: , , , , . , ללאת: , , , . (; , ), על: , . , שפת: , , . , hh היריעה: , , , , , . , h האחת: , , , . (), hh הקיצונה: , , , , , . , בחברת: , , , , . (, ) , וחמשים: , , , , , . , ללאת: , , , . (; , ), על: , . , שפת: , , . , hh היריעה: , , , , , . , h החברת: , , , , . , h השנית: , , , , .

 

26:11

ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את-הקרסים בללאת וחברת את---האהל והיה אחד

X , , , x . .

x x x xx x x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , קרסי: , , , . , נחשת: , , , . , חמשים: , , , , . (, ) , h והבאת: , , , , . () , -h את-הקרסים: , - , , , , , . , בללאת: , , , , . , וחברת: , , , , . () (), ---hh את---האהל: , --- , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . , אחד: , , .

 

26:12

וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן

, , , .

x x xx x x x x.

(, ) (), h וסרח העדף: , , , ; , , , . , ביריעת: , , , , , . (), hh האהל: , , , . , חצי: , , . , hh היריעה: , , , , , . (), h העדפת תסרח: , , , , ; , , , . (; , ), על: , . , אחרי: , , , . , h המשכן: , , , , .

 

26:13

והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על--צדי המשכן מזה ומזה לכסתו

, , X , , - .

x xx x x x x.

(, ) , hh h hh h והאמה מזה והאמה מזה : , , , , ; , , ; , , , , ; , , . (), בעדף: , , , . (), בארך: , , , . , יריעת: , , , , . (), hh האהל: , , , . (), hh יהיה: , , , . , סרוח: , , , . (; , ) , -- על--צדי: , -- , , . , h המשכן: , , , , . , h h מזה ומזה: , , ; , , , . (), לכסתו: , , , , .

 

26:14

ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה

X X , X , X - X.

x x x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (), h מכסה: , , , . (), h לאהל: , , , . , ערת: , , . , אילם: , , , . , מאדמים: , , , , , . (, ) (), h ומכסה: , , , , . , ערת: , , . , תחשים: , , , , . , h מלמעלה: , , , , , .

 

26:15

ועשית את-הקרשים למשכן עצי שטים עמדים

X .

.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . () (), -hאת-הקרשים: , - , , , , , . , למשכן: , , , , . , עצי: , , . , שטים: , , , . (), עמדים: , , , , .

 

26:16

עשר אמות ארך הקרש ואמה והצי האמה רחב הקרש האחר

; .

x x x x x xx.

, עשר: , , . , אמות: , , , . (, ), ארך: , , . (), h הקרש: , , , . (, ) , h ואמה וחצי: , , , ; , , , . , hh האמה: , , , . (), רחב: , , . (), h הקרש: , , , . , h האחד: , , , .

 

 

26:17

שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל-אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן

, - .

xx x-x x x.

שתי: , , . , ידות: , , , . (), לקרש: , , , . , h האחד: , , , . , h -h משלבת אשה אל-אחתה: , , , , ; , , ; , - , , , . , כן: , . (; ; ), h תעשה: , , , . ( ; , ), לכל: , , . (), קרשי: , , , . , h המשכן: , , , , .

 

26:18

ועשית את-הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה

.

.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . () (), -hאת-הקרשים: , - , , , , , . , למשכן: , , , , . , עשרים: , , , , . (), קרש: , , . , לפאת: , , , . , h h נגבה תימנה: , , , ; , , , , .

 

26:19

וארבעים אדני-כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת--הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת---הקרש האחד לשתי ידתיו

X , x : . X , xx .

x x x x x xx x x xx .

, וארבעים: , , , , , , . , - אדני-כסף: , , , - , , . (; ; ), h תעשה: , , , . (; ), תחת: , , . , עשרים: , , , , . (), h הקרש: , , , . שני: , , . , אדנים: , , , , . (; ) (), --h תחת--הקרש: , , -- , , , . , h האחד: , , , . לשתי: , , , . , ידתיו: , , , , . ושני: , , , . , אדנים: , , , , . (; ) (), ---h תחת---הקרש: , , --- , , , . , h האחד: , , , . לשתי: , , , . , ידתיו: , , , , .

