1:1

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו

, X ; , :

.

(, ) , h ואלה: , , , . , שמות: , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . ( - ), h הבאים: , , , , . , h מצרימה: , , , , , . (), את: , . , יעקב: , , , . (), איש: , , . (, ) () , וביתו: , , , , . (; , - ), באו: , , .

 

1:2

ראובן שמעון לוי ויהודה

, , ,

x.

, ראובן: , , , , . , שמעון: , , , , . , לוי: , , . (, ) , hh ויהודה: , , , , , .

 

1:3

יששכר זבולן ובנימן

X, ,

x .

, יששכר: , , , , . , זבולן: , , , , . (, ) , ובנימן: , , , , , .

 

1:4

דן ונפתלי גד ואשר

, .

.

() דן: , . (, ) , ונפתלי: , , , , , . ( ; ). (; , ) גד: , . (, ) , ואשר: , , , .

 

1:5

ויהי כל--נפש יצאי ירך--יעקב שבעים נפש ויסף היה במצרים

X , X , - .

x x x .

(, ) , h ויהי: , , , . ( ; ; ) , -- כל--נפש: , -- , , . , יצאי ירך--יעקב: , , , ; , , -- , , , . , שבעים: , , , , . , נפש: , , . (, ) , ויוסף: , , , , . (), hh היה: , , . , במצרים: , , , , , .

 

1:6

וימת יוסף וכל-אחיו וכל הדור ההוא

, .

x x x x x.

(, ) , וימת: , , , . , יוסף: , , , . (, ) ( ; ; ) , - וכל-אחיו: , , - , , , . (, ) ( ; ; ), וכל: , , . (; , ), h הדור: , , , . , hh ההוא: , , , .

 

1:7

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם

, , - .

x .

(, ) (; ), ובני: , , , . , ישראל: , , , , . ( ), פרו: , , . (, ) (; ), וישרצו: , , , , , . (, ) (, , ), וירבו: , , , , . (, ) , ויעצמו: , , , , , . , במאד מאד: , , , ; , , . (, ) (; ), ותמלא: , , , , . (, ), h הארץ: , , , . (; ), אתם: , , .

 

1:8

ויקם מלך---חדש על-מצרים אשר לא--ידע את-יוסף

, .

x x .

(, ) (; ; , ; ; , ), ויקם: , , , . , --- מלך---חדש: , , --- , , . () , - על-מצרים: , - , , , , . (), אשר: , , . (; ) , -- לא--ידע: , -- , , . () , - את-יוסף: , - , , , .

 

1:9

ויאמר אל-עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו

: ", .

.

(, ) , ויאמר: , , , , . , - אל-עמו: , - , , . , hh הנה: , , . , עם: , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (, , ), רב: , . (, ) , ועצום: , , , . , ממנו: , , , .

 

1:10

הבה נתחכמה לו פן-ירבה והיה כי-תקראנה מלחמה ונוסף גם--הוא על-שנאינו ונלחם--בנו ועלה מן-הארץ

X , , , , , ".

x x x x x x.

, hh הבה: , , . , h נתחכמה: , , , , , . ( ; - ), לו: , . ( ) () , -h פן-ירבה: , - , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . ( ; ; ; ) (), -h כי-תקראנה: , - , , , , , . (), h מלחמה: , , , , . (, ) , ונוסף: , , , , . (, ) (, ), --h גם--הוא: , -- , , . () , - על-שנאינו: , - , , , , , . (, ) (, ) ( ), -- ונלחם--בנו: , , , , -- , , . (, ) (), h ועלה: , , , . (, ; , ; -, ) (, ), -h מן-הארץ: , - , , , .

 

1:11

וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את--פתם ואת--רעמסס

, , -X - .

.

(, ) (, ; ), וישימו: , , , , , . () , עליו: , , , . (; ; ), שרי: , , . , מסיס: , , , . (, ; -), למען: , , , . , ענתו: , , , . (, ; ), בסבלתם: , , , , , . (, ) , ויבן: , , , . -, ערי מסכנות: , , ; , , , , , . , h לפרעה: , , , , . () , -- את--פתם: , -- , , . (, ) () , -- ואת--רעמסס: , , -- , , , , .

 

1:12

וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל

, , .

x x .

(, ) (), וכאשר: , , , , . , יענו: , , , . ( ; ), אתו: , , . (), כן: , . (, , ), h ירבה: , , , . (, ) (), וכן: , , . (, ; ; , ), יפרץ: , , , . (, ) ( ), ויקצו: , , , , . - ( ), מפני: , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , .

 

1:13

ויעבדו מצרים את-בני ישראל בפרך

:

x.

(, ) (), ויעבדו: , , , , , . , מצרים: , , , , . () (; ), - את-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . (, ), בפרך: , , , .

 

1:14

וימררו את--חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל-עבדה בשדה את כל-עבדתם אשר---עבדו בהם בפרך

X , , , X.

x x x x x.

(, ) , --h וימררו את--חייהם: , , , , , ; , -- , , , , . (), h בעבדה: , , , , . ( ; , , ), h קשה: , , . , בחמר: , , , . (, ) , ובלנים: , , , , , , . (, ) ( ; ; ) (), -h ובכל-עבדה: , , , - , , , . (, ), h בשדה: , , , . (), את: , . ( ; ; ) (), - כל-עבדתם: , - , , , , . () (), --- אשר---עבדו: , , --- , , , . ( ), h בהם: , , . (, ), בפרך: , , , .

 

1:15

ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה

X, X - , - ,

x x xx x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , מלך: , , . , מצרים: , , , , . ( - ), למילדת: , , , , , . , h העברית: , , , , , . (), אשר: , , . , שם: , . , h האחת: , , , . , h שפרה: , , , . (, ) , ושם: , , . , h השנית: , , , , . , h פועה: , , , .

 

1:16

ויאמר בילדכן את--העבריות וראיתן על--האבנים אם--בן הוא והמתן אתו ואם-בת הוא וחיה

: " , X , - , - ".

x x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . ( - ), בילדכן: , , , , , . () , --h את--העבריות: , -- , , , , , , . (, ) (; ), וראיתן: , , , , , . () , --h על--האבנים: , -- , , , , , . (, ; ) (: ), -- אם--בן: , -- , . (, ), h הוא: , , . (, ) , h והמתן: , , , , . (; ), אתו: , , . (, ) (, ; ) , - אם-בת: , , - , . , h הוא: , , . (, ) , h וחיה: , , , .

 

1:17

ותיראן המילדת את--האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את---הילדים

X , , , X.

x x x x x.

(, ) (; ), ותיראן: , , , , , . ( - ), h המילדת: , , , , , . () , --hhאת--האלהים: , -- , , , , , . (, ) (; ), ולא: , , . (; ; ; ), עשו: , , . (), כאשר: , , , . (), דבר: , , . , h אליהן: , , , , . , מלך: , , . , מצרים: , , , , . (, ) (, ), ותחיין: , , , , , . () (), ---h את---הילדים: , --- , , , , , .

 

1:18

ויקרא מלך-מצרים למילדת ויאמר להן מדוע ישיתן הדבר הזה ותחיין את---הילדים

X, : " : X?".

x x x x x.

(, ) (; ; , ; ), ויקרא: , , , , . , - מלך-מצרים: , , - , , , , . ( - ), למילדת: , , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h להן: , , . , מדוע: , , , . (; ; ; ), עשיתן: , , , , . (, -; , ; ; , ), h הדבר: , , , . ( , ), hh הזה: , , . (, ) (, ), ותחיין: , , , , , . () (), ---h את---הילדים: , --- , , , , , .

 

1:19

ותאמרן המילדת אל-פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי--חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו

X : " X , - : X, ".

x x x x .

(, ) , ותאמרן: , , , , , . ( - ), h המילדת: , , , , , . , -h אל-פרעה: , - , , , . (; ; ; ), כי: , . (; ), לא: , . (; , ) , כנשים: , , , , . , h המצרית: , , , , , . , h העברית: , , , , , . ( ; ; ; ; ) (), -- כי--חיות: , -- , , , . , hh הנה: , , . (, ), בטרם: , , , . (: , - ), תבוא: , , , . , h אלהן: , , , . ( - ), h המילדת: , , , , , . (, ) () , וילדו: , , , , .

 

1:20

וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד

X, .

x .

(, ) , וייטב: , , , , . , h אלהים: , , , , . ( - ), למילדת: , , , , , . (, ) (), וירב: , , , . , h העם: , , . (, ) , ויעצמו: , , , , , . , מאד: , , .

 

1:21

ויהי כי-יראו המילדת את-האלהים ויעש להם בתים

, X , .

x x .

, h ויהי: , , , . (; ; ; ) (; ), - כי-יראו: , - , , , . ( - ), h המילדת: , , , , , . () , --hh את-האלהים: , - , , , , , . (, ) (; ; ), ויעש: , , , . , h להם: , , . , בתים: , , , .

