13:17

ויהי בשלח פרעה את-העם ולא-נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן-ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה

: , X , , - : " ".

x x x x x x x x x .

(, ) (), h ויהי: , , , . (, ) (; , ), בשלח: , , , . , h פרעה: , , , . () , -h את-העם: , - , , . (, ) () (), - ולא-נחם: , , - , , . , h אלהים: , , , , . (; ; , ; ), דרך: , , . (, ), ארץ: , , . , פלשתים: , , , , , . (; ; ; ), כי: , . (), קרוב: , , , . (, ), h הוא: , , . ( , ; ; ), כי: , . (; , ; ), אמר: , , . , h אלהים: , , , , . ( ; ) (), - פן-ינחם: , - , , , . , h העם: , , . , בראתם: , , , , . (, ), h מלחמה: , , , , . (, ) , ושבו: , , , . , h מצרימה: , , , , , .

 

, , . .

 

13:18

ויסב אלהים את-העם דרך המדבר ים-סוף וחמשים עלו בני-ישראל מארץ מצרים

; .

x x x x .

(, ) (), ויסב: , , , . , h אלהים: , , , , . () , -h את-העם: , - , , . (; ; , ; ), דרך: , , . , h המדבר: , , , , . ( ), - ים-סוף: , - , , . (, ) (), וחמשים: , , , , , . ( ; , , , ; ; , -; ; ) , עלו: , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (; , -; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

13:19

ויקח משה את-עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את-בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעליתם את--עצמתי מזה אתכם

, , : " - ".

x x x x.

(, ) (), ויקח: , , , . , h משה: , , . () (), - את-עצמות: , - , , , , . , יוסף: , , , . (; , , ) , עמו: , , . (; ; ; ), כי: , . , h השבע: , , , . , h השביע: , , , , . () (; ), -黠 את-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . , פקד: , , . (; ; ), יפקד: , , , . , h אלהים: , , , , . , אתכם: , , , . (, ) (; ), h והעליתם: , , , , , , . () () , -- את--עצמתי: , -- , , , , . , h מזה: , , . , אתכם: , , , .

 

( , 50:25) , h . ?

, , . - . h - . , h . , , . h . , , י , פ , , קד h , .

. , ? . . . . , , . , .

, , ויקח: , , , . קח. ? , , . , . ק ח. , יקח.

, עצמות: , , , , . ? , , , ע : , , צ, , מ, ו ת. , מות. , , . , צ מ ו ת. , , . , . , ? , , , , , עצמות. , ע צ, מ, , , ות: . , .

, . . , קח. קח את-עצמות יוסף

, עמו: , , . , , . עמו.

. : , , .

 

13:20

ויסעו מסכת ויחנו באתם בקצה המדבר

, , .

x x.

(, ) (; ; ) , ויסעו: , , , , . (; , -; , ) , מסכת: , , , . (, ) (, ), ויחנו: , , , , . , באתם: , , , . (), h בקצה: , , , . , h המדבר: , , , , .

 

13:21

ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה

, , , , .

xx x x x x x .

(, ) --- ויהוה: , , , , . ظ, הלך: , , . , h לפניהם: , , , , , . , יומם: , , , . , בעמוד: , , , , . (), ענן: , , . (, ) , לנחתם: , , , , . (; ; , ; ), h הדרך: , , , . (, ) , h ולילה: , , , , . , בעמוד: , , , , . , אש: , . , h להאיר: , , , , . , h להם: , , . , ללכת: , , , . , יומם: , , , . (, ) , h ולילה: , , , , .

 

13:22

לא-ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם

.

˸ x x x.

() , - לא-ימיש: , - , , , . , עמוד: , , , . (), h הענן: , , , . , יומם: , , , . (, ) , ועמוד: , , , , . , h האש: , , . , h לילה: , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h העם: , , .

 

14:1

וידבר יהוה אל-משה לאמר

:

.

(, ) (), וידבר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . ( ; , ), לאמר: , , , .

 

14:2

דבר אל-בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על-חים

" : -X, , -, .

x x x xx x x.

(), דבר: , , . (; ) (; ), - אל-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . (, ) , וישבו: , , , , . (, ) , ויחנו: , , , , . (; ; ), לפני: , , , . -, החירת פי: , ; , , , , . (), בין: , , . , מגדל: , , , . , ובין: , , , . , h הים: , , . (; ; ), לפני: , , , . -, בעל צפן: , , ; , , . () , נכחו: , , , . , תחנו: , , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) , -h על-הים: , - , , .

 

14:3

ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר

X : , X .

x x x x.

(, ) (; , ; ), ואמר: , , , . , h פרעה: , , , . (; ), לבני: , , , . , ישראל: , , , , . (), נבכים: , , , , . , h הם: , . (, ), בארץ: , , , . (), סגר: , , . , h עלהים: , , , , . , h המדבר: , , , , .

 

14:4

וחזקתי את-לב-פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל--חילו וידעו מצרים כי-אני יהוה ויעשו-כן

, , , , , - !" .

x xx x x x.

Ƞ (, ) () ߻, וחזקתי: , , , , , . () (; , ) , --h את-לב-פרעה: , - , - , , , . (, ) ( ), ורדף: , , , . , h אחריהם: , , , , , . (, ) () ߻, h ואכבדה: , , , , , . , h בפרעה: , , , , . (, ) ( ; , ) ( ) , --h ובכל--חילו: , , , -- , , , . (, ) (, ), וידעו: , , , , . , מצרים: , , , , . ( ; ; ; ) ߻, - כי-אני: , - , , . --- יהוה: , , , . (, ) c (; ; ; ) (), - ויעשו-כן: , , , , - , .

 

 

14:5

ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל-העם ויאמרו מה-זאת עשינו כי-שלחנו את--ישראל מעבדנו

, ; , : " , , ?"

x x x x x x .

(, ) () , ויגד: , , , . , למלך: , , , . , מצרים: , , , , . ( ; ; ; ), כי: , . (), ברח: , , . , h העם: , , . (, ) (; ; ; ; ), h ויהפך: , , , , . (; , ), לבב: , , . , h פרעה: , , , . (, ) , ועבדיו: , , , , , . (; ) , -h אל-העם: , - , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . () , h- מה-זאת: , - , , . (; ; ; ) , עשונו: , , , , . ( ; ; ; ) (; , ), - כי-שלחנו: , - , , , , . () , - את-ישראל: , - , , , , . (; , -; , ) , מעבדנו: , , , , , .

 

14:6

ויאסר את-רכבו ואת-עמו לקח עמו

, .

x x .

(, ) (; , ; ), ויאסר: , , , , . () (; ) , - את-רכבו: , - , , , . (, ) () , - ואת-עמו: , , - , , . (), לקח: , , . , עמו: , , .

 

14:7

ויקח שש-מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על-כלו

X, , .

x x x x x .

(, ) (), ויקח: , , , . , - שש-מאות: , - , , , . (; ), רכב: , , . , בחור: , , , . (, ) ( ; , ), וכל: , , . (; ), רכב: , , . , מצרים: , , , , . (, ) (; ), ושלשם: , , , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) ( ; , ), - על-כלו: , - , , .

 

14:8

ויחזק יהוה את-לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה

, , , X - .

x x x .

Ƞ (, ) (), ויחזק: , , , , . --- יהוה: , , , . () (; , ), - את-לב: , - , . , h פרעה: , , , . , מלך: , , . , מצרים: , , , , . (, ) ( ), וירדף: , , , , . (), אחרי: , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (, ) (; ), ובני: , , , . , ישראל: , , , , . ( ), יצאים: , , , , . (; ), h ביד רמה: , , ; , , .

 

14:9

וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על-הים כל-סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על-פי החירת לפני בעל צפן

, X, X , - , , -X, -.

xx x x x x x .

