10:1

ויאמר יהוה אל--משה בא אל---פרעה כי-אני הכבדתי את-לבו ואת-לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו

: " , , X,

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (, ; ), בא: , . (; ) , ---h אל---פרעה: , --- , , , . (; ; ; ) ߻, - כי-אני: , - , , . (; ; ) ߻, h הכבדתי: , , , , , . () (; , ) , - את-לבו: , - , , . (, ) () (; , ), - ואת-לב: , , - , . , עבדיו: , , , , . (, ; -), למען: , , , . (; , ; ; ), שתי: , , . , אתתי: , , , . , h אלה: , , . (, ) , בקרבו: , , , , .

 

10:2

ולמען תספר באזני בנך ובן--בנך את אשר התעללתי במצרים ואת-אתתי אשר-שמתי בם וידעתם כי-אני יהוה

, , X X, X, , - ".

x x x .

(, ) (, ; -), ולמען: , , , , . (; ), תספר: , , , . , באזני: , , , , . (, ) , בנך: , , . (, ) (, ) (, ) , -- ובן--בנך: , , -- , , . (), את: , . (), אשר: , , . (; ) , h התעללתי: , , , , , , . , מצרים: , , , , . (, ) () , - ואת-אתתי: , , - , , , . () () ߻, - אשר-שמתי: , , - , , , . , בם: , . (, ) (; ), וידעתם: , , , , , . ( ; ; ; ) ߻, - כי-אני: , - , , . --- יהוה: , , , .

 

10:3

ויבא משה ואהרן אל-פרעה ויאמרו אליו כה---אמר יהוה אלהי העברים עד-מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני

, : " , : ? , !

x x x .

(, ) (, ; ), ויבא: , , , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . (; ) , -h אל-פרעה: , - , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . (; ) , אליו: , , , . (; ) (; , ; ), h--- כה---אמר: , --- , , . --- יהוה: , , , . , h אלהי: , , , . , h העברים: , , , , , . , -黠 עד-מתי: , - , , . ( ), מאנת: , , , . (; ), לענת: , , , . (-; ) , מפני: , , , . (; , ), שלח: , , . , עמי: , , . (, ) , ויעבדני: , , , , , , .

 

10:4

כי אם-מאן אתה לשלח את-עמי הנני מביא מחר ארבה בגבלך

, .

x x x.

(; ; ; ), כי: , . (, ) ( ), - אם-מאן: , - , , . , h אתה: , , . (; , ), לשלח: , , , . () , - את-עמי: , - , , . ߻, h הנני: , , , . (; ), מביא: , , , . , מחר: , , . , h ארבה: , , , . , בגבלך: , , , , .

 

10:5

וכסה את--עין הארץ ולא יוכל לראת את--הארץ ואכל את--יתר הפלטה הנשארת לכם מן--הברד ואכל את--כל--העץ הצמח לכם מן-השדה

, , , , , .

x x x x x x x x x x xx x x.

(, ) , h וכסה: , , , . () (; , , ; ; , ), -- את--עין: , -- , , . , h הארץ: , , , . (, ) (), ולא: , , . , יוכל: , , , . (), לראת: , , , . () , --h את--הארץ: , -- , , , . (, ) (, ), ואכל: , , , . () , -- את--יתר: , -- , , . , hh הפלטה: , , , , . , h הנשארת: , , , , , . , לכם: , , . (, ; ) , --h מן-הברד: , -- , , , . (, ) (, ), ואכל: , , , . () ( ; ; ) , ----h את--כל--העץ: , -- , -- , , . (, ), h הצמח:, , , , . , לכם: , , . (, ; ) (, ), -hh מן-השדה: , - , , , .

 

10:6

ומלאו בתיך ובתי כל-עבדיך ובתי כל--מצרים אשר לא-ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם על-האדמה עד היום הזה ויפן ויצא מעם פרעה

, X X, X , X X ". .

x x x x x x x x x x .

(, ) () , , , , , . , בתיך: , , , . (, ) , ובתי: , , , . ( ; ; ) , - כל-עבדיך: , - , , , , . (, ) , ובתי: , , , . ( ; ; ) , -- כל--מצרים: , -- , , , , . (), אשר: , , . () (), - לא-ראו: , - , , . , אבתיך: , , , , . (, ) , ואבות: , , , , . , אבתיך: , , , , . (; , -; , ) , מיום: , , , . , h היותם: , , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) (; ), -hh על-האדמה: , - , , , , . (, ), עד: , . , h היום: , , , . (; ), hh הזה: , , . (, ) , ויפן: , , , . (, ) , ויצא: , , , . , מעם: , , . , h פרעה: , , , .

 

10:7

ויאמרו עבדי פרעה אליו עד-מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את---האנשים ויעבדו את--יהוה אלהיהם הטדם תדע כי אבדה מצרים

: " X? X , X. , ?"

x x x x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , עבדי: , , , . , h פרעה: , , , . (; ) , אליו: , , , . , - עד-מתי: , - , , . (), hh יהיה: , , , . (; ), h זה: , . , לנו: , , . (), למוקש: , , , , . (; , ), שלח: , , . () , ---h את---האנשים: , --- , , , , , . (, ) , ויעבדו: , , , , , . () --- את--יהוה: , -- , , , . , hh אלהיהם: , , , . , . ( , ; , , ), h הטרם: , , , . (; ), תדע: , , . ( ; ; ; ), כי: , . (, ), h אבדה: , , , . , מצרים: , , , , .

 

10:8

ויושב את-משה ואת-אהרן אל--פרעה ויאמר אלהם לכו עבדו את-יהוה אלהיכם מי ומי ההלכים

, : ", , ! ?"

x x x x xx.

(, ) , ויושב: , , , , . () , -h את-משה: , - , , . (, ) () , -h ואת-אהרן: , , - , , , . (; ) , --h אל--פרעה: , -- , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (; ) , h אלהם: , , , . , לכו: , , . , עבדו: , , , . () --- את-יהוה: , - , , , . , h אלהיכם: , , , . , . , מי ומי: , ; , , . , hh ההלכים: , , , , , .

 

10:9

ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג-יהוה לנו

: " , , , !"

x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (, ) , בנערינו: , , , , , , . (, ) (; ) , ובזקנינו: , , , , , , , . , נלך: , , . (, ) , בבנינו: , , , , , . (, ) (; , ) , ובבנותנו: , , , , , , , . , בצאננו: , , , , , . (, ) , ובבקרנו: , , , , , , . , נלך: , , . (; ; ; ), כי: , . ( ) --- חג-יהוה: , - , , , . , לנו: , , .

 

10:10

ויאמר אלהם יהי כן יהוה עמכם כאשר אשלח אתכם ואת-טפכם ראו כי רעה נגד פניכם

: " , X. , !

x x x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . (; ) , h אלהם: , , , . (), h יהי: , , . (), כן: , . --- יהוה: , , , . , עמכם : , , , . ( ), כאשר: , , , . (; , ), אשלח: , , , . , אתכם: , , , . (, ) () , - ואת-טפכם: , , - , , , . (; ; ; ), ראו: , , . ( ; ; ; ), כי: , . (, ), h רעה: , , . (; ), נגד: , , . (; ; ) , פניכם: , , , , .

 

10:11

לא כן לכו נא הגברים ועבדו את--יהוה כי אתה אתם מבקשים ויגרש אתם מאת פני פרעה

: , , , ". X .

˸ x x x -x .

(), לא: , . (), כן: , . , לכו נא: , , ; , . , , h הגברים: , , , , , . (, ) , ועבדו: , , , , . () --- את--יהוה: , -- , , , . (; ; ; ), כי: , . , h אתה: , , . (, ), אתם: , , . (; -, ; ; ) (; ; , ), מבקשים: , , , , , . (, ) (), ויגרש: , , , , . (, ), אתם: , , . , מאת: , , . (; ; ), פני: , , . , h פרעה: , , , .

 

: ? , ? , , , ? , ? , , , , , ? ? . , : , , . : , . , , . , , . , . : . : ? , : ? , , ? : , , . . , , . מִי וָמִי . , : . : ? ? , , , . , , , ? , , .