 

1:22

ויצו פרעה לכל---עמו לאמר כל---הבן הילוד היארה תשליכהו וכל---הבת תחיון

: " , - !".

x x x x x x.

(, ) (; ), ויצו: , , , . , h פרעה: , , , . ( ; ; ) , --- לכל---עמו: , , --- , , . ( ; , ), לאמר: , , , . ( ; ; ) (; ), ---h כל---הבן: , --- , , . , h הילוד: , , , , . ( ), hh היארה: , , , , . (, ; , ), h תשליכהו: , , , , , , . (, ) ( ; ; ) , ---h וכל---הבת: , , --- , , . (, ), תחיון: , , , , .

 

? . . , .

 

2:1

וילך איש מבית לוי ויקח את--בת---לוי

, .

x x .

(, ) (), וילך: , , , . (), איש: , , . (), מבית: , , , . , לוי: , , . (, ) (; ), ויקח: , , , . () , -----黠 את--בת---לוי: , -- , --- , , .

 

, , , . , . ? . . . , ( איש: , , ) . . . , איש. , . . . , . .

 

2:2

ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי---טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים

, , , , X, .

x x x.

(, ) , h ותהר: , , , . , hh האשה: , , , . (, ) (), ותלד: , , , . (; ), בן: , . (, ) (; ; ), ותרא: , , , . (; ), אתו: , , . ( ; ; ; ) (; , ), --- כי---טוב: , --- , , . (, ), h הוא: , , . (, ) () , h ותצפנהו: , , , , , , . , h שלשה: , , , . , ירחים: , , , , .

 

2:3

ולא-יכלה עוד הצפינו ותקח-לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את--הילד ותשם בסוף על--שפת היאר

, , , , X .

x x x x x x x .

(, ) (; ) ( ), -h ולא-יכלה: , , - , , , . ( ), עוד: , , . () , h הצפינו: , , , , , . (, ) (; ) ( ; - ), - ותקח-לו: , , , - , . , תבת: , , . , גמא: , , . (, ) (; ), h ותחמרה: , , , , , . , בחמר: , , , . (, ) (), ובזפת: , , , , . (, ) (, ; ), ותשם: , , , . ( ), h בה: , . () (), --h את--הילד: , -- , , , . (, ) (, ; ), ותשם: , , , . , בסוף: , , , . () , -- על--שפת: , -- , , . ( ), h היאר: , , , .

 

2:4

ותתצב אחתו מרחק לדעה מה---יעשה לו

, , .

x x .

(, ) , ותתצב: , , , , . , אחתו: , , , . (), מרחק: , , , . (, , ), h לדעה: , , , . (; ; ), h---h מה---יעשה: , --- , , , . ( ; - ), לו: , .

 

2:5

ותרד בת--פרעה לרחץ על--היאר ונערתיה הלכת על--יד היאר ותרא את---התבה בתוך הסוף ותשלח את---אמתה ותקחה

, ; X, , .

x xx x x x -x xx.

(, ) (; ), ותרד: , , , . , --h בת--פרעה: , -- , , , . (), לרחץ: , , , . () ( ), --h על--היאר: , -- , , , . (, ) 帻, h ונערתיה: , , , , , , . (), h הלכת: , , , . (; ), -- על--יד: , -- , . ( ), h היאר: , , , . (, ) (; ; ), ותרא: , , , . () , ---hh את---התבה: , --- , , , . (, ; , ), בתוך: , , , . , h הסוף: , , , . (, ) (; ), ותשלח: , , , , . () , ---h את---אמתה: , --- , , , . (, ) (; ) , h ותקחה: , , , , .

 

2:6

ותפתח ותראהו את---הילד והנה-נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה

, , , - ; , : " - ".

x x x x x .

(, ) (; ; ), ותפתח: , , , , . (, ) (; ; ) , h ותראהו: , , , , , . () (), ---h את---הילד: , --- , , , . (, ) - , hh- והנה-נער: , , , - , , . ( ), h בכה: , , . (, ) , ותחמל: , , , , . ( , ), עליו: , , , . (, ) , ותאמר: , , , , . (, ; , ; -, ) () מילדי: , , , , . , h העברים: , , , , , . ( , ), h זה: , .

 

2:7

ותאמר אחתו אל---בת--פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את--הילד

: " X , -, ?".

x x x x x .

(, ) , ותאמר: , , , , . , אחתו: , , , . , -----h אל---בת--פרעה: , --- , -- , , , . (; ); h האלך: , , , . (, ) (, ; ), וקראתי: , , , , , . , לך: , . , h אשה: , , . , מינקת: , , , , . (, ; , ; -, ) מן: , . , h העברית: , , , , , . (, ) () (; - ), ותינק: , , , , . , לך: , . () (), --h את--הילד: , -- , , , .

 

2:8

ותאמר--לה בת--ברעה לכי ותלך העלמה ותקרא את-אם הילד

: "!". , .

-x x x x.

(, ) , --h ותאמר--לה: , , , , -- , . , --h בת--פרעה: , -- , , , . (), לכי: , , . (), ותלך: , , , . (), hh העלמה: , , , , . (, ) (, ; ), ותקרא: , , , , . () (, ), - את-אם: , - , . (), h הילד: , , , .

 

2:9

ותאמר לה בת-פרעה היליכי את--הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את---שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו

: " , , !". , .

-x xx x xx x x x.

(, ) , ותאמר: , , , , . , h לה: , . , -h בת-פרעה: , - , , , . (; ), h היליכי: , , , , , . () (), --h את--הילד: , -- , , , . ( , ), hh הזה: , , . (, ) () (; - ) , hh והינקהו: , , , , , , . , לי: , . (, ) , ואני: , , , . (), אתן: , , . () () , --- את---שכרך: , --- , , , . (, ) (; ), ותקח: , , , . , hh האשה: , , , . (), h הילד: , , , . (, ) () (; - ) , h ותניקהו: , , , , , , .

 

2:10

ויגדל הילד ותבאהו לבת--פרעה ויהי--לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן--המים משיתהו

, , , , : " ".

x x -x x .

(, ) (), ויגדל: , , , , . (), h הילד: , , , . (, ) (; , - ) , h ותבאהו: , , , , , . , --h לבת--פרעה: , , -- , , , . (, ) () , h--h ויהי--לה: , , , -- , . (), לבן: , , . (, ) (, ; ), ותקרא: , , , , . , שמו: , , . , h משה: , , . (, ) , ותאמר: , , , , . (; ; ; ), כי: , . (; , ; -, ) , --h מן--המים: , -- , , , . , h משיתהו: , , , , , .

 

2:11

ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל--אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש--עברי מאחיו

- , , - X , , , .

x x x x.

, h ויהי: , , , . , בימים: , , , , . , hh ההם: , , . (, ) (), ויגדל: , , , , . , h משה: , , . (, ) (; ), ויצא: , , , . , -- אל--אחיו: , -- , , , . (, ) (; ; ), וירא: , , , . () , בסבלתם: , , , , , . (, ) (; ; ), וירא: , , , . (), איש: , , . , מצרי: , , , . (: ), h מכה: , , . () , -- איש--עברי: , , -- , , , . , מאחיו: , , , , .

 

2:12

ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את--המצרי ויטמנהו בחול

, , , , .

x x x x x.

(, ) ( ), ויפן: , , , . ( ; - -), h h כה וכה: , ; , , . (, ) (; ; ), וירא: , , , . ( ; ; ; ), כי: , . (, ; ), אין: , , . (), איש: , , . (, ) , ויך: , , . () , --h את--המצרי: , -- , , , , . (, ) () , h ויטמנהו: , , , , , , . , בחול: , , , .

 

2:13

ויצא ביום השני והנה שני--אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך

, - , : " ?".

x.

(, ) (; ), ויצא: , , , . , ביום: , , , . , h השני: , , , . (, ) , hh והנה: , , , . (), -- שני--אנשים: , , -- , , , , . , עברים: , , , , . , נצים: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (), לרשע: , , , . ? ( ? ?), h למה: , , . (; ), h תכה: , , . () , רעך: , , .

 

2:14

ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את---המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר

: " ? , ?". , : " !".

x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , מי: , . (, ; ) , שמך: , , . (), לאיש: , , , . ( ), שר: , . (, ) (; ), ושפט: , , , . ( , ), עלינו: , , , , . () , hh הלהרגני: , , , , , , . , h אתה: , , . ( ; ), אמר: , , . (), כאשר: , , , . () , h הרגת: , , , . () , ---h את---המצרי: , --- , , , , . (, ) (), ויירא: , , , , . , h משה: , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , אכן: , , . (), נודע: , , , . (; , ; , ), h הדבר: , , , .

 

2:15

וישמע פרעה את--הדבר הזה ויבקש להרג את-משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ--מדין וישב על-הבאר

, X , , , .

x .

