6:2

וידבר אלהים אל--משה ויאמר אליו אני יהוה

, : " - .

.

(, ) (), וידבר: , , , , . , h אלהים: , , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (; ) , אליו: , , , ., ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , .

 

. . , . : - ---, : ߻? . . . , , , , , . . , , . , - נ, א, י. ---, יְהוָׂה, . .

- . - . , . - . , ߻, , . ߻ . , , , ߻ - , , .

- . . . , , . . . , , .

 

6:3

וארא אל--אברהם אל--יצחק ואל-יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם

, X , .

x x .

(, ) (, ; ; ), וארא: , , , . (; ) , --h אל--אברהם: , -- , , , , . (; ) , -- אל--יצחק: , -- , , , . (, ) (; ) , - ואל-יעקב: , , - , , , . , באל: , , . , שדי: , , . (, ) , ושמי: , , , . --- יהוה: , , , . (), לא: , . (, , ) ߻, נודעתי: , , , , , . , h להם: , , .

 

h, , ? . , . , . , . . , . , . , . h, , , .

. - , . . . , , . , , , . ? . . , .

 

6:4

וגם הקמתי את-בריתי אתם לתת להם את-ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר-גרו בה

, - , .

x x -x.

(, ) (, ), וגם: , , . (; ; ) ߻, hהקמתי : , , , , . () (; ) , - את-בריתי: , - , , , , . , אתם: , , . (), לתת: , , . , h להם: , , . () (, ), - את-ארץ: , - , , . , כנען: , , , . (), את: , . (, ), ארץ: , , . (, ; , -; , ) () , h מגריהם: , , , , , . () , - אשר-גרו: , , - , , . , h בה: , .

 

6:5

וגם אני שמעתי את-נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את---בריתי

, X , - .

.

(, ) (, ), וגם: , , . ߻, אני: , , . (; - ), שמעתי: , , , , . () , - את-נאקת: , - , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (), אשר: , , . , מצרים: , , , , . (), מעבדים: , , , , , . (, ), אתם: , , . (, ) , ואזכר: , , , , . () (; ; ) , --- את---בריתי: , --- , , , , .

 

6:6

לכן אמר לבני---ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים

: - , - , , ,

x x x x x x .

, לכן: , , . (), אמר: , , . (; ) , --- לבני---ישראל: , , , --- , , , , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , . (, ) (, ; ; ) ߻, והוצאתי: , , , , , , . , אתכם: , , , . (-), מתחת: , , , . (, , ), סבלת: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) () ߻, והצלתי: , , , , , . , אתכם: , , , . (, ; , -; , ) (; ) , מעבדתם: , , , , , . (, ) (, ), וגאלתי: , , , , , . , אתכם: , , , . (), בזרוע: , , , , . (, ), h נטויה: , , , , . (, ) , ובשפטים: , , , , , , . (; ), גדלים: , , , , .

 

6:7

ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

, , , - , , - ,

x x x x x x x x .

(, ) (; ) ߻, ולקחתי: , , , , , . , אתכם: , , , . , לי: , . , לעם: , , . (, ) () ߻, והייתי: , , , , , . , לכם: , , . , h לאלהים: , , , , , . (, ) , וידעתם: , , , , , . ( ; ; ; ), כי: , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , . , h אלהיכם: , , , , , . (, ; ; ), המוציא: , , , , , . , אתכם: , , , . (-), מתחת: , , , . (, , ), סבלות: , , , , . , מצרים: , , , , .

 

6:8

והבאתי אתכם אל-הארץ אשר נשאתי את--ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה

, , X , ! - ".

x -x x x -x x .

(, ) ߻, והבאתי: , , , , , . , אתכם: , , , . (; ) (, ), -h אל-הארץ: , - , , , . (), אשר: , , . ߻, נשאתי: , , , , . () , -- את--ידי: , -- , , . (), לתת: , , . Ÿ, h אתה: , , . , h לאברהם: , , , , , . , ליצחק: , , , , . (, ) , וליעקב: , , , , , . (, ) () ߻, ונתתי: , , , , . Ÿ, h אתה: , , . , לכם: , , . , h מורשה: , , , , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , .

 

6:9

וידבר משה כן אל-בני ישראל ולא שמעו אל---משה מקצר רוח ומעבדה קשה

, - X .

x .

(, ) (), וידבר: , , , , . , h משה: , , . (), כן: , . (; ) (; ), - אל-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . (, ) (), ולא: , , . (; ; ) , שמעו: , , , . (; ) , ---h אל---משה: , --- , , . - (, ; ; , ) , מקצר רוח: , , , ; , , . (, ) - (, , ; , ) (), h ומעבדה: , , , , , . ; (; ; ; ; ; ; ), h קשה: , , .

 

6:10

וידבר יהוה אל---משה לאמר

, , :

.

(, ) (), וידבר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , ---h אל---משה: , --- , , . ( ; , ), לאמר: , , , .

 

6:11

בא דבר אל---פרעה מלך מצרים וישלח את-בני--ישראל מארצו

", , , ".

x x .

(, ; ), בא: , . (), דבר: , , . (; ) , ---h אל---פרעה: , --- , , , . , מלך: , , . , מצרים: , , , , . (, ) (; , ) , וישלח: , , , , . () (; ) , --- את-בני--ישראל: , - , , .-- , , , , . (, ; -; , ) (, ) , מארצו: , , , , .

 

6:12

וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני--ישראל לא-שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים

, : ", - , ?!".

x x .

(, ) (), וידבר: , , , , . , h משה: , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (), h הן: , . (; ) , -- בני--ישראל: , , .-- , , , , . () (; ; ) , - לא-שמעו: , - , , , . ( ), אלי: , , . (, ) , ואיך: , , , . (; ; ) , ישמעני: , , , , , . , h פרעה: , , , . (, ) , ואני: , , , . , ערל שפתים: , , ; , , , , .

 

6:13

וידבר יהוה אל--משה ואל-אהרן ויצום אל-בני ישראל ואל--פרעה מלך מצרים להוציא את---בני--ישראל מארץ מצרים

, X , , .

x x x .

(, ) (), וידבר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (, ) (; ) , -h ואל-אהרן: , , - , , , . (, ) () , ויצום: , , , , . (; ) (; ), - אל-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . (, ) (; ) , --h ואל--פרעה: , , -- , , , . , מלך: , , . , מצרים: , , , , . (, ; ; ), h להוציא: , , , , , . () (; ) , ----- את---בני--ישראל: , --- , , .-- , , , , . (, ; -; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

6:14

אלה ראשי בית-אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרן וכרמי אלה משפחת ראובן

X X: , : XX , X - ;

x x x .

, h אלה: , , . (), ראשי: , , , . , -컠 בית-אבתם: , , - , , , . (; ), בני: , , . , ראובן: , , , , . (), בכר: , , . , ישראל: , , , , . , חנוך: , , , . (, ) , ופלוא: , , , , . , חצרן: , , , . (, ) , וכרמי: , , , , . , h אלה: , , . (; ), משפחת: , , , , . , ראובן: , , , , .

 

6:15

ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן-הכנענית אלה משפחת שמעון

- , , , X, X, , ; - .

x x x x x .

(, ) (; ), ובני: , , , . , שמעון: , , , , . ימואל: , , , , . (, ) , וימין: , , , , . (, ) , h ואהד: , , , . (, ) , ויכין: , , , , . (, ) , וצחר: , , , . (, ) , ושאול: , , , , . (; ) , -h בן-הכנענית: , - , , , , , , . , h אלה: , , . (; ), משפחת: , , , , . , שמעון: , , , , .

 

6:16

ואלה שמות בני--לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה

X: , , ; .

x x .

(, ) , h ואלה: , , , . , שמות: , , , . (; ) , -- בני--לוי: , , -- , , . (; ) , לתלדתם: , , , , , . , גרשון: , , , , . (, ) , h וקהת: , , , . (, ) , ומררי: , , , , . (, ) , ושני: , , , . , חיי: , , . , לוי: , , . , שבע ושלשים ומאת: , , ; , , , , , ; , , , . , h שנה: , , .

 

6:17

בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם

- X.

x.

