41:1

ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על-היאר

: X , .
x x x.

, h ויהי: , , , . (), מקץ: , , . , שנתים ימים: , , , , ; , , , . (, ) , h ופרעה: , , , , . (, ), חלם: , , . , hh והנה: , , , . (; ; ), עמד: , , . () (), -h על-היאר: , , , , .

 

41:2

והנה מן-היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו

X , X XX, .
x x.

, hh והנה: , , , . (, ; -, ) (), -h מן-היאר: , , , , . (), עלת: , , . , שבע: , , . , פרות: , , , . (; ; , ), יפות: , , , . (, ), h מראה: , , , . (, ) (), ובריאת: , , , , , . (; , ), בשר: , , . (, ) , h ותרעינה: , , , , , , . , באחו: , , , .

 

41:3

והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן--חיאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על-שפת היאר

 

X X , X X, X .
x xx x x x.

, hh והנה: , , , . , שבע: , , . , פרות: , , , . (, ), אחרות: , , , , . (), עלות: , , , . ( ), h אחריהן: , , , , , . (, ; -, ) (), --h מן--היאר: , -- , , , . (, ), רעות: , , , . (, ), h מראה: , , , . (, ) (), ודקות: , , , , . (; , ), בשר: , , . (, ) (; ; ), h ותעמדנה: , , , , , , . (, ), אצל: , , . , h הפרות: , , , , . (), - על-שפת: , , , . (), h היאר: , , , .

 

41:4

ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה

X XX. .
x .

(, ) ( ), h ותאכלנה: , , , , , , . , h הפרות: , , , , . (, ), רעות: , , , . (, ), hh המראה: , , , , . (, ) (), ודקת: , , , . (; , ), h הבשר: , , , . (), את: , . , שבע: , , . , h הפרות: , , , , . (; ; , ), יפת: , , . (, ), hh המראה: , , , , . (, ) (), h והבריאת: , , , , , , . (, ) , וייקץ: , , , , . , h פרעה: , , , .

 

41:5

ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטבות

, : , X X, X .
x x .

(, ) , ויישן: , , , , . (, ) (, ), ויחלם: , , , , . ( ), שנית: , , , . , hh והנה: , , , . , שבע: , , . , שבלים: , , , , . (), עלות: , , , . , h בקנה: , , , . , אחד: , , . (), בריאות: , , , , , . (, ) (, ), וטבות: , , , , .

 

41:6

והנה שבע שבלים דקות ושדופת קדים צמחות אחריהן

X X .
x xx.

, hh והנה: , , , . , שבע: , , . , שבלים: , , , , . (), דקות: , , , . (, ) (; , ; ), ושדופת: , , , , , . , קדים: , , , . , צמחות: , , , , . ( ), h אחריהן: , , , , , .

 

41:7

ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה והנה חלום

X X. , - .
x.

(, ) , h ותבלענה: , , , , , , . , h השבלים: , , , , , . (), h הדקות: , , , , . (), את: , . , שבע: , , . , h השבלים: , , , , , . (), h הבריאות: , , , , , , . (, ) (), h והמלאות: , , , , , , . (, ) , וייקץ: , , , , . , h פרעה: , , , . , hh והנה: , , , . (, ), חלום: , , , .

 

41:8

ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את-כל-חרטמי מצרים ואת-כל-חכמיה ויספר פרעה להם את--חלמו ואין--פותר אותם לפרעה

 

: , X X X. . .
x x x x xx x .

, h ויהי: , , , . , בבקר: , , , . (, ) (, ), ותפעם: , , , , . (; ) , רוחו: , , , . (, ) (, ; ), וישלח: , , , , . (, ) (, ), ויקרא: , , , , . () (; ; ) , -- את-כל-חרטמי מצרים: , , , , , , ; , , , , . (, ) () (; ; ) (), --h ואת-כל-חכמיה: , , , , , , , . (, ) , ויספר: , , , , . , h פרעה: , , , . , h להם: , , . () (, ), -- את--חלמו: , -- , , , . (, ) (; ; ) (, ), -- ואין--פותר: , , , -- , , , . (; ), אותם: , , , . , h לפרעה: , , , , .

 

41:9

וידבר שר המשקים את--פרעה לאמר את-חטאי אני מזכיר היום

, : "X .
x x.

(, ) (), וידבר: , , , , . (), שר: , . (), h המשקים: , , , , , . () , --h את--פרעה: , -- , , , . , לאמר: , , , . () , - את-חטאי: , , , , . ߻, אני: , , . , מזכיר: , , , , . , h היום: , , , .

 

41:10

פרעה קצף על-עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים אתי ואת שר האפים

X .
x x.

, h פרעה: , , , . (), קצף: , , . , - על-עבדיו: , , , , , . (, ) (), ויתן: , , , . , אתי: , , . (; ; , ), במשמר: , , , , . , בית: , , . (), שר: , . ( - ), h הטבחים: , , , , , . , אתי: , , . (, ) (), ואת: , , . (), שר: , . , h האפים: , , , , .

 

41:11

ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו

, , .
x x x x x x.

(, ) (, ), h ונחלמה: , , , , , . (; ), חלום: , , , . , h בלילה: , , , , . , אחד: , , . ߻, אני: , , . (, ) (, ), h והוא: , , , . (), איש: , , . (; , ) ( - ), כפתרון: , , , , , . (, ), חלמו: , , , . (, ) , חלמנו: , , , , .

 

41:12

ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר-לו ויפתר-לנו את--חלמתינו איש כחלמו פתר

, . , : .
x x x .

, ושם: , , . , אתנו: , , , . (), נער: , , . , עברי: , , , . , עבד: , , . (), לשר: , , . ( - ), h הטבחים: , , , , , . (, ) ( ; - ), - ונספר-לו: , , , , , . (, ) () , - ויפתר-לנו: , , , , , , . () (, ), -- את--חלמתינו: , -- , , , , , , . (), איש: , , . (; , , ) (, ) , כחלמו: , , , , . (), פתר: , , .

 

41:13

ויחי כאשר פתר-לנו כן היה אתי השיב על-כני ואתו תלה

, , : , - ".
x x x .

, h ויהי: , , , . () , , - כאשר פתר-לנו כן: , , , ; , , , , ; , . (), hh היה: , , . , אתי: , , . (), h השיב: , , , . () , - על-כני: , , , . (, ) , ואתו: , , , . (, ; ; -, -; () , ), h תלה: , , .

 

41:14

וישלח פרעה ויקרא את-יוסף ויריצהו מן-הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל-פרעה

, . , .

x x x x x .

(, ) (, ; ), וישלח: , , , , . , h פרעה: , , , . (, ) (, ; ), ויקרא: , , , , . () , - את-יוסף: , - , , , . (, ) (, ) , h ויריצהו: , , , , , , . (, ; -, ) (; ), -h מן-הבור: , , , , . (, ) , ויגלח: , , , , . (, ) (), ויחלך: , , , , . , שמלתיו: , , , , , . (, ) (; , - ), ויבא: , , , . , -h אל-פרעה: , - , , , .

 

41:15

ויאמר פרעה אל-יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו

: " , . , , X ".
x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . (; ), חלום: , , , . (, ) , חלמתי: , , , , . (, ) (), ופתר: , , , . (), אין: , , . , אתו: , , . (, ) , ואני: , , , . (; ), שמעתי: , , , , . ( , ), עליך: , , , . , לאמר: , , , . (), תשמע: , , , . (; ), חלום: , , , . (), לפתר: , , , . , אתו: , , .

 

41:16

ויען יוסף את-פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את-שלום פרעה

, : " , - ".
.

(, ) , ויען: , , , . , יוסף: , , , . () , -h את-פרעה: , - , , , . , לאמר: , , , . (, ), בלעדי: , , , , . , h אלהים: , , , , . , h יענה: , , , . () (), - את-שלום: , - , , , . , h פרעה: , , , .

 

(, ) , . , יען: , , . : ן ע י. . ןעי, יען.

. , . , את ( , ) . , -h. , , , . , , . . , , . : -h. את: , . א ת . h פרעה: , , , . פ, ר ע ה. , . פ. , , , , h. h . h פרעה. פ , . , ר, ע ה. ר . , , , פ. פ , עה. , , עה. - . , : . פ, , ר. ? . ? , , . , , , . , , . , . . . . . , , , , . ר, . פרעה , , עה, , . , . , עה: , . ? יוסף: , , , . ף , . , , ס יו. -h. ? את, . א ת. את - : . את. : א ת. , עה. ? את. : א ת. , , , עה.

. , לאמר: , , , . . פרעה עה? מ. , ? ל, אמ ר. מ. , , . , ? , . , ? מ, ר, . לאמר. , בלעדי: , , , , . בלעדי. בל ע ד י. לאמר . בל, , , , עד, י. בל, : ב ל . , , , , , , , . , , , , בל, עד, י. h אלהים: , , , , . בלעדי אלהים, יענה: , , , . אלהים י ענה. . --. אלהים י ענה - h. את: , , , . את שלום: , , , . () , - h. . אלהים, ענה, , שלום את, . : , : , - . . שלום. ש , . . , , , . ש . , , ש . ל, ו ם. , , , , שלום את.

 

41:17

וידבר פרעה אל--יוסף בחלמי הנני עמד על-שפת היאר

: " , .
x x.

(, ) (), וידבר: , , , , . , h פרעה: , , , . , -- אל--יוסף: , -- , , , . (, ) , בחלמי: , , , , . , h הנני: , , , . (; ; ), עמד: , , . () ( ), - על-שפת: , , , . (), h היאר: , , , .

 

41:18

והנה מן-היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו

, X XX, .
x x.

, hh והנה: , , , . (, ; -, ) (), -h מן-היאר: , , , , . (), עלת: , , . , שבע: , , . , פרות: , , , . (), בריאות: , , , , , . (; , ), בשר: , , . (, ) (; ; , ), ויפת: , , , . ( ), תאר: , , . , h ותרעינה: , , , , , , . , באחו: , , , .