(, ) (; - ), וישמע: , , , , . , h פרעה: , , , . () (; , ; , ), --h את--הדבר: , -- , , , . ( , ), hh הזה: , , . (, ) (, ; ; ), ויבקש: , , , , . , h להרג: , , , . () , -h את-משה: , - , , . (, ) (; , ), ויברח: , , , , . , h משה: , , . - ( ), מפני: , , , . , h פרעה: , , , . (, ) (; , ), וישב: , , , . (, ) , -- בארץ--מדין: , , , -- , , , . (, ) (; , ), וישב: , , , . () , -h על-הבאר: , - , , , .

 

2:16

ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את-הרהטים להשקות צאן אביהן

; , , , .

xx .

(, ) (), h ולכהן: , , , , . , מדין: , , , . , שבע: , , . , בנות: , , , . (, ) (; , - ) , h ותבאנה: , , , , , . (, ) (), h ותדלנה: , , , , , . (, ) (; ), h ותמלאנה: , , , , , , . () , -hh את-הרהטים: , - , , , , , . (, ), h להשקות: , , , , , . (, ), צאן: , , . , h אביהן: , , , , .

 

2:17

ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את---צאנם

X, X - X , X, X .

x .

(, ) (; , - ), ויבאו: , , , , . (), h הרעים: , , , , . (, ) (; ; , ) , ויגרשום: , , , , , , . (, ) (; , ; ; ; , ), ויקם: , , , . , h משה: , , . (, ) () , ויושען: , , , , , . (, ) (, ), וישק: , , , . () (, ) , --- את---צאנם: , --- , , , .

 

2:18

ותבאנה אל---רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום

, , : " ?".

x x.

(, ) (; , - ) , h ותבאנה: , , , , , . , --- אל---רעואל: , --- , , , , . , h אביהן: , , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , מדוע: , , , . (), h מהרתן: , , , , . (; , - ), בא: , . , h היום: , , , .

 

2:19

ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם--דלה דלה לנו וישק את-הצאן

: " X, , ".

x.

(, ) , ותאמרן: , , , , , . (), איש: , , . , מצרי: , , , . , h הצילנו: , , , , , . , מיד: , , . (), h הרעים: , , , , . (, ) (, ) (), --h וגם--דלה: , , -- , , . (), h דלה: , , . , לנו: , , . (, ) (, ), וישק: , , , . () (, ), -h את-הצאן: , - , , , .

 

2:20

ויאמר אל--בנתיו ואיו למה זה עזבתן את---האיש קראן לו ויאכל לחם

: " ? ? , X".

x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , -- אל--בנתיו: , -- , , , , . (, ) , h ואיו למה זה: , , , ; , , ; , . (; ) , עזבתן: , , , , . () (), ---h את---האיש: , --- , , , . (, ; ) , קראן: , , , . ( ; - ), לו: , . (, ) ( ; , ; ), ויאכל: , , , , . (, ) לחם: , , .

 

2:21

ויואל משה לשבת את--האיש ויתן את-צפרה בתו למשה

, , .

x .

(, ) , ויואל: , , , , . , h משה: , , . (; , ), לשבת: , , , . () (), --h את--האיש: , -- , , , . (, ) (), ויתן: , , , . () , -h את-צפרה: , - , , , . , בתו: , , . , h למשה: , , , .

 

2:22

ותלד בן ויקרא את--שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה

, , : " ".

x x.

(, ) (), ותלד: , , , . (; ), בן: , . (, ) (, ; ) , ויקרא: , , , , . () , -- את--שמו: , -- , , . , גרשם: , , , . (; ; ; ), כי: , . (, ), אמר: , , . (; ), גר: , . , h הייתי: , , , , . (, ) , h בארץ נכריה: , , , ; , , , , .

 

? : מִדְיָן. , . , . , , , , . . ן .

 

2:23

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני---ישראל מן--העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל--האלהים מן---העבדה

, : , , - X .

x x xx x x x x x.

, h ויהי: , , , . , בימים: , , , , . , h הרבים: , , , , . , hh ההם: , , . (, ) , וימת: , , , . , מלך: , , . , מצרים: , , , , . (, ) , ויאנחו: , , , , , . (; ) , --- בני---ישראל: , , --- , , , , . - ( ; , , ; , ) (), --hh מן--העבדה: , -- , , , , . (, ) (), ויזעקו: , , , , , . (, ) (), ותעל: , , , . ( ) , שועתם: , , , , . , --hhאל--האלהים: , -- , , , , , . - ( ; , , ; , ) (), ---hh מן---העבדה: , --- , , , , .

 

2:24

וישמע אלהים את--נאקתם ויזכר אלהים את--בריתו את--אברהם את-יצחק ואת--יעקב

X, , X .

x x .

(, ) (; - ), וישמע: , , , , . , h אלהים: , , , , . () , -- את--נאקתם: , -- , , , , . (, ) , ויזכר: , , , , . , h אלהים: , , , , . () (; ; ) , -- את--בריתו: , -- , , , , . () , --h את--אברהם: , -- , , , , . () , - את-יצחק: , - , , , . (, ) () , -- ואת--יעקב: , , -- , , , .

 

2:25

וירא אלהים את--בני ישראל וידע אלהים

, .

.

(, ) (; ; ), וירא: , , , . , h אלהים: , , , , . () (; ), -- את--בני: , -- , , . , ישראל: , , , , . (, ) , וידע: , , , . , h אלהים: , , , , .

, ? : ו : ירא. h, h -- . , h. h , , , . : h -- : ו י ר, א: . , א ת בני ישראל אלהימ. , . בני: , , . h, . . ו, ירא . , א ת. , , h. . , , , , י דע h. , h.

. , h. , , . . . .

ידע: , , . , י ד, ע, h . , , דע, .

 

3:1

ומשה היה רעה את--צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את-הצאן אחר המדבר ויבא אל-הר האלהים חרבה

, , , X.

x x x x x x .

(, ) , h ומשה: , , , . , hh h היה רעה: , , ; , , . () (, ), -- את--צאן: , -- , , . , יתרו: , , , . , חתנו: , , , . (), h כהן: , , . , מדין: , , , . (, ) , h וינהג: , , , , . () (, ), -h את-הצאן: , - , , , . (; , ), אחר: , , . , h המדבר: , , , , . (, ) (; , - ), ויבא: , , , . , -h אל-הר: , - , . , hh האלהים: , , , , , . , h חרבה: , , , .

 

- . , , , . . : יִתְרוׂ , . , , .

 

3:2

וירא מלאך יהוה אליו בלבת--אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל

, : , .

x x x .

(, ) (, ; ; ), וירא: , , , . (), מלאך: , , , . --- יהוה: , , , . , אליו: , , , . , -- בלבת--אש: , , , -- , . (; , ; ; , ), מתוך: , , , . , hh הסנה: , , , . (, ) (; ; ), וירא: , , , . (, ) , hh והנה: , , , . , hh הסנה: , , , . (; ), בער: , , . , באש: , , . (, ) , hh והסנה: , , , , . ( , , ), איננו: , , , , . (; ; ), אכל: , , .

 

3:3

ויאמר משה אסרה---נא ואראה את---המראה הגדל הזה מדוע לא---יבער הסנה

: " , : ?".

x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . (, ) , h--- אסרה---נא: , , , --- , . (, ) (; ; ), h ואראה: , , , , . () (, ), ---hh את---המראה: , --- , , , , . (; ; ), h הגדל: , , , . ( , ), hh הזה: , , . , מדוע: , , , . (; ), --- לא---יבער: , --- , , , . , hh הסנה: , , , .

 

3:4

וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני

, , : ", !". : " !".

x x x.

(, ) (; ; ), וירא: , , , . --- יהוה: , , , . ( ; ; ; ), כי: , . (; ; - ), סר: , . (; ; ), לראות: , , , , . (, ) (, ; ), ויקרא: , , , , . , אליו: , , , . , h אלהים: , , , , . (; , ; ; , ), מתוך: , , , . , hh הסנה: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . , h משה: , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , h הנני: , , , .

 

3:5

ויאמר אל-תקרב הלם של--נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת-קדש הוא

: " X ! X , , , - ".

x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . () (; ) ( ; - -. ), - אל-תקרב: , - , , , . ( - ; , ), h הלם: , , . (, ) , -- של--נעליך: , -- , , , , . () (; ), מעל: , , . , רגליך: , , , , . (; ; ; ), כי: , . , h המקום: , , , , . (), אשר: , , . , h אתה: , , . (; , ), עומד: , , , . ( , ), עליו: , , , . (; , ) , - אדמת-קדש: , , , - , , . (, ), h הוא: , , .

 

, . . , . . . , , , . , , , : , . , , , , . , , , .

 

3:6

ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל-האלהים

: " - , , X ". , .

x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . ߻, אנכי: , , , . , h אלהי: , , , . , אביך: , , , . , h אלהי: , , , . , h אברהם: , , , , . , h אלהי: , , , . , יצחק: , , , . (, ) , h ואלהי: , , , , . , יעקב: , , , . (, ) (, ), ויסתר: , , , , . , h משה: , , . , פניו: , , , . (; ; ; ), כי: , . (; ), ורא: , , . (), h מהביט: , , , , . , -hh אל-האלהים: , - , , , , , .