(; ), בני: , , . , גרשון: , , , , . , לבני: , , , . (, ) , ושמעי: , , , , . (; ) , למשפחתם: , , , , , , .

 

6:18

ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה

- , , X, ; .

x x x x .

(, ) (; ), ובני: , , , . , h קהת: , , . , עמרם: , , , . (, ) , h ויצהר: , , , , . (, ) , וחברון: , , , , , . (, ) , ועזיאל: , , , , , . (, ) , ושני: , , , . , חיי: , , . , h קהת: , , . , שלש ושלשים ומאת: , , ; , , , , , ; , , , . , h שנה: , , .

 

6:19

ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם

- X ; - X.

x x x .

(, ) (; ), ובני: , , , . , מררי: , , , . , מחלי: , , , . (, ) , ומושי: , , , , . , h אלה: , , . (; ), משפחת: , , , , . , h הלוי: , , , . (; ) , לתלדתם: , , , , , .

 

6:20

ויקח עמרם את-יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את-אהרן ואת-משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה

X, , , ; .

x x x x .

(, ) (; ), ויקח: , , , . , עמרם: , , , . () , - את-יוכבד: , - , , , , . Ҹ , דדתו: , , , . , לו: , . , h לאשה: , , , . (, ) , ותלד: , , , . , לו: , . () , -h את-אהרן: , - , , , . (, ) () , -h ואת-משה: , , - , , . (, ) , ושני: , , , . , חיי: , , . , עמרם: , , , . , שבע ושלשים ומאת: , , ; , , , , , ; , , , . , h שנה: , , .

 

6:21

ובני יצהר קרח ונפג וזכרי

- X, , X;

x x x.

(, ) (; ), ובני: , , , . , h יצהר: , , , . קרח: , , . (, ) , ונפג: , , , . (, ) , וזכרי: , , , , .

 

6:22

ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי

- , , .

.

(, ) (; ), ובני: , , , . , עזיאל: , , , , . , מישאל: , , , , . (, ) , ואלצפן: , , , , , . (, ) , וסתרי: , , , , .

 

6:23

ויקח אהרן את-אלישבע בת-עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את-נדב ואת--אביהוא את-אלעזר ואת-איתמר

, , X, , , , , .

x x x x x .

(, ) (; ), ויקח: , , , . , h אהרן: , , , . () , - את-אלישבע: , - , , , , , . , - בת-עמינדב: , - , , , , , . , אחות: , , , . , נחשון: , , , , . , לו: , . , h לאשה: , , , . (, ) , ותלד: , , , . , לו: , . () , - את-נדב: , - , , . (, ) () , --h ואת--אביהוא: , , -- , , , , , . () , - את-אלעזר: , - , , , , . (, ) () , - ואת-איתמר: , , - , , , , .

6:24

והני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי

X: , , , - X.

x x xx.

(, ) (; ), ובני: , , , . , קרח: , , . , אסיר: , , , . (, ) , h ואלקנה: , , , , , . (, ) , ואביאסף: , , , , , , . , h אלה: , , . (; ), משפחת: , , , , . , h הקרחי: , , , , .

 

6:25

ואלעזר בן--אהרן לקח-לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את-פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם

, , , X; X X.

x x x x x.

(, ) , ואלעזר: , , , , , . (; ) , --h בן--אהרן: , -- , , , . (; ) , - לקח-לו: , , - , . (; ; -; , ) , מבנות: , , , , . , פוטיאל: , , , , , . , לו: , . , h לאשה: , , , . (, ) , ותלד: , , , . , לו: , . () , - את-פינחס: , - , , , , . , h אלה: , , . (), ראשי: , , , . , אבות: , , , . , h הלוים: , , , , . (; ) , למשפחתם: , , , , , , .

 

6:26

הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את--בני ישראל מארץ מצרים על-צבאתם

- , X.

x x .

(, ), h הוא: , , . , h אהרן: , , , . (, ) , h ומשה: , , , . (), אשר: , , . (), אמר: , , . --- יהוה: , , , . , h להם: , , . (, ; ; ), h הוציאו: , , , , , . () (; ), -- את--בני: , -- , , . , ישראל: , , , , . (, ; -; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , . , - על-צבאתם: , - , , , , .

 

6:27

הם המדברים אל-פרעה מלך-מצרים להוציא את--בני-ישראל ממצרים הוא משה ואהרן

- , , , , - .

x x x x x.

, h הם: , . , (), h המדברים: , , , , , , . (; ) , -h אל-פרעה: , - , , , . , - מלך-מצרים: , , - , , , , . (, ; ; ), h להוציא: , , , , , . () (; ) , --- את--בני-ישראל: , -- , , .- , , , , . (, ; -; , ) , ממצרים: , , , , , . (, ), h הוא: , , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , .

 

6:28

ויהי ביום דבר יהוה אל-משה בארץ מצרים

, .

x .

, h ויהי: , , , . , ביום: , , , . (), דבר: , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

6:29

וידבר יהוה אל--משה לאמר אני יהוה דבר אל--פרעה מלך מצרים את כל-אשר אני דבר אליך

, , : " - ! , , , ".

x x.

(, ) (), וידבר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . ( ; , ), לאמר: , , , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , . (), דבר: , , . (; ) , --h אל--פרעה: , -- , , , . , מלך: , , . , מצרים: , , , , . (), את: , . ( ; ; ) (), - כל-אשר: , - , , . ߻, אני: , , . (), דבר: , , . , אליך: , , , .

 

6:30

ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה

: " , ?".

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . , לפני: , , , . --- יהוה: , , , . (), h הן: , . ߻, אני: , , . , ערל שפתים: , , ; , , , , . (, ) , ואיך: , , , . (; ; ), ישמע: , , , . , אלי: , , . , h פרעה: , , , .

 

7:1

ויאמר יהוה אל---משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך

, : ", , , , :

x x xx x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , ---h אל---משה: , --- , , . (; ; ), h ראה: , , . () , נתתיך: , , , , . , h אלהים: , , , , . , h לפרעה: , , , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . , אחיך: , , , . (), hh יהיה: , , , . , נביאך: , , , , .

 

7:2

אתה תדבר את כל-אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל-פרעה ושלח את--בני--ישראל מארצו

, , , , , .

x xx x .

, h אתה: , , . (), תדבר: , , , . (), את: , . ( ; ; ) (), -𻠠 כל-אשר: , - , , . ߻, אצוך: , , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . , אחיך: , , , . (), ידבר: , , , . (; ) , -h אל-פרעה: , - , , , . (, ) (; , ) , ושלח: , , , . () (; ) , ---- את--בני--ישראל: , -- , , -- , , , , . (, ; -; , ) (, ) , מארצו: , , , , .

 

7:3

ואני אקשה את-לב פרעה והרביתי את-אתתי ואת--מופתי בארץ מצרים

.

.

(, ) ߻, ואני: , , , . (, ; , ), h אקשה: , , , . () (; , ), - את-לב: , - , . , h פרעה: , , , . (, ) , h והרביתי: , , , , , , . () , - את-אתתי: , - , , , . (, ) () (; , , ) , --黠 ואת--מופתי: , , -- , , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

7:4

ולא--ישמע אלכם פרעה ונתתי את---ידי במצרים והוצאתי את--צבאתי את---עמי בני--ישראל מארץ מצדים בשפטים גדלים

, , , , , .

x .

(, ) () (; - ), -- ולא--ישמע: , , -- , , , . , אלכם: , , , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ונתתי: , , , , . () , --- את---ידי: , --- , , . , במצרים: , , , , , . (, ) (, ; ; ), והוצאתי: , , , , , , . () , -- את--צבאתי: , -- , , , , . () , --- את---עמי: , --- , , . (; ) , -- בני--ישראל: , , -- , , , , . (-; ; ; , ) (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , . , בשפטים: , , , , , . (; ), גדלים: , , , , .

 

7:5

וידעו מצרים כי-אני יהוה בנטתי את-ידי על-מצרים והוצאתי את--בני--ישראל מתוכם

, - , X".

x.