 

41:19

והנה שבע-פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא-ראיתי כהנה בכל-ארץ מצרים לרע

X X , XX, X X, - X .
x xx x x .

, hh והנה: , , , . , - שבע-פרות: , , - , , , . (, ), אחרות: , , , , . (), עלות: , , , . ( ), h אחריהן: , , , , , . (; , , ), דלות: , , , . (, ) (, ), ורעות: , , , , . ( ), תאר: , , . , מאד: , , . (, ) , ורקות: , , , , . (; , ), בשר: , , . ( ) , - לא-ראיתי: , , , , , . , hh כהנה: , , , . (, ) (, ), - בכל-ארץ: , , , , . , מצרים: , , , , . (, ), לרע: , , .

 

41:20

ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת

X X.
x x .

(, ) ( ), h ותאכלנה: , , , , , , . , h הפרות: , , , , . , h הרקות: , , , , . (, ) (, ), h והרעות: , , , , , . (), את: , . , שבע: , , . , h הפרות: , , , , . (), h הראשנות: , , , , , , . (), h הבריאת: , , , , , .

 

41:21

ותבאנה אל--קרבנה ולא נודע כי---באו אל--קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה ואיקץ

X , , X, X , , .
x x .

(, ) (; , - ) , h ותבאנה: , , , , , . (; ) , --h אל--קרבנה: , -- , , , , . (, ) , ולא: , , . (), נודע: , , , . ( , ; , ) (; , - ), --- כי---באו: , --- , , . (; ) , --h אל--קרבנה: , -- , , , , . (, ) (, ; , ; , ) , h ומראיהן: , , , , , , . (, ), רע: , . - , כאשר: , , , . (, ), h בתחלה: , , , , . (, ) , ואיקץ: , , , , .

 

41:22

וארא בחלמי והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד מלאת וטבות

: , XX X, X .
x x .

, וארא: , , , . (, ) , בחלמי: , , , , . , hh והנה: , , , . , שבע: , , . , שבלים: , , , , . (), עלת: , , . , h בקנה: , , , . , אחד: , , . (), מלאת: , , , . (, ) (, ), וטבות: , , , , .

 

41:23

והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים צמחות אחריהם

XX, X X .
x xx.

, hh והנה: , , , . , שבע: , , . , שבלים: , , , , . , צנמות: , , , , . (), דקות: , , , . (; , ; ), שדפות: , , , , . , קדים: , , , . , צמחות: , , , , . ( ), h אחריהם: , , , , , .

 

41:24

ותבלען השבלים הדקת את שבע השבלים הטבות ואמר אל-החרטמים ואין מגיד לי

X. X, ".
x x x .

(, ) , ותבלען: , , , , , . , h השבלים: , , , , , . (), h הדקת: , , , . (), את: , . , שבע: , , . , h השבלים: , , , , , . (, ), h הטבות: , , , , . (, ) (; ), ואמר: , , , . , -h אל-החרטמים: , , , , , , , . (, ) (; ; ), ואין: , , , . (), מגיד: , , , . , לי: , .

 

41:25

ויאמר יוסף אל-פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלהים עשה הגיד לפרעה

: " - : , , .
x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , יוסף: , , , . , -h אל-פרעה: , - , , , . (; ), חלום: , , , . , h פרעה: , , , . (), אחד: , , . (, ), h הוא: , , . (), את: , . (), אשר: , , . , hh האלהים: , , , , , . (; ; ; ), h עשה: , , . (), h הגיד: , , , . , h לפרעה: , , , , .

 

41:26

שבע פרת הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה חלום אחד הוא

XX - , XX - . .
x x x x.

, שבע: , , . , פרות: , , . (), h הטהת: , , , . , שבע: , , . , שנים: , , , . , hh הנה: , , . (, ) , ושבע: , , , . , h השבלים: , , , , , . (), h הטבת: , , , . , שבע: , , . , שנים: , , , . , hh הנה: , , . (; ), חלום: , , , . (), אחד: , , . (, ), h הוא: , , .

 

41:27

ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים יהיו שבע שני רעב

X X, X , - , X X - X.
xx x .

(, ) , ושבע: , , , . , h הפרות: , , , , . , h הרקות: , , , , . (, ) (, ), h והרעת: , , , , . (), h העלת: , , , . ( ), h אחריהן: , , , , , . , שבע: , , . , שנים: , , , . , hh הנה: , , . (, ) , ושבע: , , , . , h השבלים: , , , , , . , h הרקות: , , , , . (; , ; ), שדפות: , , , , . , h הקדים: , , , , . ( ), h יהיו: , , , . , שבע: , , . , שני: , , . , רעב: , , .

 

 

41:28

הוא הדבר אשר דברתי אל-פרעה אשר האלהים עשה הראה את-פרעה

: , .
x x .

(, ), h הוא: , , . (; , ; ; ; , -), h הדבר: , , , . (), אשר: , , . (), דברתי: , , , , . , -h אל-פרעה: , - , , , . (), אשר: , , . , hh האלהים: , , , , , . (; ; ; ), h עשה: , , . (; , ), hh הראה: , , , . () , -h את-פרעה: , - , , , .

 

41:29

הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל-ארץ מצרים

.
x .

, hh הנה: , , . , שבע: , , . , שנים: , , , . (; , - ), באות: , , , . ( ), שבע: , , . (), גדול: , , , . (, ) (, ), - בכל-ארץ: , , , , . , מצרים: , , , , .

 

41:30

וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל-השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את--הארץ

X . , .
xx x x x.

(, ) (; , ; ; ; , ), וקמו: , , , . , שבע: , , . , שני: , , . , רעב: , , . ( ), h אחריהן: , , , , , . (, ) ( ), ונשכח: , , , , . (, ; ) ( ), -h כל-השכח: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) ( ), h וכלה: , , , . , h הרעב: , , , . () (, ), --h את--הארץ: , , , , .

 

41:31

ולא--יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי-כן כי-כבד הוא מאד

, - - , , .
xx x x x x .

(, ) () ( ), -- ולא--יודע: , , -- , , , . ( ), h השבע: , , , . (, ), בארץ: , , , . (-) (), מפני: , , , . , h הרעב: , , , . (, ), hh ההוא: , , , . (, ), - אחרי-כן: , , , - , . (, ; , ) ( - ), - כי-כבד: , , , . (, ), h הוא: , , . (), מאד: , , .

 

41:32

ועל השנות החלום אל-פרעה פעמים כי-נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו

, , .
x x x x .

(, ) -, -, ועל: , , . (, ), h השנות: , , , , . (; ), h החלום: , , , , . , -h אל-פרעה: , - , , , . , פעמים: , , , , . (, ; , ) , - כי-נכון: , , , , . (; , ; ; ; , -), h הדבר: , , , . ( ), מעם: , , . , hh האלהים: , , , , , . (), וממהר: , , , , . , hh האלהים: , , , , , . (; ; ) , לעשתו: , , , , .

 

. . , , , , . . , . ? , : , . : , . : , : . , , . , . .

 

41:33

ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על-ארץ מצרים

.
xx x .

(, ) ( ), h ועתה: , , , . (; ; ), ירא: , , . , h פרעה: , , , . (), איש: , , . (; ); נבון: , , , . (, ) , וחכם: , , , . (, ) (), h וישיתהו: , , , , , , . () (, ), - על-ארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

41:34

יעשה פרעה ויפקד פקדים על--הארץ וחמש את--ארץ מצרים בשבע שני השבע

- , .
x.

(; ; ), h יעשה: , , , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ויפקד: , , , , . (), פקדים: , , , , . () (, ), -h על--הארץ: , , , , . (, ) , וחמש: , , , . () (, ), -- את--ארץ: , , , . , מצרים: , , , , . , בשבע: , , , . , שני: , , . ( ), h השכח: , , , .

 

41:35

ויקבצו את-כל-אכל השנים הטבות הבאת האלה ויצברו-בר תחת יד--פרעה אכל בערים ושמרו

X XX , - X; X.
x x x .

(, ) (), ויקבצו: , , , , , . () (, ; ) (), -- את-כל-אכל: , - , , , . , h השנים: , , , , . (), h הטבות: , , , , . , h הבאת: , , , . , hh האלה: , , , . (, ) () ( ), - ויצברו-בר: , , , , , , . (, ), תחת: , , . , -h יד--פרעה: , -- , , , . (), אכל: , , . , בערים: , , , , . (, ) (, ; ), ושמרו: , , , , .

 

41:36

והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים ולא--תכרת הארץ ברעב

, , ".
x x x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . (), h האכל: , , , . (), לפקדון: , , , , , . (, ), לארץ: , , , . , לשבע: , , , . , שני: , , . , h הרעב: , , , . (), אשר: , , . , h תהיין: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (; ) (, , ), -- ולא--תכרת: , , -- , , , . (, ), h הארץ: , , , . , ברעב: , , , .

 

41:37

וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל-עבדיו

.
.

, וייטב: , , , , . (; , -; , ; , ), h הדבר: , , , . , בעיני: , , , , . , h פרעה: , , , . (, ) , ובעיני: , , , , , . ( , ; ) , -⻠ כל-עבדיו: , , , , , .

 

41:38

ויאמר פרעה אל-עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו

: " , , X ?"
x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . , - אל-עבדיו: , , , , , . , h הנמצא: , , , , . , h כזה: , , . (), איש: , , . ( ), אשר: , , . (; ; ), רוח: , , . , h אלהים: , , , , . , בו: , .

 

41:39

ויאמר פרעה אל-יוסך אחרי הודיע אלהים אותך את-כל-זאת אין-נבון וחכם כמוך

: " , , .
x x x xx x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . (, ), אחרי: , , , . (, ), h הודיע: , , , , . , h אלהים: , , , , . , אותך: , , , . () (, ; ) , -- את-כל-זאת: , - , , , . (; ; ) (; ), - אין-נבון: , , , , , . (, ) (), וחכם: , , , . ( ), כמוך: , , , .