 

3:7

ויאמר יהוה ראה ראיתי את--עני עמי אשר במצרים ואת--צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את--מכאביו

: " , , - , .

x.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ; ), h ראה: , , . (; ; ), ߻ ראיתי: , , , , . () ( ; ; ), -- את--עני: , -- , , . , עמי: , , . (), אשר: , , . , במצרים: , , , , , . (, ) () (), --컠 ואת--צעקתם: , , -- , , , , . (; - ) ߻, שמעתי: , , , , . - ( ), מפני: , , , . () , נגשיו: , , , , . (; ; ; ), כי: , . ߻, ידעתי: , , , , . () () , -- את--מכאביו: , -- , , , , , .

 

3:8

וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן--הארץ ההוא אל--ארץ טובה ורחבה אל--ארץ זבת חלב ודבש אל-מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי

- - , : , X, , , X, .

x x x xx x x x x x x x.

(, ) (; ; ), וארד: , , , . , להצילו: , , , , , . (, ), מיד: , , . , מצרים: , , , , . (, ) ( ), ולהעלתו: , , , , , , . (, ; , ; -, ) (, ), --h מן--הארץ: , -- , , , . , hh ההוא: , , , . (, ), -- אל--ארץ: , -- , , . (, ), h טובה: , , , . (, ) , h ורחבה: , , , , . (, ), -- אל--ארץ: , -- , , . (), זבת: , , . , חלב: , , . (, ) ( ), ודבש: , , , . , - אל-מקום: , - , , , . , h הכנעני: , , , , , . (, ) , h והחתי: , , , , . (, ) , h והאמרי: , , , , , . (, ) , h והפרזי: , , , , , . (, ) , h והחוי: , , , , . (, ) , h והיבוסי: , , , , , , .

 

3:9

ועתה הנה צעקת בני--ישראל באה אלי וגם--ראיתי את-הלחץ אשר מצרים לחצים אתם

, , , X .

x xx x .

(, ) ( ), h ועתה: , , , . , hh הנה: , , . (), צעקת: , , , . (; ) , -- בני--ישראל: , , -- , , , , . (; , - ), h באה: , , . , אלי: , , . (, ) (, ) (; ; ), -- ߻ וגם--ראיתי: , , -- , , , , . () (; ), -h את-הלחץ: , - , , , . (), אשר: , , . , מצרים: , , , , . (; ), לחצים: , , , , . (; ), אתם: , , .

 

3:10

ועתה לכה ואשלחך אל--פרעה והוצא את--עמי בני-ישראל ממצרים

, , , !".

x xx .

(, ) ( ), h ועתה: , , , . , h לכה: , , . (, ) , ואשלחך: , , , , , . , --h אל--פרעה: , -- , , , . (, ) (, ; ; ) , h והוצא: , , , , . () , -- את--עמי: , -- , , . (; ) , - בני-ישראל: , , - , , , , . , ממצרים: , , , , , .

 

3:11

ויאמר משה אל-האלהים מי אנכי כי אלך אל-פרעה וכי אוציא את-בני ישראל ממצרים

: " , ?".

x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . , -hh אל-האלהים: , - , , , , , . , מי: , . ߻, אנכי: , , , . ( ; ; ; ), כי: , . (; ), אלך: , , . , --h אל--פרעה: , -- , , , . (, ) ( ; ; ; ), וכי: , , . (, ; ; ), אוציא: , , , , . () (; ), - את-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . , ממצרים: , , , , , .

 

3:12

ויאמר כי-אהיה עמך וזה-לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את-העם ממצרים תעבדון את--האלהים על ההד הזה

: " ; , : , !".

x x x x xx x x x xx x.

(, ) , ויאמר: , , , , . (; ; ; ) (), -hh כי-אהיה: , - , , , . , עמך: , , . (, ) ( , ) , h- וזה-לך: , , - , , (: , ), h האות: , , , . ( ; ; ; ), כי: , . ߻, אנכי: , , , . , שלחתיך: , , , , , . (, ; ; ) , h בהוציאך: , , , , , , . () , -h את-העם: , - , , . , ממצרים: , , , , , . , תעבדון: , , , , , . () , --hh את--האלהים: , -- , , , , , . (; ), על: , . , hh ההר: , , . ( , ), hh הזה: , , .

 

3:13

ויאמר משה אל--האלהים הנה אנכי בא אל-בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו--לי מה---שמו מה אמר אלהם

: " : X , : ? - ?".

x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . , --hh אל--האלהים: , -- , , , , , . , hh הנה: , , . ߻, אנכי: , , , . (; , - ), בא: , . (; ), - אל-בני: , - , , . , ישראל: , , , , . (, ) , ואמרתי: , , , , , . , h להם: , , . , h אלהי: , , , . , אבותיכם: , , , , , , . , שלחני: , , , , . , אליכם: , , , , . (, ) , -- ואמרו--לי: , , , , -- , . (: ) , h--- מה---שמו: , --- , , . (; ), h מה: , . , אמר: , , . , h אלהם: , , , .

3:14

ויאמר אלהים אל--משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם

, : " - , !". : " - ".

x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהים: , , , , . , --h אל--משה: , -- , , . - , hh אהיה: , , , . , אשר: , , . , hh אהיה: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ( ; ), h כה: , . , תאמר: , , , . (; ), לבני: , , , . , ישראל: , , , , . , hh אהיה: , , , . , שלחני: , , , , . , אליכם: , , , , .

 

: ? 酻? , , : : אָנׁכִי. λ . ߻ - . - ߻. : אֲנִי. , . . . ? כ. - , . .

: ? כ נ, כ נ, , . . , כ נ . ? , : , . , . , . : ? ? : hh hh, אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה . , . , ש ר , . אשר. , ש ר, , , , , . hh hh . .

: , , ? , . : ? : , . . , .

, ? , , . - . - . - . , , כ . . ߻ . , . . .

 

, , - , , -. : , , , . : hh hh אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה. hh אֶהְיֶה - , , , . .

א . . א - , . : , . , , . א : . hh , . , הְיֶה , , , . , ה. , ה . , ה . , , ה . . . , , , . , . , . , , , . , . , א י.

, , : ? . , . , .

, --- יְהוָׂה, , . , . ---. , . - , .

 

. , .

, . , , . , . : , , , . . . . . , , , , . , : , - .

 

3:15

ויאמר עוד אלהים אל-משה כה תאמר אל--בני ישראל יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה---שמי לעלם וזה זכרי לדר דר

: " - , X, , X , ; , .

x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . ( ), עוד: , , . , h אלהים: , , , , . , -h אל-משה: , - , , . ( ; ), h כה: , . , תאמר: , , , . (; ), -- אל--בני: , -- , , . , ישראל: , , , , . --- יהוה: , , , . , h אלהי: , , , . , אבתיכם: , , , , , . , h אלהי: , , , . , h אברהם: , , , , . , h אלהי: , , , . , יצחק: , , , . (, ) , h ואלהי: , , , , . , יעקב: , , , . , שלחני: , , , , . , אליכם: , , , , . ( , ) , h--- זה---שמי: , --- , , . (), לעלם: , , , . (, ) ( , ), h וזה: , , . , זכרי: , , , . , לדר דר: , , ; , .

 

3:16

לך ואספת את-זקני ישראל ואמרת אלהם יהוה אלהי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת--העשוי לכם במצרים

, : , X, - , X , : , .

x x x x x x x x .

(; ), לך: , . (, ) (; ), ואספת: , , , , . () (; ), - את-זקני: , - , , , . , ישראל: , , , , . (, ) , ואמרת: , , , , . , h אלהם: , , , . --- יהוה: , , , . , h אלהי: , , , . , אבתיכם: , , , , , . (, ; ; ), h נראה: , , , . , אלי: , , . , h אלהי: , , , . , h אברהם: , , , , . , יצחק: , , , . (, ) , ויעקב: , , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . , פקד: , , . , פקדתי: , , , , . , אתכם: , , , . (, ) () (; ; ; ), --h ואת--העשוי: , , -- , , , , . , לכם: , , . , במצרים: , , , , , .

 

3:17

ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל--ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אל-ארץ זבת חלב ודבש

: , X, , , X, - , .

x x x x .

(, ) (; ), ואמר: , , , . (; ; ), h אעלה: , , , . , אתכם: , , , . (; ; ) (), מעני: , , , . , מצרים: , , , , . (, ), -- אל--ארץ: , -- , , . , h הכנעני: , , , , , . (, ) , h והחתי: , , , , . (, ) , h והאמרי: , , , , , . (, ) , h והפרזי: , , , , , . (, ) , h והחוי: , , , , . (, ) , h והיבוסי: , , , , , , . (, ), - אל-ארץ: , - , , . (), זבת: , , . , חלב: , , . (, ) ( ), ודבש: , , , .