(, ) (; ), וידעו: , , , , . , מצרים: , , , , . ( ; ; ; ) ߻, - כי-אני: , - , , . --- יהוה: , , , . ߻, בנטתי: , , , , . () , - את-ידי: , - , , . (, ) , -컠 על-מצרים: , - , , , , . (, ) (, ; ; ), והוצאתי: , , , , , , . () (; ) , ---- את--בני--ישראל: , -- , , -- , , , , . () , מתוכם: , , , , .

 

7:6

ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו

, , .

x .

(, ) (; ; ; ), ויעש: , , , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . ( ), כאשר: , , , . () h צוה: , , . --- יהוה: , , , . (, ), אתם: , , . (), כן: , . (; ; ; ) , עשו: , , .

 

 

7:7

ומשה בן---שמנים שנה ואהרן בן---שלש ושמנים שנה בדברם אל--פרעה

, - , .

x .

(, ) , h ומשה: , , , . , --- בן---שמנים: , --- , , , , . , h שנה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . , --- בן---שלש ושמנים: , --- , , ; , , , , , . , h שנה: , , . () , בדברם: , , , , . (; ) , --h אל--פרעה: , -- , , , .

 

7:8

ויאמר יהוה אל---משה ואל-אהרן לאמר

, , :

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , ---h אל---משה: , --- , , . (, ) (, ) , -h ואל-אהרן: , , - , , , . ( ; , ), לאמר: , , , .

 

7:9

כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל--אהרן קח את-מטך והשלך לפני--פרעה יהי לתנין

" : ! : X - X ".

x x x x x xx x .

(, ; ; ), כי: , . , ידבר: , , , . , אלכם: , , , . , h פרעה: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (), תנו: , , . , לכם: , , . (, ; , ), מופת: , , , . (, ) , ואמרת: , , , , . (, ) , --h אל--אהרן: , -- , , , . (; ), קח: , . () (, ; ) , - את-מטך: , - , , . (, ) (; ; , ) , h והשלך: , , , , . (; ; ) , --h לפני--פרעה: , , , -- , , , . (), h יהי: , , . , לתנין: , , , , .

7:10

ויבא משה ואהרן אל--פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את-מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין

, , , X , .

x x x x x x .

(, ) (; ; ), ויבא: , , , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . (; ) , --h אל--פרעה: , -- , , , . (, ) (; ; ; ) , ויעשו: , , , , . (), כן: , . ( ), כאשר: , , , . () h צוה: , , . --- יהוה: , , , . (, ) (; ; , ) , וישלך: , , , , . , h אהרן: , , , . () (, ; ) , -h את-מטהו: , - , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h פרעה: , , , . (, ) (; ; ), ולפני: , , , , . , עבדיו: , , , , . (, ) (), h ויהי: , , , . , לתנין: , , , , .

 

7:11

ויקרא גם--פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם---הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן

- , X , :

xx x x x x .

(, ) (; ; , ; ), ויקרא: , , , , . (, ) , --h גם--פרעה: , -- , , , . , לחכמים: , , , , , . (, ) (-; ; ; , ) , ולמכשפים: , , , , , , , . (, ) (; ; ; ) , ויעשו: , , , , . (, ) , ---h גם---הם: , --- , . , חרטמי: , , , , . , מצרים: , , , , . , hh בלהטיהם: , , , , , , . (), כן: , .

 

7:12

וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה-אהרן את--מטתם

X, X , X X X.

x x x x .

(, ) (; ; , ) , וישליכו: , , , , , , . (), איש: , , . (, ; ) , h מטהו: , , , . (, ) () , h ויהיו: , , , , . , לתנינם: , , , , , . (, ) ( ; , , , ), ויבלע: , , , , . (, ; ) , h- h מטה-אהרן: , , - , , , . () , -- את--מטתם: , -- , , , .

 

7:13

ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה

, X, .

x x .

Ƞ (, ) (), ויחזק: , , , , . (; , ), לב: , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ולא: , , . (; - ), שמע: , , . , אלכם: , , , . ( ), כאשר: , , , . (), דבר: , , . --- יהוה: , , , .

 

7:14

ויאמר יהוה אל--משה כבד לכ פרעה מאן לשלח העם

, : " , .

x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . , כבד: , , . (; , ), לב: , . , h פרעה: , , , . ( ), מאן: , , . (; , ), לשלח: , , , . , h העם: , , .

 

7:15

לך אל-פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על-שפת היאר והמטה אשר-נהפך לנחש תקח בידך

, X : , X, , .

x x x x x x x.

(; ); לך: , . (; ) , -h אל-פרעה: , - , , , . , בבקר: , , , . , hh הנה: , , . , יצא: , , . , hh המימה: , , , , . (, ) , ונצבת: , , , , . (, ; ; , ), לקראתו: , , , , , . (, ) (), - על-שפת: , - , , . ( ), h היאר: , , , . (, ) (, ; ), hh והמטה: , , , , . () (; ; ; ; ), -h אשר-נהפך: , , - , , , . , לנחש: , , , . (; ), תקח: , , . , בידך: , , , .

 

7:16

ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את--עמי ויעבדני במדבר והנה לא-שמעת עד-כה

: , , : , , - .

x x x x x .

(, ) , ואמרת: , , , , . (; ) , אליו: , , , . --- יהוה: , , , . , h אלהי: , , , . , h העברים: , , , , , . (; , ) , שלחני: , , , , . (; ) , אליך: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (; , ), שלח: , , . () , -- את--עמי: , -- , , . (, ) , ויעבדני: , , , , , , . , במדבר: , , , , . (, ) , hh הנה: , , , . () (; ; ), - לא-שמעת: , - , , , . , -h עד-כה: , - , .

 

7:17

כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר--בידי על-המים אשר ביאר ונהפכו לדם

: , - : X, , , , .

x x xx .

(; ), h כה: , . (; , ; ), אמר: , , . --- יהוה: , , , . , בזאת: , , , . (, ), תדע: , , . ( ; ; ; ), כי: , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , . , hh הנה: , , . ߻, אנכי: , , , . (; ), h מכה: , , . (, ; ), h במטה: , , , . () , -- אשר--בידי: , , -- , , , . . (, ) , -h על-המים: , - , , , . (), אשר: , , . (), ביאר: , , , . (, ) (; ) , h ונהפכו: , , , , , . , לדם: , , .

 

7:18

והדגה אשר-ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן-היאר

, , ".

x x.

(, ) , hh והדגה: , , , , . () (), - אשר-ביאר: , , - , , , . , תמות: , , , . (, ) , ובאש: , , , . ( ), h היאר: , , , . (, ) , ונלאו: , , , , . , מצרים: , , , , . , לשתות: , , , , . , מים: , , . (; ; ) ( ), -h מן-היאר: , - , , , .

 

7:19

ויאמר יהוה אל-משה אמר אל-אהרן קח מטך ונטה-ידך על-מימי מצרים על-נהרתם על-יאריהם ועל-אגמיהם ועל כל-מקוה מימיהם ויהיו-דם והיה דם בכל--ארץ מצרים ובעצים ובאבנים

, : " : X : X, X, X, X - ! , , ".

x x x x x x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . (; , ; ), אמר: , , . (, ) , -h אל-אהרן: , - , , , . (; ), קח: , . (, ; ) , מטך: , , . (, ) (; ) , h- ונטה-ידך: , , , - , , . (, ) , - על-מימי: , - , , , . , מצרים: , , , , . (, ) , -h על-נהרתם: , - , , , , . (, ) , -h על-יאריהם: , - , , , , , . (, ) (, ) , -h ועל-אגמיהם: , , - , , , , , . (, ) (, ), ועל: , , . ( ; ; ) , -h כל-מקוה: , - , , , . , h מימיהם: , , , , , . (, ) () , h- ויהיו-דם: , , , , - , . (, ) (), hh והיה: , , , . , דם: , . ( ; ; ) (, ), -- בכל--ארץ: , , -- , , . , מצרים: , , , , . (, ) , ובעצים: , , , , , . (, ) , ובאבנים: , , , , , , .

 

7:20

ויעשו-כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את-המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל---המים אשר-ביאר לדם

, : X, X , , , .

x x x xx x .

