18:1

וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל-אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי-הוציא יהוה את-ישראל ממצרים

, , , , , , .

xx x .

(, ) , וישמע: , , , , . , יתרו: , , , . (), h כהן: , , . , מדין: , , , . , חתן: , , . , h משה: , , . (), את: , . ( ; , ) (), -- כל--אשר: , -- , , . (; ; ), h עשה: , , . , h אלהים: , , , , . , h למשה: , , , . (, ) , ולישראל: , , , , , , . , עמו: , , . (; ; ; ) , - כי-הוציא: , - , , , , . --- יהוה: , , , . () , - את-ישראל: , - , , , , . (-; ; ; , ) , ממצרים: , , , , , .

 

18:2

ויקח יתרו חתן משה את-צפרה אשת משה אחר שלוחיה

, , , , , ,

x x x x.

(, ) (), ויקח: , , , . , יתרו: , , , . , חתן: , , . , h משה: , , . () , -h את-צפרה: , - , , , . , אשת: , , . , h משה: , , . (, ; , ), אחר: , , . (), h שלוחיה: , , , , , .

 

18:3

ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה

X , X , : " ",

xx x.

(, ) (), ואת: , , . , שני: , , . 帻, h בניה: , , , . (), אשר: , , . , שם: , . (; ), h האחד: , , , . , גרשם: , , , . (; ; ; ), 黠 כי: , . , אמר: , , . (), גר: , . () , h הייתי: , , , , . (, ), בארץ: , , , . (), h נחריה: , , , , .

 

18:4

ושם האחד אליעזר כי-אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה

- , : " ".

xx x .

(, ) , ושם: , , . (; ), h האחד: , , , . , אליעזר: , , , , , . (; ; ; ) , -h כי-אלהי: , - , , , . , אבי: , , . () , בעזרי: , , , , . (, ) () , ויצלני: , , , , , . (; , -; , ) , מחרב: , , , . , h פרעה: , , , .

 

18:5

ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל--משה אל-המדבר אשר-הוא הנה שם הר האלהים

, , , , X .

x x x x x x.

(, ) , ויבא: , , , . , יתרו: , , , . , חתן: , , . , h משה: , , . (, ) , ובניו: . , , , . (. ) , ואשתו: . , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (; ) , -h אל-המדבר: , - , , , , . () (; ), -h אשר-הוא: , , - , , . (, ), h חנה: , , . , שם: , . , h הר: , . , hh האלהים: , , , , , .

 

18:6

ויאמר אל-משה אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה

: ", , , , , ".

xx x x x -x.

(, ) , ויאמר: , , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . ߻, אני: , , . , חתנך: , , , . , יתרו: , , , . , בא: , . , אליך: , , , . (. ) , ואשתך: . , , , . (, ) , ושני: , , , . 帻, h בניה: , , , . (; , , ) , h עמה: , , .

 

. - , , , . . , . .

 

18:7

ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק--לו וישאלו איש--לרעהו לשלום ויבאו האהלה

, , , , .

x x x x.

(, ) , ויצא: , , , . , h משה: , , . , לקראת: , , , , . , חתנו: , , , . (, ) , וישתכו: , , , , , . (, ) , -- וישק--לו: , , , -- , . (, ) , וישאלו: , , , , , . , --hאיש--לרעהו לשלום: , , -- , , , , ; , , , , . (, ) , ויבאו: , , , , . , hhh האהלה: , , , , .

 

18:8

ויספר משה לחתנו את כל--אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים על אודת ישראל את כל--התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם יהוה

, - , X X, X , X .

x x .

(, ) , ויספר: , , , , . , h משה: , , . (, ) , לכתנו: , , , , . (), את: , . ( ; , ) (), -- כל--אשר: , -- , , . (; ; ), h עשה: , , . --- יהוה: , , , . , h לפרעה: , , , , . (, ) , ולמצרים: , , , , , , . (), על אודת: , : , , , . , ישראל: , , , , . (), את: , . ( ; , ) (, ), --hh כל--התאלה: , -- , , , , . (), אשר: , , . (; ; , ), מצאתם: , , , , . (; ; , ), בדרך: , , , . (, ) , ויצלם: , , , , . --- יהוה: , , , .

 

18:9

ויחד יתרו על כל-הטובה אשר-עשה יהוה לישראל אשר הצילו מיד מצרים

, , .

x x .

(, ) , ויחד: , , , . , יתרו: , , , . (, , ; ; , ; , -; , ), על: , . ( ; , ) , -hh כל-הטובה: , - , , , , . () (; ; ), -h אשר-עשה: , , - , , . --- יהוה: , , , . , לישראל: , , , , , . , אשר: , , . , h הצילו: , , , , . , מיד מצרים: , , ; , , , , .

 

18:10

ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את--העם מתחת יד--מצרים

: " , , .

x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , יתרו: , , , . , ברוך: , , , . --- יהוה: , , , . (), אשר: , , . , h הציל: , , , . , אתכם: , , , . , מיד מצרים: , , ; , , , , . (, ) , h ומיד פרעה: , , , ; , , , . (), אשר: , , . , h הציל: , , , . () , --h את--העם: , -- , , . , מתחת: , , , . , -- יד--מצרים: , -- , , , , .

 

18:11

עתה ידעתי כי-גדול יהוה מכל--האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם

, X : x , ".

x x.

(; ), h עתה: , , . , ידעתי: , , , , . ( ; ; ; ) (; ), - כי-גדול: , - , , , . --- יהוה: , , , . , --hh מכל--האלהים: , , -- , , , , , . (; ; ; ), כי: , . (; ) , בדבר: , , , . (), אשר: , , . , זדו: , , . , h עליהם: , , , , .

 

18:12

ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל--לחם עם--חתן משה לפני האלהים

, , . .

x x x x x x x x x .

