37:1

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

, , .
.

(, ) (), וישב: , , , . , יעקב: , , , . (, ), בארץ: , , , . () (), מגורי: , , , , . , אביו: , , , . (, ), בארץ: , , , . , כנען: , , , .

 

37:2

אלה תלדות יעקב יוסף בן--שבע-עשרה שנה היה רעה את-אחיו בצאן והוא נער את-בני בלהה ואת-בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את--דבתם רעה אל-אביהם

: . , . X X X X.

x x x x .

, h אלה: , , . (; ; ), תלדות: , , , , . , יעקב: , , , . , יוסף: , , , . , ---h h בן--שבע-עשרה שנה: , -- , , , , , ; , , . (, ), hh היה: , , . , h רעה: , , . () , - את-אחיו: , , , , . , בצאן: , , , . (, ) (, ), h והוא: , , , . (), נער: , , . () , - את-בני: , , , . , hh בלהה: , , , . () , - ואת-בני: , , , , . , h זלפה: , , , . Ƹ, נשי: , , . , אביו: , , , . (, ) (), ויבא: , , , . , יוסף: , , , . () , -- את--דבתם: , -- , , , . (, ), h רעה: , , . , -h אל-אביהם: , , , , , .

 

37:3

וישראל אהב את-יוסף מכל-בניו כי-בן-זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסיס

X , . .

x x .

(, ) , וישראל: , , , , , . , h אהב: , , . () , - את-יוסף: , - , , , . , - מכל-בניו: , , , , , . ( ; , ) , -- כי-בן-זקנים: , , , , , , . (, ), h הוא: , , . ( ; - ), לו: , . (; ; ), h ועשה: , , , . ( ; - ), לו: , . , כתנת: , , , . , פסים: , , , .

 

, . , .

 

37:4

ויראו אחיו כי-אתו אהב אביהם מכל--אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם

, X X , , .

x x x x .

(; ; ), ויראו: , , , , . , אחיו: , , , . ( , , ) , - כי-אתו: , , , . , h אהב: , , . h, אביהם: , , , , . , -- מכל--אחיו: , , -- , , , . , וישנאו: , , , , , . , אתו: , , . , ולא: , , . ( ), יכלו: , , , . () , דברו: , , , . , לשלם: , , , .

 

37:5

ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויספו עוד שנא אתו

, , .

x x x .

(, ) (, ), ויחלם: , , , , . , יוסף: , , , . (; ), חלום: , , , . (), ויגד: , , , . , לאחיו: , , , , . , ויספו: , , , , , . , עוד: , , . , שנא: , , . , אתו: , , .

 

37:6

ויאמר אליהם שמעו-נא החלום הזה אשר חלמתי

: " , .

x xx x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אליהם: , , , , . , (), - שמעו-נא: , , , , . (; ), h החלום: , , , , . , hh הזה: , , . (), אשר: , , . (, ) , חלמתי: , , , , .

 

37:7

והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם-נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי

, , ".

x x x x .

(, ) , hh והנה: , , , . , אנחנו: , , , , . , מאלמים אלמים: , , , , , ; , , , , . (, ; , ), בתוך: , , , . (, ), hh השדה: , , , . (, ) , hh והנה: , , , . , h קמה: , , . , אלמתי: , , , , . () (), - וגם-נצבה: , , , , , . (, ) , hh והנה: , , , . ( ), h תסבינה: , , , , , . , אלמתיכם: , , , , , , . (), ותשתחוין: , , , , , , , . , לאלמתי: , , , , , .

 

37:8

ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם--משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על-חלמתיו ועל--דבריו

: " ? ?" .

x xx x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . ( ; - ), לו: , . , אחיו: , , , . , h המלך: , , , . (), תמלך: , , , . , עלינו: , , , , . (; ) (, ), -- אם--משול: , -- , , , . (, ), תמשל: , , , . ( ), בנו: , , . , ויספו: , , , , , . , עוד: , , . , שנא: , , . , אתו: , , . () (; ) , - על-חלמתיו: , - , , , , , . () () , -- ועל--דבריו: , , -- , , , , .

 

? : . .

 

37:9

ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי

, : " . , ".

x x x x x x x x x x x .

(, ) (, ), ויחלם: , , , , . , עוד: , , . (; ), חלום: , , , . (, ), אחר: , , . , ויספר: , , , , . , אתו: , , . , לאחיו: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , hh הנה: , , . (, ) , חלמתי: , , , , . (; ), חלום: , , , . , עוד: , , . (, ) , hh והנה: , , , . , h השמש: , , , . (, ) , h והירח: , , , , . (, ) , ואחר עשר: , , , ; , , . , כוכבים: , , , , , . (), משתחוים: , , , , , , . , לי: , .

 

37:10

ויספר אל-אביו ואל-אחיו ויגער-בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אנו ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה

; , : " ? , , ?"

x xx x x x xx xx x .

, ויספר: , , , , . , - אל-אביו: , , , , . , - ואל-אחיו: , , , , , . (, ) ( ), - ויגער-בו: , , , , , . , אביו: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ( ; - ), לו: , . (; ), h מה: , . (; ), h החלום: , , , , . (, ), hh הזה: , , . (), אשר: , , . (, ), חלמת: , , , . (; , - ), h הבוא: , , , . (; , - ), נבוא: , , , . ߻, אני: , , . , ואמך: , , , . , ואחיך: , , , , . (), h להשתחות: , , , , , , . ( ), לך: , . , ארצה: , , , .

 

37:11

ויקנאו-בו אחיו ואביו שמר את-הדבר

, X .

x x.

( ), - ויקנאו-בו: , , , , , , . , אחיו: , , , . (, ) , ואביו: , , , , . (; , ), שמר: , , . () (), -h את-הדבר: , , , , .

 

: ? . , . , . , .

, אביו: , , , . , א ב י, ו, . , .

, שמר: , , . : ש, מ, שמ. , מ ש, , מ, . , , , ר , . , . , , ש מ, ר. ר, , . , , , , ר: , , .

 

37:12

וילכו אהיו לרעות את-צאן אביהם בשכם

X.
x x x.

(, ) , וילכו: , , , , . , אחיו: , , , . , לרעות: , , , , . () (, ), - את-צאן: , , , . , h אביהם: , , , , . , בשכם: , , , .

 

37:13

ויאמר ישראל אל-יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני

: " X; , ". : " !"

x xx x x xx x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , ישראל: , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . , h הלוא: , , , . , אחיך: , , , . , רעים: , , , . , בשכם: , , , . , h לכה: , , . (, ) () , ואשלחך: , , , , , . , h אליהם: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ( ; - ), לו: , . , h הנני: , , , .

 

37:14

ויאמר לו לך-נא ראה את-שלום אחיך ואת--שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה

: ", , , , ". X, X.
x xx xx x.

(, ) , ויאמר: , , , , . ( ; - ), לו: , . , , , - לך-נא: , , . , h ראה: , , . () (), - את-שלום: , , , , . , אחיך: , , , . (, ) () (), - ואת--שלום: , , -- , , , . (, ), h הצאן: , , , . () , h והשבני: , , , , , . (; ; , -), דבר: , , . (, ) () , h וישלחהו: , , , , , , . , מעמק: , , , . , חברון: , , , , . (; , - ), ויבא: , , , . , h שכמה: , , , .

 

37:15

וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה---תבקש

, , , : " ?"

x x .

