בס"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транслитерация Сидура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дополнено 29.10.2004)

 

Брянск 5765


 

Оглавление

 

Утренние Брохойс (благословения) 3

Утренная молитва (шахарис) 4

Молитва "Шмонэ Эсрэ" ("Восемнадцать благословений") 4

Тахнун. 4

Чтение Торы в будни. 4

Молитва маарив в будни. 4

Молитва перед сном. 4

Встреча субботы. 4

Молитва маарив в субботу и праздники. 4

Кидуш в пятницу вечером. 4

Шахарис в субботу и праздники. 4

Амида субботы утром. 4

Чтение Торы в субботу и праздники. 4

Мусаф субботы утром. 4

Кидуш в субботу утром. 4

Благословение на лулав. 4

Галель. 4

Мусаф в Рош ходеш. 4

Амида в праздники. 4

Изкор (поминовение умерших) 4

Мусаф в праздники. 4

Молитва Рош аШана вечером, утром и днем. 4

Овину малкейну. 4

Порядок трубления в шофар. 4

Мусаф Рош аШана. 4

Порядок hойшанойс 4

Порядок исполнения «hакафот» на  праздник Симхат Тора. 4

Порядок зажигания ханукальных свечей. 4

Благословения перед чтением Мегилы. 4


Мойдэ Ани (благословение после пробуждения)

сидур стр. 6

Мойдэ Ани Лефонэхо Мэлэх Хай Векайом Шеhэхэзарто Би Нишмоси Бехэмло, Раббо Эмуносэхо.

Утренние Брохойс (благословения)

Нетилас Йодоим (омовение рук)

Борух Ато Адой-ной Элой-hэйну Мэлех hоойлом Ашер Кид'шону Бемицвойсов Вецивону Ал Нетилас Йодоим.

Ашер Йоцар (благословение после туалета)

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелех hоойлом ашер йоцар эс hоодом бэхохмо, уворо вой нэковим нэковим, халулим халулим, голуй вейодуа лифнэй хисей хэвойдэхо, шеим йисосэйм эход мейhэйм, ой им йипосейах эход мейhэйм, и эфшар леhискаейм афилу шоо эхос. Борух ато Адой-ной, ройфей хол босор умафли лаасойс.

Элой-hай нэшомо шеносато би, тэhойро hи, ато вэросо, ато йэцарто, ато нэфахто би, веато мешамро бекирби, веато осид литло мимени, улэhахазиро би лэосид ловой, кол зман ше-hанэшомо бекирби, мойдэ ани лефонэхо, Адой-ной Элой-hай вЭйлой-hей авойсай, рибойн кол hамаасим, адойн кол hанэшомойс. Борух ато Адой-ной, hамахазир нешомойс лифгорим мейсим.

(сидур стр. 7)

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом hанойсейн ласэхви вино лэhавхин бейн йойм увейн лойло.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом пойкейах иврим.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом матир асурим.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом зойкейф кфуфим.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелех hоойлом малбиш арумим.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелех hоойлом hанойсэйн лайоэйф коях.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом ройка' hоорец ал hамоим.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом hамейхин миц’адэй говер.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом шеосо ли кол цорки.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом ойзэр Исроэл бигвуро.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелех hоойлом ойтэр Исроэл бесифоро.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом шелой осани гой.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом шелой осани овед.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом шелой осани ишо.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом hамаавир шейно мейэйнай уснумо меафапой.

Виhи роцойн милфонэхо Адой-ной Элой-hейну вЭй-лой-hей авойсейну, шетаргилэйну бесойросэхо, весадбикейну бемицвойсэхо, веал тэвиэйну лой лидей хэйт велой лидэй авейро вэовойн, велой лидэй нисойойн вэлой лидэй бизойойн, вэал йишлойт бону йейцэр hоро, веhархикейну мей-одом ро, уме-ховейр ро, ведабкейну бейейцэр тойв увэмаасим тойвим, вехойф эс йицрейну лэhишта'бейд лох уснэйну hайойм увэхол йойм лэхейн улэхесеэд улэрахамим беэйнэхо увээйнэй хол ройейну, весигмелэйну хасодим тойвим. Борух ато Адой-ной, hагоймел хасодим тойвим лэамой Исроэл.

