47:28

ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי---יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה

. , , .

x x x .

(, ) , ויחי: , , , . , יעקב: , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . , h שבע עשרה: , , ; , , , . , h שנה: , , . , h ויהי: , , , . () , ---⻠ ימי---יעקב: , , --- , , , . , שני: , , . , חייו: , , , . , שבע שנים וארבעים ומאת: , , ; , , , ; , , , , , , ; , , , . , h שנה: , , .

 

47:29

ויקרבו ימי-ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם--נא מצאתי חן בעיניך שים--נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל--נא תקברני במצרים

, , : " X X, , : X .

x x x x x x .

(, ) ( ; -. ), ויקרבו: , , , , , . () , - ימי-ישראל: , , - , , , , . , למות: , , , . (, ) , ויקרא: , , , , . , לבנו: , , , . , ליוסף: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ( ; - ), לו: , . (, ; ) (), -- אם--נא: , -- , . , מצאתי חן בעיניך: , , , , ; , ; , , , , , . (), -- שים--נא: , , -- , . , ידך: , , . , תחת: , , . ( , ) , ירכי: , , , . (, ) (; ; ; ), ועשית: , , , , . (; ; ) , עמדי: , , , . (), חסד: , , . (, ) (), ואמת: , , , . , , -- אל--נא: , -- , . , תקברני: , , , , , . , במצרים: , , , , , .

 

, . , , , . , . . , . , , . . . ? . , : . - . . , . , .

, , , . . , . .

. , . : , , . : , . , . : . - . : , .

. : . , . , : . , . . , . . , , . . . . . . . . . , , . , - .

 

47:30

ושכבתי עם---אבתי ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשה כדברך

, X X ". : " ".

x x xx.

(, ) , --- ושכבתי עם---אבתי: , , , , , ; , --- , , , . (, ) (, ) , ונשאתני: , , , , , , . , ממצרים: , , , , , . (, ) , וקברתני: , , , , , , . (), בקברתם: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ߻, אנכי: , , , . (; ; ; ), h אעשה: , , , . (; , , - ) (; , ; ; ; , -) , כדברך: , , , , .

 

47:31

ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על-ראש המטה

: " !" . .

x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . (), hh השבעה: , , , , . , לי: , . (, ) (), וישבע: , , , , . ( ; - ), לו: , . (, ) (), וישתחו: , , , , , . , ישראל: , , , , . (; ) , - על-ראש: , - , , . , hh המטה: , , , .

 

(, ) (), וישתחו: , , , , , . : ו ח, , ת ש. י . , : ישתחו. , על: , . : . , ראש: , , . , ר, אש. , : ראש. , h מטה: , , . , . מ ט: , , , ה. , . מ ט ה, , מ. , , . , . : . , מטה. , , מ. , , , , . , , . , , , .

48:1

ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה ויקח את--שני בניו עמו את-מנשה ואת-אפרים

: X : ", ". X X, .

x x x x x .

, h ויהי: , , , . (, -), אחרי: , , , . (; , ; ; ; , -), h הדברים: , , , , , . , hh האלה: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , ליוסף: , , , , . , hh הנה: , , . , אביך: , , , . ( - ), h חלה: , , . (, ) (; ), ויקח: , , , . () , -- את--שני: , -- , , . (; ) , בניו: , , , . , עמו: , , . () , -h את-מנשה: , - , , , . (, ) () , - ואת-אפרים: , , - , , , , .

 

48:2

ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על-המטה

, : " ". .

x x x x.

(, ) (, ), ויגד: , , , . , ליעקב: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , hh הנה: , , . , בנך: , , . , יוסף: , , , . (; , - ), בא: , . , אליך: , , , . (, ) , ויתחזק: , , , , , . , ישראל: , , , , . (, ) (; , ), וישב: , , , . (; ) , -hh על-המטה: , - , , , .

 

48:3

ויאמר יעקב אל-יוסף אל שדי נראה-אלי בלוז בארץ כנען ויברך אתי

: " , , .

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , יעקב: , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . , אל שדי: , ; , , . (, ; , ) , h- נראה-אלי: , , , - , , . , בלוז: , , , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , . (, ) , ויברך: , , , , . , אתי: , , .

 

48:4

ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את-הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם

: , .

x x x x x xx x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , אלי: , , . ߻, h הנני: , , , . , מפרך: , , , . (, ) (; ) , והרביתך: , , , , , , . () , ונתתיך: , , , , , . ( ; ; ; ; ), h לקהל: , , , . , עמים: , , , . (), ונתתי: , , , , . () (, ), -h את-הארץ: , - , , , . , h הזאת: , , , . . (; ) , לזרעך: , , , , . (, - ) , אחריך: , , , , . (; ), אחזת: , , , . , עולם: , , , .

 

48:5

ועתה שני--בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד-באי אליך מצרימה לי--הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו--לי

X, X , . , , - .

x x x x x x .

(, ) ( ), h ועתה: , , , . (; ) , -- שני--בניך: , , -- , , , . ( ), h הנולדים: , , , , , , . , לך: , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . () , - עד-באי: , - , , . , אליך: , , , . , h מצרימה: , , , , , . , --h לי--הם: , -- , . , אפרים: , , , , . (, ) , h ומנשה: , , , , . (; , , - ) כראובן: , , , , , . (, ) , ושמעון: , , , , , . ( ) , h-- יהיו--לי: , , , -- , .

 

48:6

ומולדתך אשר---הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם

, X X, . X .

x x xx x x xx x.

(, ) , ומולדתך: , , , , , , . () ( ) ( ), ---h אשר---הולדת: , , --- , , , , . (, - ) , h אחריהם: , , , , , . , לך: , . ( ) , h יהיו: , , , . ( ), על שם: , ; , . , h אחיהם: , , , , . (, ; ) , יקראו: , , , , . ( ) , בנחלתם: , , , , , .