 

41:40

אתה תהיה על-ביתי ועל--פיך ישק כל-עמי רק הכסא אגדל ממך

, ; ".
x x .

, h אתה: , , . (), hh תהיה: , , , . () , - על-ביתי: , , , , . (, ) () , -- ועל--פיך: , , -- , , . , ישק: , , . (, ; ) , - כל-עמי: , , , . (), רק: , . (), h הכסא: , , , . (; ), אגדל: , , , . ( , ), ממך: , , .

 

41:41

ויאמר פרעה אל--יוסך ראה נתתי אתך על כל--ארץ מצרים

: ", !"
x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . , -- אל--יוסף: , -- , , , . , h ראה: , , . () , נתתי: , , , . , אתך: , , . (), על: , . (, ; ) (, ), -- כל--ארץ: , -- , , . , מצרים: , , , , .

 

41:42

ויסר פרעה את-טבעתו מעל ידו ויתן אתה על-יד יוסף וילבש אתו בגדי--שש וישם רבד הזהב על--צוארו

, . , .
-x x .

(, ) (; ; ), ויסר: , , , . , h פרעה: , , , . () () , - את-טבעתו: , , , , , . (; ; ), מעל: , , . , ידו: , , . (, ) (), ויתן: , , , . , h אתה: , , . () , - על-יד: , , . , יוסף: , , , . ( ; , ), וילבש: , , , , . , אתו: , , . ( ), -- בגדי--שש: , , , -- , . (, ) (; , ; ), וישם: , , , . , רבד: , , . , hh הזהב: , , , . () , -- על--צוארו: , -- , , , , .

 

41:43

וירכב אתו במרכבת המשנה אשר-לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל-ארץ מצרים

, , : "X!" .
x .

, וירכב: , , , , . , אתו: , , . , במרכבת: , , , , , . (, ; , ), hh המשנה: , , , , . () ( ; - ), - אשר-לו: , , , . (, ) (, ; ), ויקראו: , , , , , . ( ), לפניו: , , , , . , אברך: , , , . (, ) (), ונתון: , , , , . , אתו: , , . (), על: , . (, ; ) (, ), - כל-ארץ: , - , , . , מצרים: , , , , .

41:44

ויאמר פרעה אל-יוסך אני פרעה ובלעדיך לא-ירים איש את-ידו ואת-רגלו בכל-ארץ מצרים

: " , , ".
x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . ߻, אני: , , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ובלעדיך: , , , , , , . (; ) (; ), - לא-ירים: , , , , . (), איש: , , . () , - את-ידו: , , , . (, ) (, ; ) , - ואת-רגלו: , , - , , , . ( ; , ) (, ), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , .

 

41:45

ויקרא פרעה שם--יוסף צפנת פענח ויתן-לו את-אסנת בת-פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על--ארץ מצרים

X, , , . .
x .

(, ) ( ; ; ), ויקרא: , , , , . , h פרעה: , , , . , -- שם--יוסף: , -- , , , . , צפנת פענח: , , , ; , , , . (, ) () ( ; - ), - ויתן-לו: , , , - , . () , - את-אסנת: , , , , . , - בת-פוטי פרע: , , , , ; , , . , h כהן: , , . , אן: , . , h לאשה: , , , . (, ) (; ), ויצא: , , , . , יוסף: , , , . () (, ), -- על--ארץ: , -- , , . , מצרים: , , , , .

 

, , .

: ויקרא: , , , , . יקרא, ( ; ; ). ו , י ק ר א. , . h פרעה: , , , . , , ר , , , , ע , , ה. h, , . , , . h. : א ר ק י. , h ר , , ע ה. , שם: , . h , , ר (ר יקרא) א, ק . ר h, , , , , שם. ם? ם , יוסף: , , , . , ם. h. h , . . h --. h . h . ? . h . h ? , יוסף. h ם. ? . , . . h ם , ש. ם? , ? , , , . , ו , , ס ף. , , צפנת: צ , , נ , ת.

ם , h ף. , ם - , - ו, , , ס , , , , ף. , ? . . h , . , , . . , ם. , ש ם. ? ם . י , ו , , , ס ף . , , . . ף, ס , ו , י. ף , - ו .

, , צפנת: צ , , נ , ת. - , צפנת. , , פענח: , , , . , . h ף, , , , : צפנת. ? , . , . ת , נ , , , , צ , . . , , , , , , h, . פענח. , , , , פ, . , , . . , פ, , , ע, , נ , ח . , . , , .

, - ויתן-לו: , , , - , . . ח . , ? ויתן-לו , . ו ? ו , h ת . , , , , . ת , ן, ל , ו . , לו: , . ? , . , , , ל, ו .

, י , ת , ן. , . , . . , , , .

- את-אסנת: , , , , . , ? את. . ת ן , ו , את, אסנת. א ת, א , ס, נת.

, - . בת: , , פוטי: , , , , פרע: , , . . , פ, ו ט, י , , ר ע, , .

פ, ו ט, י. , ר ע. : ב , ת. ב, ת, פ, ט , , ר ע.

- - - h. , h. h כהן: , , . h, h . ? . , h . כ ה , , , צירה: , , , . . ן. h , . , . אן: , . כהן אן. אן. h . h .

. , , h, , . . , .

 

41:46

ויסף בן--שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך-מצדים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל-ארץ מצרים

, , . .
x x .

(, ) , ויוסף: , , , , . , -- בן--שלשים: , -- , , , , . , h שנה: , , . (; ; ) , בעמדו: , , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h פרעה: , , , . , - מלך-מצרים: , , - , , , , . (, ) (; ), ויצא: , , , . , יוסף: , , , . (, ), מלפני: , , , , . , h פרעה: , , , . (, ) (; ; ), ויעבר: , , , , . (; , ) (, ), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , .

 

41:47

ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים

.
x .

(, ) (; ; ), ותעש: , , , . (, ), h הארץ: , , , . , בשבע: , , , . , שני: , , . , h השבע: , , , . ( ), לקמצים: , , , , , .

 

41:48

ויקבץ את-כל-אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן-אכל בערים אכל שדה---העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה

 

, ; X; X .
x x x x x x-x.

(, ) (), ויקבץ: , , , , . () (; ; ) (), -- את-כל-אכל: , , , , . , שבע: , , . , שנים: , , , . (), אשר: , , . (), h היו: , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) () (), - ויתן-אכל: , , , , , . , בערים: , , , , . (), אכל: , , . (, ) , h---h שדה---העיר: , , --- , , , . (), אשר: , , . () , h סביבתיה: , , , , , , . (), נתן: , , . , h בתוכה: , , , , .

 

41:49

ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי-חדל לספר כי-אין מספר

- , , .
x x x x .

(, ) (), ויצבר: , , , , . , יוסף: , , , . Ǹ (), בר: , . (; , , ) , כחול: , , , . , h הים: , , . () (), hh הרבה מאד: , , , ; , , . , עד: , . (, ; , ) (; ; , ), - כי-חדל: , , , . (), לספר: , , , . (, ; , ) (; ; ), - כי-אין: , , , . - ( ; , ; , , ) (), מספר: , , , .

 

41:50

וליוסך ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה-לו אסנת בת-פוטי פרע כהן און

, X , , .

x .

(, ) , וליוסף: , , , , , . (), ילד: , , . , שני: , , . (), בנים: , , , . (, ), בטרם: , , , . (; , - ), תבוא: , , , . , שנת: , , . , h הרעב: , , , . (), אשר: , , . () ( ; - ), h- ילדה-לו: , , , , . , אסנת: , , , . , - ໠ בת-פוטי פרע: , , , , ; , , . , h כהן: , , . , און: , , .

 

41:51

ויקרא יוסך את-שם הבכור מנשה כי--נשני אלהים את-כל-עמלי ואת כל-בית אבי

, : " ".
xx .

(, ) ( ; ; ), ויקרא: , , , , . , יוסף: , , , . () , - את-שם: , , . (), h הבכור: , , , , . , h מנשה: , , , . (, ; , ) (, ), -- כי--נשני: , -- , , , . , h אלהים: , , , , . () (; ; ) (; , ; ) , -- את-כל-אמלי: , , , , , . (, ) (), ואת: , , . (; ; ) , - כל-בית: , , , . (, ) , אבי: , , .

 

41:52

ואת שם השני קרא אפרים כי-הפרני אלהים בארץ עניי

, : " ".
.

(, ) (), ואת: , , . , שם: , . , h השני: , , , . ( ; ; ), קרא: , , . , אפרים: , , , , . (, ; , ) , -h כי-הפרני: , , , , , . , h אלהים: , , , , . (, ), בארץ: , , , . ( ; , ) , עניי: , , , .

 

: , .

אֶפְרָיִם מְנַשֶּׁה , . , , . . : ה שֶּׁ מְנַ. . , ם. . . י ם ר, , פ א. י ם . . ם. . ש , . , . , , . . , .

 

41:53

ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים

X , .
x x x .

(, ) (; ), h ותכלינה: , , , , , , . , שבע: , , . , שני: , , . ( ), h השבע: , , , . (), אשר: , , . (), hh היה: , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

41:54

ותחלינה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל-הארצות ובכל-ארץ מצרים היה לחם

, . X X, X.
x x x x x x x x.

(, ) , h ותחלינה: , , , , , , . , שבע: , , . , שני: , , . , h הרעב: , , , . (; , - ), לבוא: , , , . (), כאשר: , , , . (; ), אמר: , , . , יוסף: , , , . (, ) , h ויהי: , , , . , רעב: , , . (; , ) (, ), -h בכל-הארצות: , , - , , , , , . (, ) (; , ) (, ), - ובכל-ארץ: , , , - , , . , מצרים: , , , , . , hh היה: , , . (, ), לחם: , , .

 

41:55

ותרעב כל-ארץ מצרים ויצעק העם אל-פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל-מצרים לכו אל-יוסף אשר--יאמר לכם תעשו

, : "X!" : " , , ".
x x x x x .