(, ) ( ), וירדפו: , , , , , . , מצרים: , , , , . , h אחריהם: , , , , , . (, ) (; ), וישיגו: , , , , , . , אותם: , , , . (, ), חנים: , , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) , -h על-הים: , - , , . ( ; , ) , - כל-סוס: , - , , . (; ), רכב: , , . , h פרעה: , , , . (, ) (, ; ) , ופרשיו: , , , , , . (, ) ( ) , וחילו: , , , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) -, - על-פי החירת: , - , ; , , , , . (; ; ), לפני: , , , . -, בעל צפן: , , ; , , .

 

14:10

ופרעה הקריב וישאו בני-ישראל את-עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני-ישראל אל--יהוה

, , - ; .

x x xx .

(, ) , h ופרעה: , , , , . , h הקריב: , , , , . (, ) , וישאו: , , , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . () , -h את-עיניהם: , - , , , , , . (, ) , hh והנה: , , , . , מצרים: , , , , . , נסע: , , . , h אחריהם: , , , , , . (, ) (, ), וייראו: , , , , , . (), מאד: , , . (, ) , ויצעקו: , , , , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (; ) --- אל--יהוה: , -- , , , .

 

14:11

ויאמרו אל-משה המבלי אין-קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה-זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים

: " , ? , ?

x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . ( ), h המבלי: , , , , . (; ; , ) , - אין-קברים: , , - , , , , . , במצרים: , , , , , . () , לקחתנו: , , , , , . , למות: , , , . , במדבר: , , , , . () , h- מה-זאת: , - , , . (; ; ; ) , עשות: , , , . , לנו: , , . , h להוציאנו: , , , , , , , . (-; ; ; , ) , ממצרים: , , , , , .

 

14:12

הלא-זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את-מצרים כי טוב לנו עבד את-מצרים ממתנו במדבר

: , , , !"

x x .

( ) , h-h הלא-זה: , , - , . (), h הדבר: , , , . (), אשר: , , . () , דברנו: , , , , . , אליך: , , , . , במצרים: , , , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (; ), חדל: , , . , ממנו: , , , . (, ) , h ונעבדה: , , , , , . () , - את-מצרים: , - , , , , . (; ; ; ), כי: , . (; ), טוב: , , . , לנו: , , . (), עבד: , , . () , - את-מצרים: , - , , , , . ( ; ; ; , -) , ממתנו: , , , , . , במדבר: , , , , .

 

14:13

ויאמר משה אל-העם אל-תיראו התיצבו וראו את-ישועת יהוה אשר-יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את-מצרים היום לא תספו לראתם עוד עד-עולם

: " , , ! , X , .

x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (; ) 󻠠 אל-העם: , - , , . () () , - אל-תיראו: , - , , , , . (; ), h התיצבו: , , , , , . (, ) () , וראו: , , , . () (; ), - את-ישועת: , - , , , , . --- יהוה: , , , . () (; ; ; ), -h אשר-יעשה: , , - , , , . , לכם: , , . , h היום: , , , . (; ; ; ), כי: , . (), אשר: , , . () , ראיתם: , , , , . () , - את-מצרים: , - , , , , . , h היום: , , , . (), לא: , . () , תספו: , , , . () , לראתם: , , , , . , עוד: , , . , - עד-עולם: , - , , , .

 

14:14

יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון

, ".

x x x.

--- יהוה: , , , . (, ), ילחם: , , , . , לכם: , , . (, ) , ואתם: , , , . (; ), תחרשון: , , , , , .

 

. . . . , , . , .

 

14:15

ויאמר יהוה אל-משה מה--תצעק אלי דבר אל-בני-ישראל ויסעו

: " ? , !

.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . () (), h-- מה--תצעק: , -- , , , . , אלי: , , . (), דבר: , , . (; ) (; ) , -- אל-בני-ישראל: , - , , - , , , , . (, ) , ויסעו: , , , , .

 

14:16

ואתה הרם את--מטך ונטה את-ידך על-הים ובקעהו ויבאו בני-ישראל בתוך הים ביבשה

X , , - .

x x x x x x .

(, ) , h ואתה: , , , . (), h הרם: , , . () (, ; ) , -- את--מטך: , -- , , . (, ) (; ), h ונטה: , , , . () , - את-ידך: , - , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) , -h על-הים: , - , , . (, ) (; , ) , h ובקעהו: , , , , , . (, ) (, ; ) , ויבאו: , , , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (; ; ), בתוך: , , , . , h הים: , , . , h ביבשה: , , , , .

 

14:17

ואני הנני מחזק את-לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל-חילו ברכבו ובפרשיו

- , , , , .

x xx x x x .

(, ) ߻, ואני: , , , . ߻, h הנני: , , , . (; , ; , -) (), מחזק: , , , . () (; , ), - את-לב: , - , . , מצרים: , , , , . (, ) (, ; ) , ויבאו: , , , , . , h אחריהם: , , , , , . (, ) () ߻, h ואכבדה: , , , , , . , h בפרעה: , , , , . (, ) ( ; , ) ( ) , -h ובכל-חילו: , , , - , , , . (; ) , ברכבו: , , , , . (, ) (, ; ) , ובפרשיו: , , , , , , .

 

14:18

וידעו מצרים כי-אני יהוה בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו

, - , , , , ".

x .

(, ) (, ), וידעו: , , , , . , מצרים: , , , , . ( ; ; ; ) ߻, - כי-אני: , - , , . --- יהוה: , , , . () ߻, בהכבדי: , , , , , . , h בפרעה: , , , , . (; ) , ברכבו: , , , , . (, ) (, ; ) , ובפרשיו: , , , , , , .

 

14:19

ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישרכל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם

, , X: X X,

x x xx x x xx x x xx.

(, ) , ויסע: , , , . (), מלאך: , , , . , hh האלהים: , , , , , . , hh ההלך: , , , . (; ; ), לפני: , , , . (; ), h מחנה: , , , . , ישראל: , , , , . (, ) , וילך: , , , . , h מאחריהם: , , , , , , . (, ) , ויסע: , , , . , עמוד: , , , . (), h הענן: , , , . ( , ; ; , ; ) , h מפניהם: , , , , , . (, ) (; ; ; ), ויעמד: , , , , . , h מאחריהם: , , , , , , .

 

14:20

ויבא בין מחנה מצריפ ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את--הלילה ולא--קרב זה אל-זה כל--הלילה

, , ; .

x x x x xx x x.

(, ) (, ; ), ויבא: , , , . (), בין: , , . (; ), h מחנה: , , , . , מצרים: , , , , . , ובין: , , , . (; ), h מחנה: , , , . , ישראל: , , , , . (, ) , h ויהי: , , , . (), h הענן: , , , . (, ) (), h והחשך: , , , , . (, ) , ויאר: , , , . () , --hh את--הלילה: , -- , , , , . (, ) () , --⻠ ולא--קרב: , , -- , , . , h -h זה אל-זה: , ; , - , . ( ) , --hh כל--הלילה: , -- , , , , .

 

14:21

ויט משה את-ידו על-הים ויולך יהוה את-הים ברוח קדים עזה כל--הלילה וישם את---הים לחרבה ויבקעו המים

; , , .

x x x x x x x.

(, ) (; ), ויט: , , . , h משה: , , . () , - את-ידו: , - , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) , -h על-הים: , - , , . (, ) ¸, וילך: , , , , . --- יהוה: , , , . () , -h את-הים: , - , , . (), ברוח: , , , . (), קדים: , , , . (; ), h עזה: , , . ( ) , --hh כל--הלילה: , -- , , , , . (, ) (; ; ), וישם: , , , . () , ---h את---הים: , --- , , . , h לחרבה: , , , , . (, ) (; , ויבקעו: , , , , , . , h המים: , , , .

 

14:22

ויבאו בני-ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם

, X.

x x .