 

48:7

ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת---ארץ לבא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם

? X X , , X , X , X".

x x x x x.

(, ) , ואני: , , , . () , בבאי: , , , . , מפדן: , , , . , h מתה: , , . ( , ), עלי: , , . , רחל: , , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , . , בדרך: , , , . ( ), בעוד: , , , . , --- כברת---ארץ: , , , --- , , . (; , ), לבא: , , . , h אפרתה: , , , , . (, ) 帻, h ואקברה: , , , , , . , שם: , . , בדרך: , , , . , אפרת: , , , . (, ), h הוא: , , . , בית לחם: , , ; , , .

 

48:8

וירא ישראל את-בני יוסף ויאמר מי-אלה

, : " ?"

.

(, ) (; ; ), וירא: , , , . , ישראל: , , , , . () (; ), - את-בני: , - , , . , יוסף: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , -h מי-אלה: , - , , .

 

48:9

ויאמר יוסף אל-אביו בני הם אשר-נתן-לי אלהים בזה ויאמר קחם--נא אלי ואברכם

: " , X ". : " X , X".

x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , יוסף: , , , . , - אל-אביו: , - , , , . (; ) , בני: , , . , h הם: , . () () , --黠 אשר-נתן-לי: , , - , , - , . , h אלהים: , , , , . ( , ), h בזה: , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (; ) (), -- קחם--נא: , , -- , . , אלי: . , . (, ) , ואברכם: , , , , , .

 

48:10

ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם

: . X .

x x .

(, ) , ועיני: , , , , . , ישראל: , , , , . , כבדו: , , , . , מזקן: , , , . (; ), לא: , . ( ), יוכל: , , , . (; , ), לראות: , , , , . (, ) (; ), ויגש: , , , . (; ), אתם: , , . , אליו: , , , . (, ) , וישק: , , , . , h להם: , , . (, ) (), ויחבק: , , , , . , h להם: , , .

 

48:11

ויאמר ישראל אל-יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את--זרעך

: " , !"

x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , ישראל: , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . (; , ), h ראה: , , . (, ) , פניך: , , , . (; ), לא: , . () , פללתי: , , , , . (, ) , hh והנה: , , , . (), hh הראה: , , , . , אתי: , , . , h אלהים: , , , , . (, ), גם: , . () (; ) , -- את--זרעך: , -- , , , .

 

48:12

ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה

X , .

x .

(, ) (; ), ויוצא: , , , , . , יוסף: , , , . (; ), אתם: , , . ( ), מעם: , , . , ברכיו: , , , , . (, ) (), וישתחו: , , , , , . , לאפיו: , , , , . , h ארצה: , , , .

 

48:13

ויקח יוסף את--שניהם את-אפרים בימינו משמאל ישראל ואת-מנשה בשמאלו מימין ישראל ויגש אליו

X: , , - , ; .

x x .

(, ) (; ), ויקח: , , , . , יוסף: , , , . () , --h את--שניהם: , -- , , , , . () , - את-אפרים: , - , , , , . ( ; ) , בימינו: , , , , , . ( ; ), משמאל: , , , , . , ישראל: , , , , . (, ) () , -h ואת-מנשה: , , - , , , . ( ) , בשמאלו: , , , , , . ( ), מימין: , , , , . , ישראל: , , , , . (, ) (; ), ויגש: , , , . , אליו: , , , .

 

48:14

וישלח ישראל את-ימינו וישת על--ראש אפרים והוא הצעיר ואת---שמאלו על--ראש מנשה שכל את-ידיו כי מנשה הבכור

, , - ; , X .

x x xx.

(, ) (; , ), וישלח: , , , , . , ישראל: , , , , . () ( ) , - את-ימינו: , - , , , , . (, ) , וישת: , , , . () , -- על--ראש: , -- , , . , אפרים: , , , , . (, ) (, ), h והוא: , , , . (; ), h הצעיר: , , , , . (, ) () ( ) , --- ואת---שמאלו: , , --- , , , , . () , -- על--ראש: , -- , , . , h מנשה: , , , . ( , ), שכל: , , . () , - את-ידיו: , - , , , . ( ; ; , ), כי: , . , h מנשה: , , , . (), h הבכור: , , , , .

 

48:15

ויברך את-יוסף ויאמר האלהים אשר התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק האלהים הרעה אתי מעודי עד--היום הזה

: ", X , X, , X , , , -

x x xx x x x x x .

(, ) , ויברך: , , , , . () , - את-יוסף: , - , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , hh האלהים: , , , , , . , אשר: , , . , hh התהלכו: , , , , , . , אבתי: , , , . ( ) , לפניו: , , , , . , h אברהם: , , , , . (, ) , ויצחק: , , , , . , hh האלהים: , , , , , . , hh הרעה: , , , . , אתי: , , . (; , ; -, ) ( ) , מעודי: , , , , . , --h עד--היום: , -- , , , . (; , ), hh הזה: , , .

 

48:16

המלאך הגאל אתי מכל-רע יברך את-חנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ

, , X , X X - X, !"

x x x x x.

(), h המלאך: , , , , . (), h הגאל: , , , . , אתי: , , . (; ; ) (, ), - מכל-רע: , , - , . , יברך: , , , . () (), -h את-הנערים: , - , , , , , . (, ) (, ; ), ויקרא: , , , , . ( ), h בהם: , , . , שמי: , , . (, ) , ושם: , , . , אבתי: , , , . , h אברהם: , , , , . (, ) , ויצחק: , , , , . (, ) , וידגו: , , , , . , לרב: , , . ( - , ), בקרב: , , , . (, ), h הארץ: , , , .