, !. , , . , . , . , , : . , , . , . , , , . : . . , . , , .

, ? , . , . , . , , . , .

. . , . , . , , . : . , , . . , . , , , , . , , , .

 

10:12

ויאמר יהוה אל--משה נטה ידך על--ארץ מצרים בארבה ויעל על--ארץ מצריה ויאכל את---כל--עשב הארץ את כל-אשר השאיר הברד

: " , , , , ".

x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (; ), h נטה: , , . , ידך: , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) (, ), -- על--ארץ: , -- , , . , מצרים: , , , , . , h בארבה: , , , , . (, ) ( ), ויעל: , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) (, ), -- על--ארץ: , -- , , . , מצרים: , , , , . (, ) (, ), ויאכל: , , , , . () ( ; ; ) , ----- את---כל--עשב: , --- , -- , , . (, ), h הארץ: , , , . (), את: , . ( ; ; ) (), - כל-אשר: , - , , . ( ), h השאיר: , , , , . , h הברד: , , , .

 

10:13

ויט משה את-מטהו על-ארץ מצרים ויהוה נהג רוח-קדים בארץ כל-היום ההוא וכל-הלילה הבקר היה ורוח הקדים נשא את-הארבה

X , , ; , .

x x x x x x x x x x.

(, ) (; ), ויט: , , . , h משה: , , . () (, ; ) , -h את-מטהו: , - , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) (, ), - על-ארץ: , - , , . , מצרים: , , , , . (, ) --- ויהוה: , , , , . (¸; ; ; ), h נהג: , , . , - רוח-קדים: , , - , , , . (, ), בארץ: , , , . ( ) , -h כל-היום: , - , , , . , hh ההוא: , , , . (, ) ( ) , -hh וכל-הלילה: , , - , , , , . , h הבקר: , , , . (), hh היה: , , . (, ) , ורוח: , , , . , h הקדים: , , , , . , נשא: , , . () , -hh את-הארבה: , - , , , , .

 

10:14

ויעל הארבה על כל-ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאד לפניו לא-היה כן ארבה כמהו ואחריו לא יהיה-כן

, X X X ; .

x x x x x x x .

(, ) ( ), ויעל: , , , . , hh הארבה: , , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ), על: , . ( ) (, ), - כל-ארץ: , - , , . , מצרים: , , , , . (, ) , וינח: , , , . ( ; ; ), בכל: , , . (, ; ; ), גבול: , , , . , מצרים: , , , , . (; ), כבד: , , . (; ), מאד: , , . (, -; ), לפניו: , , , , . () (), -hh לא-היה: , - , , . (), כן: , . , h ארבה: , , , . , h כמהו: , , , . (, ) (; ; , ), ואחריו: , , , , , . (), לא: , . () (), hh- יהיה-כן: , , , - , .

 

(, 9:8-11) : : , , , : , , , , , . , , , .

, . , . : , , , . . . . . . , . . , , , , . .

 

10:15

ויכס את-עין כל--הארץ ותחשך הארץ ויאכל את-כל-עשב הארץ ואת כל--פרי העץ אשר הותיר הברד ולא-נותר כל-ירק בעץ ובעשב השדה בכל-ארץ מצרים

, , , ; , .

x x xx x x x x x x x x .

(, ) (), ויכס: , , , . () (; , ; ; , , ), - את-עין: , - , , . ( ) (, ), --h כל--הארץ: , -- , , , . (, ) ( ), ותחשך: , , , , . (, ), h הארץ: , , , . (, ) (, ), ויאכל: , , , , . () ( ; ; ) , -- את-כל-עשב: , - , - , , . (, ), h הארץ: , , , . (, ) (), ואת: , , . ( ; ; ) (), -- כל--פרי: , -- , , . , h העץ: , , . (), אשר: , , . , h הותיר: , , , , . , h הברד: , , , . (, ) () , - ולא-נותר: , , - , , , . ( ; ; ) , - כל-ירק: , - , , . , בעץ: , , . (, ) , ובעשב: , , , , . (, ), hh השדה: , , , . ( ) (, ), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , .

 

10:16

וימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן ויאמר הטאתי ליהוה אלהיכם ולכם

, : " , .

x x x x.

(, ) (), h וימהר: , , , , . , h פרעה: , , , . (, ), לקרא: , , , . , h למשה: , , , . (, ) , h ולאהרן: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , חטאתי: , , , , . --- ליהוה: , , , , . , h אלהיכם: , , , , , . (, ) , ולכם: , , , .

 

10:17

ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו ליהוה אלהיכם ויסר מעלי רק את-המות הזה

X , , , X ".

x x x x x x.

(, ) (; ), h ועתה: , , , . , שא נא: , ; , . , חטאתי: , , , , . (, ; , ), אך: , . , h הפעם: , , , . (, ) , h והעתירו: , , , , , , . --- ליהוה: , , , , . , h אלהיכם: , , , , , . (, ) (), ויסר: , , , . (; , -; , ) , מעלי: , , , . (), רק: , . () , -h את-המות: , - , , , . , hh הזה: , , .

 

10:18

ויצא מעם פרעה ויעתר אל-יהוה

, .

.

(, ) , ויצא: , , , . , מעם: , , . , h פרעה: , , , . (, ) , ויעתר: , , , , . (; ) --- אל-יהוה: , - , , , .

 

 

 

10:19

ויהפך יהוה רוח--ים חזק מאד וישא את---הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

, , - X X X.

x x x x x x x .

(, ) (; ; ; ), h ויהפך: , , , , . --- יהוה: , , , . , - רוח--ים: , , -- , . (), חזק: , , . (; , ), מאד: , , . (, ) , וישא: , , , . () , ---hh את---הארבה: , --- , , , , . (, ) (, ; ) 帻, h ויתקעהו: , , , , , , . , h ימה: , , . סוף: , , . (), לא: , . (), נשאר: , , , . , h ארבה: , , , . (), אחד: , , . ( ; ; ), בכל: , , . (, ; ; ), גבול: , , , . , מצרים: , , , , .

 

, . , . . . . - .

 

10:20

ויחזק יהוה את-לב פרעה ולא שלח את-בני ישראל

, .

x x .

Ƞ (, ) (), ויחזק: , , , , . --- יהוה: , , , . () (; , ), - את-לב: , - , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ולא: , , . (; , ), שלח: , , . () (; ), - את-בני: , - , , .. , ישראל: , , , , .

 

10:21

ויאמר יהוה אל-משה נטה ידך על-השמים ויהי חשך על-ארץ מצרים וימש חשך

: " , , ".

x x x xx xx.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . (; ), h נטה: , , . , ידך: , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , -h על-השמים: , - , , , , . (), h ויהי: , , , . (), חשך: , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) (, ), - על-ארץ: , - , , . , מצרים: , , , , . (, ) , וימש: , , , . (), חשך: , , .

 

10:22

ויט משה את-ידו על-השמים ויהי חשך-אפלה בכל--ארץ מצרים שלשת ימים

, .

x x xx x .

(, ) (; ), ויט: , , . , h משה: , , . () , - את-ידו: , - , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , -h על-השמים: , - , , , , . (), h ויהי: , , , . () (), -h חשך-אפלה: , , - , , , . ( ) (, ), -- בכל--ארץ: , , -- , , . , מצרים: , , , , . , שלשת: , , , . , ימים: , , , .

 

10:23

לא-ראו איש את-אחיו ולא-קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל--בני ישראל היה אור במושבתם

, , X X X.

˸ x x x .

() , - לא-ראו: , - , , . () , - איש את-אחיו: , , ; , - , , , . (, ) () (; , ) (), - ולא-קמו איש: , , - , , ; , , . (; , -; , ) (, ; ; , ) , מתחתיו: , , , , , . , שלשת: , , , . , ימים: , , , . (, ) ( ; , ) (; ), -- ולכל--בני: , , , -- , , . , ישראל: , , , , . , hh היה: , , . , אור: , , . (, ) , במושבתם: , , , , , , .