(, ) (, ; ), ויבאו: , , , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (; ; ), בתוך: , , , . , h הים: , , . , h ביבשה: , , , , . (, ) , h והמים: , , , , . , h להם: , , . , h חומה: , , , . , מימינם: , , , , , . (, ) , ומשמאלם: , , , , , , .

 

14:23

וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל-תוך הים

, , .

xx x x x.

(, ) ( ), וירדפו: , , , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (, ; ), ויבאו: , , , , . , h אחריהם: , , , , , . ( ; , ), כל: , . , סוס: , , . , h פרעה: , , , . (; ) , רכבו: , , , . (, ) (, ; ) , ופרשיו: , , , , , . (; ) (; ; ), - אל-תוך: , - , , . , h הים: , , .

 

14:24

ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל-מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים

: .

x x x x .

(, ) (), h ויהי: , , , . , באשמרת: , , , , , . , h הבקר: , , , . (, ) (), וישקך: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) (; ), -h אל-מחנה: , - , , , . , מצרים: , , , , . , בעמוד: , , , , . , אש: , . (, ) (), וענן: , , , . (, ) ( ), h ויהם: , , , . (), את: , . (; ), h מחנה: , , , . , מצרים: , , , , .

 

14:25

ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים

X, X . : " , X !"

x x x x .

(, ) (), ויסר: , , , . (), את: , . , אפן: , , . , מרכבתיו: , , , , , , . (, ) (; ) , hh וינהגהו: , , , , , , . , בכבדת: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , מצרים: , , , , . (), h אנוסה: , , , , . (-; ), מפני: , , , . , ישראל: , , , , . (; ; ; ), כי: , . --- יהוה: , , , . (, ), נלחם: , , , . , h להם: , , . , במצרים: , , , , , .

 

14:26

ויאמר יהוה אל--משה נטה את-ידך על-הים וישבו המים על-מצרים על-רכבו ועל-פרשיו

: " , , X X".

x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (; ), h נטה: , , . () , - את-ידך: , - , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) , -h על-הים: , - , , . (, ) , וישבו: , , , , . , h המים: , , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) , - על-מצרים: , - , , , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) (; ) , - על-רכבו: , - , , , . (, ) (; , ; , ; ; , -; ; ) (, ; ) , - ועל-פרשיו: , , - , , , , .

 

14:27

ויט משה את-ידו על-הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסיס לקראתו וינער יהוה את--מצרים בתוך הים

, , - .

x x x x.

(, ) (; ), ויט: , , . , h משה: , , . () , - את-ידו: , - , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) , -h על-הים: , - , , . (, ) , וישב: , , , . , h הים: , , . , לפנות בקר: , , , , ; , , . (; ) , לאיתנו: , , , , , . (, ) , ומצרים: , , , , , . , נסיס: , , , . , לקראתו: , , , , , . (, ) , וינער: , , , , . --- יהוה: , , , . () , -- את--מצרים: , -- , , , , . (; ; ), בתוך: , , , . , h הים: , , .

 

14:28

וישבו המים ויכסו את-הרכב ואת-הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא-נשאר בהם עד-אחד

, , X , - X .

x x xx x x x xx x.

(, ) , וישבו: , , , , . , h המים: , , , . (, ) () , ויכסו: , , , , . () (; ), -h את-הרכב: , - , , , . (, ) () (, ; ), -h ואת-הפרשים: , , - , , , , , . ( ), לכל: , , . ( ), חיל: , , . , h פרעה: , , , . (, ; ), h הבאים: , , , , . , h אחריהם: , , , , , . , בים: , , . () , - לא-נשאר: , - , , , . , h בהם: , , . , - עד-אחד: , - , , .

 

14:29

ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם

X , X.

xx x x .

(, ) (; ), ובני: , , , . , ישראל: , , , , . (), h הלכו: , , , . , h ביבשה: , , , , . (; ; ), בתוך: , , , . , h הים: , , . (, ) , h והמים: , , , , . , h להם: , , . , h חמה: , , . , מימינם: , , , , , . (, ) , ומשמאלם: , , , , , , .

 

14:30

ויושע יהוה ביום ההוא את-ישראל מיד מצרים וירא ישראל את-מצרים מת על-שפת הים

, .

x x.

(, ) , ויושע: , , , , . --- יהוה: , , , . , ביום: , , , . , hh ההוא: , , , . () , - את-ישראל: , - , , , , . (; , -; , ) , מיד: , , . , מצרים: , , , , . (, ) , וירא: , , , . , ישראל: , , , , . () , -컠 את-מצרים: , - , , , , . ̸, מת: , . (; , ; , ; ; , -; ; ) , - על-שפת: , - , , . , h הים: , , .

 

14:31

וירא ישראל את-היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם את--יהוה ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו

, X, , , .

x x x .

(, ) , וירא: , , , . , ישראל: , , , , . () , -h hh את-היד הגדלה: , - , , ; , , , , . (), אשר: , , . (; ; ), h עשה: , , . --- יהוה: , , , . , במצרים: , , , , , . (, ) , וייראו: , , , , , . , h העם: , , . () --- את-יהוה: , - , , , . (, ) (), ויאמינו: , , , , , , . --- ביהוה: , , , , . (, ) , h ובמשה: , , , , . , עבדו: , , , .

 

15:1

אז ישיר--מזה ובני ישראל את-השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי--גאה גאה סוס ורכבו רמה בים

, : " , , ;

x .

, אז: , . , --h ישיר--משה: , , , -- , , . (, ) (; ), ובני: , , , . , ישראל: , , , , . () (; ; ), -hh את-השירה: , - , , , , . , h הזאת: , , , . --- ליהוה: , , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . , h אשירה: , , , , . --- ליהוה: , , , , . (; ; ; ) () , --h כי--גאה: , -- , , .. () , h גאה: , , . , סוס: , , . (, ) (; ) , ורכבו: , , , , . , h רמה: , , . , בים: , , .

 

15:2

עזי וזמרת יה ויהי--לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו

- , ; - , , - , .

-x x x .

(, ) , עזי: , , . (, ) (; ; ) , וזמרת: , , , , . , h יה: , . , h-- ויהי--לי: , , , -- , . (; ), h לישועה: , , , , , . , h זה: , . , אלי: , , . (, ) , h ואנוהו: , , , , , . , h אלהי: , , , . , אבי: , , . (, ) , h וארממנהו: , , , , , , , .

 

15:3

יהוה איש מלחמה יהוה שמו

- , - !

x .

--- יהוה: , , , . (, ), h איש מלחמה: , , ; , , , , . --- יהוה: , , , . , שמו: , , .

 

15:4

מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים-סוף

, .

x x .

(; ), מרכבת: , , , , . , h פרעה: , , , . (, ) ( ) , וחילו: , , , , . (), h ירה: , , . , בים: , , . (, ) (), ומבחר: , , , , . , שלשיו: , , , , . (), טבעו: , , , . , - בים-סוף: , , - , , .

 

15:5

תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו-אבן

X, , .

x x .

(; ), h תהמת: , , , . () , יכסימו: , , , , , . (, , ; ) , ירדו: , , , . (), במצולת: , , , , , . (), - כמו-אבן: , , - , , .

 

15:6

ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב

, , , .

x x x .

( ) , ימינך: , , , , . --- יהוה: , , , . , נאדרי: , , , , . , בכח: , , . ( ) , ימינך: , , , , . --- יהוה: , , , . , תרעץ: , , , . (), אויב: , , , .

 

15:7

וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש

X ; , X, .

x x x xx x .

(, ) , וברב: , , , . , גאונך: , , , , . , תהרס: , , , . , קמיך: , , , . (; , ), תשלח: , , , . () , חרנך: , , , . ( ; ) , יאכלמו: , , , , , . (, ; , ; ) , כקש: , , .

 

15:8

וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו-נד נזלים קפאו תהמת בלב-ים

X , , , , .

x x x .