(, ) (; ; ; ) (), - ויעשו-כן: , , , , - , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . ( ), כאשר: , , , . () h צוה: , , . --- יהוה: , , , . (, ) (), וירם: , , , . (, ; ), h במוה: , , , . (, ) , ויך: , , . () , -h את-המים: , - , , , . (), אשר: , , . (), ביאר: , , , . , לעיני: , , , , . , h פרעה: , , , . (, ) , ולעיני: , , , , , . , עבדיו: , , , , . (, ) (; ) , h ויהפכו: , , , , , . ( ; ; ) , ---h כל---המים: , --- , , , . () (), - אשר-ביאר: , , - , , , . , לדם: , , .

 

7:21

והדגה אשר-ביאר מתה ויבאש היאר ולא-יכלו מצרים לשתות מים מן--היאר ויהי הדם בכל-ארץ מצרים

X, , , .

x x x x x x .

(, ) , hh והדגה: , , , , . () (), - אשר-ביאר: , , - , , , . , h מתה: , , . (, ) , ויבאש: , , , , . ( ), h היאר: , , , . (, ) () ( ; ) , - ולא-יכלו: , , - , , , . , מצרים: , , , , . , לשתות: , , , , . , מים: , , . (; ; ) ( ), --h מן--היאר: , -- , , , . (, ) (), h ויהי: , , , . , h הדם: , , . ( ; ; ) (, ), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , .

 

7:22

ויעשו-כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב---פרעה ולא---שמע אלהם כאשר דבר יהוה

X , , X, .

x x x x x .

(, ) (; ; ; ) (), - ויעשו-כן: , , , , - , . , חרטמי: , , , , . , מצרים: , , , , . , h בלטיהם: , , , , , . Ƞ (, ) (), ויחזק: , , , , . (; , ) , ---h לב---פרעה: , --- , , , . (, ) () (; - ), --- ולא---שמע: , , --- , , . , h אלהם: , , , . ( ), כאשר: , , , . (), דבר: , , . --- יהוה: , , , .

 

7:23

ויפן פרעה ויבא אל-ביתו ולא-שת לבו גם--לזאת

, , .

.

(, ) , ויפן: , , , . , h פרעה: , , , . (, ) (, ; ), ויבא: , , , . (, ) , - אל-ביתו: , - , , , . (, ) () , - ולא-שת: , , - , . , לבו: , , . (, ) , -- גם--לזאת: , -- , , , . .

 

7:24

ויחפרו כל--מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתית ממימי היאר

, , .

x x x x x.

(, ) (), ויחפרו: , , , , , . ( ; ; ) , -- כל--מצרים: , -- , , , , . (), סביבת: , , , , . ( ), h היאר: , , , . , מים: , , . , לשתות: , , , , . (; ; ; ), כי: , . (), לא: , . ( ; ), יכלו: , , , . , לשתת: , , , . (; ; ) , ממימי: , , , , . ( ), h היאר: , , , .

 

7:25

וימלא שבעת ימים אחרי הכות-יהוה את--היאר

, .

x x x.

(, ) , וימלא: , , , , . , שבעת: , , , . , ימים: , , , . (), אחרי: , , , . , ---- הכות-יהוה: , , , - , , , . () ( ), --h את--היאר: , -- , , , .

 

. . ? . . , , ? , . - . , . , , . : . , , .

, .

, , , , , , , . , , . , , , . , .

 

7:26

ויאמר יהוה אל-משה בא אל-פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את--עמי ויעבדני

, : " : : , !

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . (, ; ), בא: , . (; ) , -h אל-פרעה: , - , , , . (; , ; ), ואמרת: , , , , . (; ) , אליו: , , , . (; ), h כה: , . (; , ; ), אמר: , , . --- יהוה: , , , . (; , ), שלח: , , . () , -- את--עמי: , -- , , . (, ) , ויעבדני: , , , , , , .

 

7:27

ואם-מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את-כל-גבולך בצפרדעים

, - .

x x x .

(, ) (, ) ( ), - ואם-מאן: , , - , , . , h אתה: , , . (; , ), לשלח: , , , . , hh הנה: , , . ߻, אנכי: , , , . (, ), נגף: , , . () ( ; ; ) (, , ; ) , -- את-כל-גבולך: , - , - , , , , . , בצפרדעים: , , , , , , , .

 

 

7:28

ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל---מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך

, , , , , X, , , , -

x x x x x x x x.

(, ) (, ), ושרץ: , , , . ( ), h היאר: , , , . , צפרדעים: , , , , , , . (, ) () , ועלו: , , , . (, ) (, ; ), ובאו: , , , . , בביתך: , , , , . (, ) , ובחדר: , , , , . () , משכבך: , , , , . (, ) () , --- ועל---מטתך: , , --- , , , . (, ) , ובבית: , , , , . , עבדיך: , , , , . (, ) , ובעמך: , , , , . (, ) , ובתנוריך: , , , , , , , . (, ) , ובמשארותיך: , , , , , , , , , .

 

7:29

ובכה ובעמך ובכל----עבדיך יעלו הצפרדעים

, , X X X !".

x x x x .

(, ) , h ובכה: , , , . (, ) , ובעמך: , , , , . (, ) ( ; ; ) , ---- ובכל----עבדיך: , , , ---- , , , , . (), יעלו: , , , . , h הצפרדעים: , , , , , , , .

 

8:1

ויאמר יהוה אל---משה אמר אל--אהרן נטה את-ידך במטך על---הנהרת על---היארים ועל---האגמים והעל את--הצפרדעים על--ארץ מצרים

, : " : X , ".

x x x xx x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , ---h אל---משה: , --- , , . (; , ; ), אמר: , , . (, ) , --h אל--אהרן: , -- , , , . (; ), h נטה: , , () , - את-ידך: , - , , . (, ; ) , במטך: , , , .. (, ) , ---hh על---הנהרת: , --- , , , , . (, ) , ---h על---היארים: , --- , , , , , . (, ) (, ) , ---h ועל---האגמים: , , --- , , , , , . (, ) (, ) , h והעל: , , , . () , --h את--הצפרדעים: , -- , , , , , , , . (, ), -- על--ארץ: , -- , , . , מצרים: , , , , .

 

8:2

ויט אהרן את--ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכם את-ארץ מצרים

, , .

x x x .

(, ) (; ), ויט: , , . , h אהרן: , , , . () , -- את--ידו: , -- , , . (, ), על: , . , מימי: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (, ), ותעל: , , , . , h הצפרדע: , , , , , . (, ) , ותכם: , , , . () (, ), - את-ארץ: , - , , . , מצרים: , , , , .

 

8:3

ויעשו-כן החרטמים בלטיהם ויעלו את---הצפרדעים על-ארץ מצרים

X , .

x x .

(, ) (; ; ; ) (), - ויעשו-כן: , , , , - , . , h החרטמים: , , , , , , . , h בלטיהם: , , , , , . (, ) (, ) , ויעלו: , , , , . () , ---h את---הצפרדעים: , --- , , , , , , , . (, ), - על-ארץ: , - , , . , מצרים: , , , , .

 

8:4

ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל-יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את---העם ויזבחו ליהוה

, : " , , , ".

x x x x x .

(, ) (; ; , ; ), ויקרא: , , , , . , h פרעה: , , , . , h למשה: , , , . (, ) , h ולאהרן: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ( ), העתירו: , , , , , . ---- אל-יהוה: , - , , , . (, ) (), ויסר: , , , . , h הצפרדעים: , , , , , , , . (; , -; , ) , ממני: , , , . (, ) , ומעמי: , , , , . (, ) (; , ) , h ואשלחה: , , , , , . () , ---h את---העם: , --- , , . (, ) , ויזבחו: , , , , , . --- ליהוה: , , , , .

 

8:5

ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאר תשארנה

: " , , X, , X X - ".

x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . , h לפרעה: , , , , . (, ), h התפאר: , , , , . , עלי: , , . , למתי: , , , . , אעתיר: , , , , . , לך: , . (, ) , ולעבדיך: , , , , , , . (, ) , ולעמך: , , , , . (), h להכרית: , , , , , . , h הצפרדעים: , , , , , , , . (; , -; , ) , ממך: , , . (, ) (; ; -; , ) , ומבתיך: , , , , , . (), רק: , . (), ביאר: , , , . (; ) , h תשארנה: , , , , , .