(, ) , ותרעב: , , , , . (; , ) (, ), - כל-ארץ: , - , , . , מצרים: , , , , . (, ) (), ויצעק: , , , , . , h העם: , , . , -h אל-פרעה: , - , , , . (, ), ללחם: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . (; , ) , - לכל-מצרים: , , - , , , , . , לכו: , , . , - אל-יוסף: , - , , , . () (; ), -- אשר--יאמר: , , -- , , , . , לכם: , , . (; ; ), תעשו: , , , .

 

41:56

והרעב היה על כל-פני הארץ ויפתח יוסף את-כל-אשר בהם וישבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים

, x, X , . .
x x x x x x .

(, ) , h והרעב: , , , , . , hh היה: , , . (), על: , . (; , ) (, ), - כל-פני: , , , . (, ), h הארץ: , , , . (, ) (; ; ), ויפתח: , , , , . , יוסף: , , , . () (; ; ) (), --𻠠 את-כל-אשר: , , , , . ( ), h בהם: , , . (, ) , וישבר: , , , , . , למצרים: , , , , , . (, ) (), ויחזק: , , , , . , h הרעב: , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

41:57

וכל-הארץ באו מצרימה לשבר אל-יוסף כי-חזק הרעב בכל-הארץ

X X , .
x x x x .

(, ) (; , ) (, ), -h וכל-הארץ: , , - , , , . (; , - ), באו: , , . , h מצרימה: , , , , , . , לשבר: , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . (, ; , ) (), - כי-חזק: , , , . , h הרעב: , , , . (; , ) (, ), -h בכל-הארץ: , , - , , , .

 

42:1

וירא יעקב כי יש-שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו

, x , : " ?"
.

(, ) (; ; ), וירא: , , , . , יעקב: , , , . ( , ; , ), כי: , . (; , ) (, ), - יש-שבר: , , , . , במצרים: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . יעקב: , , , . , לבניו: , , , , . ( , ), h למה: , , . , תתראו: , , , , .

 

42:2

ויאמר הנה שמעתי כי יש-שבר במצרים רדו-שמה ושברו-לנו משם ונחיה ולא נמות

: " , x . x, ".
x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , hh הנה: , , . (; ) , שמעתי: , , , , . ( , ; , ), כי: , . (; , ) (, ), -𻠠 יש-שבר: , , , . , במצרים: , , , , , . (; ) , -h רדו-שמה: , , , , . (, ) (, ) , - ושברו-לנו: , , , , , , . , משם: , , . (, ) (; ), h ונחיה: , , , , . (, ) (; ), ולא: , , . , נמות: , , , .

 

42:3

וירדו אחי--יוסף עשרה לשבר בר ממצרים

.
x .

(, ) (; ), וירדו: , , , , . , -- אחי--יוסף: , , -- , , , . , h עשרה: , , , . , לשבר: , , , . Ǹ (), בר: , . (; ) , ממצרים: , , , , , .

 

42:4

ואת-בנימין אחי יוסף לא-שלח יעקב את-אחיו כי אמר פן-יקראנו אסון

, , : " ".
x x x .

(, ) , - ואת-בנימין: , , , , , , , . , אחי: , , . , יוסף: , , , . (; ) (; ), - לא-שלח: , , , . , יעקב: , , , . () , - את-אחיו: , , , , . ( , ; , ), כי: , . (; ), אמר: , , . ( ) (; ) , -󻠠 פן-יקראנו: , , , , , , . (, ), אסון: , , , .

 

42:5

ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי--היה הרעב בארץ כנען

X x, .
x x x x .

(, ) (; , - ), ויבאו: , , , , . , בני: , , . , ישראל: , , , , . , לשבר: , , , . (, ; , ), בתוך: , , , . (; , - ), h הבאים: , , , , . ( , ; , ) , --hh כי--היה: , -- , , . , h הרעב: , , , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , .

 

42:6

ויוסף הוא השליט על-הארץ הוא המשביר לכל--עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו-לו אפים ארצה

, X . , .
x x x x x .

(, ) , ויוסף: , , , , . (, ), h הוא: , , . (, - ), h השליט: , , , , . () (, ), -h על-הארץ: , - , , , . (, ), h הוא: , , . (), h המשביר: , , , , , . (; , ) , -- לכל--עם: , , -- , . (, ), h הארץ: , , , . (, ) (; , - ), ויבאו: , , , , . , אחי: , , . , יוסף: , , , . (, ) () ( ; - ), - וישתחוו-לו: , , , , , , , . , h אפים ארצה: , , , ; , , , .

 

42:7

וירא יוסף את-אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר-אכל

X, X. , , : " ?" : " , ".
x x x x.

(, ) (; ; ), וירא: , , , . , יוסף: , , , . () , - את-אחיו: , , , , . (, ) ( ; , ), ויכרם: , , , , . (, ) , ויתנכר: , , , , , . , h אליהם: , , , , . (, ) (), וידבר: , , , , . , אתם: , , . (, ), קשות: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . , מאין: , , , . (; , - ) , באתם: , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . (, ), מארץ: , , , . , כנען: , , , . (), - לשבר-אכל: , , , , , .

 

42:8

ויכר יוסף את-אחיו והם לא הכרהו

X, .
x x.

(, ) ( ; , ), ויכר: , , , . , יוסף: , , , . () , - את-אחיו: , , , , . (, ) , h והם: , , . (; ), לא: , . (; ; ) , hh הכרהו: , , , , .

 

42:9

ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את-ערות הארץ באתם

 

, X, : " , ".
xx x x x .

(, ) , ויזכר: , , , , . , יוסף: , , , . (), את: , . (; ), h החלמות: , , , , , . (), 𻠠 אשר: , , . (, ) , חלם: , , . , h להם: , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . , מרגלים: , , , , , . , אתם: , , . (; ; ), לראות: , , , , . () , - את-ערות: , , , , . (, ), h הארץ: , , , . (; , - ) , באתם: , , , .

 

42:10

ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר-אכל

: ", , .
x x.

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , אליו: , , , . (; ), לא: , . , אדני: , , , . (, ) , ועבדיך: , , , , , . (; , - ), באו: , , . (), - לשבר-אכל: , , , , , .

 

42:11

כלנו בני איש--אחד נחנו כנים אנחנו לא-היו עבדיך מרגלים

; ; ".
x x x x x .

(; , ) , כלנו: , , , . , בני: , , . () , -- איש--אחד: , , -- , , . , נחנו: , , , . (, ), כנים: , , , . , אנחנו: , , , , . (; ) (), -h לא-היו: , , , . , עבדיך: , , , , . , מרגלים: , , , , , .

 

42:12

ויאמר אלהם לא כי-ערות הארץ באתם לראות

: ", ".
x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . (; ), לא: , . ( , ; , ) , - כי-ערות: , - , , , . (, ), h הארץ: , , , . (; , - ) , באתם: , , , . (; ; ), לראות: , , , , .

 

- , .

 

42:13

ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש--אחד בארץ כנען והנה הקטן את-אבינו היום והאחד איננו

: ", X, , ; , , - ".
x x x x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , שנים עשר: , , , ; , , . , עבדיך: , , , , . , אחים: , , , . , אנחנו: , , , , . , בני: , , . () , -- איש--אחד: , , -- , , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , . (, ) , hh והנה: , , , . (; ; ), h הקטן: , , , . () , - את-אבינו: , , , , , . (), h היום: , , , . (, ) , h והאחד: , , , , . , איננו: , , , , .

 

42:14

ויאמר אלהם יוסף הוא אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם

: " : .
x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . , יוסף: , , , . (, ), h הוא: , , . (), אשר: , , . (), דברתי: , , , , . , h אלכם: , , , . , לאמר: , , , . , מרגלים: , , , , , . , אתם: , , .

 

42:15

בזאת תבחנו חי פרעה אם-תצאו מזה כי אם-בבוא אחיכם הקטן הנה

 

: , , .
x x xx x.

, בזאת: , , , . (, ), תבחנו : , , , , . , חי: , . , h פרעה: , , , . (, ) (; , ), - אם-תצאו: , , , , . , h מזה: , , . ( , , ; ), כי: , . (, ) (; , - ), - אם-בבוא: , , , , . , אחיכם: , , , , . (; ; ), h הקטן: , , , . , hh הנה: , , .

 

42:16

שלחו מכם אחד ויקח את-אחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם ואם--לא חי פרעה כי מרגלים אתם

, , . : ? , , - ".
x x x xx x x x x x x .

(; ), שלחו: , , , . ( ; ), מכם: , , . , אחד: , , . (, ) (; ), ויקח: , , , . () , - את-אחיכם: , - , , , , . (, ) , ואתם: , , , . (; ), h האסרו: , , , , . (, ) (, ), ויבחנו: , , , , , . (; ; ) , דבריכם: , , , , , . (), h האמת: , , , . , אתכם: , , , . (, ) (, ) (, ), -- ואם--לא: , , -- , . , חי: , . , h פרעה: , , , . (; , , ; ), כי: , . , מרגלים: , , , , , . , אתם: , , .

 

42:17

ויאסף אתם אל--משמר שלשת ימים

X .
.

(, ) (; ), ויאסף: , , , , . , אתם: , , . (; ; , ), -- אל--משמר: , -- , , . . , שלשת: , , , . , ימים: , , , .

 

42:18

ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את-האלהים אני ירא

: " , :
x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . , יוסף: , , , . , ביום: , , , . , h השלישי: , , , , , . , זאת: , , . (; ; ), עשו: , , . (, ) , וחיו: , , , . () , -hh את-האלהים: , , , , , , . ߻, אני: , , . (; ), ירא: , , .

 

42:19

אם-כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם

, X , , x .
xx x x x x.

(, ) (, ), - אם- כנים: , , , , . , אתם: , , . , אחיכם: , , , , . , אחד: , , . (; ), יאסר: , , , . (; ; , ), בבית משמרכם: , , , ; , , . , , . (, ) , ואתם: , , , . , לכו: , , . (), h הביאו: , , , , . , שבר: , , . , רעבון: , , , , . , בתיכם: , , , , .