 

48:17

וירא יוסף כי--ישית אביו יד-ימינו על-ראש אפרים וירע בעיניו ויתמך יד-אביו להסיר אתה מעל ראש-אפרים על-ראש מנשה

, , , .

x -x .

(, ) (; ; ), וירא: , , , . , יוסף: , , , . ( ; ; , ) , -- כי--ישית: , -- , , , . , אביו: , , , . , - יד-ימינו: , - , , , , . () , - על-ראש: , - , , . , אפרים: , , , , . (, ) ( ) , וירע: , , , . , בעיניו: , , , , , . (, ) (), ויתמך: , , , , . , - יד-אביו: , - , , , . (; ; ), h להסיר: , , , , . Ÿ (; ), h אתה: , , . (; ; ), מעל: , , . , - ראש-אפרים: , , - , , , , . () , - על-ראש: , - , , . , h מנשה: , , , .

 

48:18

ויאמר יוסף אל-אביו לא-כן אבי כי-זה הבכר שים ימינך על--ראשו

: " , , - ; ".

x xx x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , יוסף: , , , . , - אל-אביו: , - , , , . (; ) , - לא-כן: , - , . , אבי: , , . (, ; , ) (; , ), -h כי-זה: , - , . ( - ), h הבכר: , , , . (; , ; ), שים: , , . ( ) , ימינך: , , , , . () , -- על--ראשו: , -- , , , .

 

48:19

וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם--הוא יהיה-לעם וגם-הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא-הגוים

: ", , ; , , , ".

x x x x x .

(, ) ( , ), וימאן: , , , , . , אביו: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (, ; ) , ידעתי: , , , , . (; ) , בני: , , . (, ; ) , ידעתי: , , , , . (, ) (, ), --h גם--הוא: , -- , , . () , hh- יהיה-לעם: , , , - , , . (, ) (, ) (, ), -h וגם-הוא: , , - , , . (; , ), יגדל: , , , . (, ) (), ואולם: , , , , . , אחיו: , , , . (, ; , ), h הקטן: , , , . (; , ), יגדל: , , , . ( , ), ממנו: , , , . (, ) (; ) , וזרעו: , , , , . (), hh יהיה: , , , . (; ) , -h מלא-הגוים: , , - , , , , .

 

48:20

ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את-אפרים לפני מנשה

X , : " , : ". .

x x x x x x .

(, ) , ויברכם: , , , , , . , ביום: , , , . , hh ההוא: , , , . ( ; , ), לאמור: , , , , . ( ), בך: , . , יברך: , , , . , ישראל: , , , , . ( ; , ), לאמור: , , , . (; ; , ) , ישמך: , , , . , h אלהים: , , , , . (; , , - ) , כאפרים: , , , , , . (, ) (; , , - ) , h וכמנשה: , , , , , . (, ) (; ; ), וישם: , , , . () , - את-אפרים: , - , , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h מנשה: , , , .

 

48:21

ויאמר ישראל אל-יוסף הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל-ארץ אבתיכם

: " . X.

x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , ישראל: , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . , hh הנה: , , . ߻, אנכי: , , , . , מת: , . (, ) (), h והיה: , , , . , h אלהים: , , , , . , עמכם: , , , . (, ) (), והשיב: , , , , . , אתכם: , , , . (, ), - אל-ארץ: , - , , . (, ) , אבתיכם: , , , , , .

 

48:22

ואני נתתי לך שכם אחד על-אחיך אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי

X , , ".

x x x xx x x x .

(, ) , ואני: , , , . (), נתתי: , , , . ( ), לך: , . ( ), שכם אחד: , , ; , , . () , -- על--אחיך: , -- , , , . (), אשר: , , . (; ) , לקחתי: , , , , . , מיד: , , . , h האמרי: , , , , . () , בחרבי: , , , , . (, ) , ובקשתי: , , , , , .

 

, . , , . , . , , , , , ( - , ), , . , . , . . . , .

, . . , . , . , , . : , . , . : ? . , , , . . , . , . , , , , . . , . . . , , . , , , , . .

 

49:1

ויקרא יעקב אל-בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר-יקרא אתכם באחרית הימים

X, : ", , .

x x x x x.

(, ) (, ; ), ויקרא: , , , , . , יעקב: , , , . (; ) , - אל-בניו: , - , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h האספו: , , , , . (, ) () , h ואגידה: , , , , , . , לכם: , , . (), את: , . () ( ; ), - אשר-יקרא: , , - , , , . , אתכם: , , , . , h באחרית הימים: , , , , , ; , , , , .

 

49:2

הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל-ישראל אביכם

, , , .

x.

() , h הקבצו: , , , , . (, ) (; ), ושמעו: , , , , . (; ), בני: , , . , יעקב: , , , . (, ) (; ), ושמעו: , , , , . , - אל-ישראל: , - , , , , . , אביכם: , , , , .

 

? , , . . , , , . , , , . , , , , , , , , . , , , . : , .

 

49:3

ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז

, , , .

x x .

, ראובן: , , , , . () , בכרי: , , , . , h אתה: , , . (; ) , כחי: , , . (, ) (; -), וראשית: , , , , , . () , אוני: , , , . , יתר שאת: , , ; , , . (, ) (; , ), ויתר עז: , , , ; , .

 

49:4

פחז כמים אל-תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה

, , , , X .

x x x .

(), פחז: , , . (; , , - ) , כמים: , , , . ( ; ; ) (), - אל-תותר: , - , , , . (, ; , ), כי: , . (; ; - ), עלית: , , , . , משכבי: , , , , . , אביך: , , , . (), אז: , . (), חללת: , , , . () , יצועי: , , , , . (; ; ), h עלה: , , .