(, ) , h וימצאהו: , , , , , , . (), איש: , , . (, ) , hh והנה: , , , . (, ), h תעה: , , . (, ), h בשדה: , , , . (, ) , h וישאלהו: , , , , , , . (), h האיש: , , , . , לאמר: , , , . (; ) (, , ), h--- מה---תבקש: , --- , , , .

, ימצאהו: , , , , , . , . . ? , ימצאה. , , מ, צאה. . , , . . . . ? , . , מצאהו. . , י מ צאהו. צ א, ה ו . . , . ? איש: , , .

. , hh והנה: , , , . : , . , , ה, נ , , , ה, , נ. : , , , , , .

hh: , , , . , . hh.

, h תעה: , , . , . h. h, ת , ע , , , , , ה , . , , , , , , , h. , ת ע ה. , ע , ע, , . , . ? h. ת ע, , , ע , ה.

, , , . .

, h בשדה: , , , . , », h - . h, , . , , . , . , ד ה. . , . ? ? ד ד ה. , , h. h h? , , h.

, h וישאלהו: , , , , , , . ישאלה. והלאשי. , , י, שאלהו. , : ? , , : ?

: , , ? ? , י, שאלה.

h האיש: , , , . , , , h. , לאמר: , , , . ל א מ ר, . : .

רמאל. מ ר, א ל.

, ?, h מה: , , , תבקש: , , , . h , . , תבקש. שקבת. ש, ק, ב ת.

, . - , , , hh, , , , h, . - , , , , h , h h. , h , .

 

37:16

ויאמר את--אחי אנכי מבקש הגידה-נא לי איפה הם רעים

: " X , , ?"

x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . () , -- את--אחי: , -- , , . , אנכי: , , , . (, , ), מבקש: , , , . () (), hh- הגידה-נא: , , , , , . , לי: , . , h איפה: , , , . , h הם: , . , רעים: , , , .

 

37:17

ויאמר האיש נסעו מזה כו שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך ויסף אחר אחיו וימצאם בדתן

: " , , : ". , X .
x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . (), h האיש: , , , . , נסעו: , , , . , h מזה: , , . ( ; , ), כי: , . (; ), שמעתי: , , , , . (; ), אמרים: , , , , . , h נלכה: , , , . , h דתינה: , , , , . , וילך: , , , . , יוסף: , , , . (, ; , ), אחר: , , . , אחיו: , , , . (, ) , h וימצאם: , , , , , . , בדתן: , , , .

 

(, 32:25) : , . , . , , , ? , , , . , . , . , . , , , : אִישׁ. , ש. : ? : : דֹּתָינָה. ד, ת, ינָ. נ י נָ ה. , . , , , אִ י ש. , , , אִישׁ. , , : אִישׁ. , , אִישׁ. ? , . . אִ ש , , -, , , -, . , , אִישׁ. , . אִישׁ.

, , , אִישׁ. , . , , . . , , .

, . . . , , . , , , , . אִישׁ . , . . , . . . דֹּתָינָה, , . דֹ, , תָ, , ָי , נָ, נ ה. דֹּתָינָה, . , , . . , דֹּתָינָה . דֹּתָינָה , . , , .

 

37:18

ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו

, , , .
x x x.

(; ; ), ויראו: , , , , . , אתו: , , . (), מרחק: , , , . (, ) (, ), ובטרם: , , , , . ( ; - ), יקרב: , , , . , h אליהם: , , , , . (, ) ( ), ויתנכלו: , , , , , , . , אתו: , , . , h להמיתי: , , , , , .

 

37:19

ויאמרו איש אל-אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא

: " X.
x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , - איש אל-אחיו: , , ; , - , , , . , hh הנה: , , . (), h בעל החלמות: , , ; , , , , , . , hh הלזה: , , , . (; , - ); בא: , .

 

37:20

ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה-יהיו חלמתיו

, : X . , ".

x xx xx x x x xx x x.

(, ) ( ), h ועתה: , , , . , לכו: , , . () , hh ונהרגהו: , , , , , , . (, ) (; ; , ), h ונשלכהו: , , , , , , . , באחד: , , , . (; ), h הברות: , , , , . (, ) , ואמרנו: , , , , , . (), h חיה: , , . (, ), h רעה: , , . ( ) , h אכלתהו: , , , , , . (; ; ), h ונראה: , , , , . (; ) ( ), h-h מה-יהיו: , , , , . (, ) , חלמתיו: , , , , , .

 

, , , - .

, h רעה: , , . , . ר ע ה. , . , h ונראה: , , , , . . , , , , , . , , , . , . , ? , , . , . , , , , . , , , .

, נראה: , , , . ר ה, נ א. . א נ, , , ה, , ר. נ , . ר, אה: ה , , . : אר נ.

, , . . , , , , . , , . , , . . .

 

37:21

וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש

, X, : " !"
x .

(; ), וישמע: , , , , . , ראובן: , , . , . (, ) , h ויצלהו: , , , , , . (; ) , מידם: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , לא: , . , נכנו: , , , . , נפש: , , .

 

37:22

ויאמר אליהם ראובן אל--תשפכו--דם השליכו אתו אל-הבור הזה אשר במדבר ויד אל--תשלחו-בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל-אביו

: " , , , " - X, .
x x xx x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אליהם: , , , , . , ראובן: , , . , . () (), ---- אל--תשפכו--דם: , -- , , , , -- , . (; ; , ) , h השליכו: , , , , , . , אתו: , , . (; ), -h𻠠 אל-הבור: , , , , . (, ), hh הזה: , , . (), אשר: , , . , במדבר: , , , , . (; ) , ויד: , , . () , --- אל--תשלחו-בו: , , , , , , . (; ; -), למען: , , , . , h הציל: , , , . , אתו: , , . (; ) , מידם: , , , . () , h להשיבו: , , , , , . , - אל-אביו: , - , , , .

37:23

ויהו כאשר---בא יוסף אל-אחיו ויפשיטו את-יוסף את-כתנתו את-כתנת הפסים אשר עליו

: , , , .

x x x .

, h ויהי: , , , . (; , - ), --- כאשר---בא: , , , --- , . , יוסף: , , , . , - אל-אחיו: , , , , . ( ) , ויפשיטו: , , , , , , . () , - את-יוסף: , - , , , . () , - את-כתנתו: , - , , , , . () , - את-כתנת: , - , , , . , h הפסים: , , , , . (), אשר: , , . ( , ), עליו: , , , .

 

37:24

ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים

, ; , .
xx x x x .

(, ) (; ) , h ויקחהו: , , , , , . (, ) (; ; , ), וישלכו: , , , , , . , אתו: , , . (; ), hh הברה: , , , . (, ) (; ), h והבור: , , , , . (), רק: , . , אין: , , . , בו: , . , מים: , , .

 

37:25

וישבו לאכל-לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה

X, : , X , ; , .
x x x x x x xx x .

(; , ) , וישבו: , , , , . , - לאכל-לחם: , , , , , . (, ) , h וישאו עיניהם: , , , , ; , , , , , . (, ) (; ; ), ויראו: , , , , . (, ) , hh והנה: , , , . , ארחת: , , , . , ישמעאלים: , , , , , , , . (; , - ), h באה: , , . , מגלעד: , , , , . (, ) , h וגמליהם: , , , , , , . , נשאים: , , , , . , נכאת: , , , . (, ) , וצרי: , , , . (, ) , ולט: , , . , h הולכים: , , , , , . (), h להוריד: , , , , , . , h מצרימה: , , , , , .