(, ) (), ויקח: , , , . , יתרו: , , , . , חתן: , , . , h משה: , , . , h עלה: , , . , וזבחים: , , , , , . , h לאלחים: , , , , , . (, ) , ויבא: , , , . h אהרן: , , , . , וכל: , , . (), זקני: , , , . , ישראל: , , , , . () (), -- לאכל--לחם: , , , -- , , . (; , , ) , -- עם--חתן: , -- , , . , h משה: , , . (; ; ), לפני: , , , . , hh האלהים: , , , , , .

 

18:13

ויהי ממחרת וישב משה לשפט את--העם ויעמד חעם על--משה מן--הבקר עד-הערב

: , .

x x x x x x.

, h ויהי: , , , . , ממחרת: , , , , . (, ) , וישב: , , , . , h משה: , , . , לשפט: , , , . () , --h את--העם: , -- , , . (, ) (; ; ), ויעמד: , , , , . , h העם: , , . (, ; ; , ; ; , -; , ) , --h על--משה: , -- , , . , --h מן--הבקר: , -- , , , . , -h עד-הערב: , - , , , .

 

18:14

וירא חתן משה את כל-אשר-הוא עשה לעם ויאמר מה-הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל--העם נצב עליך מן-בקר עד-ערב

, , : " ? ? , ?"

x x x x x x .

(, ) , וירא: , , , . , חתן: , , . , h משה: , , . (), את: , . ( ; , ) () (, ), --h כל-אשר-הוא: , - , , - , , . (; ; ), h עשה: , , . , לעם: , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (; ; ; ; ) (, ; , ; ; -, -), h-h𻠠 מה-הדבר: , - , , , . , hh הזה: , , . (), אשר: , , . , h אתה: , , . (; ; ), h עשה: , , . , לעם: , , . , מדוע: , , , . , h אתה: , , . , יושב: , , , . (; , , ), לבדך: , , , . (, ) ( ; , ) , --h וכל--העם: , , -- , , . (), נצב: , , . , עליך: , , , . , - מן-בקר: , - , , . , - עד-ערב: , - , , .

 

18:15

ויאמר משה לחתנו כי-יבא אלי העם לדרש אלהים

: " X .

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . , לחתנו: , , , , . (; ; ; ) , - כי-יבא: , - , , . (; ) , אלי: , , . , h העם: , , . , לדרש: , , , . , h אלהים: , , , , .

 

18:16

כי-יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את-חקי האלהים ואת-תורתיו

X , X , , ".

x x x .

( , ; ; ) , -hh כי-יהיה: , - , , , . , h להם: , , . (, ; , ; ; -, -), דבר: , , . , בא: , . , אלי: , , . (, ) (; ; ) , ושפטתי: , , , , , . , בין: , , . , איש: , , . , ובין: , , , . , h רעהו: , , , . (, ) () , h והודעתי: , , , , , , . () , -黠 את-חקי: , - , , . , hh האלהים: , , , , , . (, ) () , - ואת-תורתיו: , , - , , , , , .

 

18:17

ויאמר חתן משה אליו לא-טוב הדבר אשר אתה עשה

: "X , .

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , חתן: , , . , h משה: , , . , אליו: , , , . , - לא-טוב: , - , , . (, ; , ; ; -, -), h הדבר: , , , . (), אשר: , , . , h אתה: , , . (; ; ), h עשה: , , .

 

18:18

נבל תבל גם-אתה גם-העם הזה אשר עמך כי-כבד ממך הדבר לא---תוכל עשהו לבדך

, , , , .

x -x x x x x.

(; ), ; נבל תבל: , , ; , , . (, ) , -h גם-אתה: , - , , . (, ) , -h גם-העם: , - , , . , hh הזה: , , . (), אשר: , , . , עמך: , , . (; ; ; ) (), - כי-כבד: , - , , . , ממך: , , . (, ; , ; ; -, -), h הדבר: , , , . () ( ), --- לא---תוכל: , --- , , , . (; ; ) , h עשהו: , , , . (; , , ), לבדך: , , , .

 

18:19

עתה שמע בקלי איעצך ויהי אלהים עמך היה אתה לעם האלהים והבאת אתה את-הדברים אל-האלהים

, , : , ,

x x x x x.

(; ), h עתה: , , . , שמע בקלו: , , ; , , , . , איעצך: , , , , . (, ) , h ויהי: , , , . , h אלהים: , , , , . , עמך: , , . , hh היה: , , . , h אתה: , , . , לעם: , , . (), מול: , , . , hh האלחים: , , , , , . (, ) (), h והבאת: , , , , . , h אתה: , , . () (, ; , ; ; -, -), -h את-הדברים: , - , , , , , . (; ) , -hh אל-האלחים: , - , , , , , .

 

18:20

והזהרתה אתהם את--החקים ואת--התורת והודעת להם את-הדרך ילכו בה ואת-המעשה אשר יעשון

, , , , .

x x x x x -x .

(, ) (), hhh והזהרתה: , , , , , , . , h אתהם: , , , . () , --h את--החקים: , -- , , , , . (, ) () , --h ואת--התורת: , , -- , , , , . (, ) (), h והודעת: , , , , , . , h להם: , , . () (; ; , ), -h את-הדרך: , - , , , . , ילכו: , , , . , h בה: , . (, ) () (; , ), -hh ואת-המעשה: , , - , , , , . (), אשר: , , . (; ; ) , יעשון: , , , , .

 

18:21

ואתה תחזה מכל-העם אנשי-חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת

X, X , X, X , X , , ;

x x x x x .

(, ) , h ואתה: , , , . (; , ), hh תחזה: , , , . (; , -; , ) ( ; , ) , -h מכל-העם: , , - , , . (; ; , ), -h אנשי-חיל: , , , - , , . (; ), יראי: , , , . , h אלהים: , , , , . , אנשי: , , , . , אמת: , , . , שנאי: , , , . (), בצע: , , . (, ) () , ושמת: , , , . , h עלהם: , , , . (, ), שרי: , , . , אלפים: , , , , . (, ), שרי: , , . , מאות: , , , . (, ), שרי: , , . , חמשים: , , , , . (, ) (, ), ושרי: , , , . , עשרת: , , , .