 

26:20

ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש

, , .

.

(), ולצלע: , , , , . , h המשכן: , , , , . h השנית: , , , , . , לפאת: , , , . , צפון: , , , . , עשרים: , , , , . (), קרש: , , .

 

26:21

וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד

X X - .

x x x x x.

, וארבעים: , , , , , , . , h אדניהם: , , , , , . , כסף: , , . שני: , , . , אדנים: , , , , . (; ), תחת: , , . (), h הקרש: , , , . , h האחד: , , , . ושני: , , , . , אדנים: , , , , . (; ), תחת: , , . (), h הקרש: , , , . , h האחד: , , , .

 

26:22

ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים

.

x .

(, ) , h h ולירכתי המשכן ימה: , , , , , , ; , , , , ; , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , h ששה: , , . (), קרשים: , , , , .

 

26:23

ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים

.

x x.

ושני: , , , . (), קרשים: , , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . ( ), למקצעת: , , , , , . , h המשכן: , , , , . , 帻, בירכתים: , , , , , , .

 

26:24

ויהיו תאמם מלמטה ויחדו יהיו תמים על--ראשו אל--הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו

, X ; , XX X, x .

x x x x xx x x.

(), h ויהיו: , , , , . (; ), תאמם: , , , . ( ) , h מלמטה: , , , , . , ויחדו: , , , , . (), h יהיו: , , , . (; ), תמים: , , , . (; , ) , -- על--ראשו: , -- , , , . (; ) -- , --h אל--הטבעת: , -- , , , , . , h האחת: , , , . , כן: , . (), hh יהיה: , , , . , h לשניהם: , , , , , . , לשני: , , , . ( ), h המקצעת: , , , , , . (), h יהיו: , , , .

 

26:25

והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד

X : .

x x x x.

(), h והיו: , , , . , h שמנה: , , , . (), קרשים: , , , , . (, ) , h ואדניהם: , , , , , , . , כסף: , , . , h ששה עשר: , , ; , , . , אדנים: , , , , . , שני: , , . , אדנים: , , , , . (; ), תחת: , , . (), h הקרש: , , , . , h האחד: , , , . ושני: , , , . , אדנים: , , , , . (; ), תחת: , , . (), h הקרש: , , , . , h האחד: , , , .

 

26:26

ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע--המשכן האחד

: - X ,

x x xx.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , בריחם: , , , , . , עצי: , , . , שטים: , , , . , h חמשה: , , , . (), לקרשי: , , , , . () , --h צלע--המשכן: , , -- , , , , . , h האחד: , , , .

 

26:27

וחמשה בריחם לקרשי צלע--המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה

, , .

x x x x x x .

(, ) , h והמשה: , , , , . , בריחם: , , , , . (), לקרשי: , , , , . () , --h צלע--המשכן: , , -- , , , , . , h השנית: , , , , . (, ) , h והמשה: , , , , . , בריחם: , , , , . (), לקרשי: , , , , . (), צלע: , , . , h המשכן: , , , , . , , h לירכתים ימה: , , , , , , ; , , .

 

26:28

והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן--הקצה אל--הקצה

X .

xx x x x x x.

(, ) , h והבריח: , , , , , . (; ; ), h התיכן בתוך: , , , , ; , , , . (), h הקרשים: , , , , , . , מברח: , , , . , --hh --hh מן--הקצה אל--הקצה: , -- , , , ; , -- , , , .

 

26:29

ואת-הקרשים תצפה זהב ואת---טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את-הבריחם זהב

X , . .

x x x .

(, ) () (), -h ואת-הקרשים: , , - , , , , , . , h תצפה: , , , . , h זהב: , , . () , ---h ואת---טבעתיהם: , , --- , , , , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , h זהב: , , . , בתים לבריחם: , , , ; , , , , , . (, ) , וצפית: , , , , . () , -h את-הבריחם: , - , , , , , . , h זהב: , , .