 

10:24

ויקרא פרעה אל--משה ויאמר לכו עבדו את-יהוה רק צאנכם ובקרכם יצג גם-טפכם ילך עמכם

, : " , , ".

x x x x x x.

(, ) (, ), ויקרא: , , , , . , h פרעה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , לכו: , , . , עבדו: , , , . () --- את-יהוה: , - , , , . (), רק: , . , צאנכם: , , , , . (, ) , ובקרכם: , , , , , . (), יצג: , , . (, ) () , - גם-טפכם: , - , , , . , ילך: , , . (; , , ) , עמכם: , , , .

 

10:25

ויאמר משה גם-אתה תתן בידנו זבחים ועלת ועשינו ליהוה אלהינו

: " , X , .

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (, ) , -h גם-אתה: , - , , . (), תתן: , , . , בידנו: , , , , . (), זבחים: , , , , . (, ) , ועלת: , , , . (, ) , ועשינו: , , , , , . --- ליהוה: , , , , . , h אלהינו: , , , , , .

 

10:26

וגם-מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את---יהוה אלהינו ואנחנו לא-נדע מה-נעבד את-יהוה עד-באנו שמה

, , , : , , ".

x x x .

(, ) (, ) (, ) , - וגם-מקננו: , , - , , , , . , ילך: , , . (; , , ) , עמנו: , , , . () , לא: , . , תשאר: , , , . , h פרסה: , , , . (; ; ; ), כי: , . , ממנו: , , , . (), נקח: , , . , לעבד: , , , . () ---黠 את---יהוה: , --- , , , . , h אלהינו: , , , . , . (, ) , ואנחנו: , , , , , . () (; ), - לא-נדע: , - , , . (; ; ) , h- מה-נעבד: , - , , , . () ---黠 את-יהוה: , - , , , . (, ) (, ; ), - עד-באנו: , - , , , . , h שמה: , , .

 

10:27

ויחזק יהוה את-לב פרעה ולא אבה לשלחם

, X.

x x.

Ƞ (, ) (), ויחזק: , , , , . --- יהוה: , , , . () (; , ), - את-לב: , - , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ולא: , , . (), h אבה: , , . (; , ) , לשלחם: , , , , .

 

10:28

ויאמר-לו פרעה לך מעלי השמר לך אל---תסף ראות פני כי ביום ראתך פני תמות

: " ! , , , , - ".

x x x .

(, ) , - ויאמר-לו: , , , , - , . , h פרעה: , , , . , לך: , . (; , -; , ) (, ; , ; ; . -; , ) , מעלי: , , , . ( ), h השמר: , , , . , לך: , . () , --- אל---תסף: , --- , , . , ראות: , , , . ( ; , ; ) , פני: , , . (; ; ; ), כי: , . , ביום: , , , . , ראתך: , , , . ( ; , ; ) , פני: , , . , תמות: , , , .

 

10:29

ויאמר משה כן דברת לא-אסף עוד ראות פניך

: " , ".

x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (), כן: , . () , דברת: , , , . () (), - לא-אסף: , - , , . , עוד: , , . , ראות: , , , . ( ; , ; ) , פניך: , , , .

 

11:1

ויאמר יהוה אל-משה עוד נגע אחד אביא על-פרעה ועל-מצרים אחרי--כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה

: " - , - .

x x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . , עוד: , , . , נגע: , , . (; ), אחד: , , . , אביא: , , , . (; ; , , ; ; , ; , -) , -h על-פרעה: , - , , , . (, ) (; ; , , ; ; , ; , -) , - ועל-מצרים: , , - , , , , . , -- אחרי--כן: , , , -- , . (; , ) , ישלח: , , , . , אתכם: , , , . , h מזה: , , . (, ; , , ) (; , ) , כשלחו: , , , , . (), h כלה: , , . () , גרש יגרש: , , ; , , , . , אתכם: , , , . , h מזה: , , .

 

11:2

דבר-נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי-כסף וכלי זהב

 

: - X X".

x x -x x x .

() (, -), - דבר-נא: , , - , . (), באזני: , , , , . , h העם: , , . (, ) ( ; ), וישאלו: , , , , , . (; ), איש: , , . , מאת: , , . , h רעהו: , , , . (, ) (-, -; ), h ואשה: , , , . , מאת: , , . , h רעותה: , , , , . , - כלי-כסף: , , - , , . (, ) , h וכלי זהב: , , , ; , , .

11:3

ויתן יהוה את-חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי-פרעה ובעיני העם

X , , , X X .

x x x.

(, ) (), ויתן: , , , . --- יהוה: , , , . () (; , ), - את-חן: , - , . , h העם: , , . , בעיני: , , , , . , מצרים: , , , , . (, ), גם: , . (), h האיש: , , , . , h משה: , , . (; ), גדול: , , , . (; , ), מאד: , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . , בעיני: , , , , . , -h עבדי-פרעה: , , , - , , , . (, ) , ובעיני: , , , , , . , h העם: , , .

 

. , . . . , , . , ? , . , , : , , . . , . . , , h. , . : . . . . , , , , .

, , . , . , , , . , , . . , . , , . , . . , . . . , .

. . - , .

- . . . . , , , , . , , , .

, , , . , . , , , . , , . , . , , . . , . , , , . . , , . . , . , , .

 

. ? -. , , , . . , , . : , . , , . , , . , , , , , . , . . . . , , . , - , .

 

 

11:4

ויאמר משה כה אמר יהוה כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים

: " : .

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (; ), h כה: , . (; , ; ), אמר: , , . --- יהוה: , , , . (; , ) , hh כחצת הלילה: , , , ; , , , , . ߻, אני: , , . , יוצא: , , , . (; ; ), בתוך: , , , . , מצרים: , , , , .

11:5

ומת כל-בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על-כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה

- , , , X, .

x x x xx x xx x x .

(, ) , ומת: , , . ( ; ; ) (), - כל-בכור: , - , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (; , -; , ) (), מבכור: , , , , . , h פרעה: , , , . (; ; , ), h הישב: , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , - על-כסאו: , - , , , . (, ), עד: , . (), בכור: , , , . (), hh השפחה: , , , , . (), אשר: , , . (; , ; ), אחר: , , . (), h הרחים: , , , , . (, ) ( ; ; ), וכל: , , . (), בכור: , , , . (), hh בהמה: , , , .

 

11:6

והיתה צעקה גדלה בכל-ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף

, .

x x x x xx .

(, ) (), hh והיתה: , , , , . (), h צעקה: , , , . (; ), h גדלה: , , , . ( ; ; ) (, ), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , . (), אשר: , , . (; , ), h כמהו: , , , . (), לא: , . (), hh נהיתה: , , , , . (, ) (; , ), h וכמהו: , , , , . (), לא: , . (), תסף: , , .

 

11:7

ולכל בני ישראל לא יחרץ-כלב לשנו למאיש ועד-בהמה למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל

X - , , , .

x x .

(, ) ( ; , ), ולכל: , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (), לא: , . (), - יחרץ-כלב לשנו: , , , - , , ; , , , . (; ; , -; , ) (), למאיש: , , , , . (, ) (, ) () -hh ועד-בהמה: , , - , , , . (, ; -), למען: , , , . ( , ) , תדעון: , , , , . (), אשר: , , . , h יפלה: , , , . --- יהוה: , , , . (; ), בין: , , . , מצרים: , , , , . (, ) (; ), ובין: , , , . , ישראל: , , , , .

 

11:8

וירדו כל-עבדיך אלה אלי והשתחוו-לי לאמר צא אתה וכל-העם אשר--ברגליך ואחרי-כן אצא ויצא מעם-פרעה בחרי-אף

, , : X , ! !" , .

x x x x x x x x x .

(, ) , (, , ; ), וירדו: , , , , . ( ; ; ) , - כל-עבדיך: , - , , , , . , h אלה: , , . (; ) , אלי: , , . (, ) () , h- והשתחוו-לי: , , , , , , - , . ( ; , ), לאמר: , , , . (), צא: , . , h אתה: , , . (, ) ( ) , -h וכל-העם: , , - , , . () , -- אשר--ברגליך: , , -- , , , , , . (, ) , - ואחרי-כן: , , , , - , . , אצא: , , . (, ) , ויצא: , , , . (; , -; , ) (; ; , ) , -h מעם-פרעה: , , - , , , . , - בחרי-אף: , , , - , .