 

42:20

ואת-אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו-כן

- , ". .
xx x x.

(, ) () , - ואת-אחיכם: , , - , , , , . (; ; ), h הקטן: , , , . (), תביאו: , , , , . , אלי: , , . (, ) ( ), ויאמנו: , , , , , . (; ; ) , דבריכם: , , , , , . (, ) (; ), ולא: , , . (, - , תמותו: , , , , . (, ) (; ; ) (; ; ; ), - ויעשו-כן: , , , , , .

 

42:21

ויאמרו איש אל--אחיו אבל אשמים אנחנו על-אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על--כן באה אלינו הצרה הזאת

: " , , ! ".
x x x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . (), איש: , , . , -- אל--אחיו: , -- , , , . (), אבל: , , . (), אשמים: , , , , . , אנחנו: , , , , . () , - על-אחינו: , , , , , . (), אשר: , , . (; ; ) , ראינו: , , , , . (; ), צרת: , , . , נפשו: , , , . , h בהתחננו: , , , , , , . , אלינו: , , , , . (, ) (; ), ולא: , , . (; ) , שמענו: , , , , . () (; ; ; ), -- על--כן: , -- , . (; , - ), h באה: , , . , אלינו: , , , , . (; ), hh הצרה: , , , . , h הזאת: , , , .

42:22

ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם לאמר אל-תחטאו בילד ולא שמעתם וגם-דמו הנה נדרש

: " : , , ".
x x x .

(, ) , ויען: , , , . , ראובן: , , , , . , אתם: , , . , לאמר: , , , . , h הלוא: , , , . (; ) , אמרתי: , , , , . , אליכם: , , , , . , לאמר: , , , . (), (, ) , - אל-תחטאו: , , , , , . , בילד: , , , . (, ) (; ), ולא: , , . (; ) , שמעתם: , , , , . (, ) (, ) , - וגם-דמו: , , , , . , hh הנה: , , . ( ), נדרש: , , , .

(, 37:17-22) : , . , , , , . : . , , , : , , . , , : !. : ! , , , - , .

 

רְאוּבֵן , , ר א . , . , . רְאוּבֵן. - . , , , בֵ, , וּ . .

 

42:23

והם לא ידעו כי שמע יוסף כי המליץ בינתם

, x, .
x x .

(, ) , h והם: , , . (; ), לא: , . (; ), ידעו: , , , . (; , , ; ), כי: , . (; ), שמע: , , . , יוסף: , , , . (; , , ; ), כי: , . (), h המליץ: , , , , . , בינתם: , , , , .

 

(; ) : . .

 

42:24

ויסב מעליהם ויבך וישב אלהם וידבד אלהם ויקח מאתם את-שמעון ויאסר אתו לעיניהם

X, . , , X , X X.
x x x x x.

(, ) (), ויסב: , , , . , h מעליהם: , , , , , . (, ) ( ), ויבך: , , , . (, ) , וישב: , , , . , h אלהם: , , , . (, ) (), וידבר: , , , , . , h אלהם: , , , . (, ) (; ), ויקח: , , , . , מאתם: , , , . () , - את-שמעון: , , , , , . (, ) (; ), ויאסר: , , , , . , אתו: , , . , h לעיניהם: , , , , , , .

 

? שִׁמְערׂן מ, .

 

42:25

ויצו יוסף וימלאו את-כליהם בר ולהשיב כספיהם איש אל-שקו ולתת להם צדה לדרך ויעש להם כן

X X - , . .
x x x .

(, ) (), ויצו: , , , . , יוסף: , , , . (, ) (; ), וימלאו: , , , , , . () , -h את-כליהם: , , , , , . Ǹ (), בר: , . (, ) ( ), h ולהשיב: , , , , , . , h כספיהם: , , , , , . (), איש: , , . , - אל-שקו: , , , . (, ) (), ולתת: , , , . , h להם: , , . ( ), h צדה: , , . (; ; , , ), לדרך: , , , . (, ) (; ; ), ויעש: , , , . , h להם: , , . (; ; ; ), כן: , .

 

42:26

וישאו את-שברם על-חמריהם וילכו משם

x .
xx x .

(, ) , וישאו: , , , , . () , - את-שברם: , - , , , . (, ) , -h על-חמריהם: , , , , , , . (, ) , וילכו: , , , , . , משם: , , .

 

42:27

ויפתח האחד את-שקו לתת מספוא לחמרו במלון וירא את-כספו והנה-הוא בפי אמתחתו

, , X .
x x x x x.

(, ) (; ), ויפתח: , , , , . , h האחד: , , , . () , - את-שקו: , , , . (), לתת: , , . (), מספוא: , , , , . , לחמרו: , , , , . , במלון: , , , , . (; ; ), וירא: , , , . () , - את-כספו: , - , , , . (, ) (, ), hh-h והנה-הוא: , , , , , . , בפי: , , . , אמתחתו: , , , , , .

 

42:28

ויאמר אל--אחיו הושב כספי וגם הנה באמתחתי ויצא לבם ויחרדו איש אל---אחיו לאמר מה-זאת עשה אלהים לנו

: " - !" X , : " ?"
x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , -- אל--אחיו: , -- , , , . , h הושב: , , , . , כספו: , , , . (, ) (, ), וגם: , , . , hh הנה: , , . , באמתחתי: , , , , , , . (, ) ( , ), ויצא לבם: , , , ; , , . (, ) (, ), ויחרדו: , , , , , . (), איש: , , . , --- אל---אחיו: , --- , , , . , לאמר: , , , . , h- מה-זאת: , , , . (; ; ), h עשה: , , . , h אלהים: , , , , . , לנו: , , .

 

42:29

ויבאו אל-יעקב אביהם ארצה כנען ויגידו לו את כל--הקרת אתם לאמר
, , , , :
.

(, ) (; , - ), ויבאו: , , , , . , - אל-יעקב: , - , , , . , h אביהם: , , , , . (, ), h ארצה: , , , . , כנען: , , , . (, ) (), ויגידו: , , , , , . ( ; - ), לו: , . (), את: , . (; , ) (), --h כל--הקרת: , -- , , , . , אתם: , , . , לאמר: , , , .

 

42:30

דבר האיש אדני הארץ אתנו קשות ויתן אתנו כמרגלים את--הארץ

", , .
.

(), דבר: , , . (), h האיש: , , , . , אדני: , , , . (, ), h הארץ: , , , . , אתנו: , , , . (, ), קשות: , , , . (, ) (), ויתן: , , , . , אתנו: , , , . , כמרגלים: , , , , , , . () (, ), --h את--הארץ: , -- , , , .

 

42:31

ונאמר אליו כנים אנחנו לא היינו מרגלים

: , .
x x .

(, ) , ונאמר: , , , , . , אליו: , , , . (, ), כנים: , , , . , אנחנו: , , , , . (; ), לא: , . (), h היינו: , , , , . , מרגלים: , , , , , .

 

42:32

שנים--עשר אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו והקטן היום את--אבינו בארץ כנען

, , , .
x x xx x .

, -- שנים--עשר: , , , -- , , . , אנחנו: , , , , . , אחים: , , , . , בני: , , . , אבינו: , , , , . , h האחד: , , , . ( ), איננו: , , , , . (, ) (; ; ), h והקטן: , , , , . (), h היום: , , , . () , -- את--אבינו: , -- , , , , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , .

 

42:33

ויאמר אלינו האיש אדני הארץ בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי ואת-רעבון בתיכם קחו ולכו

 

, : , : , x X X ,
x xx xx x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , אלינו: , , , , . (), h האיש: , , , . , אדני: , , , . (, ), h הארץ: , , , . ( ), בזאת: , , , . (), אדע: , , . (; , , ), כי: , . (, ), כנים: , , , . , אתם: , , . , אחיכם: , , , , . , h האחד: , , , . (; ), h הניחו: , , , , . , אתי: , , . (, ) () , - ואת-רעבון: , , - , , , , . , בתיכם: , , , , . (), קחו: , , . (, ) , ולכו: , , , .

 

42:34

והביאו את-אחיכם הקטן אלי ואדעה כי לא מרגלים אתם כי כנים אתם את-אחיכם אתן לכם ואת-הארץ תסחרו

- , , . , X ".
xx x xx x x x.

(, ) (), h והביאו: , , , , , . () , - את-אחיכם: , - , , , , . (; ; ), h הקטן: , , , . , אלי: , , . (, ) (), h ואדעה: , , , , . (; , ; ), כי: , . (; ), לא: , . , מרגלים: , , , , , . , אתם: , , . (; , , ), כי: , . (, ), כנים: , , , . , אתם: , , . () , - את-אחיכם: , - , , , , . (), אתן: , , . , לכם: , , . (, ) () (, ), -h ואת-הארץ: , , - , , , . , תסחרו: , , , , .

 

42:35

ויהי הם מריקים שקיהם והנה-איש צרור-כספו בשקו ויראו את-צררות כספיהם המה ואביהם וייראו

: , - . , X, .
x x x x x x .

, h ויהי: , , , . , h הם: , . , מריקים: , , , , , . , h שקיהם: , , , , . (, ) (), hh- והנה-איש: , , , - , , . (, ) , - צרור-כספו: , , , - , , , . , בשקו: , , , . (, ) (; ; ), ויראו: , , , , . () (, ), - את-צררות: , - , , , , . , h כספיהם: , , , , , . , hh המה: , , . (, ) , h ואביהם: , , , , , . (), וייראו: , , , , , .

 

42:36

ויאמר אלהם יעקב אביהם אתי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת-בנימן תקחו עלי היו כלנה

, X: " : , , - !"
x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . יעקב: , , , . , h אביהם: , , , , . , אתי: , , . , שכלתם: , , , , . , יוסף: , , , . ( ), איננו: , , , , . (, ) , ושמעון: , , , , , . ( ), איננו: , , , , . (, ) () , - ואת-בנימן: , , , , , , . (; ), תקחו: , , , . ( , ), עלי: , , . (), h היו: , , . (; , ) , h כלנה: , , , .