 

רְאוּבן . , . ר א ו ב ן, . , , . , , , . , , .

. . , , . , , . . , .

 

49:5

שמעון ולוי אחים כלי חמם מכרתיהם

- , .

x x xx.

, שמעון: , , , , . (, ) , ולוי: , , , . , אחים: , , , . (; , ; ; ), כלי: , , . (), חמס: , , . , h מכרתיהם: , , , , , , .

 

, . , , , ש, מ ע, ו ן. , , , שמע, ו , ן. , ש. מ. ע, ו ן. , , ו ן ע , , , , , , ש. לוי: , , . . , , ו , , , ל, ו, י. . ו , . , , חים: , , . ם. , , . , , , אחים: , , , ח , א , , י ם , , , . . . , . , , . , , - , , , , , . , , כ . , ל , י , , . , , , ל כ י, , , . ח, מ, ס. , . , , , . , חמס ? . , , , . . ס מ ח. , , , . ח מ . . ם ח . , . , ? ם י ח , .

, , , ? . , ? , , . ח, מ ח ס. ס , ס . חמ, ס . . , , , .

, , , , , , , , , כ ל י, . חמס.

. , . םיחא. ? ח, ם. , אחים.

, h. , . , מ , כ , ר , ת , י, ה , ם.

ם, , , כ . , ר, ת. , . , , . ת.

, , , , ש ו ? ? מ ם , כ , ר , ת , י , ה, , , , ם. , . , , , , , , כ רת י, ה, , ם. , , , . , ם , . , ם , . , , : , .

ם . , , , , . .

 

49:6

בסדם אל-תבא נפשי בקהלם אל-תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו-שור

, , X , ! , X .

x .

(; , ) , בסדם: , , , . ( ; ; ) (; , ), - אל-תבא: , - , , . , נפשי: , , , . (; ; ; , , ) , h בקהלם: , , , , . ( ; ; ) , - אל-תחד: , - , , . (, ) , כבדי: , , , . (, ; , ), כי: , . , באפם: , , , . , h הרגו: , , , . (), איש: , , . (, ) () , וברצנם: , , , , , . ( ; ) (), - עקרו-שור: , , , - , , .

 

49:7

ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל

X, , X, . X X .

x .

, ארור: , , , . , אפם: , , . (, ; , ), כי: , . (; , ), עז: , . (, ) () , ועברתם: , , , , , . (, ; , ), כי: , . Ƹ (; , ; ), h קשתה: , , , . (, ), אחלקם: , , , , . , ביעקב: , , , , . (, ) , ואפיצם: , , , , , . , בישראל: , , , , , .

 

: ? . . , . .

, - . .

. , , , , . , . : , - , , .

 

49:8

יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך

! X . X. .

x x xx x x x x x.

, hh יהודה: , , , , . , h אתה: , , . , יודוך: , , , , . , אחיך: , , , . , ידך: , , . ( - ), בערף: , , , . () , איביך: , , , , . (), ישתחוו: , , , , , . ( ), לך: , . (; ), בני: , , . , אביך: , , , .

 

49:9

גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי-יקימנו

- . , , . , . ?

x x .

, h גור אריה: , , ; , , , . , hh יהודה: , , , , . , מטרף: , , , . (; ) , בני: , , . (; ; ), עלית: , , , . ( ), כרע: , , . ˸, רבץ: , , . (; , , - ) , h כאריה: , , , , . (, ) (; , , - ) , וכלביא: , , , , , . (; ; , ) , - מי-יקימנו: , - , , , , , .

 

49:10

לא--יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי-יבא שילה ולו יקהת עמים

, X . .

˸ x x x .

(; ) ( ), -- לא--יסור: , -- , , , . ( ; ), שבט: , , . , hh מיהודה: , , , , , . (, ) , ומחקק: , , , , . (), מבין: , , , . , רגליו: , , , , . , עד: , . ( ; , ; ) (; , ), - כי-יבא: , - , , . , h שילה: , , , . (, ) ( ; - ), ולו: , , . (, ; ), h יקהת: , , , . , עמים: , , , .

 

49:11

אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם-ענבים סותה

. , .

.

(; ; ) , אסרי: , , , . , לגפן: , , , . , h עירה: , , , . (, ) (), h ולשרקה: , , , , , . (; ), בני: , , . , אתנו: , , , . (), כבס: , , . , ביין: , , , . (; , ) , לבשו: , , , . (, ) ( ) , - ובדם-ענבים: , , , - , , , , . , h סותה: , , , .

 

49:12

חכלילי עינים מיין ולבן--שנים מחלב

.

x x.

(), חכלילי: , , , , , . , עינים: , , , , . (; -, ; , ) , מיין: , , , . (, ) , -- ולבן--שנים: , , , -- , , , . (; -, ; , ) , מחלב: , , , .

 

49:13

זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על-צידן

, - .

x x x x .

, זבולן: , , , , . , לחוף ימים: , , , ; , , , . () , ישכן: , , , . (, ) (, ), h והוא: , , , . (), לחוף אנית: , , , ; , , , . (, ) , וירכתו: , , , , , . (; ) ( ), - על-צידן: , - , , , .

 

49:14

יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים

X - , .

x x .

, יששכר: , , , , . ( - , ), חמר גרם: , , ; , , . (, ), רבץ: , , . (), בין: , , . (), h המשפתים: , , , , , , .

 

49:15

וירא מנחה כי טוב ואת-הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס--עבד

, X , , .

x x x x .

