44:18

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר-נא עבדך דבר באזני אדני ואל-יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה

: ", , ; , , .

x x x x x xx .

(, ) (; ), ויגש: , , , . , אליו: , , , . h, hh יהודה: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ( ), בי: , . , אדני: , , , . () (), - ידבר-נא: , , , - , . , עבדך: , , , . (; , ; ; ; , -), דבר: , , . , באזני: , , , , . , אדני: , , , . (, ) () () , - ואל-יחר: , , - , , . , אפך: , , . , בעבדך: , , , , . (; ; , ), כי: , . ( ; , ; ), כמוך: , , , . (; , , ) , h כפרעה: , , , , .

 

h : . , . , , . , , , . (, 48:5)? , , , . ישׂ. שׂ . , . : . . , .

 

44:19

אדני שאל את--עבדיו לאמר היש-לכם אב או-אח

X, : ?

x x x.

, אדני: , , , . (; ; ), שאל: , , . () , -- את--עבדיו: , -- , , , , . , לאמר: , , , . (; , ) , h- היש-לכם: , , - , , . (), אב: , . () , - או-אח: , - , .

44:20

ונאמר אל-אדני יש-לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו

: , ; , , .

x x x.

(, ) , ונאמר: , , , , . , - אל-אדני: , - , , , . (; , ) , - יש-לנו: , - , , . (), אב: , . () (; , , ; ; ), זקן: , , . (, ) (), וילד: , , , . , זקנים: , , , , . (, ; ; , ), קטן: , , . (, ) , ואחיו: , , , , . ̸ (), מת: , . (, ) (, ), ויותר: , , , , . (, ), h הוא: , , . (; , , ), לבדו: , , , . , לאמו: , , , . (, ) () , ואביו: , , , , . , h אהבו: , , , .

 

44:21

ותאמר אל-עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו

: , .

x xx .

(, ) , ותאמר: , , , , . , - אל-עבדיך: , - , , , , . (; ; ) , hh הורדהו: , , , , , . , אלי: , , . (, ) , h ואשימה עיני: , , , , , ; , , , . () , עליו: , , , .

 

44:22

ונאמר אל--אדני לא-יוכל הנער לעזב את--אביו ועזב את-אביו ומת

: ; , .

x x .

(, ) , ונאמר: , , , , . , -- אל--אדני: , -- , , , . , - לא-יוכל: , - , , , . (; ), h הנער: , , , . (, ), לעזב: , , , . () () , -- את--אביו: , -- , , , . (, ) (, ), ועזב: , , , . () () , - את-אביו: , - , , , . (, ) , ומת: , , .

 

44:23

ותאמר אל-עבדיך אם-לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני

: , .

x xx x .

(, ) , ותאמר: , , , , . , - אל-עבדיך: , - , , , , . (, ) (), - אם-לא: , - , . (, , ; ), ירד: , , . , אחיכם: , , , , . (; ; ), h הקטן: , , , . , אתכם: , , , . (; ), לא: , . , תספון: , , , , . (; ; ), לראות: , , , , . , פני: , , .

 

44:24

ויהי כי עלינו אל-עבדך אבי ונגד-לו את דברי אדני

, , , ,

x x .

, h ויהי: , , , . ( , ; , ), כי: , . () , עלינו: , , , , . , -໠ אל-עבדך: , - , , , . () , אבי: , , . (, ) () ( ; - ), - ונגד-לו: , , , - , . (), את: , . (; , ; ; ; , -), דברי: , , , . , אדני: , , , .

 

44:25

ויאמר אבינו שבו שברו-לנו מעט-אכל

: ,

x.

(, ) , ויאמר: , , , , . () , אבינו: , , , , . , שבו: , , . , - שברו-לנו: , , , - , , . () ( ), - מעט-אכל: , , - , , .

 

44:26

ונאמר לא נוכל לרדת אם-יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי-לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו

: ; , . , .

x x x x x .

(, ) , ונאמר: , , , , . (), לא: , . ( ), נוכל: , , , . (, , ; ), לרדת: , , , . (, ) (, ), - אם-יש: , - , . , אחינו: , , , , . (; ; ), h הקטן: , , , . , אתנו: , , , . (, ) (, , ; ) , וירדנו: , , , , , . ( ; , ; ) (), - כי-לא: , - , . , נוכל: , , , . (; ; ), לראות: , , , , . , פני: , , . (), h האיש: , , , . (, ) , ואחינו: , , , , , . (; ; ), h הקטן: , , , . ( ), איננו: , , , , . , אתנו: , , , .

 

44:27

ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה---לי אשתי

, : , X .

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , עבדך: , , , . () , אבי: , , . , אלינו: , , , , . , אתם: , , . (, ; ), ידעתם: , , , , . ( ; , ; ), כי: , . , שנים: , , , . , h--- ילדה---לי: , , , --- , . , אשתי: , , , .

 

44:28

ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד-הנה

, : , . .

xx x .

(, ) (; ), ויצא: , , , . , h האחד: , , , . , מאתי: , , , . (, ) , ואמר: , , , . (; ; , ), אך: , . , טרף טרף: , , ; , , . (, ) (), ולא: , , . (; ; ) , ראיתיו: , , , , , . (), -hh עד-הנה: , - , , .

 

44:29

ולקחתם גם-את--זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את-שיבתי ברעה שאלה

, , .

x x x .

(, ) , ולקחתם: , , , , , . (, ) () , ---h גם-את--זה: , - , -- , . ( ), מעם: , , . , פני: , , . (, ) (, ) , h וקרהו: , , , , . (, ), אסון: , , , . (, ) (), h והורדתם: , , , , , , . () ( ), - את-שיבתי: , - , , , , . (, ), h ברעה: , , , . , h שאלה: , , , .

 

44:30

ועתה כבאי אל-עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו

, , , , ,

x .

(, ) ( ), h ועתה: , , , . (; , , ) (), כבאי: , , , . , -໠ אל-עבדך: , - , , , . () , אבי: , , . (, ) (), h והנער: , , , , . ( ), איננו: , , , , . , אתנו: , , , . (, ) , ונפשו: , , , , . () (, ), h קשורה: , , , , . , בנפשו: , , , , .

 

44:31

והיה כראותו כי-אין הנער ומת והורידו עבדיך את-שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה

, , . , , , .

x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . (; , , ) (; ; ), כראותו: , , , , , . ( ; , ; ) (; ), - כי-אין: , - , , . (), h הנער: , , , . (, ) , ומת: , , . (, ) (), h והורידו: , , , , , , . , עבדיך: , , , , . () ( ), - את-שיבת: , - , , , . , עבדך: , , , . () , אבינו: , , , , . (, ), ביגון: , , , , . , h שאלה: , , , .

 

44:32

כי עבדך ערב את-הנער מעם אבי לאמר אם-לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל-הימים

, : , .

x x x x.