 

8:6

ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי-אין כיהוה אלבינו

: " ". : " - , , !

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , למחר: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (, ; , ; ) , כדברך: , , , , . (, ; -), למען: , , , . (; ), תדע: , , . ( ; ; ) (, ; , ), - כי-אין: , - , , . (, ; , ; ), --- כיהוה: , , , , . , h אלהינו: , , , , , .

 

8:7

וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך רק ביאר תשארנה

, X, X, , ".

x x x x .

(, ) (), וסרו: , , , . , h הצפרדעים: , , , , , , , . (; , -; , ) , ממך: , , . (, ) (; ; -; , ) , ומבתיך: , , , , , . (, ) , ומעבדיך: , , , , , , . (, ) , ומעמך: , , , , . (), רק: , . (), ביאר: , , , . (; ) , h תשארנה: , , , , , .

 

8:8

ויצא משה ואהרן מעס פרעה ויצעק משה אל-יהוה על-דבר הצפרדעים אשר--שם לפרעה

, X, X .

x x .

(, ) (), ויצא: , , , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . , מעם: , , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ויצעק: , , , , . , h משה: , , . ---- אל-יהוה: , - , , , . () , - על-דבר: , - , , . , h הצפרדעים: , , , , , , , . () (), -- אשר--שם: , , -- , . , h לפרעה: , , , , .

 

8:9

ויעש יהוה כדבר משה וימתו הצפרדעים מן-הבתים מן--החצרת ומן-השדת

: X, X X.

x x x.

(, ) (; ; ; ), ויעש: , , , . --- יהוה: , , , . (, ; , ; ) , כדבר: , , , . , h משה: , , . (, ) , וימתו: , , , , . , h הצפרדעים: , , , , , , , . (; ; ) , -h מן-הבתים: , - , , , , . (; ; ) , --h מן--החצרת: , -- , , , , . (, ) (; ; ) , -h ומן-השדת: , , - , , , .

 

8:10

ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ

X , .

x x x.

(, ) ( (), ויצברו: , , , , , . , אתם: , , . , חמרם: , , , . , חמרם: , , , . (, ) , ותבאש: , , , , . (, ), h הארץ: , , , .

 

8:11

וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את-לנו ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה

, , , X, .

xx x x .

(, ) (; , ; ), וירא: , , , . , h פרעה: , , , . ( ; ; ), כי: , . , hh היתה: , , , . , hh הרוחה: , , , , . (, ) () , h - והכבד את-לבו: , , , , ; , - , , . (, ) (), ולא: , , . (; - ), שמע: , , . , h אלכם: , , , . ( ), כאשר: , , , . (), דבר: , , . --- יהוה: , , , .

 

8:12

ויאמר יהוה אל-משה אמר אל-אהרן נטה את--מטך והך את---עפר הארץ והיה לכנם בכל-ארץ מצרים

, : " : X X , ".

x x xx x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . (; , ; ), אמר: , , . (, ) , -h אל-אהרן: , - , , , . (; ), h נטה: , , () (, ; ) , -- את--מטך: , -- , , . (, ) , h והך: , , . () (, ), ---𻠠 את---עפר: , --- , , . (, ), h הארץ: , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . , לכנם: , , , . ( ; ; ) (, ), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , .

 

8:13

ויעשו-כן ויט אהרן את-ידו במטהו ויך את-עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל---עפר הארץ היה כנים בכל---ארץ מצרים

, X, X , X X: X .

x x x x x x x x x x .

(, ) (; ; ; ) (), - ויעשו-כן: , , , , - , . (, ) (; ), ויט: , , . , h אהרן: , , , . () , - את-ידו: , - , , . (, ; ) , h במטהו: , , , , . (, ) , ויך: , , . () (, ), -𻠠 את-עפר: , - , , . (, ), h הארץ: , , , . (, ) (), h ותהי: , , , . , h הכנם: , , , . (), באדם: , , , . (, ) , hh ובבהמה: , , , , , . ( ; ; ) (, ), --- כל---עפר: , --- , , . (, ), h הארץ: , , , . (), hh היה: , , . , כנים: , , , . ( ; ; ) (, ), --- בכל---ארץ: , , --- , , . , מצרים: , , , , .

 

8:14

ויעשו---כן החרטמים בלטיהם להוציא את---הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה

X , , . , X.

x x x x x x x x.

(, ) (; ; ; ) (), --- ויעשו---כן: , , , , --- , . , h החרטמים: , , , , , , . , h בלטיהם: , , , , , . , h להוציא: , , , , , . () , ---h את---הכנים: , --- , , , , . (, ) (), ולא: , , . ( ; ), יכלו: , , , . (, ) (), h ותהי: , , , . , h הכנם: , , , . (), באדם: , , , . (, ) , hh ובבהמה: , , , , , .

 

8:15

ויאמרו החרטמם אל--פרעה אצבע אלהים הוא ויחזק לכ-פרעה ולא-שמע אלהם כאשר דבר יהוה

X : " ", , X, .

x x x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , h החרטמם: , , , , , . (; ) , --h אל--פרעה: , -- , , , . ( ), h אצבע אלהים: , , , ; , , , , . (, ), h הוא: , , . Ƞ (, ) (), ויחזק: , , , , . (; , ) , -h לב-פרעה: , - , , , . (, ) () (; - ), - ולא-שמע: , , - , , . , אלכם: , , , . ( ), כאשר: , , , . (), דבר: , , . --- יהוה: , , , .

 

- , . . , , , . : , , . , . h . . , . , . . . , . , . , . , .

 

8:16

ויאמר יהוה אל-משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח עמי ויעבדני

, : " , , X , : : , !

x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . , h השכם בבקר: , , , ; , , , . (, ) , h והתיצב: , , , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h פרעה: , , , . , hh הנה: , , . , יוצא: , , , . , hh המימה: , , , , . (, ) , ואמרת: , , , , . (; ) , אליו: , , , . (; ), h כה: , . (; , ; ), אמר: , , . --- יהוה: , , , . (; , ), שלח: , , . , עמי: , , . (, ) , ויעבדני: , , , , , , .

 

8:17

כי אם--אינך משלח את---עמי הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את-הערב ומלאו בתי מצרים את---העדב וגם האדמה אשר---הם עליה

, , X, , X , , , .

x x x x x x x x x x x .

(; ; ; ), כי: , . (, ) (, ; , ) , -- אם--אינך: , -- , , , . (; , ), משלח: , , , . () , --- את---עמי: , --- , , . ߻, h הנני: , , , . (; , ), משליח: , , , , . , בך: , . (, ) , ובעבדיך: , , , , , , . (, ) , ובעמך: , , , , . (, ) , ובבתיך: , , , , , . () , -h את-הערב: , - , , , . (, ) , ומלאו: , , , , . , בתי: , , . , מצרים: , , , , . () , ---h את---הערב: , --- , , , . (, ) (, ), וגם: , , . (; ), hh האדמה: , , , , . () , ---h hאשר---הם עליה : , , --- , ; , , , .

 

8:18

והפליתי ביום ההוא את--ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות-שם ערב למען תדע כי אני יהוה בקרב הארץ

, , X - , - , !

x x x x.

(, ) , h והפליתי: , , , , , , . , ביום: , , , . , hh ההוא: , , , . () (, ), -- את--ארץ: , -- , , . , גשן: , , . (), אשר: , , . , עמי: , , . (; ), עמד: , , . , h עליה: , , , . (; ), לבלתי: , , , , . , h- היות-שם: , , , - , . , ערב: , , . (, ; -), למען: , , , . (; ), תדע: , , . ( ; ; ; ), כי: , . ߻, אני: , , . --- יהוה: , , , . , בקרב: , , , . , h הארץ: , , , .

 

8:19

ושמתי פדץ בין עמי ובין עמך למחר יהיה האת הזה

- !".

x x x x x

(, ) ߻, ושמתי: , , , , . (, ), פדת: , , . (), בין: , , . , עמי: , , . , ובין: , , , . , עמך: , , . , למחר: , , , . , hh יהיה: , , , . (; ), h האת: , , . , hh הזה: , , .