(, ) (; ; ), וירא: , , , . (), h מנחה: , , , . (; ; ; ), כי: , . (; , ), טוב: , , . (, ) () (, ), -h ואת-הארץ: , , - , , , . (; ; ; ), כי: , . , h נעמה: , , , . (, ) (; ), ויט: , , . , שכמו: , , , . ( ; , ; ), לסבל: , , , . (, ) ( ), h ויהי: , , , . (), -- למס--עבד: , , -- , , .

 

49:16

דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל

, .

x .

() דן: , . ( ; ; ; ), ידין: , , , . , עמו: , , . (; , , - ) , כאחד: , , , . , שבטי ישראל: , , , ; , , , , .

 

49:17

יהי-דן נחש עלי-דרך שפיפן עלי-ארח הנשך עקבי-סוס ויפל רכבו אחור

 

, , , .

x x x x xx x x.

( ) , h- יהי-דן: , , - , . , נחש: , , . (; ) , - עלי-דרך: , , - , , . , שפיפן: , , , , . (; ) (), - עלי-ארח: , , - , , . (), h הנשך: , , , . (), - עקבי-סוס: , , , - , , . (, ) ( ), ויפל: , , , . ( ) , רכבו: , , , . , אחור: , , , .

 

49:18

לישועתך קויתי יהוה

, !

x .

(, ) , לישועתך: , , , , , , . () , קויתי: , , , , . --- יהוה: , , , .

 

. . , . , . , , . , . . , , , . , , , , . . , , , . , , . : , , .

, , . . , , .

, , , . , , .

, ( ) . . .

, , . - . -, - . - , . - . . , , . , , . . , , , , .

 

49:19

גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב

X.

x .

(; , ) גד: , . , גדוד: , , , . () , יגודנו: , , , , , . (, ) (, ), h והוא: , , , . (), יגד: , , . (, ), עקב: , , .

 

49:20

מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני-מלך

X, .

x x x.

(, : ) , מאשר: , , , . (; , ) , h שמנה: , , , . (; ), לחמו: , , , . (, ) (, ), h והוא: , , , . (), יתן: , , . , - מעדני-מלך: , , , , - , , .

 

49:21

נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי-שפר

- , .

x .

, נפתלי: , , , , . ( ; ). , h אילה: , , , . (; ), h שלחה: , , , . , h הנתן: , , , . (), - אמרי-שפר: , , , - , , .

 

49:22

בן פרת יוסף בן פרת עלי-עין בנות צעדה עלי--שור

, , .

.
(; ), בן: , . (), פרת: , , . , יוסף: , , , . (; ), בן: , . (), פרת: , , . (, ), - עלי-עין: , , - , , . , בנות: , , , . (, ), h צעדה: , , , . (), - עלי-שור: , , - , , .

 

49:23

וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים

, , .

x.

(, ) , h וימררהו: , , , , , , . (, ) , ורבו: , , , . (, ) , h וישטמהו: , , , , , , . , בעלי חצים: , , , ; , , , .

 

49:24

ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל

- , , .

.

(, ) (, ; , ), ותשב: , , , . (), באיתן: , , , , . () , קשתו: , , , . (, ) , ויפזו: , , , , . , זרעי: , , , . , ידיו: , , , . (, ), מידי: , , , . (, ), אביר: , , , . , יעקב: , , , . , משם: , , . (), h רעה: , , . , אבן: , , . , ישראל: , , , , .

 

49:25

מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם

, , , , .

x x xx x x x x x x.

, מאל: , , . , אביך: , , , . (, ) () , ויעזרך: , , , , , . (, ) (), ואת: , , . , שדי: , , . (, ) , ויברכך: , , , , , . , ברכת: , , , . , שמים: , , , . , מעל: , , . , ברכת: , , , . (), h תהום: , , , . (, ), רבצת: , , , . (, ), תחת: , , . , ברכת: , , , . , שדים: , , , . (, ) (), ורחם: , , , .

 

49:26

ברכת אביך גברו על--ברכת הורי עד-תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו

, , , , X. , X.

x x x x x.

, ברכת: , , , . , אביך: , , , . (), גברו: , , , . (; ) , -- על--ברכת: , -- , , , . , h הורי: , , , . (), - עד-תאות: , - , , , . , גבעת: , , , . (, ; ; ), עולם: , , , . () , h תהיין: , , , , . , - לראש: , , , . , יוסף: , , , . (, ) (), ולקדקד: , , , , , . (; ; ), נזיר: , , , . , אחיו: , , , .

 

49:27

בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל

- X: ".

x x .

, בנימין: , , , , , . , זאב: , , . , יטרף: , , , . , בבקר: , , , . ( ), יאכל: , , , . , עד: , . (, ) (), ולערב: , , , , . (, ), יחלק: , , , . (; , ), שלל: , , .

 

, , . , . . , , .

, . , , . - . . , , . . , , , . - . , ? : , , , . , . , .

 

(, 45:17-22; 49:27) : : : : , , , , , , , . : : , , . , . . , , . , : , .

: . , . , , . . . , , . . .

, . . . , , , , . : . , , . . . , , , , . , , . - . , , . . . . . בּ. . . . . . .

. , , , . , .

 

49:28

כל-אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר-דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם

, , ; X, .

x x x .

(; ; ) , -h כל-אלה: , - , , . , שבטי ישראל: , , , ; , , , , . , שנים עשר: , , , ; , , . (, ) , וזאת: , , , . () (), - אשר-דבר: , , - , , . , h להם: , , . , h אביהם: , , , , . (, ) , ויברכך: , , , , . (; ), אותם: , , , . (), איש: , , . (), אשר: , , . (; , , ) , כברכתו: , , , , , . , ברך: , , . (; ), אתם: , , .

 

49:29

ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל-עמי קברו אתי אל-אבתי אל-המערה אשר בשדה עפרון החתי

, : " , X , , X.

x x x.