 

11:9

ויאמר יהוה אל-משה לא-ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים

: " , ".

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . () (; ), - לא-ישמע: , - , , , . , אליכם: , , , , . , h פרעה: , , , . (, ; -), למען: , , , . (, ), רבות: , , , . (; ; , ) , מופתי: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

11:10

ומשה ואהרן עשו את--כל-המפתים האלה לפני פרעה ויחזק יהוה את--לב פרעה ולא-שלח את---בני---ישראל מארצו

, , .

x x x x x .

(, ) , h ומשה: , , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . (; ; ; ), עשו: , , . () ( ; ; ) (; ; , ), ---h את--כל-המפתים: , -- , - , , , , , . , hh האלה: , , , . (; , ), לפני: , , , . , h פרעה: , , , . Ƞ (, ) (), ויחזק: , , , , . --- יהוה: , , , . () (; , ), -- את--לב: , -- , . , h פרעה: , , , . (, ) () (; , ), - ולא-שלח: , , - , , . C () (; ) , ------ את---בני---ישראל: , --- , , --- , , , , . (; , -; , ) (, ) , מארצו: , , , , .

 

12:1

ויאמר יהוה אל--משה ואל-אחרן בארץ מצריפ לאמר

:

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (, ) (; ) , -h ואל-אהרן: , , - , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . ( ; , ), לאמר: , , , .

 

12:2

החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

" - , .

x x x x x x x.

, h החדש: , , , . , hh הזה: , , . , לכם: , , . (; ), ראש: , , . , חדשים: , , , , . (), ראשון: , , , , . (, ), h הוא: , , . , לכם: , , . , לחדשי: , , , , . , hh השנה: , , , .

 

12:3

דברו אל-כל-עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית-אבת שה לבית

: , .

x x x x .

(), דברו: , , , . (; ) ( ; , ) , -- אל-כל-עדת: , - , - , , . , ישראל: , , , , . ( ; ; , ), לאמר: , , , . , בעשר: , , , . , לחדש: , , , . , hh הזה: , , . (, ) (), ויקחו: , , , , . , h להם: , , . (, ), איש: , , . (), h שה: , . , - לבית-אבת: , , , - , , . (), h שה: , . , לבית: , , , .

 

12:4

ואם-ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל-ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על-השה

, , - , .

x x x x x x x x x.

(, ) (, ) (), - ואם-ימעט: , , - , , , . , h הבית: , , , . (; , , -; ) , h מהיות: , , , , . - ( ; ; , , ) (), h משה: , , . (, ) (), ולקח: , , , . (, ), h הוא: , , . (, ) (, ) , ושכנו: , , , , . , h הקרב: , , , . (; ) , - אל-ביתו: , - , , , . ( ; ; , -, ) , במכסת: , , , , . (; ; ), נפשת: , , , . (, ), איש: , , . (), לפי: , , . (; ) , אכלו: , , , . , תכסו: , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) (), -hh על-השה: , - , , .

 

12:5

שה תמים זכר בן-שנה יהיה לכם מן-הכבשים ומן-העזים תקחו

, , , - .

x x x x x.

(), h שה: , . (), תמים: , , , . , זכר: , , . , -h בן-שנה: , - , , . (), hh יהיה: , , , . , לכם: , , . (; ; ) , -h מן-הכבשים: , - , , , , , . (, ) (; ; ) , -h ומן-העזים: , , - , , , , . (), תקחו: , , , .

 

12:6

והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת-ישראל בין העדבים

X , .

x x x x x x.

(, ) (), hh והיה: , , , . , לכם: , , . (; ), למשמרת: , , , , , . (, ), עד: , . , h ארבעה עשר: , , , , ; , , . , יום: , , . , לחדש: , , , . , hh הזה: , , . (, ) , ושחטו: , , , , . , אתו: , , . ( ; , ), כל: , . (, ), h קהל: , , . , - עדת-ישראל: , , ; , , , , . , h בין הערבים: , , ; , , , , , .

 

12:7

ולקחו מן-הדם ונתנו על-שתי המזוזת ועל-המשקוף על הבתים אשר-יאכלו אתו בהם

, X, X .

x x x x x x .

(, ) () , ולקחו: , , , , . (; ; ) , -h מן-הדם: , - , , . (, ) (), ונתנו: , , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , - על-שתי: , - , , . (), h המזוזת: , , , , , . (, ) (, , ; ; , ; , -; ; ) , -h ועל-המשקוף: , , - , , , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ), על: , . , h הבתים: , , , , . (; ), - אשר-יאכלו: , , - , , , , . , אתו: , , . ( , ), h בהם: , , .

 

. ? , . .

. , שה: , . , , . , , . , דם: , . , , , ד ם. , . , , ד, ם. , . ם , ם, , , ד. ם ד. ם ד , , . . , ד ם .

, , , , , , . , , , , , , דם. . , , . . , , , , דלת: , , . , ת, ל לת ד. , , , , ד, . , םד: ם, ד. , הש: , . , , ת, ל תל ד. , , שה , דלת. , , , , .

 

12:8

ואכלו את-הבשר בלילה הזה צלי-אש ומצות על-מררים יאכלהו

, . .

x x.

(, ) (; ), ואכלו: , , , , . () (; ), -h את-הבשר: , - , , , . , h בלילה: , , , , . , hh הזה: , , . , - צלי-אש: , , - , . (, ) (), ומצות: , , , , . ( ; , , ; ; ; , -; ; ) , - על-מררים: , - , , , , . (; ), h יאכלהו: , , , , , .

 

12:9

אל-תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם-צלי-אש ראשו על-כרעיו ועל-קרבו

, , , .

x .

() (; ), - אל-תאכלו: , - , , , , . , ממנו: , , , . (), נא: , . (, ) (), ובשל: , , , . (; ; -; , ) (), מבשל: , , , . , במים: , , , . (; ; ; ), כי: , . (, ) , -- אם-צלי-אש: , - , , - , . , ראשו: , , , . ( ; , , ; ; ; , -; ; ) , - על-כרעיו: , - , , , , . (, ) ( ; , , ; ; ; , -; ; ) (; ) , - ועל-קרבו: , , - , , , .

 

12:10

ולא-תותירו ממנו עד--בקר והנתר ממנו עד--בקר באש תשרפו

, .

.

(, ) () , - ולא-תותירו: , , - , , , , , . , ממנו: , , , . (, ) , -- עד--בקר: , -- , , . (, ) (), h והנתר: , , , , . , ממנו: , , , . (, ) , -- עד--בקר: , -- , , . , באש: , , . , תשרפו: , , , , .

 

12:11

וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא ליהוה

: , X X X , - X .

xx x x x x x x x x x x x .

(, ) ( ), h וככה: , , , . (; ), תאכלו: , , , , . , אתו: , , . () , מתניכם: , , , , , . , חגרים: , , , , . , נעליכם: , , , , , . , ברגליכם: , , , , , , . (, ) () , ומקלכם: , , , , , . , בידכם: , , , , . (, ) (; ), ואכלתם: , , , , , . , אתו: , , . (), בחפזון: , , , , , . , פסח: , , . (, ), h הוא: , , . --- ליהוה: , , , , .

 

12:12

ועברתי בארץ-מצרים בלילה הזה והכיתי כל--בכור בארץ מצרים מאדם ועד-בהמה ובכל--אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה

, , , , - !

x x x .

(, ) (; ; ), ועברתי: , , , , , . (, ) , - בארץ-מצרים: , , , - , , , , . , h בלילה: , , , , . , hh הזה: , , . (, ) , והכיתי: , , , , , . ( ; , ) (), -- כל--בכור: , -- , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (; , -; , ) (), מאדם: , , , . (, ) (, ) (), -hh ועד-בהמה: , , - , , , . (, ) ( ; , ) , --h ובכל--אלהי: , , , -- , , , . , מצרים: , , , , . , h אעשה שפטים: , , , ; , , , , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , .

 

12:13

והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את-הדם ופסחתי עלכם ולא--יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים

X, X , , X; , .

x x x x x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . , h הדם: , , . , לכם: , , . , לאת: , , . (, , ; ; , ; , -; ; ), על: , . , h הבתים: , , , , . , אשר: , , . , אתם: , , . , שם: , . (, ) (; ), וראיתי: , , , , , . () , -h את-הדם: , - , , . (, ) (; ), ופסחתי: , , , , , . , עלכם: , , , . (, ) () (), --hh ולא--יהיה: , , -- , , , . , בכם: , , . (, ), נגף: , , . (), למשחית: , , , , , . ߻, בהכתי: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

12:14

והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם חקת עולם תחגהו

, , , x X X - .

x x x x x x.

(, ) (), hh והיה: , , , . , h היום: , , , . , hh הזה: , , . , לכם: , , . (), לזכרון: , , , , , . (, ) ( ), וחגתם: , , , , . , אתו: , , . ( ), חג: , . --- ליהוה: , , , , . (; , ) , לדרתיכם: , , , , , , . (), חקת: , , . (, ; ; , ; , ), עולם: , , , . ( ) , h תחגהו: , , , , .

 

12:15

שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל-אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשן עד-יום השבעי

, X, , , .

x x x x x x x x x x x.

, שבעת: , , , . , ימים: , , , . (), מצות: , , , . (; ), תאכלו: , , , , . (; ; , ), אך: , . , ביום: , , , . (), h הראשון: , , , , , . , תשביתו: , , , , , . , שאר: , , . (-; ; ; , ) , מבתיכם: , , , , , . (; ; ; ), כי: , . ( ; , ) (; ), - כל-אכל: , - , , . (), חמץ: , , . (, ) (), h ונכרתה: , , , , , . (; ; ), h הנפש: , , , . , hh ההוא: , , , . (-; ; ; , ) מישראל: , , , , , . (, -; ; , ) , מיום: , , , . (), h הראשן: , , , , . (, ) , - עד-יום: , - , , . , h השבעי: , , , , .

 

12:16

וביום הראשון מקרא-קדש וביום השביעי מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכה לא--יעשה בהם אך אשר יאכל לכל--נפש הוא לבדו יעשה לכם

, - , , .

x x x x x x x x x x.

(, ) , וביום: , , , , . (), h הראשון: , , , , , . , - מקרא-קדש: , , , - , , . (, ) , וביום: , , , , . , h השביעי: , , , , , . , - מקרא-קדש: , , , - , , . (), hh יהיה: , , , . , לכם: , , . ( ; , ) (; ), -h כל-מלאכה: , - , , , , . () (; ; ; ), --h לא--יעשה: , -- , , , . , h בהם: , , . (; ; , ), אך: , . (), אשר: , , . (), יאכל: , , , . (; ; ), -- לכל--נפש: , , -- , , . (, ), h הוא: , , . (; , , ), לבדו: , , , . (; ; ; ), h יעשה: , , , . , לכם: , , .

 

12:17

ושמרתם את-המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את--צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את-היום הזה לדרתיכם חקת עולם

, ; .

x x x x .

(, ) (; , ; ; ), ושמרתם: , , , , , . () (), -h את-המצות: , - , , , , . (; ; ; ), כי: , . ( ), בעצם: , , , . , h היום: , , , . , hh הזה: , , . ߻, הוצאתי: , , , , , . () , -- את--צבאותיכם: , -- , , , , , , , . (-; ; ; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (; , ; ; ), ושמרתם: , , , , , . () , -h את-היום: , - , , , . , hh הזה: , , . (; , ) , לדרתיכם: , , , , , , . (), חקת: , , . (, ; ; , ; , ), עולם: , , , .

 

12:18

בראשן בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשרים לחדש בערב

, .

x x x x .

(), הראשן: , , , , . , h בארבעה עשר: , , , , , ; , , . , יום: , , . , לחדש: , , , . ( ), בערב: , , , . (; ), תאכלו: , , , , . (), מצת: , , . (, ), עד: , . , יום: , , . , h האחד ועשרים: , , , ; , , , , , . , לחדש: , , , . ( ), בערב: , , , .

 

12:19

שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם כי כל-אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מערת ישראל בגר ובאזרח הארץ

X X X; , , x , .

x x x x x xx x x.

, שבעת: , , , . , ימים: , , , . , שאר: , , . (), לא: , . (; ; ), ימצא: , , , . , בבתיכם: , , , , , . (; ; ; ), כי: , . ( ; , ) (; ), - כל-אכל: , - , , . (), מחמצת: , , , , . (, ) (), h ונכרתה: , , , , , . (; ; ), h הנפש: , , , . , hh ההוא: , , , . (-; ; ; , ) מעדת: , , , . ישראל: , , , , . (; ), בגר: , , . (, ) (), ובאזרח: , , , , , . (, ), h הארץ: , , , .

 

12:20

כל-מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות

; ".

x x x x x .

( ; , ) (), - כל-מחמצת: , - , , , , . (), לא: , . (; ), תאכלו: , , , , . ( ; , ), בכל: , , . (, ) , מושבתיכם: , , , , , , , . (; ), תאכלו: , , , , . (), מצות: , , , .

 

12:21

ויקרא משה לכל-זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וקהו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח

X , : " X X !

x x x x x xx x x.

(, ) (, ; , ; ), ויקרא: , , , , . , h משה: , , . ( ; , ) (), - לכל-זקני: , , - , , , . ישראל: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . , משכו: , , , . (, ) () וקחו: , , , . , לכם: , , . , צאן: , , . (; , ) , למשפחתיכם: , , , , , , , , . (, ) (), ושחטו: , , , , . , h הפסח: , , , .

 

12:22

ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר-בסף והגעתם אל-המשקוף ואל--שתי המזוזת מן-הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח-ביתו עד-בקר

, , , , - X .

x x x .

(, ) (), ולקחתם: , , , , , . (), אגדת: , , , . , אזוב: , , , . (, ) (; ), וטבלתם: , , , , , . , בדם: , , . () , - אשר-בסף: , , - , , . (, ) (, ; ), h והגעתם: , , , , , . (; ) , -h אל-המשקוף: , - , , , , , . (, ) (; ) , -- ואל--שתי: , , -- , , . (), h המזוזת: , , , , , . (; ; ) , -h מן-הדם: , - , , . (), אשר: , , . , בסף: , , . (, ) , ואתם: , , , . (), לא: , . , תצאו: , , , . (; ), איש: , , . (-; ; ; , ) (, ; ) , - מפתל-ביתו: , , , - , , , . (, ) , - עד-בקר: , - , , .

 

12:23

ועבר יהוה לנגף את-מצרים וראה את-הדם על-המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על-הפתח ולא יתן המשחית לבא אל--בתיכם לנגף

, , X X, X , - , .

x x x x xx x .

(, ) (; ; ), ועבר: , , , . --- יהוה: , , , . (; ), לנגף: , , , . () , - את-מצרים: , - , , , , . (, ) (; ), h וראה: , , , . () , -h את-הדם: , - , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , -h על-המשקוף: , - , , , , , . (, ) (, , ; ; , ; , -; ; ), ועל: , , , , שתי: , , . (), h המזוזת: , , , , , . (, ) (; ), ופסח: , , , . --- יהוה: , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) (, ; ), -h על-הפתל: , - , , , . (, ) (), ולא: , , . (), יתן: , , . (), h המשחית: , , , , , . , לבא: , , . (; ) , -- אל-בתיכם: , -- , , , , . (; ), לנגף: , , , .

 

12:24

ושמרתם את-הדבר הזה לחק--לך ולבניך עד-עולם

X .

x x x .

(, ) , ושמרתם: , , , , , . () (, ), -h את-הדבר: , - , , , . , hh הזה: , , . (; ) , -- לחק--לך: , , -- , . (, ) (; ) , ולבניך: , , , , , . (, ) , - עד-עולם: , - , , , .