 

37:26

ויאמר יהודה אל-אחיו מה--בצע כי נהרג את--אחינו וכסינו את-דמו

: " , ?
x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , hh יהודה: , , , , . , - אל-אחיו: , , , , . (; ) (), h-- מה--בצע: , -- , , . ( , ; ), כי: , . (), h נהרג: , , , . () , -- את--אחינו: , -- , , , , . , וכסינו: , , , , , . () , - את-דמו: , , , .

 

37:27

לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל-תהי-בו כי-אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו

, . , ". .
x x x x x.

, לכו: , , . (, ) , ונמכרהו: , , , , , , . , לישמעאלים: , , , , , , , , . (, ) , וידנו: , , , , . () , -h- אל-תהי-בו: , , , , . ( ; , ) , - כי-אחינו: , - , , , , . , בשרנו: , , , , . (, ), h הוא: , , . (, ) (; ), וישמעו: , , , , , . , אחיו: , , , .

 

 

 

37:28

עברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את--יוסף מן-הבור וימכרו את--יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את--יוסף מצרימה

X , , , .
x x x .

(, ) (, ; , ), ויעברו: , , , , , . (), אנשים: , , , , . , מדינים: , , , , , . , סחרים: , , , , . (, ) (), וימשכו: , , , , , . (, ) (; ), ויעלו: , , , , . () , -- את--יוסף: , -- , , , . (, ; , ; -, ) (; ), -h מן-הבור: , - , , , . (, ) , וימכרו: , , , , , . () , -- את--יוסף: , -- , , , . , לישמעאלים: , , , , , , , , . , בעשרים: , , , , , . , כסף: , , . (, ) , ויביאו: , , , , , . () , -- את--יוסף: , -- , , , . , h מצרימה: , , , , , .

 

37:29

וישב ראובן אל-הבור והנה אין-יוסף בבור ויקרע את-בגדיו

, . .

.

(, ) , וישב: , , , . , ראובן: , , . , . (; ), -h אל-הבור: , , , , . (, ) , hh והנה: , , , . , - אין-יוסף: , , - , , , . (; ), בבור: , , , . (, ) , ויקרע: , , , , . () , - את-בגדיו: , , , , , .

 

37:30

וישב אל-אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני-בא

, : " , ?"
x x .

(, ) , וישב: , , , . , - אל-אחיו: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (), h הילד: , , , . , איננו: , , , , . (, ) , ואני: , , , . (, ), h אנה: , , . (; , - ), - אני-בא: , , , .

 

37:31

ויקחו את-כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את-הכתנת בדם

, , .
x x .

(; ) , ויקחו: , , , , . () , - את-כתנת: , - , , , . , יוסף: , , , . (, ) , וישחטו: , , , , , . , שעיר: , , , . (; ), עזים: , , , . (, ) (), ויטבלו: , , , , , . () , -h את-הכתנת: , - , , , , . , בדם: , , .

 

, . . , . . . , , .

 

37:32

וישלחו את--כתנת הפסים ויביאו אל-אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר-נא הכתנת בנך הוא אם-לא

, X , : " ; , ?"
x x x x x x .

(, ) (), וישלחו: , , , , , . () , -- את--כתנת: , -- , , , . , h הפסים: , , , , . (, ) 帻, ויביאו: , , , , , . , -h אל-אביהם: , , , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . , זאת: , , . , מצאנו: , , , , . (; ) -, h- הכר-נא: , , , . , h הכתנת: , , , , . , בנך: , , . (, ), h הוא: , , . (; ) , - אם-לא: , , .

 

37:33

ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף

, : " , X , , , !"
-x x xx .

(; ) 帻, h ויכירה: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , כתנת: , , , . , בני: , , . (), h חיה: , , . (, ), h רעה: , , . ( ) , h אכלתהו: , , , , , . , טרף: , , . , טרף: , , . , יוסף: , , , .

 

37:34

ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על-בנו ימים רבים

, , .
.

(, ) , ויקרע: , , , , . , יעקב: , , , . , שמלתיו: , , , , , . (, ) (), וישם: , , , . (, ), שק: , . (; ) , במתניו: , , , , , . ( ), ויתאבל: , , , , , . () , - על-בנו: , , , . , ימים: , , , . , רבים: , , , .

 

37:35

ויקמו כל--בניו וכל-בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי-ארד אל--בני אבל שאלה ויבך אתו אביו

, , : ", ". .
x x x xx .

(, ) (; , ; ; ; , ), ויקמו: , , , , . (; ; ) , -- כל--בניו: , -- , , , . (, ) (; ; ) , - וכל-בנתיו: , , , , , , . , לנחמו: , , , , . (, ) (, ), וימאן: , , , , . , h להתנחם: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ( ; , ) (), - כי-ארד: , , , . , -- אל--בני: , -- , , . , אבל: , , . (; ), h שאלה: , , , . , ויבך: , , , . , אתו: , , . , אביו: , , , .

 

37:36

והמדנים מכרו אתו אל-מצרים לפוטיפר סרים פרעה שר הטבחים

 

, , .
x x xx.

 

(, ) , h והמדנים: , , , , , , . , מכרו: , , , . , אתו: , , . , - אל-מצרים: , , , , , . , לפוטיפר: , , , , , , . , סריס: , , , . , h פרעה: , , , . ( ), שר: , . ( - ), h הטהחים: , , , , , .

 

, . , , . , , , . , . , , . . , . , . , . , , , , , . . , . . . . .

, . , . . , , .

 

38:1

ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד-איש עדלמי ושמו חירה

 

: X X.
x x x x .

, h ויהי: , , , . (), בעת: , , . , hh ההוא: , , , . (, ) (; , ), וירד: , , , . , hh יהודה: , , , , . (), מאת: , , . , אחיו: , , , . (, ) (), ויט: , , . (), - עד-איש: , , , . , עדלמי: , , , , . (, ) , ושמו: , , , . , h חירה: , , , .

 

38:2

וירא-שם יהודה בת-איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה

, ; , .
x xx .

(, ) (; ; ) , - וירא-שם: , , , , . , hh יהודה: , , , , . (), - בת-איש: , , , . , כנעני: , , , , . (, ) , ושמו: , , , . שוע: , , . (, ) (; ) 帻, h ויקחה: , , , , . (, ) (, - ), ויבא: , , , . , h אליה: , , , .

 

38:3

ותהר ותלד בן ויקרא את-שמו ער

; .
.

(, ) , h ותהר: , , , . (, ) (), ותלד: , , , . , בן: , . (, ) ( ; ; ) , ויקרא: , , , , . () , - את-שמו: , , , . ער: , .

 

38:4

ותהר עוד ותלד בן ותרקא את-שמו אונן

 

, , .
.

(, ) , h ותהר: , , , . , עוד: , , . (, ) (), ותלד: , , , . , בן: , . (, ) ( ; ; ) , ותקרא: , , , , . () , - את-שמו: , , , . אונן: , , , .

 

38:5

ותסף עוד ותלד בן ותקרא את-שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו

 

, . , .
x x -x .

, ותסף: , , , . , עוד: , , . (, ) (), ותלד: , , , . , בן: , . (, ) ( ; ; ) , ותקרא: , , , , . () , -- את--שמו: , -- , , . , h שלה: , , . (, ) , hh והיה: , , , . , בכזיב: , , , , . () , h בלדתה: , , , , . , אתו: , , .

 

38:6

ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר

.
x x x -x .

(, ) (; ), ויקח: , , , . , hh יהודה: , , , , . , h אשה: , , . , לער: , , . , בכורו: , , , , . (, ) 帻, h ושמה: , , , . תמר: , , .

38:7

ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה

, , X , .
x x x x .