(, ) , וברוח: , , , , . () , אפיך: , , , . (), נערמו: , , , , . , מים: , , . , נצבו: , , , . (, ; ) , - כמו-נד: , , - , . , נזלים: , , , , . (), קפאו: , , , . (; ), h תהמת: , , , . (, ; ; ; ) , - בלב-ים: , , - , .

 

15:9

אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי

: , , , , , X .

x x .

, אמר: , , . (), אויב: , , , . (; , ), ארדף: , , , . (, ), אשיג: , , , . (; ; , ), אחלק: , , , . ( , ), שלל: , , . , תמלאמו: , , , , , . , נפשי: , , , . , 黠 אריק חרבי: , , , ; , , , . , תורישמו: , , , , , , . , ידי: , , .

 

15:10

נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים

X - X , , , .

xx .

(), נשפת: , , , . , ברוחך: , , , , . () , כסמו: , , , . , ים: , . , צללו: , , , . (, ; ) , כעופרת: , , , , , . , במים: , , , . (), אדירים: , , , , , .

 

15:11

מי-כמכנ באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה-פלא

, , X, , , , , X , !

xx x x .

, , -h מי-כמכה: , - , , , . (; ; , ; , ) , באלם: , , , . --- יהוה: , , , . , מי: , . , h כמכה: , , , . , נאדר: , , , . (; ; , ; , ) , בקדש: , , , . (), נורא: , , , . (), h תהלת: , , , . (; ; ) (; ), h- עשה-פלא: , , - , , .

 

15:12

נטית ימינך תבלעמו ארץ

- X .

x .

(; ), נטית: , , , . ( ) , ימינך: , , , , . () , תבלעמו: , , , , , . , ארץ: , , .

 

15:13

נחית בחסדך עם-זו גאלת נהלת בעזך אל-נוה קדשך

, , .

x xx x x x.

(), נחית: , , , . (; ; , ; , ) () , בחסדך: , , , , . , , - עם-זו: , - , . (, , ; , ), גאלת: , , , . (; , ), h נהלת: , , , . (; ; , ; , ) (; ; ) , בעזך: , , , . (; ) , -h אל-נוה: , - , , . , קדשך: , , , .

 

15:14

שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת

, .

x x .

, שמעו: , , , . , עמים: . , , . (), ירגזון: , , , , , . (), חיל: , , . (; ), אחז: , , . (; ), ישבי: , , , . , פלשת: , , , .

 

15:15

אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנן

, X, .

x x .

, אז: , . (; ), h נבהלו: , , , , . (), אלופי: , , , , . , אדום: , , , . , אילי: , , , . , מואב: , , , . (; ), יאחזמו: , , , , , . (), רעד: , , . , נמגו: , , , . ( ; , ), כל: , . (; ), ישבי: , , , . , כנען: , , , .

 

15:16

תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד-יעבר עמך יהוה עד-יעבר עם--זו קנית

X X , , , X , , X , .

x x x x .

, תפל: , , . , h עליהם: , , , , . (), h אימתה: , , , , . (, ) (), ופחד: , , , . (; ; , ; , ) (), בגדל: , , , . () , זרועך ידמו: , , , , ; , , , . (, ; , ; ) (), כאבן: , , , . ( ; ) (; ), - עד-יעבר: , - , , , . , עמך: , , . --- יהוה: , , , . ( ; ) (; ), - עד-יעבר: , - , , , . , , -- עם--זו: , -- , . , קנית: , , , .

 

15:17

תבאמו ותטעמו בחר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך

X , , , , - , , .

x xx x x x.

(, ; ) , תבאמו: , , , , . (, ) , ותטעמו: , , , , , . (, ; , ; , ) , h בהר: , , . (; ) , נחלתך: , , , , . (), מכון: , , , . , לשבתך: , , , , . , פעלת: , , , . --- יהוה: , , , . (), מקדש: , , , . , אדני: , , , . (), כוננו: , , , , . , ידיך: , , , .

 

15:18

יהוה ימלך לעלם ועד

.

x .

--- יהוה: , , , . , ימלך: , , , . , לעלם ועד: , , , ; , , .

 

15:19

כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את-מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים

, X , ".

x x x xx x x.

( , ; ; ), כי: , . (, ; ), בא: , . , סוס: , , . , h פרעה: , , , . (; , ; , ; ) (; ) , ברכבו: , , , , . (, ) (; , ; , ; ) (, ; ) , ובפרשיו: , , , , , , . (; , ; ; , ) , בים: , , . (, ) , וישב: , , , . --- יהוה: , , , . , h עליהם: , , , . () , - h את-מי הים: , - , ; , , . (, ) (; ), ובני: , , , . , ישראל: , , , , . (), h הלכו: , , , . (; , ; , ; ) , h ביבשה: , , , , . (; , ; ; , ) (; ; ), בתוך: , , , . , h הים: , , .

 

15:20

ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את-התף בידה ותצאן כל-הנשים אחריה בתפים ובמחלת

, , , , .

x x x x -x x x x.

(, ) (), ותקח: , , , . , מרים: , , , . , hh הנביאה: , , , , , . , אחות: , , , . , h אהרן: , , , . () , -h את-התף: , - , , . (; , ; ; , ) , h בידה: , , , . (, ) , ותצאן: , , , , . ( ; , ) , -h כל-הנשים: , - , , , , . () 帻, h אחריה: , , , , . (; , ; , ; ) , בתפים: , , , , . (, ) (; , ; , ; ) (), ובמחלת: , , , , , .

 

- h, ? . - , h . . - . . : . . h - . , . h, . - .

 

15:21

ותען להם מרים שירו ליהוה כי-גאה גאה סוס ורכבו רמה בים

: " , , ".

x .

(, ) (), ותען: , , , . , h להם: , , . , מרים: , , , . , שירו: , , , . --- ליהוה: , , , , . (; ; ; ) () , -h כי-גאה: , - , , . () , h גאה: , , . , סוס: , , . (, ) (; ) , ורכבו: , , , , . , h רמה: , , . (; , ; ; , ) , בים: , , .

 

15:22

ויסע משה את-ישראל מים-סוף ויצאו אל-מדבר-שור וילכו שלשת-ימים במדבר ולא-מצאו מים

, ; , X .

x .

(, ) , ויסע: , , , . , h משה: , , . () , - את-ישראל: , - , , , , . (; , -; , ) , - מים-סוף: , , - , , . (, ) , ויצאו: , , , , . (; ) , -- אל-מדבר-שור: , - , , , - , , . (, ) (), וילכו: , , , , . , - שלשת-ימים: , , , - , , , . (; , ; ; , ) , במדבר: , , , , . () (; ; ), - ולא-מצאו: , , - , , , . , מים: , , .

 

15:23

ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על-כן קרא--שמה מרה

, , . - .

x x -x .

(, ) (, ; ), ויבאו: , , , , . , h מרתה: , , , . (, ) (), ולא: , , . ( ), יכלו: , , , . , לשתת: , , , . , מים: , , . (-; , ; , ) , h ממרה: , , , . (; ; ; ), כי: , . , מרים: , , , . , h הם: , . , - על-כן: , - , . , --h קרא--שמה: , , -- , , . , h מרה: , , .

 

15:24

וילנו העם על--משה לאמר מה--נשתה

, : " ?"

.

(, ) (), וילנו: , , , , . , h העם: , , . (; , ; , ; ; , -; ; ) , --h על--משה: , -- , , . ( ; , ), לאמר: , , , . , h--h מה--נשתה: , -- , , , .

 

15:25

ויצעק אל--יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל-המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו

, , , . , ,

x x x x x x.

(, ) (), ויצעק: , , , , . (; ) --- אל--יהוה: , -- , , , . (, ) ( ), h ויורהו: , , , , , . --- יהוה: , , , . , עץ: , . (, ) , וישלך: , , , , . (; ) , -h אל-המים: , - , , , . (, ) ( ), וימתקו: , , , , , . , h המים: , , , . , שם: , . (; ), שם: , . , לו: , . , חק: , . (, ) (; ), ומשפט: , , , , . (, ) , ושם: , , . (; ; ) , h נסהו: , , , .