 

12:25

והיה כי--תבאו אל-הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דבר ושמרתם את-העבדה הזאת

- , , , .

x x x .

(), hh והיה: , , , . ( , ; ; ) , -- כי--תבאו: , -- , , , . (; ) (, ), -h אל-הארץ: , - , , , . (), אשר: , , . (), יתן: , , . --- יהוה: , , , . , לכם: , , . ( ), כאשר: , , , . , דבר: , , . (, ) (; ; , ), ושמרתם: , , , , , . () , -hh את-העבדה: , - , , , , . , h הזאת: , , , .

 

12:26

והיה כי-יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם

: ?

x x x x.

(), hh והיה: , , , . ( , ; ; ) , - כי-יאמרו: , - , , , , . (; ) , אליכם: , , , , . (; ) , בניכם: , , , , . (; ), h מה: , . , hh העבדה: , , , , . , h הזאת: , , , . , לכם: , , .

 

12:27

ואמרתם זבח-פסח הוא ליהוה אשר פסח על-בתי בני---ישראל במצרים בנגפו את--מצרים ואת-בתינו הציל ויקד העם וישתוו

: X , , , ". .

x x x x x.

(, ) , ואמרתם: , , , , , . (; , ; ) , - זבח-פסח: , , - , , . (; ), h הוא: , , . --- ליהוה: , , , , . , אשר: , , . (; ), פסח: , , . (; , ; ; , ; , -; ; ) , - על-בתי: , - , , . (; ) , --- בני---ישראל: , , --- , , , , . , במצרים: , , , , , . (; ) , בנגפו: , , , , . () , -- את-מצרים: , -- , , , , . (, ) () , - ואת-בתינו: , , - , , , , . , h הציל: , , , . (, ) , ויקד: , , , . , h העם: , , . (, ) (), וישתחוו: , , , , , , .

 

12:28

וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה ואחרן כן עשו

, - , .

x x .

(, ) , וילכו: , , , , . (, ) (; ; ; ), ויעשו: , , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . ( ), כאשר: , , , . (; ), h צוה: , , . --- יהוה: , , , . () , -h את-משה: , - , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . (), כן: , . (; ; ; ), עשו: , , .

 

. . , , - . . ? , , . , , , . . , . . , . , . , , . . , . , , , , . , . , . , h, . ? . , . , , , .

, , , . . , . , . . , . .

 

12:29

ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל--בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישב על-כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה

- - , , , , X .

x x x x x x x x x x x .

, h ויהי: , , , . , בחצי: , , , . , hh הלילה: , , , , . (, ) --- ויהוה: , , , , . (; , ), hh הכה: , , . ( ; , ) (), -- כל--בכור: , -- , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (, -; ; , ) (), מבכר: , , , . , h פרעה: , , , . , (; ; , ), h הישב: , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) () , - על-כסאו: , - , , , . (, ), עד: , . (), בכור: , , , . (), h השבי: , , , . (), אשר: , , . , h בבית הבור: , , , ; , , , ; (, ) . וכל: , , . (), בכור: , , , . (), hh בהמה: , , , .

 

12:30

ויקם פרעה לילה הוא וכל---עבדיו וכל-מצרים ותהי צעקה גדלה במצרים כי-אין בית אשר אין-שם מת

, , , , , .

x x x x .

(, ) (; , ), ויקם: , , , . , h פרעה: , , , . , h לילה: , , , . (, ), h הוא: , , . (, ) ( ; , ) , --- וכל---עבדיו: , , --- , , , , . (, ) ( ; , ) , - וכל-מצרים: , , - , , , , . (, ) (), h ותהי: , , , . (), h צעקה: , , , . (; ), h גדלה: , , , . , במצרים: , , , , , . (; ; ; ) (; ; , ), - כי-אין: , - , , . , בית: , , . (), אשר: , , . (; ; , ) , - אין-שם: , , - , . (), מת: , .

 

12:31

ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם---אתם גם---בני ישראל ולכו עבדו את---יהוה כדברכם

: " - , , .

x x x x.

(, ) (, ; , ; ), ויקרא: , , , , . , h למשה: , , , . (, ) , h ולאהרן: , , , , , . , h לילה: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (; , ), קומו: , , , . (), צאו: , , . (-; ; ; , ) (; ; ), מתוך: , , , . , עמי: , , . (, ) , --- גם---אתם: , --- , , . (, ) (; ), --- גם---בני: , --- , , . , ישראל: , , , , . (, ) , ולכו: , , , . (), עבדו: , , , . () ---黠 את---יהוה: , --- , , , . (; , ; ) () , כדברכם: , , , , , .

 

12:32

גם---צאנכם גם-בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם-אתי

X, X , , ! ".

x x x x x .

(, ) , --- גם---צאנכם: , --- , , , , . (, ) , - גם-בקרכם: , - , , , , . () קחו: , , . ( ), כאשר: , , , . () , דברתם: , , , , . (, ) , ולכו: , , , . (, ) (, ; ) , וברכתם: , , , , , . (, ) , - גם-אתי: , - , , .

 

12:33

ותחזק מצרים על---העם למהר לשלחם מן-הארץ כי אמרו כלנו מתים

, X , : " !"

x x .

(, ) (), ותחזק: , , , , . , מצרים: , , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , ---h על---העם: , --- , , . (), למהר: , , , . (; , ) , לשלחם: , , , , . (; ; ) (, ), -h מן-הארץ: , - , , , . (; ; ; ), כי: , . , אמרו: , , , . ( ; , ) , כלנו: , , , . (), מתים: , , , .

 

12:34

וישא העם את-בצקו טרם יחמץ משארתם צררת בשמלתם על-שכמם

, , , , X X.

x x x.

(, ) (), וישא: , , , . , h העם: , , . () () , - את-בצקו: , - , , , . (, ; , , ), טרם: , , . (), יחמץ: , , , . , משארתם: , , , , , . (), צררת: , , , . () , בשמלתם: , , , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , - על-שכמם: , - , , , .

 

12:35

ובני--ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי--כסף וכלי זהב ושמלת

, , .

x x .

(, ) (; ) , -- ובני--ישראל: , , , -- , , , , . (; ; ; ), עשו: , , . (; , ; ) (), כדבר: , , , . , h משה: , , . (, ) ( ; ; ), וישאלו: , , , , , . (, -; ; , ) , ממצרים: , , , , , . , -- כלי--כסף: , , -- , , . (, ) , וכלי: , , , . , h זהב: , , . (, ) (), ושמלת: , , , , .

 

12:36

ויהוה נתן את-חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את-מצרים

X , , .

x x .

(, ) --- ויהוה: , , , , . (), נתן: , , . () (; , ), - את-חן: , - , . , h העם: , , . (), 黠 בעיני: , , , , . , מצרים: , , , , . (, ) ( ; ; ) , וישאלום: , , , , , , . (, ) () , וינצלו: , , , , , . () , -컠 את-מצרים: , - , , , , .

 

, , . , , . , , . , , , . . , , , , . , , , , . , . , , , , , . , , . , : . , , . . .

 

, .

, , , , . : . . .

. ? , , , .

 

12:37

ויסעו בני-ישראל מרעמסס סכתה כשש-מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף

- X , .

.

(, ) ( ), ויסעו: , , , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (-; ; ; , ) , מרעמסס: , , , , , . , h סכתה: , , , . (; , , ) , - כשש-מאות אלף: , , - , , , ; , , . , רגלי: , , , . (), h הגברים: , , , , , . , לבד: , , . (-; ; ; , ) (), מטף: , , .

 

12:38

וגם-ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד

, - .

.

(, ) (, ) (; ), - ⻠ וגם-ערב רב: , , - , , ; , . (, ), h עלה: , , . () , אתם: , , . (, ) , וצאן: , , , . (, ) , ובקר: , , , . (, ), h מקנה: , , , . (), כבד: , , . (), מאד: , , .

 

12:39

ויאפו את-הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי-גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם-צדה לא-עשו להם

, , , , , .

x x -x .