 

26:30

והקמת את-המשכן כמשפטו אשר הראית בהר

, .

x x .

(, ) (), h והקמת: , , , , . () , -h את-המשכן: , - , , , , . , כמשפטו: , , , , , . (), אשר: , , . (), הראית: , , , , . , h בהר: , , .

 

? . . . . . , . , , , , .

, . , , , , , . . , , . . , , , , , . , , ? , , .

? , . , , , . , . .

. . . . , , , .

? , , . , , .

 

26:31

ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים

X , , , .

x x x -x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , פרכת: , , , . , תכלת: , , , . (, ) (), וארגמן: , , , , , . (, ) - (), ותולעת: , , , , , . , שני: , , . (, ) , ושש: , , . (, ) (), משזר: , , , . (; ; ), h מעשה: , , , . , חשב: , , . (; ; ), h יעשה: , , , . , h אתה: , , . , כרבים: , , , , .

 

26:32

ונתתה אתה על---ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על-ארבעה אדני-כסף

X X , X , X, - - .

-x x x.

(, ) (), h ונתתה: , , , , . Ÿ, h אתה: , , . (; , ) , ---h על---ארבעה: , --- , , , , . (), עמודי: , , , , . , שטים: , , , . , מצפים: , , , , . , h זהב: , , . , h וויהם: , , , , . , h זהב: , , . (; , ) , -h על-ארבעה: , - , , , , . , - אדני-כסף: , , , - , , .

 

26:33

ונתתה את-הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים

, , x . , , . X.

x x x x x x .

(, ) (), h ונתתה: , , , , . () , -h את-הפרכת: , - , , , , . (; ), תחת: , , . , h הקרסים: , , , , , . (, ) ( ), h והבאת: , , , , . , h שמה: , , . , מבית: , , , . , לפרכת: , , , , . (), את: , . , h ארון העדות: , , , ; , , , , . , hh והבדילה: , , , , , , . , h הפרכת: , , , , . , לכם: , , . , h h בין הקדש ובין קדש הקדשים: , , ; , , , ; , , , ; , , ; , , , , , .

 

26:34

ונתת את--הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים

, X X.

x x.

(, ) (), ונתת: , , , . () , --h את--הכפרת: , -- , , , , . (; , ), על: , . , h ארון העדת: , , , ; , , , . , h בקדש הקדשים: , , , ; , , , , , .

 

26:35

ושמת את---השלחן מחוץ לפרכת ואת---המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על-צלע צפון

, , , , - . .

x x x xx x xx .

(, ) (), ושמת: , , , . () , ---h את---השלחן: , --- , , , , . , מחוץ: , , , . , לפרכת: , , , , . (, ) () , ---hh ואת---המנרה: , , --- , , , , . , נכח: , , . , h השלחן: , , , , . (, ), על: , . (), צלע: , , . , h המשכן: , , , , . , h תימנה: , , , , . (, ) , h והשלחן: , , , , , . , תתן: , , . (, ) (), - על-צלע: , - , , . , צפון: , , , .

 

26:36

ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם

X X , , .

x x x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (, ), מסך: , , . (), לפתח: , , , . (), hh האהל: , , , . , תכלת: , , , . (, ) (), וארגמן: , , , , , . (, ) - (), ותולעת: , , , , , . , שני: , , . (, ) , ושש: , , . (, ) (), משזר: , , , . (; ; ), h מעשה: , , , . (; ), רקם: , , .

 

26:37

ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת

, X , X . X .

x x x x x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (, ), למסך: , , , . , h המשה: , , , . (), עמודי: , , , , . , שטים: , , , . (, ) , וצפית: , , , , . , אתם: , , . , h זהב: , , . , h וויהם: , , , , . , h זהב: , , . (, ) , ויצקת: , , , , . , h להם: , , . , h המשה: , , , . , אדני: , , , . , נחשת: , , , .