, h ויהי: , , , . ער: , . , בכור: , , , . , hh יהודה: , , , , . , רע: , . , בעיני: , , , , . --- יהוה: , , , . (, ) , h וימתהו: , , , , , . --- יהוה: , , , .

 

38:8

ויאמר יהודה לאונן בא אל--אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך

: " ".
x xx -x xx.

(, ) , ויאמר: , , , , . , hh יהודה: , , , , . , לאונן: , , , , . (, - ), בא: , . , -- אל--אשת: , -- , , . , אחיך: , , , . (, ) ( ), ויבם: , , , . , h אתה: , , . (, ) , h והקם זרע: , , , ; , , . , לאחיך: , , , , .

 

 

38:9

וידע אונן כי לא לו יהיה הזרא והיה אם-בא אל-אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן-זרע לאחיו

 

, , , , X , , .
x x x x x x.

(, ) ( ), וידע: , , , . אונן: , , , . ( ; , ), כי: , . , לא: , . ( ; ), לו: , . (), hh יהיה: , , , . (; ), h הזרע: , , , . (), hh והיה: , , , . (, ) (, - ), - אם-בא: , , . , -- אל--אשת: , -- , , . , אחיו: , , , . (, ) (), ושחת: , , , . , h ארצה: , , , . , לבלתי: , , , , . () (; ), - נתן-זרע: , , - , , . , לאחיו: , , , , .

 

38:10

וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם-אתו

 

X , , .
.

(, ) ( ), וירע: , , , . , בעיני: , , , , . --- יהוה: , , , . (), אשר: , , . (; ; ), h עשה: , , . (, ) , וימת: , , , . , - גם-אתו: , , , .

 

38:11

ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית-אביך עד-יגדל שלה בני כי אמר פן--ימות גם-הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה

, : " , , ", : , , . , .
x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , hh יהודה: , , , , . לתמר: , , , . ( ) , כלתו: , , , . (; , ), שבי: , , . , h אלמנה: , , , , . , - בית-אביך: , , , , , . (), - עד-יגדל: , , , , . , h שלה: , , . , בני: , , . ( ; , ), כי: , . (, ), אמר: , , . ( ) , -- פן--ימות: , -- , , , . , -h גם-הוא: , , , . , , כאחיו: , , , , . (), ותלך: , , , . תמר: , , . (, ) (; , ), ותשב: , , , . , בית: , , . , h אביה: , , , .

 

38:12

וירבו הימים ותמת בת-שוע אשת-יהודה וינחם יהודה ויעל על-גזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה

, , . , , , X, , , .
x x x x x x .

(, ) , וירבו: , , , , . , h הימים: , , , , . (, ) , ותמת: , , , . , - בת-שוע: , , , . , -hh אשת-יהודה: , , - , , , , . (, ) , וינחם: , , , , . , hh יהודה: , , , , . (, ) , ויעל: , , , . (), - על-גזזי: , , , , . (, ) , צאנו: , , , . (, ), h הוא: , , . , h וחירה: , , , , . , h רעהו: , , , . , h העדלמי: , , , , , . , h תמנתה: , , , , .

 

38:13

ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו

, : " X".
xx .

(, ), ויגד: , , , . , לתמר: , , , . , לאמר: , , , . , hh הנה: , , . , חמיך: , , , . (), h עלה: , , . , h תמנתה: , , , , . (), לגז: , , . (, ) , צאנו: , , , .

38:14

ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על-דרך תמנתה כי ראתה כי-גדל שלה והוא לא-נתנה לו לאשה

, , , , , , , .
-x x x x x .

(, ) (; ; ), ותסר: , , , . , בגדי: , , , . , h אלמנותה: , , , , , , . , h מעליה: , , , , . (, ) (; ), ותחס: , , , . (), בצעיף: , , , , . (, ) , ותתעלף: , , , , , . (, ) (; , ), ותשב: , , , . (, ; ), בפתח: , , , . , עינים: , , , , . (), אשר: , , . (), -廠 על-דרך: , , , . , h תמנתה: , , , , . ( ; , ), כי: , . (; , ), h ראתה: , , , . ( ; , ) (), - כי-גדל: , , , . , h שלה: , , . (, ) (, ), h והוא: , , , . (), -h לא-נתנה: , , , , . , לו: , . , h לאשה: , , , .

 

38:15

ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה

, , .
x x x .

(, ) (; , ) 帻, h ויראה: , , , , . , hh יהודה: , , , , . (; ; ) 帻, h ויחשבה: , , , , , . , h לזונה: , , , , . ( ; , ), כי: , . (; ), h כסתה: , , , . (, ) , h פניה: , , , .

 

38:16

ויט אליה אל-הדרך ויאמר הבה-נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו הוא ותאמר מה-תתן-לי כי תבוא אלי

, : ", ". , . : " , ?"
xx x x x x .

(, ) (), ויט: , , . , h אליה: , , , . (), -h על-הדרך: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (), hh- הבה-נא: , , , . (; , - ), אבוא: , , , . , אליך: , , , . ( ; , ), כי: , . , לא: , . (), ידע: , , . ( ; ; , ), כי: , . ( ) , כלתו: , , , . (, ), h הוא: , , . (, ) , ותאמר: , , , , . () () , h-- מה-תתן-לי: , , , , . (, : ), כי: , . (; , - ), תבוא: , , , . , אלי: , , .

 

38:17

ויאמר אנכי אשלח גדי-עזים מן-הצאן ותאמר אם-תתן ערבון עד שלחך

: " ". : " , ".
x x xx.

(, ) , ויאמר: , , , , . ߻, אנכי: , , , . (; ), אשלח: , , , . (; ), - גדי-עזים: , , , , , . (, ), -h מן-הצאנ: , , , , . (, ) , ותאמר: , , , , . (; ) , - אם-תתן: , , , . , ערבון: , , , , . , עד: , . (; , ), שלחך: , , , .

 

38:18

ויאמר מה הערבון אשר אתן-לך ותאמר חתמך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן--לה ויבא אליה ותהר לו

 

: " ?" : " , , X , ". , ; .
x xx x x x -x .

(, ) , ויאמר: , , , , . (; ), h מה: , . , h הערבון: , , , , , . (), אשר: , , . () ( ), - אתן-לך: , , , . (, ) , ותאמר: , , , , . , חתמך: , , , . , ופתילך: , , , , , . , ומטך: , , , . (), אשר: , , . , בידך: , , , . () , --h ויתן--לה: , , , -- , . (, ) (; , - ), ויבא: , , , . , h אליה: , , , . (, ) , h ותהר: , , , . ( ; - ), לו: , .

 

38:19

ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה

, , , .
x -x -x.

(, ) (; , ; ; ; , ), ותקם: , , , . (, ) (), ותלך: , , , . (, ) (; ; ), ותסר: , , , . , h צעיפה: , , , , . , h מעליה: , , , , . (, ) ( ; , ), ותלבש: , , , , . , בגדי: , , , . , h אלמנותה: , , , , , , .

 

38:20

וישלח יהודה את-גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחה הערבון מיד האשה ולא מצאה

, , . .
x x x x x x x -x.

(, ) (; ), וישלח: , , , , . , hh יהודה: , , , , . () , - את-גדי: , - , , . (; ), h העזים: , , , , . (), ביד: , , . , h רעהו: , , , . , h העדלמי: , , , , , . (; ), לקחת: , , , . , h הערבון: , , , , , . , מיד: , , . , hh האשה: , , , . (, ) , ולא: , , . 帻, h מצאה: , , , .