(, ) (; ), ויצו: , , , . (; ), אותם: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . ߻, אני: , , . , - נאסף אל-עמי: , , , ; , - , , . (; ), קברו: , , , . , אתי: , , . , - אל-אבתי: , - , , , . , -hh אל-המערה: , - , , , , . (), אשר: , , . (, ), h בשדה: , , , . , hעפרון החתי: , , , , ; , , , .

 

49:30

במערה אשר בשדה המכפלה אשר-על--פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את-השדה מאת עפרן החתי לאחזת-קבר

, X, , , , , X .

xx x x x x .

, h במערה: , , , , . (), אשר: , , . (, ), h בשדה: , , , . , hh המכפלה: , , , , , . () (; ) (), --- אשר-על--פני: , , - , -- , , . , ממרא: , , , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , . (), אשר: , , . (), h קנה: , , . , h אברהם: , , , , . () (, ), -hh את-השדה: , - , , , . , מאת: , , . , h עפרן החתי: , , , ; , , , . (, ) (; ), - לאחזת-קבר: , , , , - , , .

 

49:31

שמה קברו את--אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את--יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את-לאה

X , ; X X , ; X .

x x .

(), h שמה: , , . (; ), קברו: , , , . () , --h את--אברהם: , -- , , , , . (, ) (), ואת: , , . , h שרה: , , . , אשתו: , , , . (), h שמה: , , . (; ), קברו: , , , . () , -- את--יצחק: , -- , , , . (, ) (), ואת: , , . , h רבקה: , , , . , אשתו: , , , . (, ) (), h ושמה: , , , . (; ), קברתי: , , , , . () , -h את-לאה: , - , , .

 

49:32

מקנה השדה והמערה אשר-בו מאת בני-חת

, , X".

x x .

(; , ; -, ) (), h מקנה: , , , . (, ), hh השדה: , , , . (, ) , hh והמערה: , , , , , . () , - אשר-בו: , , - , . , מאת: , , . (; ) , - בני-חת: , , - , .

 

49:33

ויכל יעקב לצות את-בניו ויאסף רגליו אל-המטה ויגוע ויאסף אל--עמיו

, , , .

x x .

(, ) (; ; ), ויכל: , , , . , יעקב: , , , . (; ), לצות: , , , . () (; ) , - את-בניו: , - , , , . (, ) , ויאסף: , , , , . , רגליו: , , , , . , -hh אל-המטה: , - , , , . (, ) (), ויגוע: , , , , . (, ) , --⻠ ויאסף אל--עמיו: , , , , ; , -- , , , .

 

50:1

ויפל יוסף על-פני אביו ויבך עליו וישק-לו

, , .

.

(, ) , ויפל: , , , . , יוסף: , , , . (; ) , - על-פני: , - , , . , אביו: , , , . (, ) , ויבך: , , , . ( , ), עליו: , , , . (, ) , - וישק-לו: , , , - , .

 

50:2

ויצו יוסף את-עבדיו את-הרפאים לחנט את-אביו ויחנטו חרפאים את--ישראל

, , ; .

x x x x .

(, ) (; ), ויצו: , , , . , יוסף: , , , . () () , - את-עבדיו: , - , , , , . () , -h את-הרפאים: , - , , , , , . , לחנט: , , , . ( ) , - את-אביו: , - , , , . , ויחנטו: , , , , , . , h הרפאים: , , , , , . () , -- את--ישראל: , -- , , , , .

 

50:3

וימלאו-לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום

, . .

xx .

(, ) (; ) ( ; - ), - וימלאו-לו: , , , , , - , . , ארבעים: , , , , , . , יום: , , . ( ; ; , ), כי: , . (; ; ; ), כן: , . (; ), ימלאו: , , , , . , ימי: , , . , h החנטים: , , , , , . (, ) , ויבכו: , , , , . (; ), אתו: , , . , מצרים: , , , , . , שבעים: , , , , . , יום: , , .

 

50:4

ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל-בית פרעה לאמר אם--נא מצאתי חן בעיניכם דברו-נא באזני פרעה לאמר

, , : " X X, :

x x x .

(, ) (, ; , ), ויעברו: , , , , , . , ימי: , , . , בכיתו: , , , , . (, ) (), וידבר: , , , , . , יוסף: , , , . , - אל-בית: , - , , . , h פרעה: , , , . , לאמר: , , , . (, ; ) (), -- אם--נא: , -- , . , מצאתי: , , , , . (, , ), חן: , . , בעיניכם: , , , , , , . () (), - דברו-נא: , , , - , . , באזני: , , , , . , h פרעה: , , , . , לאמר: , , , .

 

50:5

אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה--נא ואקברה את-אבי ואשובה

, : ; X , . X , ".

x .

, אבי: , , . ( ; ) , h השביעני: , , , , , , . , לאמר: , , , . , hh הנה: , , . , אנכי: , , , . , מת: , . , בקברו: , , , , . (), אשר: , , . ( - ) , כריתי: , , , , . , לי: , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , . (), h שמה: , , . (; ) , תקברני: , , , , , . (, ) ( ), h ועתה: , , , . (; ) (), h-- אעלה--נא: , , , -- , . (, ) (; ), h ואקברה: , , , , . () , - את-אבי: , - , , . (, ) , h ואשובה: , , , , , .

 

50:6

ויאמר פרעה עלה וקבר את-אביך כאשר השביעך

: " X , ".

x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . (), h עלה: , , . (, ) (; ), וקבר: , , , . () , - את-אביך: , - , , , . , כאשר: , , , . ( ; ) , h השביעך: , , , , , .

 

50:7

ויעל יוסף לקבר את-אביו ויעלו אתו כל-עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ--מצרים

X , , , .

x .