 

3:18

ושמעו לקלך ובאת אתה וזקני ישראל אל--מלך מצרים ואמרתם אליו יהוה אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה--נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו

, , : , , ; , , , .

x x x x x x .

(, ) (; - ), ושמעי: , , , , . ( ), לקלך: , , , . (, ) (; , - ), ובאת: , , , . , h אתה: , , . (, ) (; ), וזקני: , , , , . , ישראל: , , , , . , -- אל--מלך: , -- , , . , מצרים: , , , , . (, ) , ואמרתם: , , , , , . , אליו: , , , . --- יהוה: , , , . , h אלהי: , , , . , h העבריים: , , , , , , . ( - ), h נקרה: , , , . ( , ), עלינו: , , , , . (, ) ( ), h ועתה: , , , . , (), h-- נלכה--נא: , , , -- , . (), דרך: , , . , שלשת: , , , . , ימים: , , , . , במדבר: , , , , . (, ) , h ונזבחה: , , , , , . --- ליהוה: , , , , . , h אלהינו: , , , , , .

 

3:19

ואני ידעתי כי לא-יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה

, , , ,

x x x x.

(, ) ߻, ואני: , , , . (), ידעתי: , , , , . ( ; ; ; ), כי: , . ( ), - לא-יתן: , - , , . , אתכם: , , , . , מלך: , , . , מצרים: , , , , . (), h להלך: , , , . (, ) , ולא: , , . (), h ביד חזקה: , , ; , , , .

 

3:20

ושלחתי את-ידי והכיתי את-מצרים בכל נפלאתי אשר אעשה בקרבו ואחרי--כן ישלח אתכם

, , , .

x x x x x x.

(, ) (; ) ߻, ושלחתי: , , , , , . () , - את-ידי: , - , , . (, ) (, ), והכיתי: , , , , , . () , - את-מצרים: , - , , , , . (; , , ), בכל: , , . (), נפלאתי: , , , , , . (), אשר: , , . (; ; ; ), h אעשה: , , , . ( ; ), בקרבו: , , , , . (, ) (, ), -- ואחרי--כן: , , , , -- , . (; ), ישלח: , , , . , אתכם: , , , .

 

3:21

ונתתי את-חן העם-הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם

X , : , ,

x x x x .

(, ) () , ונתתי: , , , , . () (, , ), - את-חן: , - , . ( , ), h-hh העם-הזה: , , - , , . , בעיני: , , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . (, ; ; ), כי: , . (), תלכון: , , , , . (; ), לא: , . (), תלכון: , , , . ( ), ריקם: , , , .

 

3:22

ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי-כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על--בניכם ועל-בנתיכם ונצלתם את-מצרים

X, X, , X X X - ".

x-x -x x x x x .

(, ) (; ; ), h ושאלה: , , , , . (), h אשה: , , . (, ) , h משכנתה: , , , , , . (, ) (), ומגרת: , , , , . 帻, h ביתה: , , , . ( ), - כלי-כסף: , , - , , . (, ) (, ), וכלי: , , , . , h זהב: , , . (, ) , ושמלת: , , , , . (, ) (; , ; ) , ושמתם: , , , , . (; ) , --컠 על--בניכם: , -- , , , , . (, ) (; ) , - ועל-בנתיכם: , , - , , , , , . (, ) (), ונצלתם: , , , , , . () , - את-מצרים: , - , , , , .

 

4:1

ויען משה ויאמר והן לא-יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא-נראה אליך יהוה

, : " , : !".

x x .

( ), ויען: , , , . , h משה: , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (, ) , והן: , , . , - לא-יאמינו: , - , , , , , . , לי: , . (, ) (; ), ולא: , , . (; - ) , ישמעו: , , , , . , בקלי: , , , . (; , ; ), כי: , . , יאמרו: , , , , . (; ) (; ; , ), -h לא-נראה: , - , , , . , אליך: , , , . --- יהוה: , , , .

 

4:2

ויאמר אליו יהוה מזה בידך ויאמר מטה

: " ?". : "X".

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , אליו: , , , . --- יהוה: , , , . ( , ), h מזה: , , . , בידך: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (, ; ), h מטה: , , .

 

4:3

ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו

: " !". , , .

xx x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . (; ; , ) , hh השליכהו: , , , , , , . , h ארצה: , , , . (, ) (; ; , ) , h וישלכהו: , , , , , , . , h ארצה: , , , . (, ) ( ), h ויהי: , , , . , לנחש: , , , . (, ) ( ), וינס: , , , . , h משה: , , . , מפניו: , , , , .

 

4:4

ויאמר יהוה אל--משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו

, : " X X!". , X - X .

x x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . , --h אל--משה: , -- , , . (; ), שלח: , , . , ידך: , , . (, ) (; ), ואחז: , , , . , בזנבו: , , , , . (, ) (; ), וישלח: , , , , . , ידו: , , . (, ) (), ויחזק: , , , , . , בו: , . (, ) ( ), h ויהי: , , , . (, ; ), h למטה: , , , . , בכפו: , , , .

 

4:5

למען יאמינו כי-נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב

: " , , , X , , X ".

x x x x .

(, ; -), למען: , , , . , יאמינו: , , , , , . (; , ; ) (; ; , ), -h כי-נראה: , - , , , . , אליך: , , , . --- יהוה: , , , . , h אלהי: , , , . , אבתם: , , , . , h אלהי: , , , . , h אברהם: , , , , . , h אלהי: , , , . , יצחק: , , , . (, ) , h ואלהי: , , , , . , יעקב: , , , .

 

, . : . , , , .

 

4:6

ויאמר יהוה לו עוד הבא--נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג

: " X!". X, , - , .

x x xx x -x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . ( ; - ), לו: , . ( ), עוד: , , . (; , - ) (), h-- הבא--נא: , , -- , . , ידך: , , . , בחיקך: , , , , . (, ) (; , - ), ויבא: , , , . , ידו: , , . , בחיקו: , , , , . (, ) (; ) 帻, h ויוצאה: , , , , , . (, ) , hh והנה: , , , . , ידו: , , . (; ; ) , מצרעת: , , , , . (; , , ) , כשלג: , , , .

 

. , , , , , . , : תערצ. , ?

? . , ? . , , . . , , , , . , , . , , . . , . , . .

 

4:7

השב ידך אל-חיקך וישב ידו אל--חיקו ויוצאה מחיקו והנה-שבה כבשרויאמרו

: " X!". X, X , - , , .

x x xx x -x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h השב: , , . , ידך: , , . , - אל-חיקך: , - , , , . (, ) (; , ), וישב: , , , . , ידו: , , . , -- אל--חיקו: , -- , , , . (, ) (; ) 帻, h ויוצאה: , , , , , . , מחיקו: , , , , . (, ) , hh-h והנה-שבה: , , , - , , . (; , , ) (; ; ) , כבשרו: , , , , .

 

4:8

והיה אם-לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרון

: " : , .

x x x x xx.

(, ) (), hh והיה: , , , . (, ; ) (; ), - אם-לא: , - , . ( ), יאמינו: , , , , , . , לך: , . (, ) (; ), ולא: , , . (; - ), ישמעו: , , , , . (), לקל: , , . , h האת: , , . (; ), h הראשון: , , , , , . (, ) ( ), h והאמינו: , , , , , , . (), לקל: , , . , h האת: , , . , h האחרון: , , , , , .

 

4:9

והיה אם---לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן-היאר והיו לדם ביבשת

: , , - - , , ".

x x x x x x x x x .

(, ) (), hh והיה: , , , . (, ; ) (; ), --- אם---לא: , --- , . ( ), יאמינו: , , , , , . (, ), גם: , . , לשני: , , , . , h האתות: , , , , . , hh האלה: , , , . (, ) (; ), ולא: , , . (; - ), ישמעון: , , , , , . () , לקלך: , , , . (, ) (; ), ולקחת: , , , , . , ממימי: , , , , . ( ), h היאר: , , , . (, ) (; ), ושפכת: , , , , . , hh היבשה: , , , , . (, ) (), h והיו: , , , . , h המים: , , , . (), אשר: , , . (; ), תקח: , , . (, ; -, ; , ) ( ), -h מן-היאר: , - , , , . (, ) (), h והיו: , , , . , לדם: , , . , ביבשת: , , , , .

 

4:10

ויאמר משה אל--יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל--עבדך כי כבד-פה וכבד לשון אנכי

: " , , - , , , , ".

x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h משה: , , . , ----- אל--יהוה: , -- , , . ( ), בי: , . , אדני: , , , . (; ), לא: , . (), איש: , , . , דברים: , , , , . ߻, אנכי: , , , . () (), גם מתמול: , ; , , , , . ( ) , גם משלשם: , ; , , , , . ( ) , גם מאז: , ; , , . ( ) , דברך: , , , . , -- אל--עבדך: , -- , , , . (; , ; ), כי: , . , -h כבד-פה: , , - , . (, ) , וכבד: , , , . (, ), לשון: , , , . ߻, אנכי: , , , .