 

42:37

ויאמר ראובן אל-אביו לאמר את-שני בני תמית אם--לא אביאנו אליך תנה אתו על-ידי ואני אשיבנו אליך

, : "X X , ; , ".
x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , ראובן: , , , , . , - אל-אביו: , - , , , . , לאמר: , , , . () , - את-שני: , , , . (; ) , בני: , , . , תמית: , , , . (, ) (; ), -- אם--לא: , -- , . (), אביאנו: , , , , , . , אליך: , , , . (), h תנה: , , . , אתו: , , . , - על-ידי: , , , . (, ) , ואני: , , , . () , אשיבנו: , , , , , . , אליך: , , , .

 

42:38

ויאמר לא--ירד בני עמכם כי-אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו--בה והורדתם את--שיבתי ביגון שאולה

: " , , ; , , ".
x x x x x x -x .

(, ) , ויאמר: , , , , . (; ) (; ; ), -- לא--ירד: , , , . (; ) , בני: , , . , עמכם: , , , . (; ; , ) , - כי-אחיו: , - , , , . , מת: , . (, ) (, ), h והוא: , , , . ( ), לבדו: , , , . , נשאר: , , , . (, ) (, ) , h וקראהו: , , , , , . (, ), אסון: , , , . , בדרך: , , , . (), אשר: , , . (; ) ( ), --h תלכו--בה: , , , -- , . (, ) (), h והורדתם: , , , , , , . () ( ), -- את--שיבתי: , -- , , , , . (, ), ביגון: , , , , . , h שאולה: , , , , .

 

43:1

והרעב כבד בארץ

.
.

(, ) , h והרעב: , , , , . ( - ), כבד: , , . (, ), בארץ: , , , .

 

43:2

ויהי כאשר כלו לאכל את---השבר אשר הביאו ממצרים ויאמר אליהם אביהם שבו שברו---לנו מעט--אכל

, x, , : " ".
x x x x x.

, h ויהי: , , , . (), כאשר: , , , . (; , ), כלו: , , . ( ; , ), לאכל: , , , . () , ---h את---השבר: , --- , , , . (), אשר: , , . (), h הביאו: , , , , . (; ) , ממצרים: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h אליהם: , , , , . , h אביהם: , , , , . , שבו: , , . , -- שברו--לנו: , , , -- , , . () ( ), -- מעט--אכל: , , , , .

 

43:3

ויאמר אליו יהודה לאמר העד העד בנו האיש לאמר לא--תראו פני בלתי אחיכם אתכם

, : " , : .
x x x x xx x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , אליו: , , , . , hh יהודה: , , , , . , לאמר: , , , . (, ), h h העד העד: , , ; , , . ( ), בנו: , , . (), h האיש: , , , . , לאמר: , , , . (; ) (; ; ) , -- לא--תראו: , -- , , , . , פני: , , . ( , ), בלתי: , , , . , אחיכם: , , , , . , אתכם: , , , .

 

43:4

אם--ישך משלח את-אחינו אתנו נרדה ונשברה לך אכל

, .
x x x x x.

(, ) (, ), -- אם--ישך: , -- , , . - ( ; , , ) (, ), משלח: , , , . () , - את-אחינו: , - , , , , . , אתנו: , , , . (; ; ), h נרדה: , , , . (, ) , h ונשברה: , , , , , . , לך: , . ( ), אכל: , , .

 

43:5

ואם-אינך משלח לא נרד כי-האיש אמר אלינו לא--תראו פני בלתי אחיכם אתכם

, , : ".
x x xx x.

(, ) (, ) , - ואם-אינך: , , , , , . - ( ; , , ) (, ), משלח: , , , . (; ), לא: , . (; ; ), נרד: , , . (; ; , ) (), -h כי-האיש: , - , , , . (; ), אמר: , , . , אלינו: , , , , . (; ; ) , -- לא--תראו: , -- , , , . , פני: , , . ( , ), בלתי: , , , . , אחיכם: , , , , . , אתכם: , , , .

 

43:6

ויאמר ישראל למה הרעתם לי להגיד לאיש העוד לכם אח

: " , , ?"
x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , ישראל: , , , , . ? ( ? ?), h למה: , , . ( ) , h הרעתם: , , , , . , לי: , . (), h להגיד: , , , , . (), לאיש: , , , . (, ), h העוד: , , , . (), לכם: , , . , אח: , .

 

 

43:7

ויאמרו שאול שאל---האיש לנו ולמולדתנו לאמר העוד אביכם חי היש לכם אח ונגד--לו על-פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר הורידו את-אחיכם

: " , : , ? . , : ".
x x x x x x xx.

(, ) , ויאמרו: , , , , , . (; ; ), שאול: , , , . (; ; - ) (), ---h שאל---האיש: , , --- , , , . , לנו: , , . (, ) , ולמולדתנו: , , , , , , , , . , לאמר: , , , . (, ), h העוד: , , , . , אביהם: , , , , . , חי: , . (; , ), h היש: , , . (), לכם: , , . , אח: , . (, ) (; ) ( ; - ), -- ונגד--לו: , , , , . (; ), - על-פי: , , . (; , ; ; ; , -), h הדברים: , , , , , . , hh האלה: , , , . , h הידוע: , , , , . , נדע: , , . (; ; , ), כי: , . (; ), יאמר: , , , . (; ; ), h הורידו: , , , , , . () , - את-אחיכם: , - , , , , .

 

43:8

ויאמר יהודה אל-ישראל אביו שלחה הנער אתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות גם--אנחנו גם-אתה נם--טפנו

, : " , , , , , .
x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , hh יהודה: , , , , . , - אל-ושראל: , - , , , , . , אביו: , , , . (, ), h שלחה: , , , . (), h הנער: , , , . , אתי: , , . (, ) (; , ; , ; , ), h ונקומה: , , , , , . (, ) (; ), h ונלכה: , , , , . (, ) ( ), h ונחיה: , , , , . (, ) (; ), ולא: , , . , נמות: , , , . , -- גם--אנחנו: , -- , , , , . , -h גם-אתה: , , , . , -- גם--טפנו: , , , , .

 

43:9

אנכי אערבנו מידי תבקשנו אם--לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל-הימים

, X . , .
x x x x x x.

߻, אנכי: , , , . () , אערבנו: , , , , , . ( ), מידי: , , , . (; , , ) , תבקשנו: , , , , , . (, ) (; ), -- אם--לא: , -- , . (), h הביאתיו: , , , , , , . , אליך: , , , . (, ) (; ; , ), h והצגתיו: , , , , , , . (; ; ) , לפניך: , , , , . (, ) , וחטאתי: , , , , , . ( ), לך: , . (; , ) , -h כל-הימים: , , , , , .

 

43:10

כי לולא התמהמהנו כי-עתה שבנו זה פעמים

, ".
.

(; ; , ), כי: , . , לולא: , , , . , hhh התמהמהנו: , , , , , , , . ( ; ; , ) ( ), -h כי-עתה: , , , . , שבנו: , , , . ( ; , ), h זה: , . , פעמים: , , , , .

 

43:11

ויאמר אלהם ישראל אביהם אם--כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים

, X: " , : : , , .
x x xx x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . , ישראל: , , , , . , h אביהם: , , , , . (, ) (; ; ; ), -- אם--כן: , -- , . (; , ), אפוא: , , , . , זאת: , , . (; ; ), עשו: , , . (; ), קחו: , , . (; , ; -, ) (), (), מזמרת: , , , , . (, ), h הארץ: , , , . , בכליכם: , , , , , . (, ) (; ; ), h והורידו: , , , , , , . (), לאיש: , , , . (), h מנחה: , , , . (), מעט: , , . , צרי: , , . (, ) (), ומעט: , , , . ̸, דבש: , , . , נכאת: , , , . (, ) , ולט: , , . , בטנים: , , , , . (, ) , ושקדים: , , , , , .

 

43:12

וכסף משנה קחו בידכם ואת-הכסף המושב בפי אמתחתיכם תשיבו בידכם אולי משגה הוא

 

, , , , , .
x x x xx x x.

(, ) , וכסף: , , , . (; ; , ), h משנה: , , , . (; ), קחו: , , . , בידכם: , , , , . (, ) () , -h ואת-הכסף: , , - , , , . , h המושב: , , , , . , בפי: , , . , אמתחתיכם: , , , , , , , . (), תשיבו: , , , , . , בידכם: , , , , . (), אולי: , , , . (, ), h משגה: , , , . (, ), h הוא: , , .

43:13

ואת-אחיכם קחו וקומו שובו אל-האיש

, .
xx x x.

(, ) () , - ואת-אחיכם: , , - , , , , . (; ), קחו: , , . (, ) (; , ; , ; , ), וקומו: , , , , . (), שובו: , , , . (), -h אל-האיש: , , , , .

 

43:14

ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש ושלח לכם את-אחיכם אחר ואת-בנימין ואני כאשר שכלתי שכלתי

X , . - ".
x x x x x xx x x x.

(, ) , ואל שדי: , , ; , , . (), יתן: , , . (), לכם: , , . (), רחמים: , , , , . (; ; ), לפני: , , , . (), h האיש: , , , . (, ) (, ), ושלח: , , , . (), לכם: , , . () , - את-אחיכם: , - , , , , . (, ), אחר: , , . (, ) () , - ואת-בנימין: , , , , , , , . (, ) , ואני: , , , . - , כאשר: . , , . ( ), שכלתי: , , , , . ( ), שכלתי: , , , , .

 

43:15

ויקחו האנשים את-המנחה הזאת ומשנה--כסף לקחו בידם ואת---בנימן ויקמו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסך

, , , , .
x x x x .