(, ) (), ויעל: , , , . , יוסף: , , , . (; ), לקבר: , , , . () , - את-אביו: , - , , , . (, ) (), ויעלו: , , , , . , אתו: , , . (; ; ) (), - כל-עבדי: , - , , , . , h פרעה: , , , . , זקני: , , , . , ביתו: , , , . (, ) (; ; ), וכל: , , . , זקני: , , , . (, ) , -- ארץ--מצרים: , , -- , , , , .

 

50:8

וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן

, . X .

x x .

(, ) (; ; ), וכל: , , . , בית: , , . , יוסף: , , , . (, ) , ואחיו: , , , , . (, ) , ובית: , , , . , אביו: , , , . (), רק: , . , טפם: , , . (, ) (, ), וצאנם: , , , , . (, ) , ובקרם: , , , , . (; ) עזבו: , , , . (, ), בארץ: , , , . , גשן: , , .

 

50:9

ויעל עמו גם-רכב גם-פרשים ויהי המחנה כבד מאד

; .

x x x .

(, ) (), ויעל: , , , . ( ) , עמו: , , . () (; ), - גם-רכב: , - , , . ( ) , -컠 גם-פרשים: , - , , , , . , h ויהי: , , , . (), hh המחנה: , , , , . (; ), כבד: , , . (), מאד: , , .

 

50:10

יובאו עד-גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו-שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים

-, , ; .

x x x .

(, ) (; , - ) , ויבאו: , , , , . -, - h עד-גרן האטד: , - , , ; , , , . (), אשר: , , . (), בעבר: , , , . , h הירדן: , , , , . (, ) , - ויספדו-שם: , , , , , - , . (, ; , ; -, ) , מספד: , , , . (), גדול: , , , . (, ) (; ), וכבד: , , , . (), מאד: , , . (, ) (; ; ; ), ויעש: , , , . , לאביו: , , , , . (), אבל: , , . , שבעת ימים: , , , ; , , , .

 

50:11

וירא יושב הארץ הכנעני את-האבל בגרן האטד ויאמרו אבל-כבד זה למצרים על-כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן

-, : " !" -, .

x x x x -x x.

(, ) (; ; ), וירא: , , , . (; , ), יושב: , , , . (, ), h הארץ: , , , . , h הכנעני: , , , , , . () , -h את-האבל: , - , , , . -, h בגרן האטד: , , , ; , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . (; ), - אבל-כבד: , , - , , . ( , ), h זה: , . , למצרים: , , , , , . , - על-כן: , - , . ( ; , ), קרא: , , . , h שמה: , , . -, אבל מצרים: , , ; , , , , . (), אשר: , , . (), בעבר: , , , . , h הירדן: , , , , .

 

50:12

ויעשו בניו לו כן כאשר צום

, .

.

(, ) (; ; ; ), ויעשו: , , , , . (; ) , בניו: , , , . ( ; - ), לו: , . (; ; ; ), כן: , . , כאשר: , , , . (; ) , צום: , , .

 

50:13

וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את---השדה לאחזת--קבר מאת עפרן החתי על-פני ממרא

, X X, , , , X.

xx x x x .

(, ) (, ), וישאו: , , , , . (; ), אתו: , , . (; ) , בניו: , , , . , h ארצה: , , , . , כנענ: , , , . (, ) (; ), ויקברו: , , , , , . (; ), אתו: , , . , במערת: , , , , . (, ), h שדה: , , . , hh המכפלה: , , , , , . (), אשר: , , . (), h קנה: , , . , h אברהם: , , , , . () (, ), ---hh את---השדה: , --- , , , . (, ) (; ), -- לאחזת--קבר: , , , , -- , , . , מאת: , , . , h עפרן החתי: , , , ; , , , . (; ) (), - על-פני: , - , , . , ממרא: , , , .

 

? , . . . , . .

 

50:14

וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל-העלים אתו לקבר את-אביו אחרי קברו את-אביו

, , X .

x x x x x .

(, ) (; , ), וישב: , , , . , יוסף: , , , . , h מצרימה: , , , , , . (, ), h הוא: , , . (, ) , ואחיו: , , , , . (, ) (; ; ) (), -h וכל-העלים: , , - , , , , . , אתו: , , . (; ), לקבר: , , , . () , -⻠ את-אביו: , - , , , . (, - ), אחרי: , , , . (; ) , קברו: , , , . () , - את-אביו: , - , , , .

 

50:15

ויראו אחי--יוסף כי--מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל-הרעה אשר גמלנו אתו

, X, : ", , ".

x x x .

(, ) (; ; ), ויראו: , , , , . , -- אחי--יוסף: , , -- , , , . ( ; ; , ) , -- כי--מת: , -- , . , h אביהם: , , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . ( , , ), לו: , . , ישטמנו: , , , , , . , יוסף: , , , . (, ) (), h והשב: , , , . (), ישיב: , , , . , לנו: , , . (), את: , . (; ; ) (, ), -hh כל-הרעה: , - , , , . (), אשר: , , . () , גמלנו: , , , , . (; ), אתו: , , .

 

50:16

ויצוו אל-יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר

: " , :

x .

(, ) (; ) , ויצוו: , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . , אביך: , , , . (, ), h צוה: , , . (; ; ), לפני: , , , . , מותו: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , .

 

50:17

כה-תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי--רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו

: , , X X X, X . ". , .

xx x x x .

, h- כה-תאמרו: , - , , , , . , ליוסף: , , , , . ( ), אנא: , , . (; ), שא: , . (), נא: , . (), פשע: , , . , אחיך: , , , . (, ) , וחטאתם: , , , , , . (; ; , ) (, ), -- h כי--רעה: , -- , , . () , גמלוך: , , , , . (, ) ( ), h ועתה: , , , . (; ), שא: , . (), נא: , . (), נא: , . (), לפשע: , , , . , עבדי: , , , . , h אלהי: , , , . , אביך: , , , . (, ) ( ), ויבך: , , , , , יוסף: , , , . () , בדברם: , , , , . , אליו: , , , .