 

15:26

ויאמר אם-שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל--חקיו כל---המחלה אשר--שמתי במצרים לא--אשים עליך כי אני יהוה רפאך

: " , , , , , , , - , ".

xx x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . (, ) , - אם-שמוע: , - , , , . (; ; ), תשמע: , , , . , (; , ), לקול: , , , . --- יהוה: , , , . , h אלהיך: , , , , . (, ) , h והישר: , , , , . (; , ; ; , ) , בעיניו: , , , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . (, ) , h והאזנת: , , , , , . , למצותיו: , , , , , , . (, ) (; , ) , ושמרת: , , , , . ( ; , ) , -- כל--חקיו: , -- , , , . ( ; , ) , ---hh כל---המחלה: , --- , , , , . (; ) ߻, -- אשר--שמתי: , , -- , , , . (; , ; ; , ) , במצרים: , , , , , . () (; ), -- לא--אשים: , -- , , , . , עליך: , , , . (; ; ; ), כי: , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , . (; ) , רפאך: , , , .

 

15:27

ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו--שם על--המים

, - X . .

x x.

(, ) (, ; ), ויבאו: , , , , . , h אילמה: , , , , . (, ) , ושם: , , . , h שתים עשרה: , , , ; , , , . , עינת: , , , . , מים: , , . (, ) , ושבעים: , , , , , . , תמרים: , , , , . (, ) (, ) , -- ויחנו--שם: , , , , -- , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) , --h על--המים: , -- , , , .

 

?

(, ) (, ; ), ויבאו: , , , , . ו. , , . , . , . , יבא. ? , , ב א . , : . ? י, , ו . ו ? , , , . , . , , , , , . . . . ו . , , י, . , , , ו . , , , י, ב, א ו , . .

, , , . , . , . , , - . , , ו . - באו. . ו , אב. ? . , , , . , , . ו . , , א. . י . ? י. , . , : י. : . - ו , . ו - . ? , . ו .

, : , ? אילמה: , , , , . צירה: , , , . , . א. , , , . צ , י, , רה: .

? א, י ל מ, , , , ה. , . , א , , י, , ל, , , , מ, ה. , . . . , , .

 

16:1

ויסעו מאילם ויבאו כל-עדת בני-ישראל אל-מדבר-סין אשר בין-אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים

, , , X X .

x x .

(, ) , ויסעו: , , , , . (, -; ; , ) , מאילם: , , , , . (, ) (, ; ), ויבאו: , , , , . ( ; , ) , - כל-עדת: , - , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (; ) , -- אל-מדבר-סין: , - , , , - , , . (), אשר: , , . , - בין-אילם: , , - , , , . , ובין: , , , . , סיני: , , , . (; , ; ; , ) , h בחמשה עשר: , , , , ; , , . , יום: , , . , לחדש: , , , . , h השני: , , , . () , לצאתם: , , , , . (; , -; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

16:2

וילינו כל-עדת בני-ישראל על-משה ועל-אחרן במדבר

.

x .

(, ) (, ; ), וילינו: , , , , , . ( ; , ) , - כל-עדת: , - , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) , -h על-משה: , - , , . (, ) (, ; ; , -; ; ; ; , ) , -h ועל-אהרן: , , - , , , . (; , ; ; , ) , במדבר: , , , , .

16:3

ויאמרו אלהם בני ישראל מי-יתן מותנו ביד--יהוה בארץ מצרים בשבתנו על-סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי-הוצאתם אתנו אל-המדבר הזה להמית את-כל-הקהל הזה ברעב

: " , X , , !"

x x x x x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , h אלהם: , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . , - מי-יתן: , - , , . , מותנו: , , , , . (; , ; ; , ) --- ביד--יהוה: , , -- , , , . (; , ; ; , ) (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . ( ; ; , ; , ) , בשבתנו: , , , , , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) , - על-סיר: , - , , . , h הבשר: , , , . (; , ; ; , ) () , באכלנו: , , , , , . (), לחם: , , . (), לשבע: , , , . (; ; ; ) , -h כי-הוצאתם: , - , , , , , . , אתנו: , , , . (; ) , -h אל-המדבר: , - , , , , . , hh הזה: , , . , h להמית: , , , , . () ( ; , ) , --hh את-כל-הקהל: , - , - , , , . , hh הזה: , , . (; , ; ; , ) , ברעב: , , , .

 

16:4

ויאמר יהוה אל-משה הנני ממטיר לכם לחם מן-השמים ויצא העם ולקטו דבר-יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתו אם-לא

: " X , X , , - , .

x x x x xx .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . ߻, h הנני: , , , . , ממטיר: , , , , . , לכם: , , . (), לחם: , , . (; ) , -h מן-השמים: , - , , , , . (, ) ( ), ויצא: , , , . , h העם: , , . (, ) , ולקטו: , , , , . , - דבר-יום: , , - , , . (; , ; ; , ) , ביומו: , , , , . (, ; -), למען: , , , . () , אנסנו: , , , , . , h הילך: , , , . (; , ; ; , ) (; ), בתורתי: , , , , , . (; ) (), - אם-לא: , - , .

 

16:5

והיה ביום הששי והכינו את אשר-יביאו והיה משנה על אשר--ילקטו יום יום

: , , , , ".

x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . (; , ; ; , ) , ביום: , , , . , h הששי: , , , . (, ) , h והכינו: , , , , , . (), את: , . () , - אשר-יביאו: , , - , , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . , h משנה: , , , . (, ; ; , -; ; ; ; , ), על: , . () , -- אשר--ילקטו: , , - , , , , . , יום יום: , , ; , , .

 

16:6

ויאמר משה ואהרן אל-כל-בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים

: , ,

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . (; ) ( ; , ) (; ), -- אל-כל-בני: , - , - , , . , ישראל: , , , , . ( ), ערב: , , . (, ) (, ) , וידעתם: , , , , , . ( ; ; ; ), כי: , . --- יהוה: , , , . , הוציא: , , , , . , אתכם: , , , . (, ; -; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

16:7

ובקר וראיתם את-כבוד יהוה בשמעו את-תלנתיכם על--יהוה ונחנו מה כי תלונו עלינו

, ; - ? ?"

x x .

(, ) , ובקר: , , , . (, ) , וראיתם: , , , , , . () (, ; ), - את-כבוד: , - , , , . --- יהוה: , , , . (, ; ; ; , ) , בשמעו: , , , , . ( ) () , - את-תלנתיכם: , - , , , , , , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) --- על--יהוה: , -- , , , . (, ) , ונחנו: , , , , . (), h מה: , . ( ; ; ; ), כי: , . () , תלונו: , , , , . , עלינו: , , , , .

 

16:8

ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את-תלנתיכם אשר---אתם מלינם עליו ונחנו מה לא---עלינו תלנתיכם כי על-יהוה

: " , - X , , , ; ? , !"

x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (, ; ; ; , ) (), בתת: , , . --- יהוה: , , , . , לכם: , , . (; ; ; ; , ) (), בערב: , , , . , בשר: , , . (), לאכל: , , , . (, ) (), ולחם: , , , . (; ; ; ; , ) , בבקר: , , , . (), לשבע: , , , . (, ; ; ; , ) , בשמעו: , , , . --- יהוה: , , , . () () , - את-תלנתיכם: , - , , , , , , . () , --- אשר---אתם: , , --- , , . - (; , ; , ) (, ; ), מלינם: , , , , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) , עליו: , , , . (, ) , ונחנו: , , , , . (), h מה: , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) , --- לא---עלינו: , --- , , , , . () , תלנתיכם: , , , , , , . (; ; ; ), כי: , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) --- על--יהוה: , -- , , , .