(, ) (; ), ויקחו: , , , , . , h האנשים: , , , , , . () (), -hh את-המנחה: , , , , , . , h הזאת: , , , . (, ) (; ; , ) , h-- ומשנה--כסף: , , , , -- , , . (; ), לקחו: , , , . , בידם: , , , . (, ) () , --- ואת---בנימן: , , --- , , , , . (, ) (; , ; , ; , ), ויקמו: , , , , . (, ) (; ; ), וירדו: , , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (; , ), ויעמדו: , , , , , . (; ; ), לפני: , , , . , יוסף: , , , .

 

43:16

וירא יוסף אתם את---בנימין ויאמר לאשר על-ביתו הבא את-האנשים הביתה וטבח טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים

X , , : " X , - , ".
x x x x x x x .

(, ) (; ; ), וירא: , , , . , יוסף: , , , . , אתם: , , . () , --- את---בנימין: , --- , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (), לאשר: , , , . () , - על-ביתו: , , , , . (), h הבא: , , . () , -h את-האנשים: , - , , , , , . , hh הביתה: , , , , . (, ) (), וטבח: , , , . , טבח: , , . (, ) , h והכן: , , , . (; ; , ), כי: , . , אתי: , , . ( ) , יאכלו: , , , , . , h האנשים: , , , , , . , h בצהרים: , , , , , .

 

43:17

ויעש האיש כאשר אמר יוסף ויבא האיש את--האנשים ביתה יוסף

, , X .
x x .

(, ) (; ; ), ויעש: , , , . (), h האיש: , , , . - , כאשר: . , , . (; ), אמר: , , . , יוסף: , , , . (, ) (), ויבא: , , , . (), h האיש: , , , . () , --h את--האנשים: , -- , , , , , . , h ביתה: , , , . , יוסף: , , , .

 

43:18

וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על--דבר הכסף השב באמתחתינו בתחלה אנחנו מובאים להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדים ואת--חמרינו

, , : " , , , , , X".
x x x x x x x.

(, ) (), וייראו: , , , , , . , h האנשים: , , , , , . (; ; , ), כי: , . (), h הובאו: , , , , . , בית: , , . , יוסף: , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . (; ) (; , -; , ; , ), -- על--דבר: , -- , , . , h הכסף: , , , . (), h השב: , , . , באמתחתינו: , , , , , , , , . (; , ), h בתחלה: , , , , . , אנחנו: , , , , . (), מובאים: , , , , , . ( ), h להתגלל: , , , , , . ( , ), עלינו: , , , , . (, ) , h ולהתנפל: , , , , , , . ( , ), עלינו: , , , , . (, ) (; ), ולקחת: , , , , . , אתנו: , , , . , לעבדים: , , , , , . (, ) () , -- ואת--חמרינו: , , -- , , , , , .

 

43:19

ויגשו אל--האיש אשר על--בית יוסף וידברו אליו פתח הבית

, , X .
x x.

(, ) (; ) , ויגשו: , , , , . (), --h אל--האיש: , -- , , , . (), אשר: , , . () , -- על--בית: , -- , , . , יוסף: , , , . (, ) (), וידברו: , , , , , . , אליו: , , , . (, ; , , ; , ), פתח: , , . , h הבית: , , , .

 

43:20

ויאמרו בי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר-אכל

: " , ! X .
x x.

(, ) , ויאמרו: , , , , , . ( ), בי: , . , אדני: , , , . (; ; ), ירד: , , . (; ; ) , ירדנו: , , , , . (; , ), h בתחלה: , , , , . ( ), - לשבר-אכל: , , , - , , .

 

43:21

ויהי כי-באנו אל--המלון ונפתחה את-אמתחתינו והנה כסף--איש בפי אמתחתו כספנו במשקלו ונשב אתו בידנו

, : , , .
x x x x x x .

, h ויהי: , , , . ( , ; , ) (; , - ) , - כי-באנו: , , , , . , --h אל--המלון: , -- , , , , . (, ) (; ; ), h ונםתחה: , , , , , . () , - את-אמתחתינו: , - , , , , , , , . (, ) , hh והנה: , , , . (), -- כסף--איש: , , -- , , . , בפי: , , . , אמתחתו: , , , , , . , כספנו: , , , , . (, ) , במשקלו: , , , , , . (, ) , ונשב: , , , . (; ), אתו: , , . , בידנו: , , , , .

 

43:22

וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר-אבל לא ידענו מי-שם כספנו באמתחתינו

, . , ".
x x x x x.

(, ) , וכסף: , , , . (, ), אחר: , , . (; ; ) , h הורדנו: , , , , , . , בידנו: , , , , . (), - לשבר-אכל: , , , , , . (, ), לא: , . (; ) , ידענו: , , , , . (; , ; ), -컠 מי-שם: , , . , כספנו: , , , , . , באמתחתינו: , , , , , , , , .

 

43:23

ויאמר שלום לכם אל---תיראו אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם כספכם בא אלי ויוצא אלהם את-שמעון

: " ! ! X , ". .
x x x xx x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . (, ) , שלום לכם: , , , ; , , . - (; ) (), --- אל---תיראו: , --- , , , , . , h אלהיכם: , , , , , . , h ואלהי: , , , , . , אביכם: , , , , . (), נתן: , , . , לכם: , , . , מטמון: , , , , . , באמתחתיכם: , , , , , , , , . , כספכם: , , , , . (; , - ), בא: , . , אלי: , , . (, ) (; ), ויוצא: , , , , . , h אלהם: , , , . () , - את-שמעון: , - , , , , .

 

43:24

ויבא האיש את-האנשים ביתה יוסף ויתן-מים וירחצו רגליהם ויתן מספוא לחמריהם

X , , , X.
x x x x xx.

(, ) (; , - ), ויבא: , , , . (), h האיש: , , , . () , -h את-האנשים: , - , , , , , . , h ביתה: , , , . , יוסף: , , , . () , - ויתן-מים: , , , , , . (, ) , וירחצו: , , , , , . , h רגליהם: , , , , , . (), ויתן: , , , . (), מספוא: , , , , . , h לחמריהם: , , , , , , .

 

43:25

ויכינו את--המנחה עד-בוא יוסף בצהרים כי שמעו כי-שם יאכלו לחם

X , , .
x xx x x x.

(, ) , ויכינו: , , , , , . () (; ), --hh את--המנחה: , -- , , , , . ( - ), - עד-בוא: , , , . , יוסף: , , , . , h בצהרים: , , , , , . (; ; , ), כי: , . (; ), שמעו: , , , . ( ; ; , ) , - כי-שם: , , . ( ) (, ), לחם יאכלו: , , , , ; , , .

 

43:26

ויבא יוסף הביתה ויביאו לו את-המנחה אשר-בידם הביתה וישתחוו-לו ארצה

, , X X, .
x x .

(; , - ), ויבא: , , , . , יוסף: , , , . , hh הביתה: , , , , . (, ) , ויביאו: , , , , , . ( ; - ), לו: , . () (), --hh את--המנחה: , -- , , , , . () , - אשר-בידם: , , - , , , . , hh הביתה: , , , , . (, ) () ( ; - ), - וישתחוו-לו: , , , , , , , . , h ארצה: , , , .

 

43:27

וישאל להם לשלום ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי

X: " , , ? ?"
x x x x x.

(, ) (; ; ), וישאל: , , , , . , h להם: , , . (; ) , לשלום: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (; ) , h השלום: , , , , . , אביכם: , , , , . (; ; , - ), h הזקן: , , , . (), אשר: , , . (; ) , אמרתם: , , , , . ( ) , h העודנו: , , , , , . ( ), חי: , .

 

43:28

ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי ויקדו וישתחו

: " , ". .
x x x.

(, ) , ויאמרו: , , , , , . (, ), שלום: , , , . , לעבדך: , , , , . , לאבינו: , , , , , . ( ) , עודנו: , , , , . ( ), חי: , . (, ) , ויקדו: , , , , . (, ) ( ) , וישתחו: , , , , , .

 

43:29

וישא עיניו וירא את-בנימין אחיו בן-אמו ויאמר הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי ויאמר אלהים יחנך בני

, , , , : " , ?" : " , !"
x xx xx .

(, ) , וישא עיניו: , , , ; , , , , . (, ) (; ; ), וירא: , , , . () , - את-בנימין: , - , , , , , . , אחיו: , , , . (; ) , - בן-אמו: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , hh הזה: , , . , אחיכם: , , , , . (; ; , ), h הקטן: , , , . (), אשר: , , . (; ) , אמרתם: , , , , . , אלי: , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהים: , , , , . (, ), יחנך: , , , . , בני: , , .

 

43:30

וימהר יוסף כי--נכמרו רחמיו אל-אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה ויבך שמה

, X , , , .
x x x x .

(, ) (), h וימהר: , , , , . , יוסף: , , , . (; ; , ) , -- כי--נכמרו: , -- , , , , . () , רחמיו: , , , , . , - אל-אחיו: , - , , , . (, ) (, ; ; ), ויבקש: , , , , . (, ), לבכות: , , , , . (, ) (; , - ), ויבא: , , , . , hh החדרה: , , , , . (, ) (, ), ויבך: , , , . (), h שמה: , , .

 

43:31

וירחץ פניו ויצא ויתאפק ויאמר שימו לחם

, , , : " ".
x x.

(, ) (), וירחץ: , , , , . , פניו: , , , . (, ) (; ), ויצא: , , , . (, ) (), ויתאפק: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (; , ; ), שימו: , , , . (), לחם: , , .

 

43:32

וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האכלים אתו לבדם כי לא יוכלון המצרים לאכל את-העברים לחם כי-תועבה הוא למצרים

, , , - , , .
x x x x x x x x .

(, ) (, ; ), וישימו: , , , , , . ( ; - ), לו: , . ( ; , ), לבדו: , , , . (, ) , h ולהם: , , , . ( ; , ), לבדם: , , , . (, ) , ולמצרים: , , , , , , . ( ), h האכלים: , , , , , . , אתו: , , . ( ; , ), לבדם: , , , . (; ; , ), כי: , . (; ), לא: , . (), יוכלון: , , , , , . , h המצרים: , , , , , . ( ), לאכל: , , , . () , -h את-העברים: , , , , , , . (; ), לחם: , , . (; ; , ) (), -h כי-תועבה: , , , , , . (, ), h הוא: , , . , למצרים: , , , , , .