( ; , ; ), כי: , . , עבדך: , , , . (), ערב: , , . () (), -h את-הנער: , - , , , . ( ), מעם: , , . (), אבי: , , . , לאמר: , , , . (, ) (), - אם-לא: , - , . () , אביאנו: , , , , , . , אליך: , , , . (, ) , וחטאתי: , , , , , . (), לאבי: , , , . (; , ) , -h כל-הימים: , - , , , , .

 

44:33

ועתה ישב-נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם-אחיו

, .

x x x x x.

(, ) ( ), h ועתה: , , , . (, ) (), - ישב-נא: , , - , . , עבדך: , , , . (; ), תחת: , , . (), h הנער: , , , . , עבד: , , . , לאדני: , , , , . (, ) (), h והנער: , , , , . , יעל: , , . () , - עם-אחיו: , - , , , .

 

44:34

כי-איך אעלה אל-אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את-אבי

, ? , !"

x .

( ; , ; ) , - כי-איך: , - , , . (; ), h אעלה: , , , . () , - אל-אבי: , - , , . (, ) (), h והנער: , , , , . ( ), איננו: , , , , .

() , אתי: , , . ( ), פן: , . (; ; ), h אראה: , , , . (; ), ברע: , , . (), אשר: , , . , ימצא: , , , . () , - את-אבי: , - , , .

 

45:1

ולא--יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל-איש מעלי ולא-עמד איש אתו בהתודע יוסך אל---אחיו

X, X , : " X!" , .

x x x x x x.

(, ) () , -- ולא--יכל: , , -- , , . , יוסף: , , , . (), h להתאפק: , , , , , . (; , ), לכל: , , . , h הנצבים: , , , , , . , עליו: , , , . (, ) , ויקרא: , , , , . (; ; ), h הוציאו: , , , , , . (; , ) , - כל-איש: , - , , . , מעלי: , , , . (, ) () (; ; ), - ולא-עמד: , , - , , . , איש: , , . () , אתו: , , . , h בהתודע: , , , , , . , יוסף: , , , . , --- אל---אחיו: , --- , , , .

 

45:2

ויתן את-קלו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה

, , .

x .

(, ) (), ויתן: , , , . () (), - את-קלו: , - , , . , בבכי: , , , . (, ) (; ), וישמעו: , , , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (; ), וישמע: , , , , . , בית: , , . , h פרעה: , , , .

45:3

ויאמר יוסף אל-אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא-יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו

: " , ?" , .

x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , יוסף: , , , . , - אל-אחיו: , - , , , . ߻, אני: , , . , יוסף: , , , . ( ), h העוד: , , , . (), אבי: , , . , חי: , . (, ) () , - ולא-יכלו: , , - , , , . , אחיו: , , , . , לענות: , , , , . , אתו: , , . (; , ; ), כי: , . , h נבהלו: , , , , . (, ) , מפניו: , , , , .

 

45:4

ויאמר יוסף אל---אחיו גשו--נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר-מכרתם אתי מצרימה

: " ". . : " , , .

x xx x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , יוסף: , , , . , --- אל---אחיו: , --- , , , . (; ) (), -- גשו--נא: , , -- , . , אלי: , , . (, ) (; ) , ויגשו: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ߻, אני: , , . , יוסף: , , , . , אחיכם: , , , , . , - אשר-מכרתם: , , - , , , , . , אתי: , , . , h מצרימה: , , , , , .

 

45:5

ועתה אל-תעצבו ואל--יחר בעיניכם כי-מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם

, , .

x x x x x x x.

(, ) ( ), h ועתה: , , , . (), (; ) (), - אל-תעצבו: , - , , , , . (), (; ) , -- ואל--יחר: , , -- , , . ( ), בעיניכם: , , , , , , . (; , ; ) , - כי-מכרתם: , - , , , , . , אתי: , , . , hh הנה: , , . (; , ; ), כי: , . , h למחיה: , , , , . (; ) , שלחני: , , , , . , h אלהים: , , , , . (; ; -.) , לפניכם: , , , , , .

 

45:6

כי-זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין-חריש וקציר

, X .

x x x x .

(; , ; ) ( ; ), -h כי-זה: , - , . , שנתים: , , , , . , h הרעב: , , , . ( , ), בקרב: , , , . , h הארץ: , , , . (, ) ( ), ועוד: , , , . , חמש: , , . , שנים: , , , . (), אשר: , , . (; ; ) , - אין-חריש: , , - , , , . (, ) ( ; ; ), וקציר: , , , , .

 

45:7

וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה

, .

x x x x x .

(, ) (; ) , וישלחני: , , , , , , . , h אלהים: , , , , . (; ; -.) , לפניכם: , , , , , . (, ; ), לשום: , , , . , לכם: , , . , שארית: , , , , . ( , ), בארץ: , , , . (, ) , h ולהחיות: , , , , , , . , לכם: , , . , h לפליטה: , , , , , . , h גדלה: , , , .

 

45:8

ועתה לא--אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל-ביתו ומשל בכל-ארץ מצרים

, , . , .

x x x x .

(, ) ( ), h ועתה: , , , . () , -- לא--אתם: , -- , , . (; ), שלחתם: , , , , . , אתי: , , . , hh הנה: , , . (; , ; ), כי: , . , hh האלהים: , , , , , . (, ) (, ; ) , וישימני: , , , , , , . (, ), לאב: , , . , h לפרעה: , , , , . (, ) , ולאדון: , , , , , . (; , ) , - לכל-ביתו: , , - , , , . (, ) (, ), ומשל: , , , . (; , ) (, ), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , .

45:9

מהרו ועלו אל-אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלהים לאדון לכל-מצרים רדה אלי אל-תעמד

, : : ; , .

x x .

(), h מהרו: , , , . (, ) (), ועלו: , , , . , - אל-אבי: , - , , . (, ) , ואמרתם: , , , , , . , אליו: , , , . ( ; ), h כה: , . , אמר: , , . , בנך: , , . , יוסף: , , , . (, ; ) , שמני: , , , . , h אלהים: , , , , . , לאדון: , , , , . (; , ) , - לכל-מצרים: , , - , , , , . (, , ; ), h רדה: , , . , אלי: , , . (), (; ) (; ; ), - אל-תעמד: , - , , , .

 

45:10

וישבת בארץ-גשן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך ובל---אשר--לך

, , X, , , .

x x x x x x.

(, ) (; , ) , וישבת: , , , , . (, ) , - בארץ-גשן: , , , - , , . (, ) (), h והיית: , , , , . ( ; , ), קרוב: , , , . , אלי: , , . , h אתה: , , . (, ) , ובניך: , , , , . (, ) , ובני: , , , . , בניך: , , , . (, ) (, ) , וצאנך: , , , , . (, ) , ובקרך: , , , , . (, ) (; , ) () (), ----- וכל---אשר--לך: , , --- , , -- , .

 

45:11

וכלכלתי אתך שם כי-עוד חמש שנים רעב פן-תורש אתה וביתך וכל-אשר-לך

, , , , .

x x x x x x.