 

4:11

ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי-ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה

: " , , X, , - , ?

x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . , אליו: , , , . , מי: , . (, ; ), שם: , . (), h פה: , . , לאדם: , , , . , או: , . (, ; ) , - מי-ישום: , - , , , . (, ), אלם: , , . , או: , . , חרש:

, , . , או: , . ( - ), פקח: , , . , או: , . (), עור: , , . (; ), h הלא: , , . ߻, אנכי: , , , . --- יהוה: , , , .

 

4:12

ועתה לך ואנכי אהיה עם--פיך והוריתיך אשר תדבר

, , , ".

x x x x xx .

(, ) ( ), h ועתה: , , , . (; ), לך: , . (, ) ߻, ואנכי: , , , , . (), hh אהיה: , , , . ( ) , -- עם--פיך: , -- , , . (, ) ( ) , h והוריתיך: , , , , , , , . (), אשר: , , . (), תדבר: , , , .

 

4:13

ויאמר בי אדני שלח--נא ביד-תשלח

: " , , , ".

x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . ( ), בי: , . , אדני: , , , . (; , ) (), -- שלח--נא: , , -- , . (, ; ) (; , ), - ביד-תשלח: , , - , , , .

(, ) , ויאמר. יאמר: , , , . בי: , . , ב, י אדני. , א ד נ י. , . , אדני. ויאמר בי אדני. , , ב י , . , אדני.

שלח: , , . ד נ א י. , , . ש, ל , , ח. ח, נ א.

ביד-תשלח. , , - , , , . , , , , , , , , , , , ש. , , . , , , , , ? , , ש. ש , ח, , ש, נא. נ, , א , ח. נ ח , ש. , , , , , .

? , ב , , , , , י, י , י . , ד, ד, ד. ת , ש , ל , ח. ד ת, ד ש, ד ל, ד ח. ל , ד ח ש ת. ח, ל ש, ת. ש ת . . , , , , דיב. . , -, --, , , . , . , ? יד. , , , , ד. , - , . , שלח? . , . חלש. . שלח . חלש , . . , , , . , ח, , , ש. ל , , ח ש, , ל. , . . , ? ח ש , . ש. . ל. ל ח ש. ל ח, ל ש. . , . , ? . , , . , .

 

4:14

ויחר-אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי-דבר ידבר הוא וגם הנה-הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו

, : " , , ! X , , .

x x x xx x x x x x x .

(, ) , - ויחר-אף: , , , - , . --- יהוה: , , , . , h במשה: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . (; ), h הלא: , , . , h אהרן: , , , . , אחיך: , , , . , h הלוי: , , , . (, ; ), ידעתי: , , , , . ( ; ; ; ) (), - כי-דבר: , - , , . (), ידבר: , , , . (, ), h הוא: , , . (, ) (, ), וגם: , , . (, ), hh-h הנה-הוא: , , - , , . (; ), יצא: , , . ( ), לקראתך: , , , , , . (, ) (; ; ) , וראך: , , , . (, ) (), ושמח: , , , . (, ; ) , בלבו: , , , .

4:15

ודברת אליו ושמת את--הדברים בפיו ואנכי אהיה עם-פיך ועם--פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון

, , , , .

x x x x x x .

(, ) (), ודברת: , , , , . , אליו: , , , . (; , ), ושמת: , , , . () (; , ; , ; , -), --h את--הדברים: , -- , , , , , . , בפיו: , , , . (, ) ߻, ואנכי: , , , , . (), hh אהיה: , , , . ( ) , - עם-פיך: , - , , . (, ) ( ) , --h ועם--פיהו: , , -- , , , . (, ) ( ), והוריתי: , , , , , , . , אתכם: , , , . (), את: , . (), אשר: , , . (; ; ; ), תעשון: , , , , .

 

4:16

ודבר--הוא לך אל--העם והיה הוא יהיה--לך לפה ואתה תהיה--לו לאלהים

, : , .

x x x x x x x.

(, ) () (, ), --h ודבר--הוא: , , , -- , , . (), לך: , . , --h אל--העם: , -- , , . (, ) (), hh והיה: , , , . (, ), h הוא: , , . () (), hh-- יהיה--לך: , , , -- , . , h לפה: , , . (, ) , h ואתה: , , , . () ( : - ), hh-- תהיה--לו: , , , -- , . , h לאלהים: , , , , , .

 

4:17

ואת--המטה הזה תקח בידך אשר תעשה--בו את-האתת

X , ".

x x x x.

(, ) () (, ; ), --hh ואת--המטה: , , -- , , , . ( , ), hh הזה: , , . (; ), תקח: , , . , בידך: , , , . (), אשר: , , . (; ; ; ) , h-- תעשה--בו: , , , -- , . () , -h את-האתת: , - , , , .

 

 

4:18

וילך משה וישב אל--יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל--אחי אשר--במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום

, , , : " , , , , , ". : " ".

x x x x x x x .

(, ) (; ), וילך: , , , . , h משה: , , . (, ) (; , ), וישב: , , , . , -- אל--יתר: , -- , , . , חתנו: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . ( : - ), לו: , . (; ) , h אלכה: , , , . (), נא: , . (, ) , h ואשובה: , , , , , . , -- אל--אחי: , -- , , . () , -- אשר--במצרים: , , -- , , , , , . (, ) (; ; ), h ואראה: , , , , . ( ), h העודם: , , , , . , חיים: , , , . (, ) , ויאמר: , , , , . , יתרו: , , , . , h למשה: , , , . (; ; ), לך: , . (, ), לשלום: , , , , .

 

4:19

ויאמר יהוה אל--משה במדין לך שב מצרים כי--מתו כל--האנשים המבקשים את--נפשך

, : ", , , ".

x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . , --h אל--משה: , -- , , . , במדין: , , , , . (; ; ), לך: , . , שב: , . , מצרים: , , , , . ( ; ; ; ) , -- כי--מתו: , -- , , . (; ; ) , --h כל--האנשים: , -- , , , , , . (, ; ; ), h המבקשים: , , , , , , . () , -- את--נפשך: , -- , , , .

 

4:20

ויקח משה את--אשתו ואת--בניו וירכבם על--החמר וישב ארצה מצרים ויקח משה את-מטה האלהים בידו

, X, X , , X .

x xx x x .

(, ) (; ), ויקח: , , , . , h משה: , , . () () , -- את--אשתו: , -- , , , . (, ) () (; ) , -- ואת--בניו: , , -- , , , . (, ) ( ) , וירכבם: , , , , , . (; ) , --h𻠠 על--החמר: , -- , , , . (, ) (; , ), וישב: , , , . , h ארצה: , , , . , מצרים: , , , , . (, ) (; ), ויקח: , , , . , h משה: , , . () (, ; ), -h את-מטה: , - , , . , hh האלהים: , , , , , . , בידו: , , , .

 

4:21

ויאמר יהוה אל-משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל-המפתים אשר--שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את-לבו ולא ישלח את-העם

, : " X X, , X X - , .

xx x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . , -h אל-משה: , - , , . (), בלכתך: , , , , . , לשוב: , , , . , h מצרימה: , , , , , . (; ; ), h ראה: , , . (; ; ) (; , , ), -h כל-המפתים: , - , , , , , . () (; , ), -- אשר--שמתי: , , -- , , , . , בידך: , , , . (, ) (; ; ; ) , ועשיתם: , , , , , . (; ; ), לפני: , , , . , h פרעה: , , , . (, ) ߻, ואני: , , , . (), אחזק: , , , . () (; , ) , - את-לבו: , - , , . (, ) (; ), ולא: , , . (; ), ישלח: , , , . () , -h את-העם: , - , , .

 

4:22

ואמרת אל-פרעה כה אמר יהוה בני בכרי ישראל

: : - !

x .

(, ) (; ) , ואמרת: , , , , . , -h אל-פרעה: , - , , , . ( ; ), h כה: , . (; ), אמר, , , . --- יהוה: , , , . (; ), בני: , , . ( ) , בכרי: , , , . , ישראל: , , , , .

 

4:23

ואמר אליך שלח את-בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את--בנך בכרך

: , , , : , !".

x x x x x x xx.

(, ) (; ), ואמר, , , , . , אליך: , , , . (; ), שלח: , , . () (; ), - את-בני: , - , , . (, ) , ויעבדני: , , , , , , . (, ) ( , ), ותמאן: , , , , . (; ) , לשלחו: , , , , . , hh הנה: , , . ߻, אנכי: , , , . , הרג: , , . () (; ) , -- את--בנך: , -- , , . ( ) , בכרך: , , , .

 

4:24

ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו

- X .

x x x.

, h ויהי: , , , . (), בדרך: , , , . , במלון: , , , , . (, ) , h ויפגשהו: , , , , , , . --- יהוה: , , , . (, ) (, ; ), ויבקש: , , , , . , h המיתו: , , , , .