 

 

18:22

ושפטו את-חעם בכל-עת והיה כל-הדבר הגדל יביאו אליך וכל-הדבר הקטן ישפטו-הם והקל מעליך ונשאו אתך

. : , . , .

x x x x x x x.

(, ) (; ; ) , ושפטו: , , , , . () , -h את-העם: , - , , . ( ; , ) (; , ), - בכל-עת: , , - , . (, ) , hh והיה: , , , . ( ; , ) (, ; , ; ; -, -), -h כל-הדבר: , - , , , . , h הגדל: , , , . , יביאו: , , , , . , אליך: , , , . (, ) ( ; , ) (, ; , ; ; -, -), -h וכל-הדבר: , , - , , , . , h הקטן: , , , . (; ; ) , -h ישפטו-הם: , , , , - , . , h והקל: , , , . , מעליך: , , , , . (, ) () , ונשאו: , , , , . , אתך: , , .

 

18:23

אם את-הדבר הזה תעשה וצוך אלהים ויכלת עמד וגם כל--העם הזה על-מקמו יבא בשלום

, , , ".

x x x .

(, ), אם: , . () (, ; , ; ; -, -), -h את-הדבר: , - , , , . , hh הזה: , , . (; ; ), h תעשה: , , , . () , וצוך: , , , . , h אלהים: , , , , . (), ויכלת: , , , , . (), עמד: , , . (, ), וגם: , , . ( ; , ) , --h כל--העם: , -- , , . , hh הזה: , , . , - על-מקמו: , - , , , . (; ), יבא: , , . , בשלום: , , , , .

18:24

וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר

, , , :

x .

(, ) , וישמע: , , , , . , h משה: , , . (; , ), לקול: , , , . , חתנו: , , , . (, ) (; ; ), ויעש: , , , . ( ; , ), כל: , . (), אשר: , , . , אמר: , , .

 

18:25

ויבחר משה אנשי-חיל מכל--ישראל ויתן אתם ראשים על-העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת

X , X : , , ,

x x x x .

(, ) , ויבחר: , , , , . , h משה: , , . (; ; , ), -h אנשי-חיל: , , , - , , . (; , -; , ) ( ; , ) , -- מכל--ישראל: , , -- , , , , . (, ) (; , ), ויתן: , , , . , אתם: , , . , ראשים: , , , , . () , -h על-העם: , - . , . (, ), שרי: , , . , אלפים: , , , , . (, ), שרי: , , . , מאות: , , , . (, ), שרי: , , . , חמשים: , , , , . (, ) (, ), ושרי: , , , . , עשרת: , , , .

 

18:26

ושפטו את-העם בכל-עת את-הדבר הקשה יביאון אל-משה וכל-הדבר הקטן ישפוטו הם

: , .

x x x x.

(, ) (; ; ) , ושפטו: , , , , . () , -h컠 את-העם: , , - . , . ( ; , ) (; , ), - בכל-עת: , , - , . () (-, -; , , ; , ), -h את-הדבר: , - , , , . (; ; ), hh הקשה: , , , . (), יביאון: , , , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . (, ) ( ; , ) (-, -; , , ; , ), - h וכל-הדבר: , , - , , , . , h הקטן: , , , . (; ; ) , ישפוטו: , , , , , . , h הם: , .

 

18:27

וישלח משה את-חתנו וילך לו אל-ארצו

, .

x x x .

(, ) , וישלח: , , , , . , h משה: , , . () , - את-חתנו: , - , , , . , וילך: , , , . , לו: , . (; ) , - אל-ארצו: , - , , , .

 

. . . , , , , , , , , , , , , . .

, , , .

 

, , , , .

? . , , . . : -, -, -, - . . , . , .

, , . -, -, -, - , . . , . , , .

 

19:1

בחדש השלישי לצאת בני-ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני

X , , :

x x .

, בחדש: , , , . , h השלישי: , , , , , . , לצאת: , , , . (, ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (-; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , . , ביום: , , , . , hh הזה: , , . , באו: , , . , מדבר: , , , . , סיני: , , , .

 

19:2

ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן-שם ישראל נגד ההר

, , .

x x x.

, ויסעו: , , , , . (-; , ) , מרפידים: , , , , , , . (, ) , ויבאו: , , , , . , מדבר: , , , . , סיני: , , , . (, ) ( , ) , ויחנו: , , , , . , במדבר: , , , , . (, ) (, ) , -컠 ויחן-שם: , , , - , . , ישראל: , , , , . (), נגד: , , . , hh ההר: , , .

 

19:3

ומשה עלה אל-האלהים ויקרא אליו יהוה מן---ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל

, , : " :

x x .

(, ) , h ומשה: , , , . (, ), h עלה: , , . (; ) , -hh אל-האלהים: , - , , , , , . (; ), ויקרא: , , , , . , אליו: , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , ---hh מן---ההר: , --- , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (; ), h כה: , . , תאמר: , , , . , לבית: , , , . , יעקב: , , , . , ותגיד: , , , , . (, ), לבני: , , , . , ישראל: , , , , .

 

19:4

אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על--כנפי נשרים ואבא אתכם אלי

, , X X .

x x .

, אתם: , , . , ראיתם: , , , , . (), אשר: , , . (; ; ) ߻, עשיתי: , , , , . , למצרים: , , , , , . (, ) (; ), ואשא: , , , . , אתכם: , , , . , -- על--כנפי: , -- , , , . , נשרים: , , , , . (, ) , ואבא: , , , . , אתכם: , , , . , אלי: , , .

 

19:5

ועתה אם-שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את--בריתי והייתם לי סגלה מכל--העמים כי-לי כל-הארץ

, , X , - ,

x x x.