(, ) ( , ), וכלכלתי: , , , , , , . , אתך: , , . , שם: , . (; , ; ) ( ), - כי-עוד: , - , , . , חמש: , , . , שנים: , , , . , רעב: , , . ( ) , - פן-תורש: , - , , , . , h אתה: , , . (, ) , וביתך: , , , , . (, ) (; , ) () (), --廠 וכל-אשר-לך: , , - , , - , .

 

45:12

והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי-פי המדבר אליכם

, .

x x x x.

, hh והנה: , , , . ( ), עיניכם: , , , , , . (; ; ), ראות: , , , . (, ) ( ), ועיני: , , , , . , אחי: , , . , בנימין: , , , , , . ( ; , ; ) (; , ) , - כי-פי: , - , . (), h המדבר: , , , , . , אליכם: , , , , .

 

45:13

והגדתם לאבי את-כל-כבודי במצרים ואת כל-אשר ראיתם ומהרתם והורדתם את--אבי הנה

, , , ".

.

(, ) (), h והגדתם: , , , , , . , לאבי: , , , . () (; , ) (, ) , -- את-כל-כבודי: , - , - , , , , . , במצרים: , , , , , . (, ) (), ואת: , , . (; , ) (), - כל-אשר: , - , , . (; ; ) , ראיתם: , , , , . (, ) (), h ומהרתם: , , , , , . (, ) (, , ; ), h והורדתם: , , , , , , . () , -- את--אבי: , -- , , . , hh הנה: , , .

 

45:14

ויפל על-צוארי בנימן--אחיו ויבך ובנימן בכה על-צואריו

, , ; .

x x .

(, ) , ויפל: , , , . (; ) , - על-צוארי: , - , , , , . , , -- בנימן--אחיו: , , , , -- , , , . (, ) (, ), ויבך: , , , . (, ) , ובנימן: , , , , , . (, ), h בכה: , , . (; ) , -⻠ על-צואריו: , - , , , , , .

 

45:15

וינשק לכל-אחיו ויבך עלהם ואחרי כן דברו אחיו אתו

X X, . .

x x x x x x .

(, ) (), וינשק: , , , , . (; , ) , - לכל-אחיו: , , - , , , . (, ) (, ), ויבך: , , , . , h עלהם: , , , . (, ) (, ), ואחרי כן: , , , , ; , . (), דברו: , , , . , אחיו: , , , . , אתו: , , .

 

45:16

והקל נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו

X, , .

x .

(, ) , h והקל: , , , . , נשמע: , , , . , בית: , , . , h פרעה: , , , . , לאמר: , , , . (; , - ), באו: , , . ,

אחי: , , . , יוסף: , ,

, . (, ) , וייטב: , , , , . ( ), בעיני: ,

, , , . , h פרעה: , , ,

. (, ) ( ), ובעיני: , ,

, , , . , עבדיו: , , , , .

 

45:17

ויאמר פרעה אל-יוסף אמר אל-אחיך זאת עשו טענו את-בעירכם ולכו--באו ארצה כנען

: " : : .

xx x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . , אמר: , , . ,

- אל-אחיך: , - , , , . , זאת: , , . (; ; ; ), עשו: , , . , טענו: , , , . () , - את-בעירכם: , - , , , , , . (, ) (; ) (; , - ) , -- ולכו--באו: , , , -- , , . , h ארצה: , , , . , כנען: , , , .

 

45:18

וקחו את-אביכם ואת-בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את-טוב ארץ מצרים ואכלו את-חלב הארץ

, ; ; .

x x x x x x x.

(, ) (; ), וקחו: , , , . () , - את-אביכם: , - , , , , . (, ) () , - ואת-בתיכם: , , - , , , , . (, ) (; , - ), ובאו: , , , . , אלי: , , . (, ) (), h ואתנה: , , , , . , לכם: , , . () (; ), - את-טוב: , - , , . (, ), ארץ: , , . , מצרים: , , , , . (, ) ( ), ואכלו: , , , , . () , -⻠ את-חלב: , - , , . (, ), h הארץ: , , , .

 

45:19

ואתה צויתה זאת עשו קחו-לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את-אביכם ובאתם

: : X X , .

x x x x x .

(, ) , h ואתה: , , , . (; ), h צויתה: , , , , . , זאת: , , . (; ; ; ), עשו: , , . (; ) , - קחו-לכם: , , - , , . (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (, ; ), עגלות: , , , , . , לטפכם: , , , , . (, ) , ולנשיכם: , , , , , , . (, ) (), ונשאתם: , , , , , . () , - את-אביכם: , - , , , , . (, ) (; , - ), ובאתם: , , , , .

45:20

ועינכם אל--תחס על-כליכם כי-טוב כל-ארץ מצרים לכם הוא

X X , - ".

x x x x x.

(, ) ( ), ועינכם: , , , , , . (), (; ) (), -- אל--תחס: , -- , , . () , - על-כליכם: , - , , , , . (; , ; ) (; ), - כי-טוב: , - , , . (; , ) (, ), - כל-ארץ: , - , , . , מצרים: , , , , . , לכם: , , . (, ), h הוא: , , .

 

45:21

ויעשו-כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על-פי פרעה ויתן להם צדה לדרך

. , .

x x.

(, ) (; ; ; ) (; ; ; ), - ויעשו-כן: , , , , - , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (, ) (), ויתן: , , , . , h להם: , , . , יוסף: , , , . (, ; ), עגלות: , , , , . (), - על-פי: , - , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ויתן: , , , . , h להם: , , . , h צדה: , , . (), לדרך: , , , .

45:22

לכלם נתן לאיש חלפות שמלת ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת

, .

x x x x .

(; , ) , לכלם: , , , . (), נתן: , , . (), לאיש: , , , . , חלפות: , , , , . , שמלת: , , , . (, ) , ולבנימן: , , , , , , . (), נתן: , , . , שלש מאות: , , ; , , , . , כסף: , , . (, ) , וחמש: , , , . , חלפת: , , , . , שמלת: , , , .

 

45:23

ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון לאביו לדרך

, X , , , X , X .

x x x x.

(, ) , ולאביו: , , , , , . (; ), שלח: , , . , כזאת: , , , . , h עשרה: , , , . , חמרים: , , , , . (, ), נשאים: , , , , . (; ), מטוב: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) , ועשר: , , , . , אתנת: , , , . (, ), נשאת: , , , . ( ), בר: , . (, ) (, ), ולחם: , , , . (, ) (), ומזון: , , , , . , לאביו: , , , , . (), לדרך: , , , .

45:24

וישלח את-אחיו וילכו ויאמר אלהם אל-תרגזו בדרך

X, . : " ".

x x x x x.

(, ) (; ), וישלח: , , , , . () , - את-אחיו: , - , , , . (, ) () , וילכו: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . (), (; ) (), - אל-תרגזו: , - , , , , . ( ), בדרך: , , , .

 

45:25

ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל-יעקב אביהם

, , .

.