 

4:25

ותקח צפרה צר ותכרת את-ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן--דמים אתה לי

, , : " ?".

x x -x x .

(, ) (; ), ותקח: , , , . , h צפרה: , , , . , צר: , . (, ) , ותכרת: , , , , . () , - את-ערלת: , - , , , . (; ) , h בנה: , , . (, ) (, ), ותגע: , , , . , לרגליו: , , , , , . (, ) (; ), ותאמר: , , , , . ( ; ; ; ), כי: , . (, ), --컠 חתן--דמים: , , -- , , , . , h אתה: , , . , לי: , .

 

4:26

וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת

; : " - ".

x .

(, ) , וירף: , , , . ( ; ), ממנו: , , , . (), אז: , . (; ), h אמרה: , , , . , חתן: , , . (, ), דמים: , , , . , למולת: , , , , .

 

? ? -, , , . : , . , , , . , , , , , .

: , ? , . , ? , h , h? - . , . .

. ? . . , . . , . , , , .

? . . , . . , . . , , . , , . . , , .

. , , , . , . ? .

: . , ? : , ? : ? . : . , , . , , . .

 

? . . , , , . , , , , . . . . , , , , . . . . , , . ? , , . , . . , . . , , , . . . , . , , . , , . , . , , , . , ? . . , . . , . , . , , .. .

 

, , , . , , , . , . . , , . , . .

 

, h ויהי בדרך במלון. , h ויהי: , , , . . , בדרך. , דרך: , , . . ך, ר ד , . , במלון. , מלון: , , , . ןולמ , ן. מלון .

, h יפגשהו: , , , , , . : . - : יהוה . : פג, , , ש , ה ו . . .

, ויבקש. , יבקש: , , , . י ש, , ק, ב . י בקש, , שקבי. , . שקב , - י, .

, המיתו: , , , , . , תמ. . . תמ. ה : , , ת. יבקש המיתו.

: יהי, , בדרך, , ך , , , יהוה , , ת מ. , . : , , ת מ.

, , ת מ.

, , ךרד, ש . במלון: ן . בדרך במלון. יפגשהו. ך רד, ןלמ ו , השגפ.

, ו, הש ג פ. , , פ ג ש, ו , ה.

יהוה ויבקש , : המיתו.

ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו

המיתו: ו , , תמ.

, , . , (דרך). , פ, . , .

יהוה ויבקש המיתו . (, 30:19): , , - , .

. , מת . ת מ . : תו (ו ) , ת מ, ו ו . ת מ , .

, במלון: ןמ. , : ןולמ. פג, שה, ו , יהוה. , המיתו.

. , , ו , ת מ, ו . ה. : שקבי. :

הוהי והשגפיו ןולמב ךרדב יהיו

. .

, . , : . . . . . , .

, !

יהי: . בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו

ויפגשהו יהוה , ג פ? יהוה , , ויבקש: , המיתו. , . .

, . , . ןולמ. . : צפרה: , , , . , . . , , . , : צר. . , . : רצ. ? , , . , , . , - . ר, , , צ, . . , , , . , . , (רצ) , . , . , , , , . . ו . . , , .

 

 

4:27

 

ויאמר יהוה אל--אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק-לו

: " ". , , .

x x x x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . , --h אל--אהרן: , -- , , , . (; ; ), לך: , . ( , ), לקראת: , , , , . , h משה: , , . , hh המדברה: , , , , , . (, ) (; ; ), וילך: , , , . (, ) , h ויפגשהו: , , , , , , . , h בהר: , , . , hh האלהים: , , , , , . ( : ), - וישק-לו: , , , - , .

 

4:28

ויגד משה לאהרן את כל--דברי יהוה אשר שלחו ואת כל-האתת אשר צוהו

, , , X X, .

x x x x.

(, ) (), ויגד: , , , . , h משה: , , . , h לאהרן: , , , , . (), את: , . (; ; ) (), -- כל--דברי: , -- , , , . --- יהוה: , , , . (), אשר: , , . (; ) , שלחו: , , , . (, ) (), ואת: , , . (; ; ) , -h כל-האתת: , - , , , . (), אשר: , , . (; ) , h צוהו: , , , .

 

4:29

וילך משה ואהרן ויאספו את-כל-זקני בני ישראל

, ,

x x .

(, ) (; ; ), וילך: , , , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . (, ) (; ) , ויאספו: , , , , , . () (; ; ) (; ), -- את-כל-זקני: , - , - , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , .

 

4:30

וידבר אהרן את כל--הדברים אשר--דבר יהוה אל--משה ויעש האתת לעיני העם

, , , X .

x x.

(, ) (), וידבר: , , , , . , h אהרן: , , , . (), את: , . (; ; ) (; , ; , ; , -), --h כל--הדברים: , -- , , , , , . () (), -- אשר--דבר: , , -- , , . --- יהוה: , , , . , --h אל--משה: , -- , , . (, ) (; ; ; ), ויעש: , , , . , h האתת: , , , . , לעיני: , , , , . , h העם: , , .

 

4:31

ויאמן העם וישמעו כי-פקד יהוה את--בני ישראל וכי ראה את---ענים ויקדו וישתחוו

, , X X , - , .

x x x.

(, ) , ויאמן: , , , , . , h העם: , , . (, ) (; - ) , וישמעו: , , , , , . ( ; ; ; ) , - כי-פקד: , - , , . --- יהוה: , , , . () (; ), -- את--בני: , -- , , . , ישראל: , , , , . (, ) ( ; ; ; ), h וכי: , , . (; ; ), h ראה: , , . () ( ; , ), --- את---ענים: , --- , , , . (, ) , ויקדו: , , , , . (, ) (), וישתחוו: , , , , , , .

 

5:1

ואחר באו משה ואחרן ויאמרו אל--פרעה כה-אמר יהוה אלהי ישראל שלח את---עמי ויחגו לי במדבר

: " , : , !".

x x x x .

(, ) (; , , ), ואחר: , , , . (; , - ), באו: , , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . , --h אל--פרעה: , -- , , , . ( ; ) (; ), h- כה-אמר: , - , , . --- יהוה: , , , . , h אלהי: , , , . , ישראל: , , , , . (; ), שלח: , , . () , --- את---עמי: , --- , , . (, ) ( , ) , ויחגו: , , , , . , לי: , . , במדבר: , , , , .

 

5:2

ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את-ישראל לא ידעתי את--יהוה וגם את---ישראל לא אשלח

: " , ? , !".

x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . , מי: , . --- יהוה: , , , . (), אשר: , , . (; - ) , אשמע: , , , . () , בקלו: , , , . (; ), לשלח: , , , . () , - את-ישראל: , - , , , , . (; ), לא: , . (, , ) , ידעתי: , , , , . () --- את--יהוה: , -- , , , . (, ) (, ), וגם: , , . () , --- את---ישראל: , --- , , , , . (; ), לא: , . (; ), אשלח: , , , .

 

5:3

ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פן-יפגענו בדבר או בחרב

: " ; , , , ".

x x x x x.

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , h אלהי: , , , . , h העברים: , , , , , . (, ; ; ), נקרא: , , , . ( , ), עלינו: , , , , . (; ) , h נלכה: , , , . (), נא: , . (), דרך: , , . , שלשת: , , , . , ימים: , , , . , במדבר: , , , , . (, ) , h ונזבחה: , , , , , . --- ליהוה: , , , , . , h אלהינו: , , , , , . ( ; ) (, , ) , - פן-יפגענו: , - , , , , , . (), בדבר: , , , . , או: , . , בחרב: , , , .

 

5:4

ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את---העם ממעשיו לכו לסבלתיכם

: " , , ? !".

x x x x x x.

(, ) , ויאמר: , , , , . , h אלהם: , , , . , מלך: , , . , מצרים: , , , , . ? ( ? ?), h למה: , , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . , תפריעו: , , , , , . () , ---h את---העם: , --- , , . (; ; ; ) , ממעשיו: , , , , , . (; ; ), לכו: , , . (, ; ) , לסבלתיכם: , , , , , , , .

 

5:5

ויאמר פרעה הן-רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם

: ", , , !".

x .

(, ) , ויאמר: , , , , . , h פרעה: , , , . () (; ; ), h- הן-רבים: , - , , , . (; ; ), h עתה: , , . , עם: , . (, ), h הארץ: , , , . (, ) () , h והשבתם: , , , , , . , אתם: , , . (, ; ) , מסבלתם: , , , , , .

 

5:6

ויצו פרעה ביום ההוא את---הנגשים בעם ואת--שטריו לאמר

, :

x x .

(, ) (), ויצו: , , , . , h פרעה: , , , . , ביום: , , , . , hh ההוא: , , , . () (), ---hאת---הנגשים: , --- , , , , , . , בעם: , , . (, ) () (, ), --⻠ ואת--שטריו: , , -- , , , , . ( ; , ), לאמר: , , , .

 

5:7

לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן

" , ! !

˸ x x .