 

. .

 

8:20

ויעש יהוה כן ויבא ערב כבד ביתה פרעה ובית עבדיו ובכל-ארץ מצרים תשחת הארץ מפני הערב

: , , X .

x x x x.

(, ) (; ; ; ), ויעש: , , , . --- יהוה: , , , . (), כן: , . (, ) (, ; ), ויבא: , , , . , ערב: , , . (; ; ), כבד: , , . , h ביתה: , , , . , h פרעה: , , , . (, ) , ובית: , , , . , עבדיו: , , , , . (, ) ( ; ; ) (, ), - ובכל-ארץ: , , , - , , . , מצרים: , , , , . (, ), תשחת: , , , . , h הארץ: , , , . (; , -; , ) (; ), מפני: , , , . , h הערב: , , , .

 

8:21

ויקרא פרעה אל--משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלהיכם בארץ

, : ", !".

x x x xx .

(, ) (; ; , ; ), ויקרא: , , , , . , h פרעה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . (, ) , h ולאהרן: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , לכו: , , . , זבחו: , , , . , h לאלהיכם: , , , , , , . , בארץ: , , , .

 

8:22

ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו הן נזבח את--תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו

: " : , , , : , , , X X - ?

x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (), לא: , . (; ), נכון: , , , . (; ; ; ), לעשות: , , , , . (), כן: , . (; ; ; ), כי: , . , תועבת: , , , , . , מצרים: , , , , . , נזבח: , , , . --- ליהוה: , , , , . , h אלהינו: , , , , , . (), h הן: , . , נזבח: , , , . () , --򻠠 את--תועבת: , -- , , , , . , מצרים: , , , , . , h לעיניהם: , , , , , , . (, ) (), ולא: , , . , יסקלנו: , , , , , .

 

8:23

דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו ליהוה אלהינו כאשר יאמר אלינו

, , X ".

x x x .

(), דרך: , , . , שלשת: , , , . , ימים: , , , . , נלך: , , . , במדבר: , , , , . (, ) , וזבחנו: , , , , , . --- ליהוה: , , , , . , h אלהינו: , , , , , . ( ), כאשר: , , , . (, ; ), יאמר: , , , . , אלינו: , , , , .

 

8:24

ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם ליהוה אלהיכם במדבר רק הרחק לא-תרחיקו ללכת העתירו בעדי

: " , , , - X! !".

x x x x x xx x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . ߻, אנכי: , , , . (; , ), אשלח: , , , . , אתכם: , , , . (, ) , וזבחתם: , , , , , . --- ליהוה: , , , , . , h אלהיכם: , , , , , . , במדבר: , , , , . (), רק: , . (, ), h הרחק: , , , . () , - ללכת לא-תרחיקו: , - , , , , , ; , , , . , h בעדי העתירו: , , , , , ; , , , ..

 

8:25

ויאמר משה הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל---יהוה וסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר רק אל-יסף פרעה התל לבלתי שלח את---העם לזבח ליהוה

: " , , , , - , ".

x x x x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . , hh הנה: , , . ߻, אנכי: , , , . , יוצא: , , , . (; , -; , ) , מעמך: , , , . (, ) , h והעתרתי: , , , , , , . ------ אל---יהוה: , --- , , , . (, ) (; ; ), וסר: , , . , h הערב: , , , . (; , -; , ) , h מפרעה: , , , , . (; , -; , ) , מעבדיו: , , , , , . (, ) (; , -; , ) , ומעמו: , , , , . , מחר: , , . (), רק: , . () (), - אל-יסף: , - , , . , h פרעה: , , , . , h התל: , , . (; ), לבלתי: , , , , . (; , ), שלח: , , . () , ---h את---העם: , --- , , . , לזבח: , , , . --- ליהוה: , , , , .

 

8:26

ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל--יהוה

, ,

.

(, ) , ויצא: , , , . , h משה: , , . (; , -; , ) (, ; , ), מעם: , , . , h פרעה: , , , . (, ) , ויעתר: , , , , . -----黠 אל--יהוה: , -- , , , .

 

8:27

ויעש יהוה כדבר משה ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחד

: , , - .

x x.

(, ) (; ; ; ), ויעש: , , , . --- יהוה: , , , . (, ; , ; ) , כדבר: , , , . , h משה: , , . (, ) (; ; ), ויסר: , , , . , h הערב: , , , . (; , -; , ) , h מפרעה: , , , , . (; , -; , ) , מעבדיו: , , , , , . (, ) (; , -; , ) , ומעמו: , , , , . (), לא: , . (), נשאר: , , , . (; ), אחד: , , .

 

8:28

ויכבד פרעה את-לבו גם בפעם הזאת ולא שלח את-העם

, .

x x x x.

(, ) () , h - ויכבד פרעה את-לבו: , , , , ; , , , ; , - , , . (, ), גם: , . , בפעם: , , , . , h הזאת: , , , . (, ) (), ולא: , , . (; , ), שלח: , , . () , -h את-העם: , - , , .

 

9:1

ויאמר יהוה אל-משה בא אל-פרעה ודברת אליו כה--אמר יהוה אלהי העברים שלח את-עמי ויעבדני

, : " : , : , !

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . (, ; ), בא: , . (; ) , -h אל-פרעה: , - , , , . (, ) (), ודברת: , , , , . (; ) , אליו: , , , . (; ) (; , ; ), h-- כה--אמר: , -- , , . --- יהוה: , , , . , h אלהי: , , , . , h העברים: , , , , , . (; , ), שלח: , , . C () , - את-עמי: , - , , . (, ) , ויעבדני: , , , , , , .

 

9:2

כי אם-מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם

X ,

x x x .

(; ; ; ), כי: , . (, ) ( ), - אם-מאן: , - , , . , h אתה: , , . (; , ), לשלח: , , , . (, ) (; , ) , ועודך: , , , , . , מחזיק: , , , , . , בם: , .

 

9:3

הנה יד--יהוה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד

- , : X, X, X, X X - .

x x x .

, hh הנה: , , . --- יד--יהוה: , -- , , , . (), hh הויה: , , , . (, ) , במקנך: , , , , . (), אשר: , , . (, ), h בשדה: , , , . , בסוסים: , , , , , . , בחמרים: , , , , , . , בגמלים: , , , , , . , בבקר: , , , . (, ) (, ), ובצאן: , , , , . (), דבר: , , . (; ; ), כבד: , , . , מאד: , , .

 

9:4

והפלה יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל--לבני ישראל דבר

, .

.

(, ) , hh והפלה: , , , , . --- יהוה: , , , . , בין: , , . (, ), h מקנה: , , , . , ישראל: , , , , . , ובין: , , , . (, ), h מקנה: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (), ולא: , , . , ימות: , , , . (, ; -; , ) ( ; ; ) (; ), -- מכל--לבני: , , -- , , , . , ישראל: , , , , . (), דבר: , , .

 

9:5

וישם יהוה מועד לאמר מחר יעשה יהוה הדבר הזה בארץ

, : ".

x .

(, ) , וישם: , , , . --- יהוה: , , , . ( ; , ), מועד: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . , מחר: , , . (; ; ; ), h יעשה: , , , . --- יהוה: , , , . (), h הדבר: , , , . , hh הזה: , , . (, ), בארץ: , , , .

 

9:6

ויעש יהוה את-הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני--ישראל לא-מת אחד

, , .

x x.

(, ) (; ; ; ), ויעש: , , , . --- יהוה: , , , . () (), -h את-הדבר: , - , , , . , hh הזה: , , . (; , -; , ) , ממחרת: , , , , . (, ) , וימת: , , , . ( ; ; ), כל: , . (, ), h מקנה: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (, ; -; , ) (, ), h וממקנה: , , , , , . (; ) , -- בני--ישראל: , , -- , , , , . () , - לא-מת: , - , . (; ), אחד: , , .

 

9:7

וישלח פרעה והנה לא-מת ממקנה ישראל עד--אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את-העם

, - . , .

x x x x x x.