(, ) () , ויעלו: , , , , . , ממצרים: , , , , , . (, ) (; , - ), ויבאו: , , , , . (, ), ארץ: , , . , כנען: , , , . , - אל-יעקב: , - , , , . , h אביהם: , , , , .

 

45:26

ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי-הוא משל בכל-ארץ מצרים ויפג לבו כי לא-האמין להם

, , . , .

x x x x x .

(, ) (), ויגדו: , , , , . ( ; - ), לו: , . , לאמר: , , , . ( ), עוד: , , . , יוסף: , , , . , חי: , . (, ) ( ; , ; ) (, ), -h וכי-הוא: , , - , , . (, ), משל: , , . (; , ) (, ), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , . (, ) (, ; , ), ויפג: , , , . (, ; ) , לבו: , , . ( ; , ; ), כי: , . (; ) ( , ), -h לא-האמין: , - , , , , . , h להם: , , .

 

45:27

וידברו אליו את כל-דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את-העגלות אשר-שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם

, ; , , , , X, X.

x x x x x .

(, ) () , וידברו: , , , , , . , אליו: , , , . (), את: , . (; , ) (; , ; ; ; , -), - כל-דברי: , - , , , . , יוסף: , , , . (), אשר: , , . (), דבר: , , . , h אלהם: , , , . (, ) (; ; ), וירא: , , , . () (, ; ), -h את-העגלות: , - , , , , , . () (; ), - אשר-שלח: , , - , , . , יוסף: , , , . , לשאת: , , , . (; ), אתו: , , . (, ) (), ותחי: , , , . (), רוח: , , . , יעקב: , , , . , h אביהם: , , , , .

 

, , . . . , , , . . , . , - , . . . , . , . . . , . . , . .

? , , . . , . , . . , . , . . . . : , , . , .. , , . . . , , . .

 

45:28

ויאמר ישראל רב עוד-יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות

: "! ; , ".

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , ישראל: , , , , . ! (! !), רב: , . ( ) , - עוד-יוסף: , , - , , , . , בני: , , . , חי: , . (), h אלכה: , , , . (, ) (; ; ) , ואראנו: , , , , , . (, ), בטרם: , , , . , אמות: , , , .

 

46:1

ויסע ישראל וכל-אשר---לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק

, , -, , X.

x x x x x.

, ויסע: , , , . , ישראל: , , , , . (; , ) () (; - ), ---- וכל-אשר---לו: , , - , , --- , . (, ) (; , - ), ויבא: , , , . -, h בארה שבע: , , , ; , , . (, ) , ויזבח זבחים: , , , , ; , , , , . , h לאלהי: , , , , . , אביו: , , , . , יצחק: , , , .

 

46:2

ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני

X X: : ", !" : " !"

x .

(, ) C, ויאמר: , , , , . , h אלהים , , , , . , לישראל: , , , , , . (, ), במראת: , , , , . , hh הלילה: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , יעקב: , , , . , יעקב: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h הנני: , , , .

 

46:3

ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל-תירא מרדה מצרימה כי-לגוי גדול אשימך שם

: " - , . , .

x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , אנכי: , , , . , h האל: , , . , h אלהי: , , , . , אביך: , , , . (), (; ) , - אל-תירא: , - , , , . (, , ; ), h מרדה: , , , . , h מצרימה: , , , , , . ( ; , ; ) , - כי-לגוי: , - , , , . (); (; ), גדול: , , , . (, ; ) , אשימך: , , , , . , שם: , .

 

: . : , , , . , . . ? . , . . , , , : .

, , h . , . , . : . , . . . .

. , : . , . , . , , . - . , , . , . .

: ? , , . ? - , , , . , , .

, , . , , .. . , : . , , , , . , . .

 

46:4

אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם-עלה ויוסף ישית ידו על-עיניך

, ; ".

x x x x x.

߻, אנכי: , , , . (, , ; ), ארד: , , . , עמך: , , . , h מצרימה: , , , , , . (, ) ߻, ואנכי: , , , , . () , אעלך: , , , . (, ) (), -h גם-עלה: , - , , . (, ) , ויוסף: , , , , . (), ישית: , , , . , ידו: , , . () , - על-עיניך: , - , , , , .

 

46:5

ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני-ישראל את-יעקב אביהם ואת-טפם ואת--נשיהם בעגלות אשר-שלח פרעה לשאת אתו

-, , , X, X X, , .

x x x .

(, ) (; , ; ; ; , ), ויקם: , , , . , יעקב: , , , . -, מבאר שבע: , , , ; , , . (, ) , וישאו: , , , , . , - בני-ישראל: , , - , , , , . () , - את-יעקב: , - , , , . , h אביהם: , , , , . (, ) () , - ואת-טפם: , , - , , . (, ) , --h ואת--נשיהם: , , -- , , , , . (, ; ), בעגלות: , , , , , . () (; ), - אשר-שלח: , , - , , . , h פרעה: , , , . , לשאת: , , , . (; ), אתו: , , .

 

46:6

ויקחו את-מקניהם ואת--רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל-זרעו אתו

, , ; .

x x x x x .

(, ) (; ) , ויקחו: , , , , . () ( ), -h את-מקניהם: , - , , , , , . (, ) () () , -- ואת--רכושם: , , -- , , , , . (), אשר: , , . () , רכשו: , , , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , . (, ) (; , - ), ויבאו: , , , , . , h מצרימה: , , , , , . , יעקב: , , , . (, ) (; , ) (; ) , - וכל-זרעו: , , - , , , . , אתו: , , .

46:7

בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל-זרעו הביא אתו מצרימה

X X , , X X .

x x .

(; ) , בניו: , , , . (; ) , ובני: , , , . (; ) , בניו: , , , . , אתו: , , . , בנתיו: , , , , . (, ) , ובנות: , , , , . (; ) , בניו: , , , . (, ) (; , ) (; ) , - וכל-זרעו: , , - , , , . (; , - ), h הביא: , , , . , אתו: , , . , h מצרימה: , , , , , .

 

46:8

ואלה שמות בני-ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן

, X : : .

x .

(, ) , h ואלה: , , , . , שמות: , , , . , - בני-ישראל: , , - , , , , . (; , - ), h הבאים: , , , , . , h מצרימה: , , , , , . , יעקב: , , , . (, ) (; ) , ובניו: , , , , . (), בכר: , , . , יעקב: , , , . , ראובן: , , , , .

 

46:9

ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרן וכרמי

: XX , X .

x .

(, ) (; ) , ובני: , , , . , ראובן: , , , , . , חנוך: , , , . (, ) , ופלוא: , , , , . (, ) , וחצרן: , , , , . (, ) , וכרמי: , , , , .

 

46:10

ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן-הכנענית

: , X, X .

x x x x.

(, ) (; ) , ובני: , , , . , שמעון: , , , , . ימואל: , , , , . (, ) , וימין: , , , , . (, ) , h ואהד: , , , . (, ) , ויכין: , , , , . (, ) , וצחר: , , , . (, ) , ושאול: , , , , . , -h򻠠 בן-הכנענית: , - , , , , , , .