(, ) (; ), h ועתה: , , , . (, ) , - אם-שמוע: , - , , , . , תשמעו: , , , , . , בקלי: , , , . , ושמרתם: , , , , , . () , -- את--בריתי: , -- , , , , . , h והייתם: , , , , , . , לי: , . (; , ), h סגלה: , , , . (, ) ( ; , ) , --h מכל--העמים: , , -- , , , , . (; ; ; ) , - כי-לי: , - , . ( ; , ) (, ), -h כל-הארץ: , - , , , .

 

, hh הנה , h עתה?

, hh הנה: , , - , . , h עתה: , , - , . - : , . ? , , , , . , . , , . ע, ת, ה. . , , . . דגש: , , . , , שגד. ש, ג, ד. , . ע . , - ע, ת ה. , התע. ה ת , , ע . . , . . , , . , , . , , . , - . , . , . , . . . , , , , . , - . ת, ה ע. ע , . , . , , , - , ע. , ע, .

ע , . , , . , . , , , . : , , . ? , h עתה. , , . , , : , . - עתה, ע ה, ת. ת . ? , , . דגש, שגד. , , ת. , ת ת . . . , , - . , . . . , .

ת, ע. ע . . , : , , .

, , , , ת ע ה. hh, h? ע. ת ה. . , ה, , ת ע: , , .

ת . . . .

- . - . . , , , .

: , אם. , ? : , . , א ם. ם א.

: , . , שמע: , , . , שמוע: , , , ? . , תשמעו: , , , , . ? . , . ש מ. , . . , . - . , . - שמע ו . , . . ת . . . , , . . . , . . , : , . , , . : . , שמע. , . : . , . , . , : , .

, ושמרתם: , , , , , . ו - , . - ו שמרתם. ו - : . , שמר: , , . , . : . ש, מר. , . ש , , מר , , ש. , , . , , תם: , .

, ? . שמר , , . תם. , ו .

, , שמר . , שמר. : ר, מ, ש. : ש. : . ר מ ש. . ו . ? תם. , ת ם. .

את: , . , בריתי: , , , , . , ברית. , , ב, ר, י ת. י, . . , ת , . : . : , . , . . שמע , קל: , . , בקלי: , , , .

, : שמע, , . : ע, מ ש. שמע בקלי: , , , . קל . ק? . ק ל. ק ל. ? ק. ? , , . . . , . . , , ק ל. , לי.

, והייתם: , , , , , . ו ה ת , , יי. , ה יי ת ם.

, לי: , . ל, י. לי , , . ל, י. .

, h סגלה: , , , .

ס גלה - . הלג ס . ס .

קבוץ: , , , . ץובק: , , , . ץ, ו ב ק.

סגלה. . , . . , .

, - -h. - - . - . . , h, הארץ : , , , . , , ץ ראה. . . . , : ץראה. ר א ה.

, , . ? כי: ( ) . , . ? , . כי: .

 

19:6

ואתם תהיו-לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל-בני ישראל

- , ".

x x .

, ואתם: , , , . , h- תהיו-לי: , , , - , . , ממלכת: , , , , . , h כהנים: , , , , . , וגוי: , , , . , קדוש: , , , . , h אלה: , , . (, ), h הדברים: , , , , , . (), אשר: , , . (), תדבר: , , , . (; ) (, ), - אל-בני: , - , , . , ישראל: , , , , .

 

: , . , .

 

19:7

ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל-הדברים האלה אשר צוהו יהוה

, , , .

x x x .

(, ) , ויבא: , , , . , h משה: , , . (, ) (; ), ויקרא: , , , , . (), לזקני: , , , , . , h העם: , , . (, ) (; ), וישם: , , , . (; ; ) , h לפניהם: , , , , , . (), את: , . ( ; , ) (, ), -h כל-הדברים: , - , , , , , . , hh האלה: , , , . (), אשר: , , . () , h צוהו: , , , . --- יהוה: , , , .

 

19:8

ויענו כל-העם יחדו ואמרו כל אשר--דבר יהוה נעשה וישב משה את-דברי העם אל-יהוה

, : ", , !" .

x x x x .

(; ), ויענו: , , , , . ( ; , ) , -h כל-העם: , - , , . , יחדו: , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . ( ; , ), כל: , . (), (), -- אשר--דבר: , , -- , , . --- יהוה: , , , . (; ; ), h נעשה: , , , . , וישב: , , , . , h משה: , , . () (, ), - את-דברי: , - , , , . , h העם: , , . (; ) --- אל-יהוה: , - , , , .

 

19:9

ויאמר יהוה אל---משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם-בך יאמינו לעולם ויגד משה את-דברי העם אל-יהוה

: " , , , !" .

x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , ---h אל---משה: , --- , , . , hh הנה: , , . ߻, אנכי: , , , . , בא: , . , אליך: , , , . (), בעב: , , . , h הענן: , , , . , בעבור: , , , , . , ישמע: , , , . , h העם: , , . () , בדברי: , , , , . , עמך: , , . (, ) (, ) , - וגם-בך: , , - , . , יאמינו: , , , , , . , לעולם: , , , , . , ויגד: , , , . , h משה: , , . () (, ), - את-דברי: , - , , , . , h העם: , , . (; ) --- אל-יהוה: , - , , , .

 

, ענן: , , . ? ענ . , , , ענן. ענ , , , . ן . ע , נ - . ענ : . . ענ ן, . ן , . . ן נע ן. . , ע. . ן, נ ע, , , .

: ? .

?

. . , . יהוה. יהוה , . יי. , . .

, , , , , h.

h, . . יהוה. יהוה , . , .

, . ב . - עב: , .

. ע ב? , ב , , ע. . ע , . , , .

, ויאמר: , , , , . : ו י א מ ר. , . מ , מ, , . , , , ר. , . א, . י, , . - , ו . : .

. : --- , , . : .