Йеhи роцойн милфонэхо Адой-ной Э-лой-hай вЭй-лой-hей авойсай, шетацилэйни hайойм увехол йойм меазэй фоним, умеазус поним, меодом ро, умеховейр ро, умишохейн ро, умипэга' ро, меайн hоро, милошойн hоро, мималшинус, меейдус шекер, мисинас hабрийойс меалило, мимисо мешуно, мехолоим роим, умимикрим роим, умисотон hамашхис, мидин коше, умибаал дин коше, бейн шеhу бен брис, увейн шеэйно вен берис умидино шел гейhинойм.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом ашер кидшону бемицвойсов вецивону ал диврей сойро.

Веhаарев но Адой-ной, Элой-hейну эс диврэй сойросхо бефину, увефи хол амхо бейс Исроэл вениhье анахну вецеэцоэйну вецеэцоэй хол амхо бейс Исроэл кулону йойдэй шмэхо велоймдэй сойросхо лишмо. Борух ато Адой-ной hамеламейд Тойро лэамой Исроэл.

Борух ато Адой-ной, Элой-hейну мелэх hоойлом ашер бохар бону микол hоамим веносан лону эс тойросой. Борух ато Адой-ной нойсэн hаТойро.

Вайдабер Адой-ной эл Мойше лэймойр. Дабэйр эл Аhаройн веэл бонов лэймойр, кой сэвораху эс бнэй Исроэл, омойр лоhэм:

Йеворехэхо Адой-ной вейишмерэхо. Йоэйр Адой-ной понов эйлэхо вихунэко. Исо Адой-ной понов эйлэхо вейосэйм лэхо шолом.

Весому эс шми ал бнэй Исроэл ваани аворахэм.

Эйлу дворим шеэйн лоhэм шиур, hапейо веhабикурим, веhореойойн, угмилус хасодим весалмуд Тойро. Эйлу дворим шеодом ойхэйл пейройсэйhем боойлом hазэ веhакерен каемес лоойлом hабо веэйлу hейн; кибуд ов воэйм, угмилус хасодим, веhашкомас бейс hамидрош шахрис веарвис, веhахносас ойрхим увикур хойлим, веhахносас кало веhалвойас hамейс, веиюн тфило, ваhавоас шолойм шебэйн одом лахавейрой, увейн иш лэиштой, весалмуд тойро кенэгед кулом.

Благословение на цицис

(сидур стр. 11)

Берут все четыре кисти — цицис — в правую руку и произносят благословение:

Борух Ато Адой-ной Элой-hэйну Мэлех hоойлом ашер Кидешону Бемицвойсов Вецивану Ал Мицвас Цицис. (Целуют цицис).

Благословение на Талит гадол

Борух Ато Адой-ной Элой-hэйну мэлех hоойлом ашер Кид'шону Бемицвойсов Вецивану леhисасейф бэЦицис.

Благословение на Тефиллин

Борух Ато Адой-ной Элой-hэйну мэлех hоойлом ашер Кид'шону Бмицвойсов Вецивану леhониах Тефиллин.

 


Утренная молитва (шахарис)

сидур стр. 12

Перед молитвой следует сказать:

hарейни мекабейл олай мицвас асей шель вэоhавто лэрейахо комойхо.

Ма тойву ойhолэхо Яакойв, мишкэнойсэхо Йисроэйл. Ваани бэройв хасдехо овой вейсэхо, эштахаве эл hейхал кодшэхо бейиросэхо. Ваани сфилоси лэхо Адой-ной эйс роцон, Э-лой-hим беров хасдэхо, анейни беэмес йиш'ехо.