 

46:11

ובני לוי גרשון קהת ומררי

: , .

x .

(, ) (; ) , ובני: , , , . , לוי: , , . , גרשון: , , , , . h קהת: , , . (, ) , ומררי: , , , , .

 

46:12

ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני--פרץ חצרן וחמול

: , , X. . X X.

x x x .

(, ) (; ) , ובני: , , , . h, hh יהודה: , , , , . ער: , . (, ) , ואונן: , , , , . (, ) , h ושלה: , , , . (, ) , ופרץ: , , , . (, ) , וזרח: , , , . (, ) , וימת: , , , . ער: , . (, ) , ואונן: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , . (, ) , h ויהיו: , , , , . (; ) , , -- בני--פרץ: , , -- , , . , חצרן: , , , . (, ) , וחמול: , , , , .

 

46:13

ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרן

X: , .

x .

(, ) (; ) , ובני: , , , . , יששכר: , , , , . תולע: , , , . (, ) , h ופוה: , , , . (, ) , ויוב: , , , . (, ) , ושמרן: , , , , .

 

46:14

ובני זבלון סרד ואלון ויחלאל

: , X.

x.

(, ) (; ) , ובני: , , , . , זבלון: , , , , . , סרד: , , . (, ) , ואלון: , , , , . (, ) , ויחלאל: , , , , , .

 

46:15

אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל-נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש

, X -. , . X - .

.

, h אלה: , , . , בני: , , . , h לאה: , , . (), אשר: , , . (), h ילדה: , , , . , ליעקב: , , , , . -, בפדן ארם: , , , ; , , . (, ) (), ואת: , , . , h דינה: , , , . , בתו: , , . (; , ) , - כל-נפש: , - , , . (; ) , בניו: , , , . (, ) , ובנותיו: , , , , , , . , שלשים ושלש: , , , , ; , , , .

 

46:16

ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי

: X, , , .

.

(, ) (; ) , ובני: , , , . , גד: , . , צפיון: , , , , . (, ) , וחגי: , , , . , שוני: , , , . (, ) , ואצבן: , , , , . , ערי: , , . (, ) , וארודי: , , , , , . (, ) , ואראלי: , , , , , .

 

46:17

ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל

: , , X, X. : X .

x x .

(, ) (; ) , ובני: , , , . , אשר: , , . , h ימנה: , , , . (, ) , h וישוה: , , , , . (, ) , וישוי: , , , , . (, ) , h ובריעה: , , , , , . (, ) , ושרח: , , , . , אחתם: , , , . (, ) (; ) , ובני: , , , . , h בריעה: , , , , . , חבר: , , . (, ) , ומלכיאל: , , , , , , .

 

46:18

אלה בני זלפה אשר-נתן לבן ללאה בתו ותלד את-אלה ליעקב שש עשרה נפש

, , . X .

.

, h אלה: , , . , בני: , , . , h זלפה: , , , . () (), - אשר-נתן: , , - , , . לבן: , , . , h ללאה: , , , . , בתו: , , . (, ) (), ותלד: , , , . () , -h את-אלה: , - , , . , ליעקב: , , , , . , h שש עשרה: , ; , , , . , נפש: , , .

 

46:19

בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן

X, : .

x .

, בני: , , . , רחל: , , . , אשת: , , . , יעקב: , , , . , יוסף: , , , . (, ) , ובנימן: , , , , , .

 

46:20

ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה-לו אסנת בת-פוטי פרע כהן אן את---מנשה ואת-אפרים

, X , , .

.

(, ) (), ויולד: , , , , . , ליוסף: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (), אשר: , , . () , h- ילדה-לו: , , , - , . , אסנת: , , , . , - בת-פוטי פרע: , - , , , ; , , . , h כהן: , , . , אן: , . () , ---h את---מנשה: , --- , , , . (, ) , - ואת-אפרים: , , - , , , , .

 

46:21

ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד

: X, , , X , , X .

x x .

(, ) (; ) , ובני: , , , . , בנימן: , , , , . , בלע: , , . (, ) , ובכר: , , , . (, ) , ואשבל: , , , , . , גרא: , , . (, ) , ונעמן: , , , , . , אחי: , , . (, ) , וראש: , , , . , מפים: , , , . (, ) , וחפים: , , , , . (, ) , וארד: , , , .

 

46:22

אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל-נפש ארבעה עשר

X, . X - .

x .

, h אלה: , , . , בני: , , . , רחל: , , . (), אשר: , , . (), ילד: , , . , ליעקב: , , , , . (; , ) , - כל-נפש: , - , , . , h ארבעה עשר: , , , , ; , , .

 

 

46:23

ובני-דן חשים

: X.

.

(, ) (; ) , , - ובני-דן: , , , - , . , חשים: , , , .

 

46:24

ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם

: X , .

x .

(, ) (; ) , ובני: , , , . , נפתלי: , , , , . , יחצאל: , , , , . (, ) , וגוני: , , , , . (, ) , ויצר: , , , . (, ) , ושלם: , , , .

 

46:25

אלה בני בלהה אשר-נתן לבן לרחל בתו ותלד את-אלה ליעקב כל-נפש שבעה

, X, . X . X - .

x x .

, h אלה: , , . , בני: , , . , hh בלהה: , , , . () (), - אשר-נתן: , , - , , . לבן: , , . , לרחל: , , , . , בתו: , , . (, ) (), ותלד: , , , . () , -h את-אלה: , - , , . , ליעקב: , , , , . (; , ) , - כל-נפש: , - , , . , h שבעה: , , , .

 

46:26

כל-הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני-יעקב כל-נפש ששים ושש

X , X , X , - , .

x x .

(; , ) , -h כל-הנפש: , - , , , . (; , - ), hh הבאה: , , , . , ליעקב: , , , , . , h מצרימה: , , , , , . , ירכו יצאי: , , , ; , , , . (, ), מלבד: , , , . Ƹ, נשי: , , . , - בני-יעקב: , , - , , , . (; , ) , - כל-נפש: , - , , . , ששים ושש: , , , ; , , .

 

46:27

ובני יוסף אשר--ילד--לו במצרים נפש שנים כל-הנפש לבית-יעקב הבאה מצרימה שבעים

, , - . X , X , - .

.

(, ) (; ) , ובני: , , , . , יוסף: , , , . () () (; - ), -- אשר--ילד--לו: , , -- , , -- , . , במצרים: , , , , , . , נפש: , , . , שנים: , , , . (; , ) , -h כל-הנפש: , - , , , . , - לבית-יעקב: , , , - , , , . (; , - ), hh הבאה: , , , . , h מצרימה: , , , , , . , שבעים: , , , , .

, . , , , . .

. . , . , . , , , , .

, . . . . . , . . . - . : , . , , , , .

 

: - , - . : , ? . , , , . . . , . , , , , , . , , . . , , . , . : , , . .