: . אל: , . . : ? --- ? , א , ל.

, hh הנה: , , . , , - : . ? נ ה, - : . : . : . , , , . , . ,

. ה , , נ , , , , , , שגד ( ), ה. : ה , נ , ה. . : . , , . .

: , hh ? , . - ? , . , ? . , , , , , . , , , , אנכי: , , , . י, כ, נא. .

, , , , , , יכנא. . ߻ יכנא. , בא: , . . : ב א. , , . , , , , , . , , - . , , , , , .

, אליך: , , , . ? . , ? , א, ל, יך. , , , ך. : ? . ? , ? , , ך.

 

19:10

ויאמר יהוה אל-משה לך אל-העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם

: " , ,

x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . , לך: , . (; ) , -h אל-העם: , - , , . , וקדשתם: , , , , , . , h היום: , , , . , ומחר: , , , . , וכבסו: , , , , . , שמלתם: , , , , .

 

19:11

והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלשי ירד יהוה לעיני כל-העם על-הר סיני

, X .

x x x x x x x .

, h והיו: , , , . , נכנים: , , , , . , ליום: , , , . , h השלישי: , , , , , . (; ; ; ), כי: , . , ביום: , , , . , h השלשי: , , , , . (, , ), ירך: , , . --- יהוה: , , , . , לעיני: , , , , . ( ; , ) , -h כל-העם: , - , , . (; ) , -h על-הר: , - , . , סיני: , , , .

 

19:12

והגבלת את-העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל-הנגע בהר מות יומת

, : X - , , .

x x x x .

(, ) (, ; ; ), h והגבלת: , , , , , . () , -h את-העם: , - , , . (; ), סביב: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . ( ; ), h השמרו: , , , , . , לכם: , , . (; ; ), עלות: , , , . , h בהר: , , . (, ) (, (), ונגע: , , , . 帻, h בקצהו: , , , , . ( ; , ) (), -h כל-הנגע: , - , , , . , h בהר: , , . , מות: , , . , יומת: , , , .

 

19:13

לא-תגע בו יד כי-סקול יסקל או-ירה יירה אם-בהמה אם-איש לא יהיה במשך היבל המה יעלו בהר

, ; , - X; , ".

˸ x x x .

() (), - לא-תגע: , - , , . , בו: , . , יד: , . (; ; ; ) , - כי-סקול יסקל: , - , , , ; , , , . , -h h או-ירה יירה: , - , , ; , , , . (, ) (), -hh אם-בהמה: , - , , , . (, ) (), - אם-איש: , - , , . (), לא: , . , hh יהיה: , , , . , במשך: , , , . , h hh היבל המה: , , , ; , , . (, ) , יעלו: , , , . , h בהר: , , .

 

19:14

וירד משה מן-ההר אל-העם ויקדש את-העם ויכבסו שמלתם

, , .

x x x x .

(, ) (, , ; ), וירד: , , , . , h משה: , , . , -hh מן-ההר: , - , , . (; ) , -h אל-העם: , - , , . , ויקדש: , , , , . () , -h את-העם: , - , , . , וכבסו: , , , , , . , שמלתם: , , , , .

 

19:15

ויאמר אל-העם היו נכנים לשלשת ימים אל-תגשו אל-אשה

: " , ".

x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . (; ) , -h אל-העם: , - , , . , h היו: , , . , נכנים: , , , , . , לשלשת: , , , , . , ימים: , , , . () (; ), - אל-תגשו: , - , , , . (; ) , -h אל-אשה: , - , , .

 

19:16

ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על--ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל-העם אשר במחנה

- , , , , , , .

x x x x x x x x x.

, h ויהי: , , , . , ביום: , , , . , h השלישי: , , , , , . () , h בהית: , , , . , h הבקר: , , , . , h ויהי: , , , . (), קלת: , , . , וברקים: , , , , , . (, ) , וענן: , , , . , כבד: , , . (, ) , --hh על--ההר: , -- , , . (, ) (; ; ), וקל: , , . () שפר: , , . ( ; ), חזק: , , . (; , ), מאד: , , . (, ) (), ויחרד: , , , , . , -h כל-העם: , - , , . (), אשר: , , . (), h במחנה: , , , , .

 

19:17

ויוצא משה את--העם לקראת האלהים מן-המחנה ויתיצבו בתחתית ההר

, .

x x x x.

(, ) , ויוצא: , , , , . , h משה: , , . () , --h את--העם: , -- , , . , לקראת: , , , , . , hh האלהים: , , , , , . (), -hh מן-המחנה: , - , , , , . (, ) (; ) , ויתיצבו: , , , , , , . () (), בתחתית: , , , , , . , hh ההר: , , .

 

19:18

והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל-ההר מאד

, ; X , , .

x x .

(, ) , h והר: , , . , סיני: , , , . , עשן: , , . ( ), כלו: , , . () (), מפני: , , , . , אשר: , , . (, , ), ירד: , , . (, , ) 帻, עליו: , , , . --- יהוה: , , , . , באש: , , . (, ), ויעל: , , , . , עשנו: , , , . () , כעשן: , , , . (; ), h הכבשן: , , , , . (, ) , ויחרד: , , , , . ( ) , -hh כל-ההר: , - , , . (, ), מאד: , , .

 

19:19

ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול

. , .

x x x x x .

, h ויהי: , , , . (; ; ), קול: , , . () השפר: , , , . ¸ (͸), הולך: , , , . (, ) ( ; ), וחזק: , , , . (, ), מאד: , , . , h משה: , , . , ידבר: , , , . (, ) , hh והאלהים: , , , , , , . (; ) , יעננו: , , , , . (; ; ), בקול: , , , .

 

19:20

וירד יהוה על--הר סיני אל--ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל-ראש ההר ויעל משה

, , , .

x x x .