 

16:9

ויאמר משה אל-אהרן אמר אל-כל-עדת בני ישראל קרבו לפני יהוה כי שמע את תלנתיכם

: " : , ".

x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (; ) , -h אל-אהרן: , - , , , . (), אמר: , , . (; ) ( ; , ) , -- אל-כל-עדת: , - , - , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . , קרבו: , , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . (; ; ; ), כי: , . , שמע: , , . (), את: , . () , תלנתיכם: , , , , , , .

 

16:10

ויהי כדבר אהרן אל-כל-עדת בני-ישראל ויפנו אל-המדבר והנה כבוד יהוה נראה בענן

- , , , .

x x x .

(, ) , h ויהי: , , , . , כדבר: , , , . , h אהרן: , , , . (; ) ( ; , ) , -- אל-כל-עדת: , - , - , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (, ) () , ויפנו: , , , , . (; ) , -h אל-המדבר: , - , , , , . (, ) , hh והנה: , , , . (, ; ), כבוד: , , , . --- יהוה: , , , . (; ), h נראה: , , , . (; ; ; ; , ) (), בענן: , , , .

 

16:11

וידבר יהוה אל-משה לאמר

, , :

.

(, ) (), וידבר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . ( ; , ), לאמר: , , , .

 

16:12

שמעתי את--תלונת בני ישראל דבר אלהם לאמר בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו-לחם וידעתם כי אני יהוה אלהיכם

" ! : , X , , - ".

x x x x x.

߻, שמעתי: , , , , . ( ) (), -- את--תלונת: , -- , , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (), דבר: , , . , h אלהם: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (), בין: , , . (), h הערבים: , , , , , . () , תאכלו: , , , , . , בשר: , , . (, ) (, ; ; ; ; ) , ובבקר: , , , , . (), - תשבעו-לחם: , , , , - , , . (, ) (, ), וידעתם: , , , , , . ( ; ; ; ), כי: , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , . , h אלהיכם: , , , , , .

 

16:13

ויהי בערב ותעל השלו ותכס את--המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה

- , .

x x x x x x.

(, ) , h ויהי: , , , . (; ; ; ; , ) (), בערב: , , , . (, ) , ותעל: , , , . , h השלו: , , , . (, ) , ותכס: , , , . () (; ), --hh את--המחנה: , -- , , , , . (, ) (, ; ; ; ; ) , ובבקר: , , , , . (), hh היתה: , , , . , שכבת: , , , . , h הטל: , , . (; ; ), סביב: , , , . (; ), h למחנה: , , , , .

 

16:14

ותעל שכבת הטל והנה על--פני המדבר דק מחספס דק דדפר על--הארץ

, - X , , - .

x x x x.

(, ) , ותעל: , , , . , שכבת: , , , . , h הטל: , , . (, ) , hh והנה: , , , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) (, ; , ; ), -- על--פני: , -- , , . , h המדבר: , , , , . (; ), דק: , . , מחספס: , , , , . (; ), דק: , . (, ; , ; ) (), ככפר: , , , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) (, ), --h על--הארץ: , -- , , , .

 

16:15

ויראו בני-ישראל ויאמרו איש אל-אחיו מן הוא כי לא ידעו מה--הוא ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאכלה

, : " ?" , . : " X, .

x x x x x x x.

(, ) (), ויראו: , , , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . , - איש אל-אחיו: , , ; , - , , , . , מן: , . (, ), h הוא: , , . (; ; ; ), כי: , . (), לא: , . (, ) , ידעו: , , , . (, ), h--h מה--הוא: , -- , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . , h אלהם: , , , . (, ), h הוא: , , . (), h הלחם: , , , . (), אשר: , , . (), נתן: , , . --- יהוה: , , , . , לכם: , , . (), h לאכלה: , , , , .

 

16:16

זה הדבר אשר צוה יהוה לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו

: , , , X, , ".

דק x x x x.

(; ), h זה: , . , h הדבר: , , , . (), אשר: , , . (; ; ), h צוה: , , . --- יהוה: , , , . (; , ) , לקטו: , , , . , ממנו: , , , . (; ), איש: , , . (), לפי: , , . () , אכלו: , , , . עמר: , , . , לגלגלת: , , , , , . , מספר: , , , . , נפשתיכם: , , , , , , . (; ), איש: , , . (), לאשר: , , , . (; ; ; ; , ) , h באהלו: , , , , . (), תקחו: , , , .

 

16:17

ויעשו----כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט

, , .

x .

(, ) (; ; ; ) (), ---- ויעשו----כן: , , , , ---- , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (, ) (; , ) , וילקטו: , , , , , . (; , ; , ; , -) , hh המרבה: , , , , . (, ) (; , ; , -) , h והממעיט: , , , , , , .

 

16:18

וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי-אכלו לקטו

, , , , - , .

x x xx x .

(, ) , וימדו: , , , , . (; ; ; ; , ) , בעמר: , , , . (, ) (), ולא: , , . (, ), h העדיף: , , , , . (; , ; , ; , -) , hh המרבה: , , , , . (, ) (; , ; , -) , h והממעיט: , , , , , , . (), לא: , . (), h החסיר: , , , , . (; ), איש: , , . () () , - לפי-אכלו: , , - , , , . (; , ) , לקטו: , , , .

 

16:19

ויאמר משה אלהם איש אל-יותר ממנו עד-בקר

: " ".

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . , h אלהם: , , , . (; ), איש: , , . () (), - אל-יותר: , - , , , . , ממנו: , , , . (, ) , - עד-בקר: , - , , .

 

16:20

ולא-שמעו אל--משה ויותרו אנשים ממנו עד--בקר וירם תולעים ויבאש ויקצף עלהם משה

, , , , X .

x .

(, ) () (; ; ) , - ולא-שמעו: , , - , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (, ) (), ויותרו: , , , , , . , אנשים: , , , , . , ממנו: , , , . (, ) , -- עד--בקר: , -- , , . (, ) (), וירם: , , , . , תולעים: , , , , , . (, ) , ויבאש: , , , , . (, ) , ויקצף: , , , , . , h עלהם: , , , . , h משה: , , .

 

16:21

וילקטו אתו בבקר בבקר איש כפי אכלו וחם השמש ונמס

, , , , .

x x x .

(, ) (; , ), וילקטו: , , , , , . , אתו: , , . , בבקר בבקר: , , , ; , , , . (; ), איש: , , . (, ; , ) (), כפי: , , . () , אכלו: , , , . (, ) (, ), וחם: , , . , h השמש: , , , . (, ) (; ), ונמס: , , , .

 

16:22

ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל-נשיאי העדה ויגידו למשה

- X : , .

x x x x x x .

(, ) , h ויהי: , , , . (; ; ; ; , ) , ביום: , , , . , h הששי: , , , . (; , ), לקטו: , , , . (), לחם: , , . , h משנה: , , , . , שני: , , . , h העמר: , , , . , לאחד: , , , . (, ) (, ; ), ויבאו: , , , , . ( ; , ) , - כל-נשיאי: , - , , , , . , hh העדה: , , , . (, ) , ויגידו: , , , , , . () , h למשה: , , , .

 

16:23

ויאמר אלהם הוא אשר דבר יהוה שבתון שבת-קדש ליהוה מחר את אשר-תאפו אפו ואת אשר--תבשלו בשלו ואת כל-העדף הניחו לכם למשמרת עד-הבקר

: " : , , - , - , , X ".

x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . (, ), h הוא: , , . (), אשר: , , . ( ), דבר: , , . --- יהוה: , , , . , שבתון: , , , , . , - שבת-קדש: , , - , , . --- ליהוה: , , , , . , מחר: , , . (), את: , . () (), - אשר-תאפו: , , - , , , . (), אפו: , , . (, ) (), ואת: , , . () ( ), -- אשר--תבשלו: , , -- , , , , . ( ), בשלו: , , , . (, ) (), ואת: , , . ( ; , ) (), -h כל-העדף: , - , , , . , h הניחו: , , , , . () , לכם: , , . , למשמרת: , , , , , . (, ) , -h עד-הבקר: , - , , , .