 

, . , , . , , , . : , . , . .

. Ÿ . , .

. . . . .

: , , . , , , , . , , . . . . . , , , .. , , . , , , , . , . . . . , , . . , , h , .

. - . , . , . , , - , , . , . . , .

 

46:28

ואת-יחודה שלח לפניו אל-יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן

, . .

x x x .

() h, -hh ואת-יהודה: , , - , , , , . (; ), שלח: , , . (; ; -.) , לפניו: , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . ( ) , h להורת: , , , , . , h גשנה: , , , . (, ) (; , - ) , ויבאו: , , , , . , h ארצה: , , , . , גשן: , , .

 

46:29

ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת-ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על-צואריו ויבך על-צואריו עוד

, , , , , .

.

(, ) (), ויאסר: , , , , . , יוסף: , , , . , מרכבתו: , , , , , . (, ) , ויעל: , , , . (, ) , - לקראת-ישראל: , , , , - , , , , . , אביו: , , , . , h גשנה: , , , . (, ) (, ; , , ), וירא: , , , . , אליו: , , , . (, ) , ויפל: , , , . (; ) , - על-צואריו: , - , , , , , . (, ) (, ), ויבך: , , , . (; ) , - על-צואריו: , - , , , , , . ( ), עוד: , , .

 

46:30

ויאמר ישראל אל-יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את-פניך כי עודך חי

: " , , , , ".

x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , ישראל: , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . , h אמותה: , , , , . , h הפעם: , , , . (, ), אחרי: , , , . (; ; ) , ראותי: , , , , . () (, ) , - את-פניך: , - , , , . (; ; , ), כי: , . ( ) , עודך: , , , . , חי: , .

 

46:31

ויאמר יוסף אל-אחיו ואל-בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית-אבי אשר בארץ-כנען באו אלי

: " , , , , .

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , יוסף: , , , . , - אל-אחיו: , - , , , . (, ) , - ואל-בית: , , - , , . , אביו: , , , . (, ), h אעלה: , , , . (, ) (), h ואגידה: , , , , , . , h לפרעה: , , , , . (, ) , h ואמרה: , , , , . , אליו: , , , . , אחי: , , . (, ) , - ובית-אבי: , , , - , , . (), אשר: , , . (, ) , - בארץ-כנען: , , , - , , , . (; , - ) , באו: , , . , אלי: , , .

 

46:32

והאנשים רעי צאן כי-אנשי מקנה חיו וצאנם ובקרם וכל-אשר להם הביאו

- X , ; , X, .

x x x x.

(, ) , h והאנשים: , , , , , , . , רעי: , , . (, ), צאן: , , . (; ; , ) , - כי-אנשי: , - , , , . , h מקנה: , , , . , חיו: , , . (, ) (, ), וצאנם: , , , , . (, ) , ובקרם: , , , , . (, ) (; , ), (), - וכל-אשר: , , - , , . , h להם: , , . () , h הביאו: , , , , .

 

46:33

והיה כי-יקרא לכם פרעה ואמר מה-מעשיכם

: ?

x x x.

(, ) (), hh והיה: , , , . ( , ; ; ) (, ), -໠ כי-יקרא: , - , , , . , לכם: , , . , h פרעה: , , , . (, ) , ואמר: , , , . () (; ; , ; , ; ) , h- מה-מעשיכם: , - , , , , , .

 

46:34

ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד-עתה גם-אנחנו גם-אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי-תועבת מצרים כל-רעה צאן

: ; , . , X ".

x x x .

(, ) , ואמרתם: , , , , , . , אנשי: , , , . , h מקנה: , , , . , h היו: , , . , עבדיך: , , , , . , מנעורינו: , , , , , , , . (, ) (), -h ועד-עתה: , , - , , . , , - - גם-אנחנו גם-אבתינו: , - , , , , ; , - , , , , , . (, , ; -), בעבור: , , , , . (; , ) , תשבו: , , , . (, ), בארץ: , , , . , גשן: , , . (; ; , ) (), - כי-תועבת: , - , , , , . , מצרים: , , , , . (; , ), , - כל-רעה: , - , , . (, ), צאן: , , .

 

47:1

ויבא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל-אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גשן

, , : " , X, . ".

x x .

(, ) (; , - ), ויבא: , , , . , יוסף: , , , . (, ) , ויגד: , , , . , h לפרעה: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , אבי: , , . (, ) , ואחי: , , , . (, ) (, ), וצאנם: , , , , . (, ) , ובקרם: , , , , . (, ) (; , ), (), - וכל-אשר: , , - , , . , h להם: , , . (; , - ) , באו: , , . (, ), מארץ: , , , . , כנען: , , , . (, ) , h והנם: , , , . (, ), בארץ: , , , . , גשן: , , .

 

47:2

ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ויצגם לפני פרעה

X X, , .

x x x .

(, ) , h ומקצה: , , , , . , אחיו: , , , . (; ), לקח: , , . , h חמשה: , , , . , אנשים: , , , , . (, ) (; ; , ), ויצגם: , , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h פרעה: , , , .

 

47:3

ויאמר פרעה אל-אחיו מה-מעשיכם ויאמרו אל-פרעה רעה צאן עבדיך גם---אנחנו גם--אבותינו

: " ?" : "X ; , ".

x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . , - אל-אחיו: , - , , , . () (; ; , ; , ; ) , h- מה-מעשיכם: , - , , , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . , -h אל-פרעה: , - , , , . , רעה: , , . (, ), צאן: , , . , עבדיך: , , , , . , , --- -- גם---אנחנו גם--אבותינו: , --- , , , , ; , -- , , , , , , .

 

47:4

ויאמרו אל--פרעה לגור בארץ באנו כי-אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי--כבר הרעב בארץ כנען ועתה ישבו-נא עבדיך בארץ גשן

: " , X, . , , ".

x x x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , --h אל--פרעה: , -- , , , . (), לגור: , , , . (, ), בארץ: , , , . (; , - ) , באנו: , , , . (; ; , ) (; ; ), - כי-אין: , - , , . (), h מרעה: , , , . (, ), לצאן: , , , . (), אשר: , , . , לעבדיך: , , , , , . (; ; , ) ( - ), -- כי--כבד: , -- , , . , h הרעב: , , , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , . (, ) (), h ועתה: , , , . (; ) (), - ישבו-נא: , , , - , . , עבדיך: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , גשן: , , .

 

47:5

ויאמר פרעה אל-יוסף לאמר אביך ואחיך באו אליך

, : " .

x xx x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . , לאמר: , , , . , אביך: , , , . (, ) , ואחיך: , , , , . (; , - ), באו: , , . , אליך: , , , .

 

47:6

ארץ מצרים לפניך הוא במיטב הארץ הושב את-אביך ואת-אחיך ישבו בארץ גשן ואם-ידעת ויש-בם אנשי-חיל ושמתם שרי מקנה על--אשר---לי

, X; . , X , X , ".

x x x x xx x .