(, ) (, , ), וירד: , , , . --- יהוה: , , , . (, ) , --h על--הר: , -- , . , סיני: , , , . (; ) (), -- אל--ראש: , -- , , . , hh ההר: , , . (; ; , ; ; ), ויקרא: , , , , . --- יהוה: , , , . , h למשה: , , , . (; ) (), - אל-ראש: , - , , . , hh ההר: , , . (, ) (), ויעל: , , , . , h משה: , , .

 

19:21

ויאמר יהוה אל--משה רד העד בעם פן---יהרסו אל--יהוה לראות ונפל ממנו רב

: ", , , , .

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (, , ), רד: , . (; ), h העד: , , . () , בעם: , , . ( ; ) , ---h󻠠 פן---יהרסו: , --- , , , , . (; ) --- אל--יהוה: , -- , , , . (), לראות: , , , , . (, ) (), ונפל: , , , . , ממנו: , , , . (), רב: , .

 

19:22

וגם הכהנים הנגשים אל-יהוה יתקדשו פן-יפרץ בהם יהוה

, , , X !"

x x .

(, ) (; ), וגם: , , . h, hh הכהנים: , , , , , . (; ), h הנגשים: , , , , , . (; ) --- אל-יהוה: , - , , , . , יתקדשו: , , , , , . ( ; ) (), - פן-יפרץ: , - , , , . () , h בהם: , , . --- יהוה: , , , .

 

19:23

ויאמר משה אל-יהוה לא-יוכל העם לעלת אל-הר סיני כי-אתה העדתה בני לאמר הגבל את--ההר וקדשתו

: " , , : ".

x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (; ) --- אל-יהוה: , - , , , . () ( ), - לא-יוכל: , - , , , . , h העם: , , . (), לעלת: , , , . (; ) , -h אל-הר: , - , . , סיני: , , , . (; ; ; ) , -h כי-אתה: , - , , . (; ), hh העדתה: , , , , . , בנו: , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (, ; ; ), h הגבל: , , , . () , --hh את--ההר: , -- , , . 帻, וקדשתו: , , , , , .

 

 

 

19:24

ויאמר אליו יהוה לך-רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל--יהרסו לעלת אל-יהוה פן-יפרץ-בם

: ", , , , , X !"

x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , אליו: , , , . --- יהוה: , , , . (), (, , ), - לך-רד: , - , . (, ) (), ועלית: , , , , . , h אתה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . , עמך: , , . (, ) h, hh והכהנים: , , , , , , . (, ) , h והעם: , , , . () , --h אל--יהרסו: , -- , , , , . (), לעלת: , , , . (; ) --- אל-יהוה: , - , , , . ( ; ) () , -- פן-יפרץ-בם: , - , , , - , .

 

19:25

וירד משה אל-העם ויאמר אלהם

, .

x.

(, ) (, , ), וירד: , , , . , h משה: , , . (; ) , -h אל-העם: , - , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , .

 

20:1

וידבר אלהים את כל-הדברים האלה לאמר

, :

x .

(), וידבר: , , , , . , h אלהים: , , , , . (), את: , . ( ; , ) (, ), -h כל-הדברים: , - , , , , , . , hh האלה: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , .

 

, 20:2

אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים

- , , , .

x xx x .

߻, אנכי: , , , . --- יהוה: , , , . , h אלהיך: , , , , . (), אשר: , , . () , הוצאתיך: , , , , , , . (-; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (-; , ) , מבית: , , , . , עבדים: , , , , .

 

߻, אנכי: , , , . ? , . אני. , ߻, ߻ א, י נ. כ , . , , . - ߻, . , . , h אלהיך: , , , , . א , , . : . () (). . , , . ? : אל: , היך. - . , א, : ל, , ך, , , . א, ל ה, י , ך. , א, ל , ה, י ך. . ל ה, א. , . א ה ל. . : , , ה, א. ל. - יך. ן, , . . , . ? , ה א ל, י ך.

, אשר: , , . , ר, , א ש , , . , . , אש ר.

, הוצאתיך: , , , , , , . , , יך. , . : ה, ו צ, א ת. ה, ו צאת. צת, צאת. ת, א. ה, ת, , א, צ ה. , , . יך: , .

, מארץ: , , , . , מ. , מצרים: , , , , . ם , צמ. , , רצמ. , ם, ירצמ. . ם, ירצמ. , מ, ם. , .

, . , עבדים: , , , , . ע, ד ב, . : ד בע. , י ם.

, , . . , , , , , , ש, , , , , , , , , , , , , , . , . , .

 

20:3

לא--יהיה לך אלהים אחרים על-פני

X , .

˸ x x x .

() (), --hh לא--יהיה: , -- , , , . , לך: , . , h אלהים: , , , , . (), אחרים: , , , , . ( ; ) , - על-פני: , - , , .

 

לא: , . , , .

hh יהיה: , , , . , יהיה. י ה י ה. . , , . יהיה , , . , , , , , - . , , , . י , י ה , . . יהיה , , . , , יה , , יה . , , , . יה, , , , . ה ? , , . יה י ה. . hh, , . . יה, , . , י , , . . יהיה .

hh , לך לא יהיה. , , לך: , . ? , . ל, ך.

h אלהים: , , , , . ם. א ל ה י ם.

, אחרים: , , , , . , ? , . , , , , ח. ? , , , . , ח רי ם.

, , . , . , ? . , , . , , , . - . . , , , . . , . . .

, , . , , . . , , , . . . . , , , , . , , , א, , ח, רים. . , אחור: , , , . ר, ו ח א. . . .

, . , על: , . , . ע ל. Ÿ , . . ע, ל, , . , , . , , , . , ? , , ע. על . . . על , . , על , , .

, . פני: , , .

: , , , , , . .

: , , יהיה, , , , , , .

 

20:4

לא--תעשה לך פסל וכל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ

, X, , , , .

˸ x x x x .