 

38:21

וישאל את-אנשי מקמה לאמר איה הקדשה הוא בעינים על-הדרך ויאמרו לא-היתה בזה קדשה

, : " , ?" : ".
-x x xx .

(, ) (; ), וישאל: , , , , . () , - את-אנשי: , , , , . , h מקמה: , , , . , לאמר: , , , . , h איה: , , . , , hh הקדשה: , , , , . (, ), h הוא: , , . , בעינים: , , , , , . (), -h על-הדרך: , , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . , -hh לא-היתה: , , , , . , h בזה: , , . , , h קדשה: , , , .

 

38:22

וישב אל-יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא-היתה בזה קדשה

, : " , : ".
x .

(, ) , וישב: , , , . , -hh אל-יהודה: , - , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , לא: , . 帻, h מצאתיה: , , , , , . (, ) (, ), וגם: , , . , אנשי: , , , . , h המקום: , , , , . , אמרו: , , , . , -hh לא-היתה: , , , , . , h בזה: , , . , , h קדשה: , , , .

 

38:23

ויאמר יהודה תקח-לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה

: " , : , ".
x x -x x x x -x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , hh יהודה: , , , , . (; ) , -h תקח-לה: , , , . ( ), פן: , . (), hh נהיה: , , , . , לבוז: , , , . , hh הנה: , , . (; ), שלחתי: , , , , . , h הגדי: , , , . , hh הזה: , , . (, ) , h ואתה: , , , . , לא: , . 帻, h מצאתה: , , , , .

 

38:24

ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף

. , : " , , , ". : " , ".
x x x x x x x .

, h ויהי: , , , . , כמשלש חדשים: , , , , ; , , , , . (, ), ויגד: , , , . , hh ליהודה: , , , , , . , לאמר: , , , . (; , ), h זנתה: , , , . תמר: , , . ( ) , כלתך: , , , . (, ) (, ), וגם: , , . , hh הנה: , , . , hh הרה: , , . , לזנונים: , , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , hh יהודה: , , , , . (, ; ; ), hh הוציאוה: , , , , , , . (, ) , ותשרף: , , , , .

 

38:25

הוא מוצאת והיא שלחה אל--חמיה לאמר לאיש אשר--אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר--נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה

, : " , , ". : ", , , X".
x x x x x x xx x .

(, ), h הוא: , , . (; ), מוצאת: , , , , . (, ) (, ), h והיא: , , , . (; , ), h שלחה: , , , . , --h אל--חמיה: , -- , , , . , לאמר: , , , . , לאיש: , , , . () , --h אשר--אלה: , , -- , , . ( ; - ), לו: , . ߻, אנכי: , , , . , hh הרה: , , . (, ) , ותאמר: , , , , . (; ) (), h-- הכר--נא: , , -- , . , למי: , , . , h החתמת: , , , , . (, ) , h והפתילים: , , , , , , , . (, ) , hh והמטה: , , , , . , hh האלה: , , , .

 

38:26

ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי-על-כן לא-נתתיה לשלה בני ולא-יסף עוד לדעתה

, : " , , , ". .
x -x.

(, ) (; ), ויכר: , , , . , hh יהודה: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h צדקה: , , , . ( ), ממני: , , , . ( ; , ) , -- כי-על-כן: , , , . 帻, -h לא-נתתיה: , , , , , . , h לשלה: , , , . , בני: , , . , - ולא-יסף: , , , , . ( ), עוד: , , . 帻, h לדעתה: , , , , .

 

38:27

ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה

, .
x -x -x.

, h ויהי: , , , . , בעת: , , . (), h לדתה: , , , . (, ) , hh והנה: , , , . , תאומים: , , , , , . 帻, h בבטנה: , , , , .

 

38:28

ויהי בלדתה ויתן-יד ותקח המילדת ותקשר על---ידו שני לאמר זה יצא ראשנה

: , X, , : " ".
x -x x x .

, h ויהי: , , , . () 帻, h בלדתה: , , , , . (, ) () , - ויתן-יד: , , , , . (; ), ותקח: , , , . ( ), h המילדת: , , , , , . (, ) (), ותקשר: , , , , . , --- על---ידו: , --- , , . , שני: , , . , לאמר: , , , . , h זה: , . (; ), יצא: , , . , h ראשנה: , , , , .

 

38:29

ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה--פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ

: , . : " ?" .
x x x .

, h ויהי: , , , . (; , , ) (), כמשיב: , , , , . , ידו: , , . (, ) , hh והנה: , , , . (; ), יצא: , , . , אחיו: , , , . (, ) , ותאמר: , , , , . (; ; ) (, ; ; , ), h-- מה--פרצת: , -- , , , . ( , ), עליך: , , , . (; ; ), פרץ: , , . (, ) ( ; ; ), ויקרא: , , , , . , שמו: , , . (; ; ), פרץ: , , .

 

38:30

ואחר יצא אחיו אשר על-ידו השני ויקרא שמו זרח

, . X.
x x x.

(, ) (), ואחר: , , , . (; ), יצא: , , . , אחיו: , , , . (), אשר: , , . , - על-ידו: , - , , . , h השני: , , , . (, ) ( ; ; ), ויקרא: , , , , . , שמו: , , . , זרח: , , (, ; ) .

 

. , , , . . תּ, .

h , , h. , h, , , י. , , , . , , h, . h , , .

, . . . . . , . : עֵר. , , עֵ ר. . אוׂנָן . , נ ן. : , , . . . , . , . . . , , . h (h, 78:67-68): , . h, , . , h . . , , h. . , . , - . , . , . , h, , . תָּ. . , . , . , h.

. , . , . , , .

 

זרח: , , ? . , , . , . , . , . , . .

, . ? , , , , , . . , . . , . , , . -. , , , , , , , , . , . , . , , . , . , . . , . . , , , , . , , , . , . . ? , , , . , . . , . , , . . , , . , . . . , , . .

: , , . . , . , , . , , , . , , . , , . : ? . , , , . , , , , , , . , , . , . , , . , . , , , , . , , ? , , , . . . . . , . , . , . . . , . . . . . , , , , פרץ . . , , , . , .

(, 25:24-26) : , . , , . , , ⅻ

, . , . , . , . h . . . , . . : , , , . . . . , , , , . , , . . - . . , . , . . . . , , , .

 

39:1

ויסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה

. , , , , .
x x x x xx .

(, ) , ויוסף: , , , , . (), h הורד: , , , . , h מצרימה: , , , , , . (, ) (; -) , h ויקנהו: , , , , , . , פוטיפר: , , , , , . , סריס: , , , . , h פרעה: , , , . ( ), שר: , . ( - ), h הטהחים: , , , , , . (), איש: , , . , מצרי: , , , . , מיד: , , . , h הישמעאלים: , , , , , , , , . (), אשר: , , . (), hh הורדהו: , , , , , . (), שמה: , , .

 

39:2

ויהי יהוה את-יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי

, , , .

x x x x x.

, h ויהי: , , , . --- יהוה: , , , . () , - את-יוסף: , - , , , . , h ויהי: , , , . (), איש: , , . ( ; ), מצליח: , , , , . , h ויהי: , , , . , בבית: , , , . , אדניו: , , , , . , h המצרי: , , , , .

 

39:3

וירא אדניו כי יהוה אתו וכל אשר-הוא עשה יהוה מצליח בידו

, , , , X.
x x x .

(, ) (; , ), וירא: , , , . , אדניו: , , , , . ( ; , ), כי: , . --- יהוה: , , , . , אתו: , , . (; ; ), וכל: , , . () , -h אשר-הוא: , , , , . (; ; ; ), h עשה: , , . --- יהוה: , , , . ( ; ), מצליח: , , , , . (; , ) , בידו: , , , .