(, ), ארץ: , , . , מצרים: , , , , . (; ; ) , לפניך: , , , , . (, ), h הוא: , , . , במיטב: , , , , . (, ), h הארץ: , , , . (), h הושב: , , , . () , - את-אביך: , - , , , . (, ) () , - ואת-אחיך: , , - , , , . (; ), ישבו: , , , . (, ), בארץ: , , , . , גשן: , , . (, ) (, ; ) (, , ), - ואם-ידעת: , , - , , , . (, ) (; , ) , - ויש-בם: , , - , . (; , ), - אנשי-חיל: , , , - , , . (, ) (, ; ), ושמתם: , , , , . (), שרי: , , . , h מקנה: , , , . (; ) () , ----- על--אשר---לי: , -- , , --- , .

 

47:7

ויבא יוסף את--יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את--פרעה

, , . .

x x .

(, ) (), ויבא: , , , . , יוסף: , , , . () , -- את--יעקב: , -- , , , . , אביו: , , , . (, ) (; ; , ) , h ויעמדהו: , , , , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ויברך: , , , , . , יעקב: , , , . () , --h את--פרעה: , -- , , , .

 

47:8

ויאמר פרעה אל-יעקב כמה ימי שני חייך

: " ?"

xx.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . , - אל-יעקב: , - , , , . (, -; ), h כמה: , , . (), ימי: , , . , שני: , , . , חייך: , , , .

 

 

47:9

ויאמר יעקב אל-פרעה ימי שני מגורי שלשום ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את--ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם

: " . X X".

x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , יעקב: , , , . ʠ , -h אל-פרעה: , - , , , . (), ימי: , , . , שני: , , . () , מגורי: , , , , . , שלשים: , , , , . , ומאת: , , , . , h שנה: , , . (; ), מעט: , , . (, ), ורעים: , , , , . (), h היו: , , . (), ימי: , , . , שני: , , . , חיי: , , . (), ולא: , , . (; ), h השיגו: , , , , . () (), -- את--ימי: , -- , , . , שני: , , . , חיי: , , . , אבתי: , , , . (), בימי: , , , . () , h מגוריהם: , , , , , , .

 

47:10

ויברך יעקב את-פרעה ויצא מלפני פריה

, .

x .

(, ) (), ויברך: , , , , . , יעקב: , , , . () , -h את-פרעה: , - , , , . (, ) (; ), ויצא: , , , . (, ), מלפני: , , , , . , h פרעה: , , , .

 

47:11

ויושב יוסף את-אביו ואת-אחיו ויתן להם אחזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשר צוה פרעה

X, , , , .

x x x x .

(, ) (), ויושב: , , , , . , יוסף: , , , . () , - את-אביו: , - , , , . (, ) () , - ואת-אחיו: , , - , , , . (, ) (), ויתן: , , , . , h להם: , , . (, ), h אחזה: , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . , במיטב: , , , , . (, ), h הארץ: , , , . (, ), בארץ: , , , . , רעמסס: , , , , . (), כאשר: , , , . (; ), h צוה: , , . , h פרעה: , , , .

 

47:12

ויכלכל יוסף את-אביו ואת--אחיו ואת כל-בית אביו לחם לפי הטף

X, X .

x x x x.

(, ) ( , ), ויכלכל: , , , , , . , יוסף: , , , . () , - את-אביו: , - , , , . (, ) () , - ואת-אחיו: , , - , , , . (, ) (), ואת: , , . (; , ) , - כל-בית: , - , , . , אביו: , , , . (, ), לחם: , , . (, ), לפי: , , . , h הטף: , , .

 

47:13

ולחם אין בכל-הארץ כי--כבד הרעב מאד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב

X , . .

x x x x x -x x.

(, ) (, ), ולחם: , , , . (, ; ; ), אין: , , . (; , ) (, ), - h בכל-הארץ: , , - , , , . (; ; , ) ( - ), -- כי--כבד: , -- , , . , h הרעב: , , , . (), מאד: , , . (, ) ( ), h ותלה: , , , . (, ), ארץ: , , . , מצרים: , , , , . (, ) (, ), וארץ: , , , . , כנען: , , , . - ( ), מפני: , , , . , h הרעב: , , , .

 

47:14

וילקט יוסף את---כל--הכסף הנמצא בארץ-מצרים ובארץ כנען בשבר אשר-הם שברים ויבא יוסף את-הכסף ביתה פרעה

, , X, , .

x x x x .

(, ) , וילקט: , , , , . , יוסף: , , , . () (; , ) , -----h את---כל--הכסף: , --- , -- , , , . (, ; ), h הנמצא: , , , , . (, ) , - בארץ-מצרים: , , , - , , , , . (, ) (, ), ובארץ: , , , , . , כנען: , , , . , בשבר: , , , . () , -h אשר-הם: , , - , . , שברים: , , , , . , ויבא: , , , . , יוסף: , , , . () , -h את-הכסף: , - , , , . , h ביתה: , , , . , h פרעה: , , , .

 

47:15

ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל--מצרים אל-יוסף לאמר הבה--לנו לחס ולמה נמות נגדך כי אפס כסף

. , : " X; , ?"

x x x x x .

(, ) (, , , ), ויתם: , , , . , h הכסף: , , , . (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (, ), ומארץ: , , , , . , כנען: , , , . (, ) (; , - ), ויבאו: , , , , . (; , ) , -- כל--מצרים: , -- , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . , לאמר: , , , . , hh-- הבה--לנו: , , -- , , . (, ), לחם: , , . (, ) ? ( ? ?), h ולמה: , , , . , נמות: , , , . , נגדך: , , , . (; ; , ), כי: , . , אפס: , , . , כסף: , , .

 

47:16

ויאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם אם-אפס כסף

: " , , ".

x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , יוסף: , , , . , h הבו: , , . , מקניכם: , , , , , . (, ) , h ואתנה: , , , , . , לכם: , , . , במקניכם: , , , , , , . (, ) , - אם-אפס: , - , , . , כסף: , , .

 

47:17

ויביאו את--מקניהם אל-יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמרים וינהלם בלחם בכל---מקנהם בשנה ההוא

; X , ; X X X .

x x x x x x x x x.

(, ) () , ויביאו: , , , , , . () , --h את--מקניהם: , -- , , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . (, ) (), ויתן: , , , . , h להם: , , . , יוסף: , , , . (, ), לחם: , , . , בסוסים: , , , , , . (, ) , h ובמקנה: , , , , , . (, ), h הצאן: , , , . (, ) , h ובמקנה: , , , , , . , h הבקר: , , , . (, ) , ובחמרים: , , , , , , . (, ) (, ) , h וינהלם: , , , , , . (, ), בלחם: , , , . (; , ) , ---h בכל---מקנהם: , , --- , , , , . , h בשנה: , , , . , hh ההוא: , , , .