 

50:18

וילכו גם-אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים

, , : " !"

x x x .

, וילכו: , , , , . (, ) , - גם-אחיו: , - , , , . (, ) , ויפלו: , , , , . (; ; ) , לפניו: , , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . , h הננו: , , , . , לך: , . , לעבדים: , , , , , .

 

50:19

ויאמר אלהם יוסף אל-תיראו כי התחת אלהים אני

 

: " ! ?

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . , יוסף: , , , . , - אל-תיראו: , - , , , , . (; ; , ), כי: , . (), h התחת: , , , . , h אלהים: , , , , . ߻, אני: , , .

 

50:20

ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם-רב

, , , : x .

x x-x xx .

(, ) , ואתם: , , , . (; , ), חשבתם: , , , , . ( , ), עלי: , , . (, ), h רעה: , , . , h אלהים: , , , , . (; , ) , h חשבה: , , , . (), h לטבה: , , , . - (, ; ), למען: , , , . (; ; ; ) , h עשה: , , . ( ), כיום: , , , . (; ), hh הזה: , , . (; ), h להחית: , , , , . , - עם-רב: , - , .

 

50:21

ועתה אל-תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת-טפכם וינחם אותם וידבר על-לבם

. X". X X .

x x x x x .

(, ) ( ), h ועתה: , , , . , - אל-תיראו: , - , , , , . ߻, אנכי: , , , . ( , ), אכלכל: , , , , . , אתכם: , , , . (, ) () , - ואת-טפכם: , , - , , , . (, ) , וינחם: , , , , . (; ), אותם: , , , . (, ) (), וידבר: , , , , . () ( ), - על-לבם: , - , , .

 

50:22

וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו ויהי יוסף מאה ועשר שנים

, . .

x x .

(, ) (; , ), וישב: , , , . , יוסף: , , , . , בםצרים: , , , , , . (, ), h הוא: , , . (, ) , ובית: , , , . , אביו: , , , . (, ) , ויחי: , , , . , יוסף: , , , . (, ), h מאה: , , . (, ) , ועשר: , , , . , שנים: , , , .

 

50:23

וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן-מנשה ילדו על-ברכי יוסף

, X, , X .

x .

(, ) (; ; ), וירא: , , , . , יוסף: , , , . , לאפרים: , , , , , . (; ), בני: , , . , שלשים: , , , , . (, ), גם: , . (; ), בני: , , . , מכיר: , , , . (; ) , -h בן-מנשה: , - , , , . , ילדו: , , , . (; ) , - על-ברכי: , - , , , . , יוסף: , , , .

 

50:24

ויאמר יוסף אל-אחיו אנכי מת ואלהים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן-הארץ הזאת אל-הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב

: " , , , X ".

x x x x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , יוסף: , , , . , - אל-אחיו: , - , , , . ߻, אנכי: , , , . , מת: , . (, ) , h ואלהים: , , , , , . , פקד: , , . (; ; ), יפקד: , , , . , אתכם: , , , . (, ) (; ), h והעלה: , , , , . , אתכם: , , , . (, ; , ; -, ) (, ), -h מן-הארץ: , - , , , . , h הזאת: , , , . (, ), -h אל-הארץ: , - , , , . (), אשר: , , . , נשבע: , , , . , h לאברהם: , , , , , . , h ליצחק: , , , , . (, ) , וליעקב: , , , , , .

 

, , , , : .

. , . , . פקד , יפקד - (; ; )? ? פקד, פ ?

. . , , , . , ? , . . , n-1 , n- פ, ק ד. n- , פ . , --, . . , , . , .

? . . , . . , , , , , , פ. , . n-, . .

n- n- . n- פ . , , . , פ . , . , . - . פ? . פ ק ד. . , .

: .

. , , . . .

. . , . - , .

פ . ? n- . ק : . ק ד . , . ? ק ד, , פ, , , . , , : . . , . : פ. n- פ פ . , יפקד: , , , . , , , ק ד . , . , - , , . יפ, , , , , - . קד. , .

. . n- . . : , . , , , . , . , , . . . , . . , , . , , . , , , , , , , , . י . , , פ : , , , , , , קד. . , , , . י , - פ , קד.

, . , , כ , , ם. , . , , כ ם. כ ם. , כם. - , . , - את.

, . , . , . , , . , , , - . . : , , . , , . : , , . : , , . .. . , , , . , , . . : - , - , י פקד, אתכם. ? כ . , כ, , , , . , ם.

 

50:25

וישבע יוסף את-בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את-עצמתי מזה

, : " , ".

x .

(, ) , וישבע: , , , , . , יוסף: , , , . () (; ), - את-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . , פקד: , , . (; ; ), יפקד: , , , . , h אלהים: , , , , . , אתכם: , , , . (, ) (, ), h והעלתם: , , , , , . () , - את-עצמתי: , - , , , , . (; ; ) , h מזה: , , .

 

50:26

וימת יוסף בן-מאה ועשר שנים ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים

. , .

x .

(, ) , וימת: , , , . , יוסף: , , , . (, ), -h בן-מאה: , - , , . (, ) , ועשר: , , , . , שנים: , , , . (, ) , ויחנטו: , , , , , . (; ), אתו: , , . (, ) (, ; ), ויישם: , , , , . , בארון: , , , , . , בםצרים: , , , , , .

 

, . . . . . , . .

? . , : . . . . , , .

 

חזק

().