 

43:33

וישבו לפניו הבכר כבכרתו והצעיר כצערתו ויתמהו האנשים איש אל-רעהו

: - , - . .
x x x x x.

(, ) (; , ) , וישבו: , , , , . (; ; ) , לפניו: , , , , . , h הבכר: , , , . (; ; , ) , כבכרתו: , , , , , . (, ) (; ), h והצעיר: , , , , , . (; ; , ) () , כצערתו: , , , , , . (, ) (), h ויתמהו: , , , , , . , h האנשים: , , , , , . (), איש: , , . , -h אל-רעהו: , , , , .

 

43:34

וישא משאת מאת פניו אלהם ותרב משאת בנימן ממשאת כלם חמש ידות וישתו וישכרו עמו

 

, X. .
x x .

(, ) (, ), משאת וישא: , , , ; , , , . , מאת: , , . , פניו: , , , . , h אלהם: , , , . (, ) , ותרב משאת: , , , ; , , , . , בנימן: , , , , . (, ), ממשאת: , , , , . () , כלם: , , . , חמש ידות: , , ; , , , . (, ) , וישתו: , , , , . (, ) , וישכרו: , , , , , . , עמו: , , .

 

44:1

ויצו את-אשר על-ביתו לאמר מלא את-אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף---איש בפי אמתחתו

, , : " X . , .
x x x x x.

(, ) , ויצו: , , , . () (), - את-אשר: , - , , . () , - על-ביתו: , - , , , . , לאמר: , , , . (; ), מלא: , , . () , - את-אמתחת: , - , , , , . , h האנשים: , , , , , . (), אכל: , , . - , כאשר: . , , . (, ) (; , ), יוכלון: , , , , , . (, ), שאת: , , . (, ) (; , ; ), ושים: , , , . (), --- כסף---איש: , , --- , , . , בפי: , , . , אמתחתו: , , , , , .

 

44:2

ואת-גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר

, , ". , .
x .

(, ) () (, ) , - ואת-גביעי: , , , , , , . (, ), גביע: , , , . , h הכסף: , , , . (; , ; ), תשים: , , , . , בפי: , , . , אמתחת: , , , , . (; ; ), h הקטן: , , , . (, ) (), ואת: , , . , כסף: , , . , שברו: , , , . (, ) (; ; ), ויעש: , , , . , (, ), כדבר: , , , . , יוסף: , , , . (), אשר: , , . (), דבר: , , .

 

44:3

הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם

, X.
x x x xx.

, h הבקר: , , , . , אור: , , . (, ) , h והאנשים: , , , , , , . (; ), שלחו: , , , . , hh המה: , , . (, ) , h וחמריהם: , , , , , , .

 

44:4

הם יצאו את--העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על-ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה

 

, , : ", X , , : ?
x x x x x .

, h הם: , . (; , ), יצאו: , , , . () , --h את--העיר: , -- , , , . (; ), לא: , . (), h הרחיקו: , , , , , . (, ) , ויוסף: , , , , . (; ), אמר: , , . (), לאשר: , , , . () , - על-ביתו: , , , , . (; , ; ; ; , ), קום: , , . (; , ), רדף: , , . (, ), אחרי: , , , . , h האנשים: , , , , , . (, ) (, ) , h והשגתם: , , , , , . (, ) (; ), ואמרת: , , , , . , h אלהם: , , , . ( ? ?)?, h למה: , , . (), שלמתם: , , , , . (, ), h רעה: , , . (; ), תחת: , , . (, ), h טובה: , , , .

 

44:5

הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם

, , - X !"
x x x .

, h הלוא: , , , . ( , ), h זה: , . (), אשר: , , . (), h ישתה: , , , . , אדני: , , , . , בו: , . (, ) (, ), h והוא: , , , . (), נחש: , , . (), ינחש: , , , . , בו: , . (, ), h הרעתם: , , , , . (), אשר: , , . (; ; ) , עשיתם: , , , , .

 

44:6

וישגם וידבר אלהם את-הדברים האלה

X, .
x .

(, ) (, ) , וישגם: , , , , . (, ) (), וידבר: , , , , . , h אלהם: , , , . () (; , ; ; ; , -), -h את-הדברים: , , , , , , . , hh האלה: , , , .

 

44:7

ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה

: " ? .
x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , אליו: , , , . ( ? ?)?, h למה: , , . (), ידבר: , , , . , אדני: , , , . (; , ; ; ; , -), כדברים: , , , , , . , hh האלה: , , , . ( ), h חלילה: , , , , . , לעבדיך: , , , , , . (; ; ), מעשות: , , , , . , (, ), כדבר: , , , . , hh הזה: , , .

 

44:8

הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב

, X X, . ?
x x x x x .

(), h הן: , . , כסף: , , . (), אשר: , , . , מצאנו: , , , , . , בפי: , , . , אמתחתינו: , , , , , , , . , h השיבנו: , , , , , . , אליך: , , , . (, ), מארץ: , , , . , כנען: , , , . (, ) ?, ואיך: , , , . , נגנב: , , , . , מבית: , , , . , אדניך: , , , , . , כסף: , , . (), או: , . , h זהב: , , .

 

44:9

אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם--אנחנו נהיה לאדני לעבדים

X , ! ".
x x x .

(), אשר: , , . , ימצא: , , , . , אתו: , , . , מעבדיך: , , , , , . (, ) , ומת: , , . (, ) (, ) , --󻠠 וגם--אנחנו: , , -- , , , , . (), hh נהיה: , , , . , לאדני: , , , , . , לעבדים: , , , , , .

 

44:10

ויאמר גם---עתה כדבריכם כן-הוא אשר ימצא אתו יהיה-לי עבד ואתם תהיו נקים

 

: ", , , , , ".
xx x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . (, ) ( ), ---h גם---אתה: , --- , , . (; , ; ; ; , -) , כדבריכם: , , , , , , . (; ; ; ) (, ), -h כן-הוא: , , , . (), אשר: , , . , ימצא: , , , . , אתו: , , . () , hh-黠 יהיה-לי: , , , - , . , עבד: , , . (, ) , ואתם: , , , . (), h תהיו: , , , . ( ), נקום: , , , .

 

44:11

וימהרו ויורדו איש את-אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו

.

x x x.

(, ) , h וימהרו: , , , , , . (, ) (; ; ), ויורדו: , , , , , . (), איש: , , . () , - את-אמתחתו: , - , , , , , . , h ארצה: , , , . (, ) (; ; ), ויפתחו: , , , , , . (), איש: , , . , אמתחתו: , , , , , .

 

44:12

ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן

x, , .

x xx x x .

(, ) ( ), ויחפש: , , , , . (; ), בגדול: , , , , . , h החל: , , . (, ) (; ; ), ובקטן: , , , , . (; , ), h כלה: , , . , וימצא: , , , , . (, ), h הגביע: , , , , . , באמתחת: , , , , , . , בנימן: , , , , .

 

44:13

ויקרעו שמלתם ויעמס איש על-חמרו וישבו העירה

, , .

x x.

(, ) (; ; ; ) , ויקרעו: , , , , , . , שמלתם: , , , , . (, ) , ויעמס: , , , , . (), איש: , , . () , - על-חמרו: , , , , . (, ) , וישבו: , , , , . , hh העירה: , , , , .

 

44:14

ויבא יחודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה

, . .

x x x .

(, ) (; , - ), ויבא: , , , . , hh יהודה: , , , , . (, ) , ואחיו: , , , , . , h ביתה: , , , . , יוסף: , , , . (, ) (, ), h והוא: , , , . ( ), עודנו: , , , , . , שם: , . (, ) , ויפלו: , , , , . ( ), לפניו: , , , , . , h ארצה: , , , .

 

44:15

ויאמר להם יוסף מה-המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי-נחש ינחש איש אשר כמני

: " ? , , !"

x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h להם: , , . , יוסף: , , , . (; ; ) (; ; ), h-hh מה-המעשה: , - , , , , . ( , ; ), hh הזה: , , . (), אשר: , , . (; ; ) , עשיתם: , , , , . , h הלוא: , , , . (; ) , ידעתם: , , , , . (; ; , ) (), - כי-נחש: , - , , . (), ינחש: , , , . (), איש: , , . (), אשר: , , . (; , , ) , כמני: , , , .

 

 

44:16

ויאמר יחודה מה-נאמר לאדני מה-נדבר ומה--נצטדק האלהים מצא את--עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם--אנחנו גם אשר-נמצא הגביע בידו

: " , ? , , , , X X ".

x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , hh יהודה: , , , , . (; ; ) (; ), h- מה-נאמר: , , , , . , לאדני: , , , , . (; ; ) (), h- מה-נדבר: , , , , . (, ) (; ; ) ( ), h-- ומה--נצטדק: , , -- , , , , . , hh האלהים: , , , , , . , מצא: , , . () , --את--עון : , -- , , . , עבדיך: , , , , . , h הננו: , , , . , עבדים: , , , , . , לאדני: , , , , . () , -- גם--אנחנו: , -- , , , , . (), גם: , . () , - אשר-נמצא: , , - , , , . (, ), h הגביע: , , , , . , בידו: , , , .

 

44:17

ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה-לי עבד ואתם עלו לשלום אל-אביכם

: " . , X , , "

x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . ! ( !), h חלילה: , , , , . , לי: , . (; ; ), מעשות: , , , , . , זאת: , , . (), h האיש: , , , . (), אשר: , , . , נמצא: , , , . (, ), h הגביע: , , , , . , בידו: , , , . (, ), h הוא: , , . () , hh- יהיה-לי: , , , - , . , עבד: , , . (, ) , ואתם: , , , . (), עלו: , , . (, ), לשלום: , , , , . , - אל-אביכם: , - , , , , .