 

27:1

ועשית את--המזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו

; X: , , .

x x x x x x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . () , --h את--המזבח: , -- , , , , . , עצי: , , . , שטים: , , , . , חמש: , , . , אמות: , , , . (, ), ארך: , , . (, ) , וחמש: , , , . , אמות: , , , . (), רחב: , , . , רבוע: , , , . , hh יהיה: , , , . , --h המזבח: , , , , . (, ) , ושלש: , , , . , אמות: , , , . , קמתו: , , , .

 

, , , ? , : . , , ? , - . , , . , , , .

. . . , . , , . , , , , , . , , . , , : , . . , . , 0,5. . , . . , . . , . , 0,5. . - . , . , , , . : - . . : , . , . , .

 

27:2

ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת

, . .

x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , קרנתיו: , , , , , . (; , ), על: , . , ארבע: , , , . , פנתיו: , , , , . , ממנו: , , , . () , h תהיין קרנתיו: , , , , ; , , , , , . (, ) , וצפית: , , , , . , אתו: , , . , נחשת: , , , .

 

, , , . . . , . , . .

 

 

27:3

ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל-כליו תעשה נחשת

, X , , , - ,

x x x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . () , סירתיו: , , , , , . , לדשנו: , , , , . (, ) (), ויעיו: , , , , . (, ) , ומזרקתיו: , , , , , , , . (, ) , ומזלגתיו: , , , , , , , . (, ) , ומחתתיו: , , , , , , . ( ; , ) (), - לכל-כליו: , , - , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , נחשת: , , , .

 

27:4

ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על--הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו

, ; X .

x x x x .

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , לו: , . (), מכבר: , , , . (; ; ), h מעשה: , , , . (; ), רשת: , , . , נחשת: , , , . (, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (; , ) (; ), --h על--הרשת: , -- , , , . , ארבע: , , , . , טבעת: , , , . , נחשת: , , , . (; , ), על: , . , ארבע: , , , . 帻, קצותיו: , , , , , .

 

27:5

ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח

, ; x .

-x x x x x x.

(, ) (), h ונתתה: , , , , . Ÿ, h אתה: , , . (; ), תחת: , , . (), כרכב: , , , . , h המזבח: , , , , . (), h מלמטה: , , , , . (, ) (), hh והיתה: , , , , . (; ), h הרשת: , , , . (, ), עד: , . (), חצי: , , . , h המזבח: , , , , .

 

27:6

ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת

. .

x x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . , בדים: , , , . , למזבח: , , , , . , בדי: , , . , עצי: , , . , שטים: , , , . (, ) , וצפית: , , , , . , אתם: , , . , נחשת: , , , .

 

27:7

והובא את-בדיו בטבעת והיו הבדים על--שתי צלעת המזבח בשאת אתו

, , .

x x xx .

(, ) (), h והובא: , , , , . () , - את-בדיו: , - , , , . , בטבעת: , , , , . (, ) (), h והיו: , , , . , h הבדים: , , , , . (; , ) , -- על--שתי: , -- , , . (), צלעת: , , , . , h המזבח: , , , , . (; ), בשאת: , , , . , אתו: , , .

 

27:8

נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו

, . , .

x x x .

, נבוב: , , , . (), לחת: , , . (; ; ), h תעשה: , , , . , אתו: , , . ( ), כאשר: , , , . (), h הראה: , , , . , אתך: , , . , h בהר: , , . , כן: , . (; ; ), יעשו: , , , .

 

27:9

ועשיעת את חצר המשכן לפאת נגב--תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת

, . X X - .

x x x.

(, ) (; ; ), ועשית: , , , , . (), את: , . , h חצר המשכן: , , ; , , , , . , לפאת: , , , . , --h נגב--תימנה: , , -- , , , , . , קלעים: , , , , . , לחצר: , , , . , שש: , . (, ) (), משזר: , , , . , h מאה: , , . , h באמה: , , , . (, ), ארך: , , . , h לפאה: , , , . , h האחת: , , , .

 

27:10

ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף

X ; X , , .

x x x .

(, ) () , ועמדיו: , , , , , . , עשרים: , , , , . (, ) , h ואדניהם: , , , , , , . , עשרים: , , , , . , נחשת: , , , . , ווי: , , . (), h העמדים: , , , , , . (, ) () , h וחשקיהם: , , , , , , . , כסף: , , .