(, ) (), ויאפו: , , , , . () (), -h את-הבצק: , - , , , . (), אשר: , , . () , h הוציאו: , , , , , . (-; ; ; , ) , ממצרים: , , , , , . , עגת מצות: , , ; , , , . (; ; ; ), כי: , . (), לא: , . (), חמץ: , , . (; ; ; ) () , - כי-גרשו: , - , , , . (-; ; ; , ) , ממצרים: , , , , , . (, ) (), ולא: , , . ( ; ) , יכלו: , , , . , hhh להתמהמה: , , , , , , . (, ) (, ) (), -h וגם-צדה: , , - , , . () (; ; ; ), - לא-עשו: , - , , . , h להם: , , .

 

12:40

ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

- .

.

(, ) (, ), ומושב: , , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (), אשר: , , . (; , ) , ישבו: , , , . , במצרים: , , , , , . , h h שלשים שנה וארבע מאות שנה : , , , , ; , , ; , , , , ; , , , ; , , .

 

12:41

ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל-צבאות יהוה מארץ מצרים

- X , , .

x x x .

(, ) (), h ויהי: , , , . ( ), מקץ: , , . , h h שלשים שנה וארבע מאות שנה : , , , , ; , , ; , , , , ; , , , ; , , . (, ) (), h ויהי: , , , . ( ), בעצם: , , , . , h היום: , , , . , hh הזה: , , . (; ) , יצאו: , , , . ( ; , ) (), - כל-צבאות: , - , , , , . --- יהוה: , , , . (-; ; ; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

12:42

ליל שמרים הוא ליהוה להוציאם מארץ מצרים הוא-הלילה הזה ליהוה שמרים לכל--בני ישראל לדרתם

- , X , , X , - , -X X x X X.

x x .

, ליל: , , . (), שמרים: , , , , . (, ), h הוא: , , . --- ליהוה: , , , , . () , h להוציאם: , , , , , , . (-; ; ; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) , h-hh הוא-הלילה: , , - , , , , . , hh הזה: , , . --- ליהוה: , , , , . (), שמרים: , , , , . () ( ; , ) (; ), -- לכל--בני: , , -- , , . , ישראל: , , , , . (; , ) , לדרתם: , , , , .

 

. : . , , .

, . . , , . . , , , . , .

- , , , . , , , .

 

12:43

ויאמר יהוה אל--משה ואהרן זאת חקת הפסח כל-בן-נכר לא-יאכל בו

: " X : .

x x xx x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . , זאת: , , . , חקת: , , . , h הפסח: , , , . (, ; - ) (; -), -- כל-בן-נכר: , - , - , , . () , - לא-יאכל: , - , , , . Ÿ, בו: , .

 

12:44

וכל-עבד איש מקנת-כסף ומלתה אתו אז יאכל בו

, , , .

x x .

(, ) (, ; - ) , - וכל-עבד: , , - , , . (; ), איש: , , . () , - מקנת-כסף: , , , - , , . (, ) ( ), h ומלתה: , , , , . , אתו: , , . , אז: , . , יאכל: , , , . Ÿ, בו: , .

 

12:45

תושב ושכיר לא-יאכל בו

.

x x .

(), תושב: , , , . (, ) (), ושכיר: , , , , . () , - לא-יאכל: , - , , , . Ÿ, בו: , .

 

12:46

בבית אחד יאכל לא-תוציא מן-הבית מן--הבשר חוצה ועצם לא תשברו-בו

, .

x x x x x .

, בבית: , , , . (; ), אחד: , , . , יאכל: , , , . () (; ), - לא-תוציא: , - , , , , . (; ; ) , -h מן-הבית: , - , , , . (; ; ) (; ; ; ), --h מן--הבשר: , -- , , , . , h חוצה: , , , . (, ) (), ועצם: , , , . () לא: , . (; ) 帻, - תשברו-בו: , , , , - , .

 

12:47

כל-עדת ישראל יעשו אתו

.

.

( ; , ) , - כל-עדת: , - , , . , ישראל: , , , , . c (c; ; ; ), יעשו: , , , . (), אתו: , , .

 

12:48

וכי-יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו כל-זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל-ערל לא-יאכל בו

, , X , - , .

x x x x x x x x .

(, ) ( , ; ; ) (), - וכי-יגור: , , - , , , . () , אתך: , , . (), גר: , . (, ) c (c; ; ; ), h ועשה: , , , . , פסח: , , . --- ליהוה: , , , , . ( ), h המול: , , , . , לו: , , (, ; - ) , - כל-זבר: , - , , . (, ) , ואז: , , . , יקרב: , , , . (c; ; ; ) , לעשתו: , , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . (; , ) (), כאזרח: , , , , . (, ), h הארץ: , , , . (, ) (, ; - ) (-, ), - וכל-ערל: , , -. , , . () , - לא-יאכל: , - , , , . Ÿ, בו: , .

 

12:49

תורה אחת יהוה לאזרח ולגר הגר בתוככם

, , ".

x x x xx.

(; ), h תורה: , , , . , אחת: , , . (), hh יהיה: , , , . (), לאזרח: , , , , . (, ) (), ולגר: , , , . (), h הגר: , , . () , בתוככם: , , , , , .

 

12:50

ויעשו כל-בני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה ואת--אהרן כן עשו

, , .

x .

(, ) c (; ; ; ), ויעשו: , , , , . ( ; , ) (; ), -黠 כל-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . ( ), כאשר: , , , . (; ), h צוה: , , . --- יהוה: , , , . () , -h את-משה: , - , , . (, ) () , --h ואת--אהרן: , . -- , , , . (), כן: , . (, ) c (; ; ; ), עשו: , , .

 

-, ? , , .

: בָּשָר. , , , ש.

: ? , . , , , . , , . , .

, , , . , , , , . . , , , . , , . , , . , , , , . , .

, . . , , . , , . . . , , , , , , , . , , . , , .

: , . , .

. , , , . , , , . , , , .

, , , , . . , , . , . , , ..

, . , . , .

. , . , . , .

. , , , .

, . , ? , .

, לֶחֶם , .

, . , , , , . , .

- , . , , . . , . , , , . .

, , , , . , , , .

 

12:51

ויהי בעצם היום הזה הוציא יהוה את-בני ישראל מארץ מצרים על-צבאתם

: .

x .

(, ) (), h ויהי: , , , . ( ), בעצם: , , , . , h היום: , , , . , hh הזה: , , . , הוציא: , , , , . --- יהוה: , , , . () (; ), - את-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . (-; ; ; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (; , , , ; ; , -; ; ) () , - על-צבאתם: , - , , , , .

 

: , , .

, .

. .

. , , , : , , , , . , . , .

. , , , , .

, , . , : , .

. : , , .

, . , , , , , , , , .

 

, . . - , , . , - , , , , . . , , , , . . , , . . , , , . , , . , , . , , , , . ? . . : . , . . , , , . - - X, - Y, - Z . . , . , , , .

 

(, 15:9-21) : : , , . , , , . , . , , , . : , , , . , , . . , . , . , , , , . , : , , : , , , , , ; , , , .

 

.

. . , , , , , . , , , .

, , , , . , .

, : , , . . , . , , , .

, . , - , . , , . ? , , , . , , .

 

13:1

וידבר יהוה אל-משה לאמר

:

.

(, ) (), וידבר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . ( ; , ), לאמר: , , , .

 

13:2

קדש-לי כל-בכור פטר כל-רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא

" , , - , - !"

x x x x.

, - קדש-לי: , , - , . (; - ) (), - כל-בכור: , - , , , . (; - ) , - פטר כל-רחם: , , ; , - , , . (, ) (; ), 黠 בבני: , , , . , ישראל: , , , , . (), באדם: , , , . (, ) (, ) (), hh ובבהמה: , , , , , . , לי: , . (, ), h הוא: , , .