() (; ; ), --h לא--תעשה: , -- , , , . , לך: , . (; , ), פסל: , , . (, ) ( ; , ) (; ), -h וכל-תמונה: , , - , , , , . (), אשר: , , . () , בשמים: , , , , . (), ממעל: , , , . (, ) (), ואשר: , , , . , בארץ: , , , . (; , ; , ), מתחת: , , , . (, ) (), ואשר: , , , . () , במים: , , , . (; , ; , ), מתחת: , , , . , לארץ: , , , .

(), לא: , . ל, א. , h תעשה: , , , . , לך: ל , . , פסל: , , . , , . פ, ס ל.

, h? h - . . , ת. : . , . . - , , . ע, . ע . , ע , , . - .

, . , , ה.

ת . עשה, , , . ת. . ת, .

h עשה , . ? ע, ש ה. . , , . עשה . . . , . , : , . - . , , , . השע. ה, , ע, , ת. , תעשה. , , , , , , . . ? השעת.

h . , לך: , . h - לך. ? ? ך , . ל. h : . .

h . : , , , . , h . , . , , , . : , . . , . , , . . , , , , .

 

20:5

לא---תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על--בנים על--שלשים ועל---רבעים לשנאי

; - , , , , X, ,

˸ x x xx .

() ( ), ---h לא---תשתחוה: , --- , , , , , . , h להם: , , . (, ) (), ולא: , , . () , תעבדם: , , , , . (; ; ; ), כי: , . ߻, אנכי: , , , . --- יהוה: , , , . , h אלהיך: , , , , . , אל: , . , קנא: , , . , פקד: , , . , עון: , , . , אבת: , , . , -- על--בנים: , -- , , , . , -- על--שלשים: , -- , , , , . , --- ועל---רבעים: , , --- , , , , . , ɻ לשנאי: , , , , .

 

20:6

ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי

.

x x .

(, ) (; ; ), h ועשה: , , , . (), חסד: , , . () , לאלפים: , , , , , . , hɻ לאהבי: , , , , . (; ), ולשמרי: , , , , , . (; ; ) , מצותי: , , , , .

 

, - . , , . , . - .

: , , ? , , , .

, , , . . - , . , . , . : . .

 

20:7

לא תשא את-שם--יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר-ישא את-שמו לשוא

, , , , .

˸ xx .

(), לא: , . , תשא: , , . () --- את-שם--יהוה: , - , -- , , , . , h אלהיך: , , , , . (), לשוא: , , , . (; ; ; ), כי: , . (), לא: , . (), h ינקה: , , , . --- יהוה: , , , . () את: , . () , - אשר-ישא: , , - , , . () את-שמי: , - , , . (), לשוא: , , , .

 

20:8

זכור את-יום השבת לקדשו

, .

x x .

, זכור: , , , . () , - את-יום: , - , , . , h השבת: , , , . , לקדשו: , , , , .

 

20:9

ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך

,

x xx.

, ששת: , , . , ימים: , , , . (), תעבד: , , , . (, ) (; ; ), ועשית: , , , , . ( ; , ) (; ; ) , - כל-מלאכתך: , - , , , , , .

 

20:10

ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא--תעשה כל--מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך

, , , : , , , , , , , X X.

x xx x x x x x x xx x x.

(, ) , ויום: , , , . , h השביעי: , , , , , . , שבת: , , . --- ליהוה: , , , , . , h אלהיך: , , , , . () (; ; ), --h לא--תעשה: , -- , , , . ( ; , ) (; ; ) , --h כל--מלאכה: , -- , , , , . , h אתה: , , . () , ובנך: , , , . , ובתך: , , , . () , עבדך: , , , . () , ואמתך: , , , , . , h ובהמתך: , , , , , . () , וגרך: , , , . (), אשר: , , . , בשעריך: , , , , , .

 

20:11

כי ששת--ימים עשה יהוה את-השמים ואת-הארץ את--הים ואת-כל-אשר--בם וינח ביום השביעי על--כן ברך יהוה את---יום השבת ויקדשהו

, , X, ; .

x x x x x x x x.

(; ; ; ), כי: , . , -- ששת--ימים: , , -- , , , . (; ; ), h עשה: , , . --- יהוה: , , , . () , -h את-השמים: , - , , , , . () , -h ואת-הארץ: , , - , , , . () , --h את--הים: , -- , , . () ( ; , ) () , ---- ואת-כל-אשר--בם: , , - , - , , -- , . (, ) , וינח: , , , . , ביום: , , , . , h השביעי: , , , , , . , -- על--כן: , -- , . , ברך: , , . --- יהוה: , , , . () , --- את---יום: , --- , , . , h השבת: , , , . , h ויקדשהו: , , , , , , .

 

. , .

- , , ה ה . , . . , . , . .

: , , , . , . , .

 

20:12

כבד את-אביך ואת-אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך

, , , , .

x x x x x xx x.

(), כבד: , , . () , - את-אביך: , - , , , . () , - ואת-אמך: , , - , , . (, ; -), למען: , , , . , יארכון: , , , , , . , ימיך: , , , . (, , ; , ; -, ), על: , . , hh האדמה: , , , , . () --- אשר-יהוה: , , - , , , . , h אלהיך: , , , , . (), נתן: , , . , לך: , .

 

: : ? , ? ? , . . - , : . . , . , , . , . , , . , .

 

20:13

לא תרצח ס לא תנאף ס לא תגנב ס לא-תענה ברעך עד שקר

; ; ; .

˸ x. ˸ . ˸ . ˸ x .

() , לא תרצח: , ; , , , . () , לא תנאף: , ; , , , . () (), לא תגנב: , ; , , , . () (; ; ), -h לא-תענה: , - , , , . () , ברעך: , , , . , עד: , . , שקר: , , .

 

20:14

לא תחמד בית רעך ס לא-תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך

; , , , , , ".

˸ x x. ˸ x x x x x.