 

39:4

וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו ויפקדהו על-ביתו וכל--יש-לו נתן בידו

X , . , , , .
x x x .

(, ) , וימצא יוסך חן בעיניו: , , , , ; , , , ; , ; , , , , , . (, ) (), וישרת: , , , , . , אתו: , , . (, ) (), h ויפקדהו: , , , , , , . , - על-ביתו: , , , , . (; ; ), , --- וכל--יש-לו: , , , , . (), נתן: , , . (, ; ) , בידו: , , , .

 

39:5

ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל-אשר יש-לו ויברך יהוה את-בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת יהוה בכל--אשר יש-לו בבית ובשדה

: X , , , . , .
x x x x x .

, h ויהי: , , , . , מאז: , , . (), h הפקיד: , , , , . , אתו: , , . , בביתו: , , , , . (, ) , ועל: , , . (; ; ), (), - כל-אשר: , , , . , - יש-לו: , , . (, ) , ויברך: , , , , . --- יהוה: , , , . () , - את-בית: , , , . , h המצרי: , , , , . - ( ; ), בגלל: , , , . , יוסף: , , , . , h ויהי: , , , . , ברכת: , , , . --- יהוה: , , , . (; ; ), (), -- בכל--אשר: , , -- , , . , - יש-לו: , , . , בבית: , , , . (, ) (, ), h ובשדה: , , , , .

 

39:6

ויעזב כל-אשר-לו ביד יוסף ולא-ידע אתו מאומה כי אם-הלחם אשר--הוא אוכל ויהי יוסף יפה-תאר ויפה מראה

, , X , , X, ; .
xx x x x .

(, ) (; ), ויעזב: , , , , . (; ; ), () (; - ), -- כל-אשר-לו: , , , , . (, ), ביד: , , . , יוסף: , , , . (), - ולא-ידע: , , , , . , אתו: , , . , h מאומה: , , , , . ( ; , ), כי: , . (, ) , -h אם-הלחם: , , , , . () (, ), --h אשר--הוא: , , -- , , . ( ), אוכל: , , , . , h ויהי: , , , . , יוסף: , , , . ( ) ( ), h- יפה-תאר: , , , , . (, ) ( ), h ויפה: , , , . (, ), h מראה: , , , .

 

39:7

ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת-אדניו את-עיניה אל-יוסף ותאמר שכבה עמי

: : " !"
x x x .

, h ויהי: , , , . ( ), אחר: , , . (; , ; ; ), h הדברים: , , , , , . , hh האלה: , , , . (, ) (), ותשא: , , , . , - אשת-אדניו: , , , , , , . () , -h את-עיניה: , , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . (, ) , ותאמר: , , , , . , h שכבה: , , , . , עמי: , , .

 

39:8

וימאן ויאמר אל-אשת אדניו הן אדני לא-ידע אתי מה-בבית וכל אשר-יש-לו נתן בידי

: " , , .
x x .

(, ) ( , ), וימאן: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , - אל-אשת: , - , , . , אדניו: , , , , . (), h הן: , . , אדני: , , , . (), - לא-ידע: , , , . , אתי: , , . (; ) , h- מה-בבית: , - , , , . (, ) (; ; ), וכל: , , . (), , -- אשר-יש-לו: , , - , , . (), נתן: , , . (, ; ) , בידי: , , , .

 

39:9

איננו גדול בבית הזה ממני ולא-חשך ממני מאומה כי אם-אותך באשר את-אשתו ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים

, , , , . ?"
xx x x x x x.

, איננו: , , , , . (), גדול: , , , . , בבית: , , , . , hh הזה: , , . ( ), ממני: , , , . (, ), -廠 ולא-חשך: , , , , . , ממני: , , , . , h מאומה: , , , , . ( ; , ), כי: , . (, ) , - אם-אותך: , , , , . (, ), באשר: , , , . , - את-אשתו: , - , , , . (, ) , ואיך: , , , . (; ; ), h אעשה: , , , . , hh הרעה: , , , . (), hh הגדלה: , , , , . , h הזאת: , , , . (, ) (, ), וחטאתי: , , , , , . , h לאלהים: , , , , , .

 

39:10

ויהי כדברה אל-יוסף יום יום ולא-שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה

, , , , .
x -x -x x -x.

, h ויהי: , , , . (; , ) (), h כדברה: , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . ( ), יום יום: , , ; , , . (, ) (; ), - ולא-שמע: , , , , . , h אליה: , , , . , לשכב: , , , . (, ) 帻, h אצלה: , , , . (, ), h להיות: , , , , . , h עמה: , , .

 

39:11

ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית

, X , X .
x x x .

, h ויהי: , , , . (; , ) (), h כהיום: , , , , . , hh הזה: , , . (, ) (; , - ), ויבא: , , , . , hh הביתה: , , , , . (; ; ) , לעשות מלאכתו: , , , , ; , , , , , . (, ) , ואין: , , , . (), איש: , , . , מאנשי: , , , , . , h הבית: , , , . , שם: , . , בבית: , , , .

 

39:12

ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא התוצה

X , : " !" X, .
x x -x xx.

(, ) (), h ותתפשהו: , , , , , , . , בבגדו: , , , , . , לאמר: , , , . , h שכבה: , , , . , עמי: , , . (, ) (; ), ויעזב: , , , , . , בגדו: , , , . 帻, h בידה: , , , . (, ) (), וינס: , , , . (, ) (), ויצא: , , , . ( , ), hh החוצה: , , , , .

 

39:13

ויהי כראותה כי-עזב בגדו בידה וינס החוצה

: , X ,
x -x -x xx.

, h ויהי: , , , . (; , ) , h כראותה: , , , , , . ( ; ; , ) (; ), - כי-עזב: , - , , . , בגדו: , , , . 帻, h בידה: , , , . (, ) (), וינס: , , , . ( , ), hh החוצה: , , , , .

 

39:14

ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול

X : ", , , X ! , .
-x x x .

(, ) (, ; ), ותקרא: , , , , . , לאנשי: , , , , . , h ביתה: , , , . (, ) , ותאמר: , , , , . , h להם: , , . , לאמר: , , , . (; ; ), ראו: , , . (; ), h הביא: , , , . , לנו: , , . (), איש: , , . , עברי: , , , . (), לצחק: , , , . ( ), בנו: , , . (; , - ), בא: , . , אלי: , , . , לשכב: , , , . , עמי: , , . (, ) (, ; ), ואקרא: , , , , . , בקול: , , , . (), גדול: , , , .

 

39:15

ויהי כשמעו כי--הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה

, , , ".
x x xx.

, h ויהי: , , , . (; , ) (; ) , כשמעו: , , , , . ( ; ; , ) (, ), --h כי--הרימתי: , -- , , , , , . (), קולי: , , , . (, ) (, ; ), ואקרא: , , , , . (, ) (; ), ויעזב: , , , , . , בגדו: , , , . , אצלי: , , , . (, ) (), וינס: , , , . (, ) (), ויצא: , , , . ( , ), hh החוצה: , , , , .

 

39:16

ותנח בגדו אצלה עד-בוא אדניו אל-ביתו

X .
x -x .

(, ) , ותנח: , , , . , בגדו: , , , . , h אצלה: , , , . ( - ), - עד-בוא: , - , , . , אדניו: , , , , . , - אל-ביתו: , , , , .

 

39:17

ותדבר אליו כדברים האלה לאמר בא אלי העבד העברי אשר-הבאת לנו לצחק בי

X X, : " , , .
x x x .