 

47:18

ותתם השנה ההוא ויבאו אליו בשנה השנית ויאמרו לו לא-נכחד מאדני כי אם-תם הכסף ומקנה הבהמה אל-אדני לא נשאר לפני אדני בלתי אם-גויתנו ואדמתנו

; , : " , , ; , .

x xx xx x .

(, ) (; , , ), ותתם: , , , . , hh השנה: , , , . , hh ההוא: , , , . (, ) (; , - ) , ויבאו: , , , , . , אליו: , , , . , h בשנה: , , , . , h השנית: , , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . ( ; - ), לו: , . (; ) (), - לא-נכחד: , - , , , . (, ; , ; -, ) , מאדני: , , , , . (; ; , ), כי: , . (, ; ) (; , , ), - אם-תם: , - , . , h הכסף: , , , . (, ) , h ומקנה: , , , , . ( ), hhh הבהמה: , , , , . , - אל-אדני: , - , , , . (; ), לא: , . , נשאר: , , , . (; ; ), לפני: , , , . , אדני: , , , . (; ), בלתי: , , , . (, ; ) , - אם-גויתנו: , - , , , , , . (, ) (; , ) , ואדמתנו: , , , , , , .

 

47:19

למה נמות לעיניך גם-אנחנו גם--אדמתנו קנה-אתנו ואת-אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן--זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשם

X X , ? X. , , , , ".

x x x x x x x .

? ( ? ?), h למה: , , . , נמות: , , , . , לעיניך: , , , , , . () , - גם-אנחנו: , - , , , , . ( ) , -- גם--אדמתנו: , -- , , , , , . (; ) , h- קנה-אתנו: , , - , , , . (, ) () (; , ) , - ואת-אדמתנו: , , - , , , , , . (, ), בלחם: , , , . (, ) (), hh ונהיה: , , , , . , אנחנו: , , , , . (, ) , ואדמתנו: , , , , , , . , עבדים: , , , , . , h לפרעה: , , , , . (, ) () , -- ותן--זרע: , , -- , , . (, ) (, ), h ונחיה: , , , , . (, ) (; ), ולא: , , . , נמות: , , , . (, ) (; , ) , hh והאדמה: , , , , , . (; ), לא: , . ( ), תשם: , , .

 

47:20

ויקן יוסף את-כל-אדמת מצרים לפרעה כי--מכרו מצרים איש שדהו כי--חזק עלהם הרעב ותהי הארץ לפרעה

, , X , .

x x x x x x .

(, ) (; ), ויקן: , , , . , יוסף: , , , . () (; , ) (; , ), -- את-כל-אדמת: , - , - , , , . , מצרים: , , , , . , h לפרעה: , , , , . (; ; , ) , -- כי--מכרו: , -- , , , . , איש מצרים: , , , , ; , , . (, ) , h שדהו: , , , . ( , ; ; ) (), -- כי--חזק: , -- , , . , h עלהם: , , , . , h הרעב: , , , . (, ) , h ותהי: , , , . (, ), h הארץ: , , , . , h לפרעה: , , , , .

 

47:21

ואת-העם העביר אתו לערים מקצה גבול--מצרים ועד--קצהו

.

x x x.

(, ) () , -h ואת-העם: , , - , , . (, , ; - ), h העביר: , , , , . , אתו: , , . , לערים: , , , , . (; , ; -, ) (), h מקצה: , , , . (; ) , -- גבול--מצרים: , , , -- , , , , . (, ) () , --h ועד--קצהו: , , -- , , , .

 

47:22

רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו את--חקם אשר נתן להם פרעה על-כן לא מכרו את-אדמתם

, , , . .

xx x x x x x x .

(), רק: , . (; , ), אדמת: , , , . , hh הכהנים: , , , , , . (; ), לא: , . (; ), h קנה: , , . (; ; , ), כי: , . (; ; ; , ), חק: , . , h לכהנים: , , , , , . , מאת: , , . , h פרעה: , , , . (, ) (, ; , ) , ואכלו: , , , , . () (; ; ; , ), -- את--חקם: , -- , , . (), אשר: , , . (), נתן: , , . , h להם: , , . , h פרעה: , , , . , - על-כן: , - , . (; ), לא: , . , מכרו: , , , . () (; , ), - את-אדמתם: , - , , , , .

 

47:23

ויאמר יוסף אל-העם הן קניתי אתכם היום ואת---אדמתכם לפרעה הא--לכם זרע וזעתם את-האדמה

: " ; .

x x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , יוסף: , , , . , -h אל-העם: , - , , . (), h הן: , . (; ) , קניתי: , , , , . , אתכם: , , , . , h היום: , , , . () (; , ) , --- ואת---אדמתכם: , , --- , , , , , . , h לפרעה: , , , , . ( , ), h-- הא--לכם: , -- , , . (; ), זרע: , , . (, ) (), וזרעתם: , , , , , . () (; , ), -hh את-האדמה: , - , , , , .

 

47:24

והיה בתבואת ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידת יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם ולאשר בבתיכם ולאכל לטפכם

, , , X X, ".

x x x xx x x x.

(, ) (), hh והיה: , , , . ( ), בתבואת: , , , , , . (, ) () , ונתתם: , , , , . , חמישית: , , , , , . , h לפרעה: , , , , . (, ) , וארבע: , , , , . (), h hh הידת יהיה: , , , ; , , , . , לכם: , , . (), לזרע: , , , . (, ), hh השדה: , , , . (, ) ( ; , ) , ולאכלכם: , , , , , , . (, ) , (), ולאשר: , , , , . , בבתיכם: , , , , , . (, ) ( ; , ), ולאכל: , , , , . , לטפכם: , , , , .

 

47:25

ויאמרו החיתנו נמצא--חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה

: " ! ".

x x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . (; ) , h החיתנו: , , , , , . , -- נמצא--חן בעיני: , , , -- , ; , , , , . , אדני: , , , . (, ) () , h והיינו: , , , , , . , עבדים: , , , , . , h לפרעה: , , , , .

 

47:26

וישם אתה יוסף לחק עד--היום הזה על-אדמת מצרים לפרעה לחמש רק אדמת הכהנים לבדם לא היתה לפרעה

: . .

-x x x x x .

(, ) (; ; , ), וישם: , , , . Ÿ (. ) (; ), h אתה: , , . , יוסף: , , , . (; ; ; , ), לחק: , , . , --h עד--היום: , -- , , , . (; , ), hh הזה: , , . () (; , ), - על-אדמת: , - , , , . , מצרים: , , , , . , h לפרעה: , , , , . , לחמש: , , , . (), רק: , . (; , ), אדמת: , , , . , hh הכהנים: , , , , , . ( ), לבדם: , , , . (; ), לא: , . (), hh היתה: , , , . , h לפרעה: , , , , .

 

47:27

וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד

, , , ,

x -x .

(, ) (; , ), וישב: , , , . , ישראל: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , גשן: , , . (, ) (, ) , ויאחזו: , , , , , . ( ), h בה: , . (, ) ( ) , ויפרו: , , , , . (, ) , וירבו: , , , , . (), מאד: , , .