(), לא: , . (), תחמד: , , , . , בית: , , . () , רעך: , , . () (), - לא-תחמד: , - , , , . , אשת: , , . () , רעך: , , . (, ) () , ועבדו: , , , , . (, ) () , ואמתו: , , , , . (, ) , ושורו: , , , , . (, ) , וחמרו: , , , , . (, ) ( ; , ), וכל: , , . () אשר: , , . () , רעך: , , , .

 

. . , ? , . .

, . , . , . , .

, , , . , ? . , .

. Ÿ . . - . . . , . , . , , .

. , . .

 

20:15

וכל-העם ראים את-הקולת ואת-הלפידם ואת קול השפר ואת-ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק

, , , ; , .

x x x x x x x.

(, ) ( ; , ) , -h וכל-העם: , , - , , . (), ראים: , , , . () (; , ), -h את-הקולת: , - , , , , . (, ) () (), -hואת-הלפידם: , , - , , , , , . (, ) (), ואת: , , . (; , ), קול: , , . () השפר: , , , . (, ) () , -hh ואת-ההר: , , - , , . , עשן: , , . (, ) (), וירא: , , , . , h העם: , , . (, ) , וינעו: , , , , . (, ) (; ), ויעמדו: , , , , , . ( ; , ; , -) (; ), מרחק: , , , .

 

, . . , , . , , , . , .. , .

 

20:16

ויאמרו אל-משה דבר-אתה עמנו ונשמעה ואל-ידבר עמנו אלהים פן-נמות

: " , , , !"

.

(, ) , ויאמרו: , , , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . () , -h דבר-אתה: , , - , , . , עמנו: , , , . (, ) ( ), h ונשמעה: , , , , , . (, ) (), - ואל-ידבר: , , - , , , . , עמנו: , , , . , h אלהים: , , , , . ( , ) , - פן-נמות: , - , , , .

 

20:17

ויאמר משה אל--העם אל-תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על--פניכם לבלתי תחטאו

: " , , , , X , ".

x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (; ) , --h אל--העם: , -- , , . , - אל-תיראו: , - , , , , . (; ; ; ), כי: , . (; ; -), לבעבור: , , , , , . (), נסות: , , , . , אתכם: , , , . , בא: , . , hh האלהים: , , , , , . (, ) (; ; -), ובעבור: , , , , , . , hh תהיה: , , , . () , יראתו: , , , , . ( ; ) , -- על--פניכם: , -- , , , , . , לבלתי: , , , , . (), תחטאו: , , , , .

 

20:18

ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל-הערפל אשר--שם האלהים

, , .

x x .

(, ) (; ), ויעמד: , , , , . , h העם: , , . ( ; , ; , -) (; ), מרחק: , , , . (, ) , h ומשה: , , , . (: ), נגש: , , . (; ) , -h אל-הערפל: , - , , , , . , -- אשר--שם: , , -- , . , hh האלהים: , , , , , .

 

, . ? , , . . . , . , .

 

20:19

ויאמר יהוה אל--משה כה תאמר אל--בני ישראל אתם ראיתם כי מן--השמים דברתי עמכם

: " : , .

x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (; ), h כה: , . , תאמר: , , , . (, ), -- אל--בני: , -- , , . , ישראל: , , , , . , אתם: , , . (), ראיתם: , , , , . ( ; ; ; ), כי: , . (; ; ) , --h מן--השמים: , -- , , , , . () ߻, ɻ דברתי: , , , , . , עמכם: , , , .

 

20:20

לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם

X, X .

˸ x x.

 

(), לא: , . (; ; ), תעשון: , , , , . () , ɻ אתי: , , . , h אלהי: , , , . , כסף: , , . (, ) , h ואלהי: , , , , . , h זהב: , , . (), לא: , . (; ; ), תעשו: , , , . , h להם: , , .

 

20:21

מזבח אדמה תעשה--לי וזבחת עליו את-עלתיך ואת-שלמיך את-צאנך ואת-בקרך בכל-המקום אשר אזכיר את-שמי אבוא אליך וברכתיך

, , ; , , .

x x x x x x x x xx.

, מזבח: , , , . , h אדמה: , , , . (; ) , h-- תעשה--לי: , , , -- , . (, ) (), וזבחת: , , , , . , עליו: , , , . () , - את-עלתיך: , - , , , , . (, ) () , - ואת-שלמיך: , , - , , , , . () , - את-צאנך: , - , , , . (, ) () , - ואת-בקרך: , , - , , , . , -h בכל-המקום: , , - , , , , . (), אשר: , , . , אזכיר: , , , , . () , -ɻ את-שמי: , - , , . (; ), אבוא: , , , . , אליך: , , , . , וברכתיך: , , , , , , .

 

20:22

ואם-מזבח אבנים תעשה-לי לא--תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה

, X , X.

x x xx x.

(, ) (, ) , - ואם-מזבח: , , - , , , . , אבנים: , , , , . (; ) , h- תעשה-לי: , , , - , . () (, ), --h לא--תבנה: , -- , , , . , אתהן: , , , . , גזית: , , , . (; ; ; ), כי: , . (), חרבך: , , , . (), h הנפת: , , , . , h עליה: , , , . (; , ) , h ותחללה: , , , , , .

 

? -, ? , , . , . . , , , . , . , , , . . , . , . -, ? , , , , . , -, , .

, , , , , . , , . , , . .

, . - , . , , .. , .

, , . .

 

20:23

ולא-תעלה במעלת על-מזבחי אשר לא-תגלה ערותך עליו

X , "

x x .

(, ) () (, ), -h ולא-תילה: , , - , , , . (), במעלת: , , , , . (, , ) , - על-מזבחי: , - , , , , . (), אשר: , , . () (), -h לא-תגלה: , - , , , . , ערותך: , , , , . , עליו: , , , .

? . , , . , . , , . : . . . () , . . . . . . . . . . . , , , .

, . . . . , . . , , . , . , , . . . , , . , . , , . .

. , : , ..