(, ) (), ותדבר: , , , , . , אליו: , , , . (; , ) , כדברים: , , , , , . , hh האלה: , , , . , לאמר: , , , . (; , - ), בא: , . , אלי: , , . , h העבד: , , , . , h העברי: , , , , . () (; ), -h אשר-הבאת: , , - , , , . , לנו: , , . (), לצחק: , , , . ( ), בי: , .

 

39:18

ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה

, ".
x x xx.

, h ויהי: , , , . (; , ) (, , h כהרימי: , , , , , . (), קולי: , , , . (, ) (, ; ), ואקרא: , , , , . (, ) (; ), ויעזב: , , , , . , בגדו: , , , . , אצלי: , , , . (, ) (), וינס: , , , . ( , ), hh החוצה: , , , , .

 

39:19

ויהי כשמע אדניו את--דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו

, , : "- - ", .
x x x x .

, h ויהי: , , , . (; , ) (; ) , כשמעו: , , , . , אדניו: , , , , . () , -- את--דברי: , -- , , , . , אשתו: , , , . (), אשר: , , . (), h דברה: , , , . , אליו: , , , . , לאמר: , , , . (; , ) , כדברים: , , , , , . , hh האלה: , , , . (; ; ), עשה: , , . , לי: , . , עבדך: , , , . (, ) , ויחר: , , , . , אפו: , , .

 

39:20

ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל-בית הסחר מקום אשר-אסורי המלך אסורים ויהי-שם בבית הסהר

, , . .
x x xx xx x xx.

(, ) (; ), ויקח: , , , . , אדני: , , , . , יוסף: , , , . , אתו: , , . (, ) () , h ויתנהו: , , , , , . , - hh אל-בית הסהר: , , , ; , , , . , מקום: , , , . () (; ), - אשר-אסורי: , , , , , , . (), h המלך: , , , . , אסורים: , , , , , . , h- ויהי-שם: , , , , . , hh בבית הסהר: , , , ; , , , .

 

39:21

ויהי יהוה את-יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית-הסהר

, , X .
x x x xx.

, h ויהי: , , , . --- יהוה: , , , . () , - את-יוסף: , - , , , . (, ) (), ויט: , , . , אליו: , , , . (), חסד: , , . , ויתן: , , , . , חנו בעיני: , , ; , , , , . (), שר: , . , -hh בית-הסהר: , , - , , , .

 

39:22

ויתן שר בית-הסהר ביד-יוסף את כל-האסירם אשר בבית הסהר ואת כל--אשר עשים שם הוא היה עשה

X ; , , .
xx x xx x x .

(, ) (), ויתן: , , , . (), שר: , . , -hh בית-הסהר: , , - , , , . (, ; ) , - ביד-יוסף: , , - , , , . (), את: , . (; ; ) , -h כל-האסירם: , , , , , , . (), אשר: , , . , hh בבית הסהר: , , , ; , , , . (, ) (), ואת: , , . (; ; ), (), -- כל--אשר: , -- , , . (; ; ), עשים: , , , . , שם: , . (, ), h הוא: , , . (), hh היה: , , . , h עשה: , , .

 

39:23

אין שר בית-הסהר ראה את-כל-מאומה בידו באשר יהוה אתו ואשר-הוא עשה יהוה מצליח

, x , , , , X.
xx x x.

(; ), ואין: , , . (), שר: , . , -hh𻠠 בית-הסהר: , , - , , , . , h ראה: , , . () (; ; ) , --h את-כל-מאומה: , - , , , , , . (, ) , בידו: , , , . (; ), באשר: , , , . --- יהוה: , , , . , אתו: , , . (, ) () , -h ואשר-הוא: , , , , , . (; ; ; ), h עשה: , , . --- יהוה: , , , . ( ; ), מצליח: , , , , .

 

, , , , , . , . . , .

, : . . , , ! . . , . . , . , . , . .

 

40:1

ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך-מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים

X : , .

x x x x x x x .

, h ויהי: , , , . (, ; , ), אחר: , , . (; ; ), h הדברים: , , , , , . , hh האלה: , , , . , חטאו: , , , . (), h משקה: , , , . , - מלך-מצרים: , , , , , , . (, ) (, ), hh והאפה: , , , , . , h לאדניהם: , , , , , , . , למלך: , , , . , מצרים: , , , , .

 

40:2

ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים

X X: .
x.

(), ויקצף: , , , , . , h פרעה: , , , . (; ), על: , . , שני: , , . , סריסיו: , , , , , . (; ), על: , . (), שר: , . (), h המשקים: , , , , , . (, ) (; ), ועל: , , . (), שר: , . (, ), h האופים: , , , , , .

 

40:3

ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל-בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם

X , , .
x xx .

(, ) (), ויתן: , , , . , אתם: , , . (; , ; ), במשמר: , , , , . , בית: , , . ( ), שר: , . ( - ), h הטהחים: , , , , , . , - hh אל-בית הסהר: , , , ; , , , . , מקום: , , , . ( ), אשר: , , . , יוסף: , , , . (; ), אסור: , , , . , שם: , .

 

40:4

ויפקד שר הטבחים את--יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר

, . .
x x .

(; , ), ויפקד: , , , , . ( ), שר: , . ( - ), h הטהחים: , , , , , . () , -- את--יוסף: , -- , , , . , אתם: , , . (), וישרת: , , , , . , אתם: , , . , h ויהיו: , , , , . , ימים: , , , . (; , ; ), במשמר: , , , , .

 

40:5

ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אםורים בבית הסהר

, , : , .
x x x x x x x .

(, ) (, ), ויחלמו: , , , , , . (; ), חלום: , , , . ( ), h שניהם: , , , , . (), איש: , , . (, ), חלמו: , , , . , h בלילה: , , , , . , אחד: , , . (), איש: , , . (; , ) ( - ), כפתרון: , , , , , . (, ), חלמו: , , , . (), hh המשקה: , , , , . (, ), hh והאפה: , , , , . (), אשר: , , . , למלך: , , , . , מצרים: , , , , . (), אשר: , , . (; ), אסורים: , , , , , . , hh בבית הסהר: , , , ; , , , .

 

40:6

ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים

, X, .

x .

(, ) (; , - ), ויבא: , , , . , h אליהם: , , , , . , יוסף: , , , . , בבקר: , , , . (, ) , וירא: , , , . , אתם: , , . (, ) , h והנם: , , , . (, ) , זעפים: , , , , .

 

40:7

וישאל את-סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום

, , : " ?"
x x.

(, ) (; ; ) , וישאל: , , , , . () , - את-סריסי: , - , , , , . , h פרעה: , , , . (), אשר: , , . , אתו: , , . (; , ; ), במשמר: , , , , . , בית: , , . , אדניו: , , , , . , לאמר: , , , . , מדוע: , , . . ( ; , ), פניכם: , , , , . (, ), רעים : , , , . , h היום: , , , .

 

40:8

ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו-נא לי

: " , ". : " . !"
x x x x x .

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , אליו: , , , . (; ), חלום: , , , . (, ), חלמנו: , , , , . (, ) (), ופתר: , , , . (), אין: , , . , אתו: , , . (, ) , ויאמרו: , , , , . , h אליהם: , , , . , יוסף: , , , . , h הלוא: , , , . , h לאלהים: , , , , , . (), פתרנים: , , , , , . - (, ), - ספרו-נא: , , , , . , לי: , .

 

40:9

ויספר שר--המשקים את-חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה-גפן לפני

, : " ,
x x .