(, ) (; , ), וישלח: , , , , . , h פרעה: , , , . (, ) , hh והנה: , , , . () , - לא-מת: , - , . (, ; -; , ) (, ), h ממקנה: , , , , . , ישראל: , , , , . (, ) (; ), -- עד--אחד: , -- , , . (, ) , ויכבד לב: , , , , ; , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ולא: , , . (; , ), שלח: , , . () , -h את-העם: , - , , .

9:8

ויאמר יהוה אל-משה ואל--אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה

, : " , X .

x x x xx x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . (, ) (, ) , --h ואל--אהרן: , , -- , , , . (; ), קחו: , , . , לכם: , , . (), מלא: , , . () , חפניכם: , , , , , . (), פיח: , , . (; ), כבשן: , , , . (, ) (; , ), וזרקו: , , , , . , h משה: , , . , hh השמימה: , , , , , . , לעיני: , , , , . , h פרעה: , , , .

 

9:9

והיה לאבק על כל-ארץ מצרים והיה על-האדם ועל-הבהמה לשחין פרח אבעבעת בכל---ארץ מצרים

; X , , ".

x x x x .

(, ) () , hh והיה: , , , . (; ), לאבק: , , , . (, ), על: , . ( ; ; ) - כל-ארץ: , - , , . , מצרים: , , , , . (, ) () , hh והיה: , , , . (, ) , -h על-האדם: , - , , , . (, ) (, ) , -hhh ועל-בהמה: , , - , , , , . , לשחין: , , , , . (, ), פרח: , , . , אבעבעת: , , , , , . ( ; ; ) (, ), --- בכל---ארץ: , , --- , , . , מצרים: , , , , .

 

9:10

ויקחו את---פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה

, , , , X.

x x x x x x .

(, ) (; ) , ויקחו: , , , , . () (), --- את---פיח: , --- , , . (; ), h הכבשן: , , , , . (, ) (; ; ), ויעמדו: , , , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h פרעה: , , , . (, ) (; , ), ויזרק: , , , , . Ÿ, אתו: , , . , h משה: , , . , hh השמימה: , , , , , . (), h ויהי: , , , . , שחין: , , , . , אבעבעת: , , , , , . (, ), פרח: , , . , באדם: , , , . (, ) (, ) , hh ובבהמה: , , , , , .

 

9:11

ולא--יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי--היה השחין בחרטמם ובכל--מצרים

X - , X , .

x x xx x x x .

(, ) () ( ; ; ), -- ולא--יכלו: , , -- , , , . , h החרטמים: , , , , , , . (; : ), לעמד: , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h משה: , , . - ( ), מפני: , , , . , h השחין: , , , , . (; ; ; ) (), --hh כי--היה: , -- , , . , h השחין: , , , , . , בחרטמם: , , , , , . (, ) ( ; ; ) , -- ובכל--מצרים: , , , -- , , , , .

 

9:12

ויחזק יהוה את-לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה אל-משה

, X, .

x x .

Ƞ (, ) (), ויחזק: , , , , . --- יהוה: , , , . () (; , ), - את-לב: , - , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ולא: , , . (; - ), שמע: , , . , אלכם: , , , . ( ), כאשר: , , , . (), דבר: , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , .

 

9:13

ויאמר יהוה אל-משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה--אמר יהוה אלהי העברים שלח את-עמי ויעבדני

, : " , , : , : , !

x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . , h השכם בבקר: , , , ; , , , . (, ) , h והתיצב: , , , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h פרעה: , , , . (, ) , ואמרת: , , , , . (; ) , אליו: , , , . (; ) (; , ; ), h-- כה--אמר: , -- , , . --- יהוה: , , , . , h אלהי: , , , . , h העברים: , , , , , . (; , ), שלח: , , . () , - את-עמי: , - , , . (, ) , ויעבדני: , , , , , , .

 

9:14

כי בפעם הזאת אני שלח את-כל-מגפתי אל--לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל-הארץ

, X, - , .

x x x x x x x.

(; ; ; ), כי: , . , בפעם: , , , . , h הזאת: , , , . ߻, אני: , , . (; , ), שלח: , , . () ( ; ; ) () , -- את-כל-מגפתי: , - , - , , , , . (, ) , -- אל--לבך: , -- , , . (, ) , ובעבדיך: , , , , , , . (, ) , ובעמך: , , , , . (; ; -), בעבור: , , , , . (; ), תדע: , , . ( ; ; ; ), כי: , . (; ; , ), אין: , , . (, ) ߻, כמני: , , , . ( ; ; ) , -h בכל-הארץ: , , - , , , .

 

9:15

כי עתה שלחתי את--ידי ואך אותך ואת--עמך בדבר ותכחד מן--הארץ

, .

x x x x x x.

(; ; ; ), כי: , . (; ), h עתה: , , . (; , ) ߻, שלחתי: , , , , . () , - את--ידי: , -- , , . (, ) (; ; , ), ואך: , , . , אותך: , , , . (, ) () , -- ואת--עמך: , , -- , , . (), בדבר: , , , . (, ) , ותכחד: , , , , . (; ; ) , --h מן--הארץ: , -- , , , .

 

9:16

ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את--כחי ולמען ספר שמי בכל-הארץ

, .

xx x x x .

(, ) (, ), ואולם: , , , , . (, , -), בעבור: , , , , . , זאת: , , . (; : ) , h העמדתיך: , , , , , , . (, , , -), בעבור: , , , , . () , h הראתך: , , , , . () (; ) , -- את--כחי: , -- , , . (, ) (, ; -), ולמען: , , , , . (), ספר: , , . , שמי: , , . ( ; ; ) , -h בכל-הארץ: , , - , , , .

 

9:17

עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם

, .

x x.

( ; , ) , עודך: , , , . , מסתולל: , , , , , . , בעמי: , , , . (; ), לבלתי: , , , , . (; , ) , שלחם: , , , .

 

9:18

הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא-היה כמהו במצרים למן-היום הוסדה ועד--עתה

- , X .

x x x x x .

߻, h הנני: , , , . , ממטיר: , , , , . , כעת: , , . , מחר: , , . , ברד: , , . (; ; ), כבד: , , . (; , ), מאד: , , . (), אשר: , , . () (), -hh לא-היה: , - , , . (), h כמהו: , , , . , במצרים: , , , , , . (; ; ) , -h למן-היום: , , - , , , . (), hh הוסדה: , , , , . (, ) (, ) (), --h ועד--עתה: , , -- , , .

 

9:19

ועתה שלח העז את-מקנך ואת כל--אשר לך בשדה כל-האדם והבהמה אשר---ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עלהם הברד ומתו

- , X X: X , , , ".

x x x x x x x .

(, ) (; ), h ועתה: , , , . (; , ), שלח: , , . , h העז: , , . () (, ) , - את-מקנך: , - , , , . (, ) (), ואת: , , . ( ; ; ) (), -- כל--אשר: , -- , , . , לך: , . (, ), h בשדה: , , , . ( ; ; ) , -h כל-האדם: , - , , , . (, ) , hhh והבהמה: , , , , , . () (), --- אשר---ימצא: , , --- , , , . (, ), h בשדה: , , , . (, ) (), ולא: , , . (; , ), יאסף: , , , . , hh הביתה: , , , , . (, ) (, , ), וירד: , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , h עלהם: , , , . , h הברד: , , , . (, ) , ומתו: , , , .

 

9:20

הירא את-דבר יהוה מעבדי פרעה הנים את-עבדיו ואת-מקנהו אל-הבתים

, , X ,

x x x.

, (; ), h הירא: , , , . () , - את-דבר: , - , , . --- יהוה: , , , . (, ; -; , ) , מעבדי: , , , , . , h פרעה: , , , . , h הניס: , , , . () , - את-עבדיו: , - , , , , . (, ) () (, ) , -h ואת-מקנהו: , , - , , , , . (; ) , -h אל-הבתים: , - , , , , .

 

9:21

ואשר לא-שם לבו אל-דבר יהוה ויעזב את--עבדיו ואת---מקנהו בשדה

, , X .

x .