 

16:24

ויניחו אתו עד-הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ורמה לא-היתה בו

, , , .

x x .

(, ) , ויניחו: , , , , , . , אתו: , , . (, ) , -h עד-הבקר: , - , , , . ( ), כאשר: , , , . (; ), h צוה: , , . , h משה: , , . (, ) (), ולא: , , . , h הבאיש: , , , , . (, ) , h ורמה: , , , . () (), -hh לא-היתה: , - , , , . , בו: , .

 

16:25

ויאמר משה אכלהו היום כי-שבת היום ליהוה הוים לא תמצאהו בשדה

: " , - , x .

xx x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . () , h אכלהו: , , , , . ( ), h היום: , , , . (; ; ; ) , - כי-שבת: , - , , . ( ), h היום: , , , . --- ליהוה: , , , , . ( ), h היום: , , , . (), לא: , . (; ; ) , h תמצאהו: , , , , , . (; ; ; ; , ) (; , ), h בשדה: , , , .

 

16:26

ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה-בו

, - , ".

x x .

, ששת: , , . , ימים: , , , . (; , ) , h תלקטהו: , , , , , . (, ) (; ; ; ; , ) , וביום: , , , , . , h השביעי: , , , , , . , שבת: , , . (), לא: , . () , hh- יהיה-בו: , , , - , .

 

16:27

ויהי ביום השביעי יצאו מן-העם ללקט ולא מצאו

- , .

x x x .

(, ) , h ויהי: , , , . (; ; ; ; , ) , ביום: , , , . , h השביעי: , , , , , . () , יצאו: , , , . (; ; ) , -h מן-העם: , - , , . (; ) (; , ), ללקט: , , , . (, ) (), ולא: , , . (; ; ) , מצאו: , , , .

 

16:28

ויאמר יהוה אל--משה עד--אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי

: " ?

.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (, ) , --h עד--אנה: , -- , , . ( ) , מאנתם: , , , , . (, ; , ; ), לשמר: , , , . () , מצותי: , , , , . (, ) , ותורתי: , , , , , .

 

16:29

ראו כי-יהוה נתן לכם השבת על-כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל--יצא איש ממקמו ביום השביעי

, , X ; , X ".

x x x x x x x.

(), ראו: , , . (; ; ; ) ---, כי-יהוה: , - , , , . (), נתן: , , . () , לכם: , , . , h השבת: , , , . , - על-כן: , - , . (, ), הוא: , , . (), נתן: , , . () , לכם: , , . (; ; ; ; , ) , ביום: , , , . , h הששי: , , , . (), לחם: , , . , יומים: , , , , . , שבו: , , . (, ), איש: , , . (; , ; , ), תחתיו: , , , , . () , -- אל--יצא: , -- , , . (, ), איש: , , . (-; , ; , ) , ממקמו: , , , , . (; ; ; ; , ) , ביום: , , , . , h השביעי: , , , , , .

 

16:30

וישבתו העם ביום השבעי

X .

מ x.

(, ) , וישבתו: , , , , , . , h העם: , , . (; ; ; ; , ) , ביום: , , , . , h השבעי: , , , , .

 

16:31

ויקראו בית-ישראל את-שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש

x "", , , - .

x .

(, ) (; ; , ), ויקראו: , , , , , . (; ) , - בית-ישראל: , , - , , , , . () , - את-שמו: , - , , . מן: , . (, ) (, ), h והוא: , , , . (, ; , ; ) (; ), כזרע: , , , . , גד: , . ( ), לבן: , , . (, ) () , וטעמו: , , , , . , כצפיחת בדבש: , , , , , ; , , , .

 

16:32

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה מלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכם למען יראו את-הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים

: " : X , X, , ".

x xx x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (; ), h זה: , . , h הדבר: , , , . (), אשר: , , . (; ; ), h צוה: , , . --- יהוה: , , , . , מלא: , , . , h העמר: , , , . , ממנו: , , , . (; ) (), למשמרת: , , , , , . (; ) (; , ) , לדרתיכם: , , , , , , . (, ; -), למען: , , , . , יראו: , , , . () (), -h את-הלחם: , - , , , . (), אשר: , , . ߻, h האכלתי: , , , , , . () , אתכם: , , , . (; ; ; ; , ) , במדבר: , , , , . (, ; ; ; , ) בהוציאי: , , , , , , . () , אתכם: , , , . (-; , ; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

16:33

ויאמר משה אל-אהרן קח צנצנת אחת ותן-שמה מלא---העמר מן והנח אתו לפני יהוה למשמרת לדרתיכפ

: " , X ".

x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (; ) , -h אל-אהרן: , - , , , . (), קח: , . , צנצנת: , , , , . , אחת: , , . (, ) , -h ותן-שמה: , , - , , . , ---h מלא---העמר: , , --- , , , . , מן: , . (, ) (), h והנח: , , , . , אתו: , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . (; ) (), למשמרת: , , , , , . (; ) (; , ) , לדרתיכם: , , , , , , .

 

16:34

כאשר צוה יהוה אל-משה ויניחהו אהרן לפני העדת למשמרת

, X.

xx x x .

( ), כאשר: , , , . (; ; ), h צוה: , , . --- יהוה: , , , . . (; ) , -h אל-השה: , - , , . (, ) (), h ויניחהו: , , , , , , . , h אהרן: , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h העדת: , , , . (; ) (), למשמרת: , , , , , .

 

16:35

ובני ישראל אכלו את-המן ארבעים שנה עד-באם אל-ארץ נושבת את-המן אכלו עד-באם אל-קצה ארץ כנען

, ; , .

x x x x .

(, ) (; ), ובני: , , , . , ישראל: , , , , . () , אכלו: , , , . () , -h את-המן: , - , , . , ארבעים: , , , , , . , h שנה: , , . (; ) (, ; ) , - עד-באם: , - , , . (; ) (, ), - אל-ארץ: , - , , . (), נושבת: , , , , . () , -h את-המן: , - , , . () , אכלו: , , , . (; ) (, ; ) , - עד-באם: , - , , . (; ) (), -h אל-קצה: , - , , . (, ), ארץ: , , . , כנען: , , , .

 

16:36

והעמר עשרית האיפה הוא

.

x.

(, ) , h והעמר: , , , , . , עשרית: , , , , . (. 40 ), hh האיפה: , , , , . (, ), h הוא: , , .

 

17:1

ויסעו כל-עדת בני-ישראל ממדבר-סין למסעיהם על-פי יהוה ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם

, , , , .

x x x.

(, ) , ויסעו: , , , , . ( ; , ) , - כל-עדת: , - , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . (, -; ; , ) , - ממדבר-סין: , , , , - , , . (; ) (; , ) , h למסעיהם: , , , , , , . (), - על-פי: , - , . --- יהוה: , , , . (, ) (, ) , ויחנו: , , , , . (; ; ; ; , ) , ברפידים: , , , , , , . (, ) , ואין: , , , . , מים: , , . , לשתת: , , , . , h העם: , , .

 

17:2

וירב העם עם-משה ויאמרו תנו-לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה--תריבון עמדי מה-תנסון את-יהוה

, : " , !" : " , ?"

.

(, ) , וירב: , , , . , h העם: , , . (; , , ) , -h עם-משה: , - , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . , - תנו-לנו: , , - , , . , מים: , , . (, ) , h ונשתה: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h להם: , , . , h משה: , , . , h-- מה--תריבון: , -- , , , , , . , עמדי: , , , . () , h- מה-תנסוון: , - , , , , . () --- את-יהוה: , - , , , .