. (, ) , ויספר: , , , , . ( ) (), --h שר--המשקים: , -- , , , , , . () , - את-חלמו: , , , , . , ליוסף: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ( ; - ), לו: , . (, ) , בחלומי: , , , , , . (, ) , hh- והנה-גפן: , , , , , . (, ; ), לפני: , , , .

 

40:10

ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים

; , .
x xx -x x .

(, ) , ובגפן: , , , , . , h שלשה: , , , . (), שריגם: , , , , . (, ) , h והוא: , , , . (; , ) (, ), כפרחת: , , , , . (), h עלתה: , , , . () , h נצה: , , . , h הבשילו: , , , , , . 帻, h אשכלתיה: , , , , , , . , ענבים: , , , , .

 

40:11

וכוס פרעה בידי ואקח את-הענבים ואשחט אתם אל-כוס פרעה ואתן את--הכוס על-כף פרעה

; , ".
x x x x x .

(, ) (), וכוס: , , , . , h פרעה: , , , . , בידי: , , , . (, ) (; ) , ואקח: , , , . () , -h את-הענבים: , , , , , , . (, ) , ואשחט: , , , , . , אתם: , , . (), - אל-כוס: , - , , . , h פרעה: , , , . (, ) (), ואתן: , , , . () , --h את--הכוס: , -- , , , . , - על-כף: , , . , h פרעה: , , , .

 

40:12

ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם

: " : - .
.

(, ) , ויאמר: , , , , . ( ; - ), לו: , . , יוסף: , , , . (; ), h זה: , . () , פתרנו: , , , , . , שלשת: , , , . (), h השרגים: , , , , , . , שלשת: , , , . , ימים: , , , . , h הם: , .

 

40:13

בעוד שלשת ימים ישא פרעה את--ראשך והשיבך על-כנך ונתת כוס--פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו

, , .
x xx x x x x x.

(, ; , ), בעוד: , , , . , שלשת: , , , . , ימים: , , , . (, ) , ישא: , , . , h פרעה: , , , . () (; , ) , -- את--ראשך: , -- , , , . (, ) () , h והשיבך: , , , , , . () , - על-כנך: , , , . (, ) (), ונתת: , , , . () , --h כוס--פרעה: , , -- , , , . , בידו: , , , . (; , , - ) , כמשפט: , , , , . , h הראשון: , , , , , . (), אשר: , , . () , h היית: , , , . () , h משקהו: , , , , .

 

40:14

כי אם-זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית--נא עמדי חסד והזכרתני אל--פרעה והוצאתני מן-הבית הזה

, X, , , .
x x x x x .

( ; ; , ), כי: , . (, ; ) , - אם-זכרתני: , , , , , , . , אתך: , , . , כאשר: , , , . , ייטב: , , , . , לך: , . (, ) (; ; ; ) (), -- ועשית--נא: , , , , -- , . ( ), עמדי: , , , . (), חסד: , , . , h והזכרתני: , , , , , , , . , --h אל--פרעה: , -- , , , . (, ) () , h והוצאתני: , , , , , , , . - ( ; , , ) , -h מן-הבות: , , , , . (; ), hh הזה: , , .

 

40:15

כי-גנב גנבתי מארץ העברים וגם--פה לא-עשיתי מאומה כי--שמו אתי בבור

, , ".
x .

(; ; , ) , - כי-גנב: , , , . () , גנבתי: , , , , . (, ), מארץ: , , , . , h העברים: , , , , , . (, ) , --h וגם--פה: , , -- , . (; ; ; ), - לא-עשיתי: , - , , , , . , h מאומה: , , , , . ( ; ; , ) (; ; ), -- כי--שמו: , , , . , אתי: , , . (), בבור: , , , .

 

40:16

וירא שר-האפים כי טוב פתר ויאמר אל-יוסף אף-אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על--ראשי

, X , : " : .
x x x .

(, ) , וירא: , , , . () (, ), - h שר-האפים: , - , , , , . ( ; ; , ), כי: , . (; ), טוב: , , . (), פתר: , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , - אל-יוסף: , - , , , . () , - אף-אני: , , , . (, ) , בחלומי: , , , , , . (, ) , hh והנה: , , , . , h שלשה: , , , . , סלי: , , . , חרי: , , . , -- על--ראשי: , -- , , , .

 

40:17

ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן-הסל מעל ראשי

X , , ".
x x x x x .

, ובסל: , , , . (; ), h העליון: , , , , , . (; ; ), מכל: , , . (), מאכל: , , , . , h פרעה: , , , . (; ), h מעשה: , , , . , h אפה: , , . , h והעוף: , , , , . ( ), אכל: , , . , אתם: , , . (; -, ) , -h מן-הסל: , , , . (; - ), מעל: , , . , ראשי: , , , .

 

40:18

ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם

, : " : - .
x .

(, ) , ויען: , , , . , יוסף: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (; ), h זה: , . () , פתרנו: , , , , . , שלשת: , , , . , hהסלים: , , , , . , שלשת: , , , . , ימים: , , , . , h הם: , .

 

40:19

בעוד שלשת ימים ישא פרעה את-ראשך מעליך ותלה אותך על-עץ ואכל העוף את-בשרך מעליך

; ".
x x x x x x x.

(, ; , ), בעוד: , , , . , שלשת: , , , . , ימים: , , , . (, ) , ישא: , , . , h פרעה: , , , . () , - את-ראשך: , - , , , . (; - ) , מעליך: , , , , . (, ) (, ; ; -, -; () , ), h ותלה: , , , . , אותך: , , , . (; ) , - על-עץ: , , . (, ) ( ), ואכל: , , , . , h העוף: , , , . () (; ; ) , - את-בשרך: , , , , . (; - ) , מעליך: , , , , .

 

40:20

ויהי ביום השלישי יום הלדת את-פרעה ויעש משתה לכל-עבדיו וישא את-ראש שר המשקים ואת-ראש שר האפים בתוך עבדיו

: , , X X X.
x x x x x .

, h ויהי: , , , . , ביום: , , , . , h השלישי: , , , , , . , יום: , , . , h הלדת: , , , . () , -h את-פרעה: , - , , , . (, ) (; ; ; ), ויעש: , , , . (), h משתה: , , , . (; ; ) , - לכל-עבדיו: , , , , , , . (, ) (, ), וישא: , , , . () (, , , ), - את-ראש: , , , . (), שר: , . (), h המשקים: , , , , , . (, ) () (, , , ), - ואת-ראש: , , , , . (), שר: , . (, ), h האפים: , , , , . (, ), בתוך: , , , . , עבדיו: , , , , .

 

40:21

וישב את-שר המשקים על-משקהו ויתן הכוס על-כף פרעה

, .
x .

(, ) (, ), וישב: , , , . () (), - את-שר: , - , . (), h המשקים: , , , , , . (; ) (), -h על-משקהו: , - , , , , . (, ) (), ויתן: , , , . (), h הכוס: , , , (; ) , - על-כף: , , . , h פרעה: , , , .

 

40:22

ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף

, .
x .

(, ) (), ואת: , , . (), שר: , . (, ), h האפים: , , , , . (, ; ; -, -; () , ), h תלה: , , . (), כאשר: , , , . (), פתר: , , . , h להם: , , . , יוסף: , , , .

 

40:23

ולא-זכר שר-המשקים את-יוסף וישכחהו

,
x xx.

, - ולא-זכר: , , , , . ( ) (), --h שר-המשקים: , - , , , , , . () , - את-יוסף: , -, , , . (, ) ( ) , h וישכחהו: , , , , , , .