(, ) , ואשר: , , , . () () (; , ) , - לא-שם לבו: , - , ; , , . (; ) , - אל-דבר: , - , , . --- יהוה: , , , . (, ) (), ויעזב: , , , , . () , -- את--עבדיו: , -- , , , , . (, ) () (, ) , ---h ואת---מקנהו: , , --- , , , , . (, ), h בשדה: , , , .

 

 

 

9:22

ויאמר יהוה אל-משה נטה את-ידך על---השמים ויהי ברד בכל-ארץ מצרים על---האדם ועל-הבהמה ועל כל-עשב השדה בארץ מצרים

, : " , : , X, !".

x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . (; ), h נטה: , , . () , - את-ידך: , - , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , ---h על---השמים: , --- , , , , . , h ויהי: , , , . , ברד: , , . ( ; ; ) (, ), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , ---h על---האדם: , --- , , , . (, ) (, , ; ; , ; , -; ; ) , -hhh ועל-הבהמה: , , - , , , , . (, ) (, , ; ; , ; , -; ; ), ועל: , , . ( ; ; ) , - כל-עשב: , - , , . (, ), hh השדה: , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

9:23

ויט משה את-מטהו על-השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך-אש ארצה וימטר יהוה ברד על---ארץ מצרים

X , , , , .

x x xx .

(, ) (; ), ויט: , , . , h משה: , , . () (, ; ) , -h את-מטהו: , - , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , -h על-השמים: , - , , , , . (, ) --- ויהוה: , , , , . ( ), נתן קלת: , , ; , , . (, ) , וברד: , , , . (, ) , h- ותהלך-אש: , , , , - , . , h ארצה: , , , . (, ) , וימטר: , , , , . --- יהוה: , , , . , ברד: , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) (, ), --- על---ארץ: , --- , , . , מצרים: , , , , .

 

9:24

ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא-היה כמהו בכל-ארץ מצרים מאז היתה לגוי

, , , X , .

x x x x x xx x x .

, h ויהי: , , , . , ברד: , , . (, ) , ואש: , , . , מתלקחת: , , , , , . , בתוך: , , , . , h הברד: , , , . (; ; ), כבד: , , . (; , ), מאד: , , . (), אשר: , , . () (), -hh לא-היה: , - , , . (), h כמהו: , , , . ( ; ; ) (, ), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , . ( ), מאז: , , . , hh היתה: , , , . , לגוי: , , , .

 

9:25

ויך הברד בכל--ארץ מצרים את כל--אשר בשדה מאדם ועד-בהמה ואת כל-עשב השדה הכה הברד ואת--כל--עץ השדה שבר

, : , X, .

x x x x .

(, ) , ויך: , , . , h הברד: , , , . ( ; ; ) (, ), -- בכל--ארץ: , , -- , , . , מצרים: , , , , . (), את: , . ( ; ; ) (), -- כל--אשר: , -- , , . (, ), h בשדה: , , , . (, ; -; , ) , מאדם: , , , . (, ) , -hh ועד-בהמה: , , - , , , . (, ) (), ואת: , , . ( ; ; ) , - כל-עשב: , - , , . (, ), hh השדה: , , , . , hh הכה: , , . , h הברד: , , , . (, ) () ( ; ; ) , ---- ואת--כל--עץ: , , -- , -- , . (, ), hh השדה: , , , . (), שבר: , , .

 

9:26

רק בארץ גשן אשר-שם בני ישראל לא היה ברד

, , .

x .

(), רק: , . (, ), בארץ: , , , . , גשן: , , . () , - אשר-שם: , , - , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (), לא: , . (), hh היה: , , . , ברד: , , .

 

9:27

וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים

, , : " ; , - .

x x x x x .

(, ) (; , ), וישלח: , , , , . , h פרעה: , , , . (, ) (; ; , ; ), ויקרא: , , , , . , h למשה: , , , . (, ) , h ולאהרן: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . , חטאתי: , , , , . , h הפעם: , , , . --- יהוה: , , , . , h הצדיק: , , , , . (, ) , ואני: , , , . (, ) , ועמי: , , , . (), h הרשעים: , , , , , .

 

9:28

העתירו אל--יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד

, , - !".

x x x .

, h העתירו: , , , , , . ----- אל--יהוה: , -- , , , . (, ) (! !), ורב: , , . (; ; ; , -; ) (, ), h מהית: , , , . (; , ), קלת: , , . , h אלהים: , , , , . (, ) , וברד: , , , . (, ) (; , ) , h ואשלחה: , , , , , . , אתכם: , , , . (, ) (), ולא: , , . (), תספון: , , , , . (), לעמד: , , , .

 

9:29

ויאמר אליו משה כצאתי את-העיר אפרש את-כפי אל--יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה-עוד למען תדע כי ליהוה הארץ

: " , , , , , .

x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . (; ) , אליו: , , , . , h משה: , , . (, ; , , ) , כצאתי: , , , , . () , -h את-העיר: , - , , , . (), אפרש: , , , . () (; ), - את-כפי: , - , , . ----- אל--יהוה: , -- , , , . (; , ), h הקלות: , , , , . , יחדלון: , , , , , . (, ) , h והברד: , , , , . (), לא: , . () , hh- יהיה-עוד: , ,, , - , , . (, ; -), למען: , , , . (, ) , תדע: , , . ( ; ; ; ), כי: , . --- ליהוה: , , , , . , h הארץ: , , , .

 

9:30

ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני יהוה אלהים

, , ".

x .

(, ) , h ואתה: , , , . (, ) , ועבדיך: , , , , , . (, ) , ידעתי: , , , , . ( ; ; ; ), כי: , . ( , ; , , ), טרם: , , . (), תיראון: , , , , , . (-: ), מפני: , , , . --- יהוה: , , , . , h אלהים: , , , ,

 

9:31

והפשתה והשערה נכתה כי השערה אביב והפשתה גבעל

 

, , , X.

x .

(, ) , hh והפשתה: , , , , , . (, ) , hh והשערה: , , , , , . , h נכתה: , , , . (; ; ; ), כי: , . , hh השערה: , , , , . ( ), אביב: , , , . (, ) , hh והפשתה: , , , , , . , גבעל: , , , .

 

9:32

והחטה והכסמת לא נכו כי אפילת הנה

, .

x x x.

(, ) , hh והחטה: , , , , . (, ) ( ; ), h והכסמת: , , , , , . (), לא: , . , נכו: , , . (; ; ; ), כי: , . (), אפילת: , , , , . , hh הנה: , , .

 

9:33

ויצא משה מעם פרעה את---העיר ויפרש כפיו אל-יהוה ויחדלו הקלות והברד ומטר לא-נתך ארצה

, , , - .

x x x .

(, ) , ויצא: , , , . , h משה: , , . , מעם: , , . , h פרעה: , , , . () , ---h את---העיר: , --- , , , . (, ) (), ויפרש: , , , , . (; ), כפיו: , , , . ---- אל-יהוה: , - , , , . (, ) , ויחדלו: , , , , , . (; , ), h הקלות: , , , , . (, ) , h והברד: , , , , . (, ) , ומטר: , , , . () (), - לכ-נתך: , - , , . () , h ארצה: , , , .

 

9:34

וירא פרעה כי--חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו

, , , , , - .

x x x x x x .

(, ) (; , ; ), וירא: , , , . , h פרעה: , , , . ( ; ; ) (; ), -- כי--חדל: , -- , , . , h המטר: , , , . (, ) , h והברד: , , , , . (, ) (; , ), h והקלת: , , , , . (, ) (), ויסף: , , , . (), לחטא: , , , . (, ) , ויכבד לבו: , , , , ; , , . (, ), h הוא: , , . (, ) , ועבדיו: , , , , , .

 

9:35

ויחזק לב פרעה ולא שלח את--בני ישראל כאשר דבר יהוה ביד-משה

, ,

x x .

Ƞ (, ) (), ויחזק: , , , , . (; , ), לב: , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ולא: , , . (; , ), שלח: , , . () (; ), -- את--בני: , -- , , .. , ישראל: , , , , . ( ), כאשר: , , , . (), דבר: , , . --- יהוה: , , , . () , -h ביד-משה: , , - , , .