 

27:11

וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף

: , X ; X , , - .

x x x x x x x .

(, ) , וכן: , , . , לפאת: , , , . , צפון: , , , . , בארך: , , , . , קלעים: , , , , . , h מאה: , , . (, ), ארך: , , . (, ) () , ועמדו: , , , , . , עשרים: , , , , . (, ) , h ואדניהם: , , , , , , . , עשרים: , , , , . , נחשת: , , , . , ווי: , , . (), h העמדים: , , , , , . (, ) () , h וחשקיהם: , , , , , , . , כסף: , , .

 

27:12

ורחב החצר לפאת-ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה

, .

x x x x x .

(, ) (), ורחב: , , , . , h החצר: , , , . , - לפאת-ים: , , , - , . , קלעים: , , , , . , חמשים: , , , , . , h אמה: , , . () , h עמדיהם: , , , , , . , h עשרה: , , , . (, ) , h ואדניהם: , , , , , , . , h עשרה: , , , .

 

27:13

ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה

- .

x x x .

(, ) (), ורחב: , , , . , h החצר: , , , . , לפאת: , , , . , h קדמה: , , , . (; ), h מזרחה: , , , , . , חמשים: , , , , . , h אמה: , , .

 

27:14

וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה

, X .

x x x .

(, ) , h וחמש עשרה: , , , ; , , , . , h אמה: , , . , קלעים: , , , , . (), לכתף: , , , . () , h עמדיהם: , , , , , . , h שלשה: , , , . (, ) , h ואדניהם: , , , , , , . , h שלשה: , , , .

 

27:15

ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה

- , X .

x x x .

(, ) (), ולכתף: , , , , . , h השנית: , , , , . , h חמש עשרה: , , ; , , , . , קלעים: , , , , . () , h עמדיהם: , , , , , . , h שלשה: , , , . (, ) , h ואדניהם: , , , , , , . , h שלשה: , , , .

 

27:16

ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת ואדגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה

X X , , , X .

x x x x .

(, ) (), ולשער: , , , , . , h החצר: , , , . (), מסך: , , . , עשרים: , , , , . , h אמה: , , . , תכלת: , , , . (, ) (), וארגמן: , , , , , . (, ) - (), ותולעת: , , , , , . , שני: , , . (, ) , ושש: , , . (, ) (), משזר: , , , . (; ; ), h מעשה: , , , . (; ), רקם: , , . () , h עמדיהם: , , , , , . , h ארבעה: , , , , . (, ) , h ואדניהם: , , , , , , . , h ארבעה: , , , , .

 

27:17

כל-עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשה

, X , X - .

x x x x.

( ; , ) (), - כל-עמודי: , - , , , , . , h החצר: , , , . (), סביב: , , , . () , מחשקים: , , , , , . , כסף: , , . , h וויהם: , , , , . , כסף: , , . (, ) , h ואדניהם: , , , , , , . , נחשת: , , , .

 

27:18

ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת

- , - ; , X , X X , X X.

x x x x x x x.

(, ), ארך: , , . , h החצר: , , , . , h מאה: , , . , h באמה: , , , . (, ) , ורחב: , , , . , חמשים: , , , , . , בחמשים: , , , , , . (, ) (), h וקמה: , , , . , חמש: , , . , אמות: , , , . , שש: , . (, ) (), משזר: , , , . (, ) , h ואדניהם: , , , , , , . , נחשת: , , , .

 

27:19

לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל--יתדתיו וכל-יתדת החצר נחשת

, , , , "

x x x x x.

( ; , ), לכל: , , . (), כלי: , , . , h המשכן: , , , , . ( ; , ), בכל: , , . ( ), עבדתו: , , , , . (, ) ( ; , ) () 帻, -- וכל--יתדתיו: , , -- , , , , , . (, ) ( ; , ) (), - וכל-יתדת: , , - , , , . , h החצר: , , , . , נחשת: , , , .

 

. . . . . . , .