(; ), לא: , . (), תאספון: , , , , , . (), לתת: , , . , תבן: , , . , לעם: , , . , ללבן: , , , . , h הלבנים: , , , , , . , כתמול שלשם: , , , , ; , , , . , h הם: , . (; ; ), ילכו: , , , . (, ) (), וקששו: , , , , . , h להם: , , . , תבן: , , .

 

5:8

ואת--מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי-נרפים הם על-כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו

, , X, - , : , .

x x x x x.

(, ) () (), -- ואת--מתכנת: , , -- , , , , . , h הלבנים: , , , , , . (), אשר: , , . , h הם: , . (; ; ; ), עשים: , , , . , תמול שלשם: , , , ; , , , . (; ; ; ), תשימו: , , , , . , h עליהם: , , , , . (; ), לא: , . (), תגרעו: , , , , . , ממנו: , , , . ( ; ; ; ) (, ), - כי-נרפים: , - , , , , . , h הם: , . , - על-כן: , - , . , h הם: , . , צעקים: , , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (; ) , h נלכה: , , , . , h נזבחה: , , , , . , h לאלהינו: , , , , , , .

 

5:9

תכבד העבדה על-האנשים ויעשו-בה ואל-ישעו בדברי-שקר

X , , !".

x x x -x .

(), תכבד: , , , . , hh העבדה: , , , , . (, , ; ; ; ; , -; ; ) , -h על-האנשים: , - , , , , , . (; ; ; ) , -h ויעשו-בה: , , , , - , . (, ) () , - ואל-ישעו: , , - , , , . , - בדברי-שקר: , , , , - , , .

 

5:10

ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל--העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן

, : " : ;

x x x .

(, ) (; ; ), ויצאו: , , , , . (), נגשי: , , , . , h העם: , , . (, ) (, ), ושטריו: , , , , , . (, ) , ויאמרו: , , , , , . , --h אל--העם: , -- , , . ( ; , ), לאמר: , , , . ( ; ) h כה: , . (; ), אמר: , , . , h פרעה: , , , . (; ; , ), אינני: , , , , . (), נתן: , , . , לכם: , , , , תבן: , , .

 

5:11

אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר

, , , ".

x x x x .

, אתם: , , . , לכו: , , . (; ), קחו: , , . , לכם: , , . , תבן: , , . (), מאשר: , , , . , תמצאו: , , , , . ( ; ; ; ), כי: , . (; ; , ), אין: , , . (), נגרע: , , , . , מעבדתכם: , , , , , , . (-, -; ; , , ), דבר: , , .

 

5:12

ויפץ העם בכל-ארץ מצרים לקשש קש לתבן

.

x x .

(, ) , ויפץ: , , , . , h העם: , , . (), - בכל-ארץ: , , - , , . , מצרים: , , , , . (), לקשש: , , , . , קש: , . ( ), לתבן: , , , .

 

5:13

והנגשים אצים לאמר כלו מעשיכם דבר--יום ביומו כאשר בהיות התבן

, : " , , ".

x x x.

(, ) (), h והנגשים: , , , , , , . (), אצים: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (; ; ), כלו: , , . (; ; ; ) , מעשיכם: , , , , , . (-, -; ; , , ) , -- דבר--יום ביומו: , , -- , , ; , , , , . (), כאשר: , , , . , h בהיות: , , , , . , h התבן: , , , .

 

5:14

ויכו שטרי בני ישראל אשר---שמו עלהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם--תמול גם--היום

, X , : " , , - ?".

x x xx x.

(, ) , ויכו: , , , . ( , ), שטרי: , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . () , --- אשר---שמו: , , --- , , . (, ; ; , ; , -; ; ) , h עלהם: , , , . (), נגשי: , , , . , h פרעה: , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . , מדוע: , , , . (; ), לא: , . (; ; ), כליתם: , , , . (, ; ; ; ) , חקכם: , , , . , ללבן: , , , . , כתמול שלשם: , , , , ; , , , . () ( ), () , -- --h גם--תמול גם--היום: , -- , , , ; , -- , , , .

 

5:15

ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל--פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך

, , : " ?

x x.

(, ) (; , - ), ויבאו: , , , , . ( , ), שטרי: , , , . (; ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (, ) (), ויצעקו: , , , , , . , --h אל--פרעה: , -- , , , . ( ; , ), לאמר: , , , . ? ( ? ?), h למה: , , . (; ; ; ), h תעשה: , , , . ( ; ), h כה: , . , לעבדיך: , , , , , .

 

5:16

תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך

, , - , - ! X , !".

x x x x.

, תבן: , , . (; ; , ), אין: , , . (), נתן: , . . , לעבדיך: , , , , , . (, ) , ולבנים: , , , , , . (), אמרים: , , , , . , לנו: , , . (; ; ; ), עשו: , , . (, ) , hh והנה: , , , . , עבדיך: , , , , . , מכים: , , , . (, ) ( ), וחטאת: , , , , . , עמך: , , .

 

5:17

ויאמר נרפים אתם נרפים על-כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה

: " , ! - : !

x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . (, ), נרפים: , , , , . , אתם: , , . (, ), נרפים: , , , , . , - על-כן: , - , . , אתם: , , . (), אמרים: , , , , . (; ), h נלכה: , , , . , h נזבחה: , , , , . --- ליהוה: , , , , .

 

5:18

ועתה לכו עבדו ותבן לא-ינתן לכם ותכן לבנים תתנו

, , !".

x x x .

(, ) (; ; ), h ועתה: , , , . (; ; ), לכו: , , . (), עבדו: , , , . (, ) , ותבן: , , , . (; ) (), - לא-ינתן: , - , , . . , לכם: , , , (, ) (), ותכן: , , , . , לבנים: , , , , . (), תתנו: , . , .

 

5:19

ויראו שטרי בני-ישראל אתם ברע לאמר לא--תגרעו מלבניכם דבר-יום ביומו

, : " , ".

x .

(, ) , ויראו: , , , , . ( , ), שטרי: , , , . (; ) , - בני-ישראל: , , . - , , , , . , אתם: , , . (; , ), ברע: , , . ( ; , ), לאמר: , , , . (; ) (), -- לא--תגרעו: , -- , , , , . , מלבניכם: , , , , , , . (-, -; ; , , ) , - דבר-יום ביומו: , , - , , ; , , , , .

 

5:20

ויפגעו את--משה ואת-אחרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה

, X, ,

x .

(, ) , ויפגעו: , , , , , . () , --h את--משה: , -- , , . (, ) () , -h ואת-אהרן: , , - , , , . , נצבים: , , , , . , לקראתם: , , , , , . , בצאתם: , , , , . (), מאת: , , . , h פרעה: , , , .

 

5:21

ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את--ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת-חרב בידם להרגנו

: " - , X X , , X , !".

x x x x x.

(, ) , ויאמרו: , , , , , . , h אלהם: , , , . , ירא: , , . --- יהוה: , , , . (, , ; ; , ; , -; , ) , עליכם: , , , , . (, ) (, ), וישפט: , , , , . (), אשר: , , . , h -- הבאשתם את--ריחנו: , , , , , ; , -- , , , , . , בעיני: , , , , . , h פרעה: , , , . (, ) , ובעיני: , , , , , . , עבדיו: , , , , . , - לתת-חרב: , , - , , . , בידם: , , , . , h להרגנו: , , , , , .

 

5:22

וישב משה אל--יהוה ויאמר אדני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני

, : "! , ?

x.

(, ) , וישב: , , , . , h משה: , , . (; ) --- אל--יהוה: , -- , , , . (, ) (, ; ), ויאמר: , , , , . , אדני: , , , . ? ( ? ?), h למה: , , . (; , ), hh הרעתה: , , , , . , לעם: , , . ( , ), hh הזה: , , . ? ( ? ?), h למה: , , . ( , ), h זה: , . (, ) , שלחתני: , , , , , .

 

5:23

ומאז באתי אל-פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא--הצלת את---עמך

X , , , X , - !".

x x x.

(, ) (), ומאז: , , , . (; , - ) , באתי: , , , . , -h אל-פרעה: , - , , , . , לדבר: , , , . , בשמך: , , , . (; , ), h הרע: , , . , לעם: , , . ( , ), hh הזה: , , . (, ) (), h והצל: , , , . (; ) (), --h לא--הצלת: , -- , , , . () , --- את---עמך: , --- , , .

 

6:1

ויאמר יהוה אל-משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו

, : " , , , , ".

x x x .

(, ) , ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . , -h אל-משה: , - , , . (; , ), h עתה: , , . , h תראה: , , , . (), אשר: , , . (; ; ; ), h אעשה: , , , . , h לפרעה: , , , , . ( ; ; ; ), כי: , . , ביד: , , . (), h חזקה: , , , . (; , ) , ישלחם: , , , , . (, ) , וביד: , , , . (), h חזקה: , , , . () , יגרשם: , , , , . () , מארצו: , , , , .