 

13:3

ויאמר משה אל-העם זכור את-היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ

: " , , , - !

x x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (; ) , -h אל-העם: , - , , . (), זכור: , , , . () , -h את-היום: , - , , , . , hh הזה: , , . (), אשר: , , . , יצאתם: , , , , . (-; ; ; , ) , ממצרים: , , , , , . (-; ; ; , ) , מבית: , , , . , עבדים: , , , , . (; ; ; ), כי: , . (, ), בחזק: , , , . , יד: , . , הוציא: , , , , . --- יהוה: , , , . , אתכם: , , , . , h מזה: , , . (, ) (), ולא: , , . (; ), יאכל: , , , . (), חמץ: , , .

13:4

היום אתם יצאים בחדש האביב

X, , .

x x.

, h היום: , , , . , אתם: , , . , יצאים: , , , , . , בחדש: , , , . ( ; ), h האביב: , , , , .

 

13:5

והיה כי--יביאך יהוה אל-ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את-העבדה הזאת בחדש הזה

- , X, , X, , , , .

x x x x x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . ( , ; ; ) () , --໠ כי--יביאך: , -- , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) (, ), - אל-ארץ: , - , , . , h הכנעני: , , , , , . (, ) , h והחתי: , , , , . (, ) , h והאמרי: , , , , , . (, ) , h והחוי: , , , , . (, ) , h והיבוסי: , , , , , , . (), אשר: , , . , נשבע: , , , . , לאבתיך: , , , , , . (), לתת: , , . , לך: , . (, ), ארץ: , , . (), זבת: , , . , חלב: , , . (, ) ( ), ודבש: , , , . (, ) , ועבדת: , , , , . () , -hh את-העבדה: , - , , , , . , h הזאת: , , , . , בחדש: , , , . , hh הזה: , , .

 

13:6

שבעת ימים תאבל מצת וביום השביעי חג ליהוה

, - .

x x x .

, שבעת: , , , . , ימים: , , , . (; ), תאכל: , , , . (), מצת: , , . (, ) , וביום: , , , , . , h השביעי: , , , , , . ( ), חג: , . --- ליהוה: , , , , .

 

13:7

מצות יאכל את שבעת הימים ולא--יראה לך חמץ ולא-יראה לך שאר בכל-גבלך

, , X X X.

x x x x x x x.

(), מצות: , , , . (; ), יאכל: , , , . (), את: , . , שבעת: , , , . , h הימים: , , , , . (, ) () , --h ולא--יראה: , , -- , , , . , לך: , . (), חמץ: , , . (, ) () , -h ולא-יראה: , , - , , , . , לך: , . , שאר: , , . ( ; , ) (, ; ; ) , - בכל-גבלך: , , - , , , .

 

13:8

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים

: X .

x x .

(, ) , h והגדת: , , , , . (; ) , לבנך: , , , . , ביום: , , , . , hh ההוא: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . - (; ; ), בעבור: , , , , . (; , ), זה: , . (; ; ; ), h עשה: , , . --- יהוה: , , , . , לי: , . , בצאתי: , , , , . (-; ; ; , ) , ממצרים: , , , , , .

 

13:9

והיה לך לאות על-ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה חוצאך יהוה ממצרים

, X X, .

x x x x x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . , לך: , . , לאות: , , , . ( , ; , , ; ; , -; ; ) , - על-ידך: , - , , . (, ) (), ולזכרון: , , , , , , . (), בין: , , . , עיניך: , , , , . (, ; -), למען: , , , . (), hh תהיה: , , , . (; ), תורת: , , , . --- יהוה: , , , . , בפיך: , , , . (; ; ; ), כי: , . , ביד: , , . (, ), h חזקה: , , , . , הוצאך: , , , , . --- יהוה: , , , . (-; ; ; , ) , ממצרים: , , , , , .

13:10

ושמרת את-החקה הזאת למועדה מימים ימימה

.

xx -x .

(, ) (; , ; ), ושמרת: , , , , . () , -hh את-החקה: , - , , , . , h הזאת: , , , . ( ; , ), h למועדה: , , , , , . , h מימים ימימה: , , , , ; , , , , .

 

? , שאר: , , . , , . , .

, , , . , .

(), מחמצת: , , , , . : , . . , , . , , , . , . , , .

. , , . , , . . , . , , . , . . . , , .

, , ? , , . , . , , . , . , . , . .

. , , , , . , .

(), חמץ: , , . , . . . , , , .

 

13:11

והיה כי-יבאך יהוה אל-ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך

- - - ,

x x x -x x.

(, ) (), hh והיה: , , , . ( , ; ; ) , - כי-יבאך: , - , , , . --- יהוה: , , , . (; ) (, ), - אל-ארץ: , - , , . , h הכנעני: , , , , , . ( ), כאשר: , , , . , נשבע: , , , . , לך: , . (, ) , ולאבתיך: , , , , , , . (, ) () 帻, h ונתנה: , , , , . , לך: , .

13:12

והעברת כל-פטר-רחם ליהוה וכל-פטר שגר בהמה אשר יהוה לך הזכרים ליהוה

X, X , , X, X , , , - .

x x x x x x xx .

, h והעברת: , , , , , . (; - ) , -- כל-פטר-רחם: , - , , - , , . --- ליהוה: , , , , . (, ) (; - ) , - וכל-פטר: , , - , , . , שגר: , , . (), hh בהמה: , , , . (), אשר: , , . (), hh יהיה: , , , . , לך: , . , h הזכרים: , , , , , . --- ליהוה: , , , , .

 

13:13

וכל--פטר חמר תפדה בשה ואם-לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה

X , X , , , , , X, .

x x x x x .

(, ) (; - ) , --𻠠 וכל--פטר: , , -- , , . , חמר: , , . (, ), h תפדה: , , . (), h בשה: , , . (, ) (, ) (), - ואם-לא: , , - , . (, ), h תפדה: , , . (, ) ( ; ) , וערפתו: , , , , , . (, ) (; - ), וכל: , , . (), בכור: , , , . (), אדם: , , . (; ) , בבניך: , , , , . (, ), h תפדה: , , .

 

13:14

והיה כי-ישאלך בנך מחר לאמר מה-זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים

- , : ? : , .

x x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . ( , ; ; ) , - כי-ישאלך: , - , , , , . (; ) , בנך: , , . , מחר: , , . ( ; , ) לאמר: , , , . () , h- מה-זאת: , - , , . (, ) , ואמרת: , , , , . (; ) , אליו: , , , . (, ), בחזק: , , , . , יד: , . , הוציאנו: , , , , , , . --- יהוה: , , , . (-; ; ; , ) , ממצרים: , , , , , . (-; ; ; , ) , מבית: , , , . , עבדים: , , , , .

 

13:15

ויהי כי-הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל-בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד--בכור בהמה על-כן אני זבח ליהוה כל-פטר רחם הזכרים וכל-בכור בני אפדה

- , , X - ; X , X , X .

x x x x x x x x x xx x x .

(, ) (), h ויהי: , , , . ( , ; ; ) (, ; ; ; ; ; ), -hh כי-הקשה: , - , , , . , h פרעה: , , , . (; , ) , לשלחנו: , , , , , . (, ) , h ויהרג: , , , , . --- יהוה: , , , . ( ; , ) (), - כל-בכור: , - , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (, -; ; , ) (), מבכר: , , , . (), אדם: , , . (,) (, ) (), -- ועד--בכור: , , -- , , , . (), hh בהמה: , , , . , - על-כן: , - , . ߻, אני: , , . , זבח: , , . --- ליהוה: , , , , . (; - ) , - כל-פטר רחם: , - , , ; , , . , h הזכרים: , , , , , . (, ) (; - ) (), - וכל-בכור: , , - , , , . (; ) , בני: , , . (, ), h אפדה: , , .

 

13:16

והיה לאות על-ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים

: "

x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . , לאות: , , , . ( , ; , , ; ; , -; ; ) , -h על-ידכה: , - , , , . (, ) , ולטוטפת: , , , , , , . (), בין: , , . , עיניך: , , , , . (; ; ; ), כי: , . (, ), בזקה: , , , . , יד: , . , הוציאנו: , , , , , , . --- יהוה: , , , . (-; ; ; , ) , ממצרים: , , , , , .