 

17:3

ויצמא שם העם למים וילן העם על-משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת-בני ואת-מקני בצמא

, , : " , , X, ?!"

x x x .

(, ) , ויצמא: , , , , . , שם: , . , h העם: , , . , למים: , , , . (, ) (, ; ), וילן: , , , . , h העם: , , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) , -h על-משה: , - , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ( ; ), h למה: , , . (; ), h זה: , . (; ) , h העליתנו: , , , , , , . (-; , ; , ) , ממצרים: , , , , , . (; ) , h להמית: , , , , . , אתי: , , . (, ) () (; ) , - ואת-בני: , , - , , . (, ) () (, ) , - ואת-מקני: , , - , , , . (; ; ; ; , ) , בצמא: , , , .

 

17:4

ויצעק משה אל-יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני

, : " , !"

.

(, ) (), ויצעק: , , , , . , h משה: , , . (; ) --- אל-יהוה: , - , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (), h מה: , . (; ; ) , h אעשה: , , , . () , לעם: , , . , hh הזה: , , . , עוד: , , . (), מעט: , , . (, ) , וסקלני: , , , , , .

 

17:5

ויאמר יהוה אל-משה עבר לפני העם וקח אתף מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את--היאר קח בידך והלכת

: " , X, , .

x x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . (; ; ), עבר: , , . (; , ), לפני: , , , . , h העם: , , . (, ) (), וקח: , , . () , אתך: , , . (-; , ; , ) (), מזקני: , , , , . , ישראל: , , , , . (, ) (, ; ) , ומטך: , , , . (), אשר: , , . , h הכית: , , , . , בו: , . () ( ), --h את--היאר: , -- , , , . (), קח: , . (; ; ; ; , ) , בידך: , , , . (, ) (), h והלכת: , , , , .

 

17:6

הנני עמד לפניך שם על-הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל

, X, , , ". .

x x .

߻, h הנני: , , , . (; ), עמד: , , . (; , ) , לפניך: , , , , . , שם: , . (, ; ; , -; ; ; ; , ) , -h על-הצור: , - , , , . (; ; ; ; , ) , בחרב: , , , . (, ) , h והכית: , , , , . (; ; ; ; , ) , בצור: , , , . (, ) , ויצאו: , , , , . 帻, ממנו: , , , . , מים: , , . (, ) , h ושתה: , , , . , h העם: , , . (, ) (; ; ), ויעש: , , , . (), כן: , . , h משה: , , . , לעיני: , , , , . (), זקני: , , , . , ישראל: , , , , .

 

17:7

ויקרא שם המקום מסה ומריבה על-ריב בני ישראל ועל נסתם את-יהוה לאמר היש יהוה בקרבני אם-אין

" " - , , : " ?"

x .

(, ) (; ), ויקרא: , , , , . , שם: , . , h המקום: , , , , . (), h h מסה ומריבה: , , ; , , , , , . - (; , ; ; , ; ; ; , ) , - על-ריב: , - , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (, ) - (; , ; ; , ; ; ; , ), ועל: , , . () , נסתם: , , , . () --- את-יהוה: , - , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (; , ; ), h היש: , , . --- יהוה: , , , . (; , ; ; ; ) , בקרבנו: , , , , , . (; ) (; ; , ), - אם-אין: , - , , .

 

17:8

ויבא עמלק וילחם עם-ישראל ברפידם

, .

x .

(, ) (, ; ), ביבא: , , , . , עמלק: , , , . (, ) (, ), וילחם: , , , , . , - עם-ישראל: , - , , , , . (; ; ; ; , ) , ברפידם: , , , , , .

 

17:9

ויאמר משה אל-יהושע בחר-לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על---ראש הגבעה ומטה האלהים בידי

: " X ! X X ".

x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (; ) , -h אל-יהושע: , - , , , , . () , - בחר-לנו: , , - , , . , אנשים: , , , , . (, ) (), וצא: , , . (, ), h הלחם: , , , . (; , ; ; ; ) , בעמלק: , , , , . , מחר: , , . ߻, אנכי: , , , . , נצב: , , . (, ; ; , ; ; ; , ; -) , --- על---ראש: , --- , , . , hh הגבעה: , , , , . (, ) (, ; ), h ומטה: , , , . , hh האלהים: , , , , , . (; ; ; ; , ) , בידי: , , , .

 

17:10

ויעש יהושע כאשר אמר--לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה

, , , X X.

x x x .

(, ) (; ; ), ויעש: , , , . , h יהושע: , , , , . ( ), כאשר: , , , . (; , ; ) , -- אמאר--לו: , , -- , . , h משה: , , . (; ) (, ), h להלחם: , , , , . (; , ; ; ; ) , בעמלק: , , , , . (, ) , h ומשה: , , , . , h אהרן: , , , . (, ) , וחור: , , , . (, ; ; , ; ; ; , ; -), עלו: , , . , ראש: , , . , hh הגבעה: , , , , .

 

17:11

והוה גאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק

- , , , .

x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . ( ), כאשר: , , , . , ירים: , , , . , h משה: , , . , ידו: , , . (, ) , וגבר: , , , . , ישראל: , , , , . (, ) ( ), וכאשר: , , , , . (; ), יניח: , , , . , ידו: , , . (, ) , וגבר: , , , . , עמלק: , , , .

 

17:12

וידי משה כבדים ויקחו-אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהדן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד-בא השמש

, , , , X - , , X .

x x x x x x x .

(, ) , וידי: , , , . , h משה: , , . (; ), כבדים: , , , , . (, ) () , - ויקחו-אבן: , , , , - , , . (, ) (; ; ; ), וישימו: , , , , , . (; , ) , תחתיו: , , , , . (, ) , וישב: , , , . (, ; ; , ; ; ; , ; -) , h עליה: , , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . (, ) , וחור: , , , . , תמכו: , , , . (; ; ; ; , ) , בידיו: , , , , . (; , -; , ) (; ), h מזה: , , . (; ), אחד: , , . (, ) (; , -; , ) (; ), h ומזה: , , , . (; ), אחד: , , . (, ) (), h ויהי: , , , . , ידיו: , , , . (; ), h אמונה: , , , , . (, ) (, ; ), - עד-בא: , - , . , h השמש: , , , .

 

17:13

ויחלש יהושע את-עמלק ואת-עמו לפי-חרב

.

x x x.

(, ) (, ), ויחלש: , , , , . , h יהושע: , , , , . () , - את-עמלק: , - , , , . (, ) () , - ואת-עמו: , , - , , . () , - לפי-חרב: , , - , , .

 

17:14

ויאמר יהוה אל--משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יחושע כי-מחה אמחה את--זכר עמלק מתחת השמים

: " , ".

x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . , כתב: , , . , זאת: , , . (), זכרון: , , , , . (; ; ; , ; ) (; ), בספר: , , , . (, ) (; ), ושים: , , , . (, ), באזני: , , , , . , h יהושע: , , , , . (; ; ; ) (; ), -h כי-מחה: , - , , . (; ) ߻, h אמחה: , , , . () (), - את--זכו: , -- , , . , עמלק: , , , . , מתחת: , , , . , h השמים: , , , , .

 

17:15

ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי

, " - ".

x .

(, ) , ויבן: , , , . , h משה: , , . , מזבח: , , , . (, ) (; ), ויקרא: , , , , . , שמו: , , . --- יהוה: , , , . () , נסי: , , .

 

17:16

ויאמר כי-יד על-כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר

: " , - "

-x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . (; ; ; ) , - כי-יד: , - , . (, ; ; , ; ; ; , ; -) , - על-כס: , - , . , h יה: , . (, ), h מלחמה: , , , , . --- ליהוה: , , , , . (; , ; ; ; ) , בעמלק: , , , , . (-; , ; , ) (; , ), מדר: , , . (; , ), דר: , .

 

, , : h?

. , , . . . h, , . , . . , .

. , , h . . , . . , . . .