сидур стр. 13

Адойн ойлом ашер молах, бетэрем койл йецур нивро, лээйс наасо вэхефцой койл, азай мелэх шмой никро. Вейхарей кихлойс hакойл лэвадой йимлойх нойро. Веhу hойо, веhу hойве, веhу йиhье бесифоро. Веhу эход веэйн шейни, лэhамшил лой, лэhахабиро. Бли рэйшис бли сахлис, велой hоойз веhамисро. Веhу Эй-ли вехай гойали вецур хевли беейс цоро. Веhу ниси умонойс ли, мнос койси бейойм экро. Бейодой афкид рухи. Беейс ишан веоиро. Веим рухи гвийоси, Адой-ной ли велой иро.

В день, когда не говорят таханун, не говорят это:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, зохрейну безикоройн тойв лефонехо, уфокдейну бифкудас йешуо верахамим мишмей шмей кедем, узхор лону Адой-ной Элой-hейну аhавас hакадмойним Авроhом Йицхок веЙисроэйл аводехо, веэс hабрис веэс hахесед веас hашвуо ашер нишбато леАврогом овину бегар hаМойрио, веэс hоакейдо шеокад эс Йицхок бной ал габей hамизбейах, какосув бесойросехо:

Вайеhи ахар hадворим hоэйле веhоЭлой-hим нисо эс Авроhом, вайоймер эйлов Авроhом, вайоймер hинейни: Вайоймер ках но эс бинхо эс йехидхо ашер оhавто эс Йицхок, велех лехо эл эрец hаМойрио веhаалейhу шом леойло ал ахад hэhорим ашер оймар эйлехо: Вайашкейм Авроhом бабойкер вайахавойш эс хамойрой вайиках эс шней неоров итой веэс Йицхок бной, вайвака' ацей ойло вайоком вайейлех эл hамокойм ашер омар лой hоЭлой-hим: Байойм hашлиши вайисо Авроhом эс эйнов вайар эс hамокойм мейрохойк: Вайоймер Авроhом эл неоров шву лохем пой им hахамойр ваани веhанаар нейлхо ад кой веништахаве веношуво алейхем: Вайиках Авроhом эс ацей гоойло вайосем ал Йицхок бной вайиках бейодой эс hоэйш веэс hамаахелес вайейлху шнейhем йахдов: Вайоймер Йицхок эл Авроhом овив вайоймер ови, вайоймер hинейни вни, вайоймер hиней hоэйш веhоэйцим веайей hасэ леойло: Вайоймер Авроhом Элой-hим йиръэ лой hасэ леойло бни, вайелху шнейhем йахдов: Вайовойу эл hамокойм ашер омар лой hоЭлой-hим вайивен шом Авроhом эс hамизбейах вайааройх эс hоэйцим вайаакойд эс Йицхок бной вайосем ойсой ал hамизбейах мимаал лоэйцим: Вайишлах Авроhом эс йодой вайиках эс hамаахелес лишхойт эс бной: Вайкро эйлов малъах Адой-ной мин hашомаим вайоймер Авроhом Авроhом, вайоймер hинейни: Вайоймер ал тишлах йодхо эл hанаар ве-ал таас лой меумо, ки ато йодати ки йерей Элой-hим ато велой хосахто эс бинхо эс йехидхо мимени: Вайисо Авроhом эс эйнов вайар веhиней аиль ахар нээхаз басвах бекарнов, вайейлех Авроhом вайиках эс hоаиль вайаалейhу леойло тахас бной: Вайикро Авроhом шейм hамокойм hаhу Адой-ной йиръэ, ашер йеомейр hайойм беhар Адой-ной йероъэ: Вайикро малъах Адой-ной эл Авроhом шейнис мин hашомоим: Вайоймер би нишбати неум Адой-ной, ки йаан ашер осисо эс hадовор hазэ велой хосахто эс бинхо эс йехидехо: Ки ворейх аворехехо, веhарбо арбэ эс заръахо кехойхвей hашомаим вехахойл ашер ал сфас hайом, вейираш заръахо эс шаар ойвов: Веhисбораху везаръахо койл гойей hоорец, эйкев ашер шома'то бекойли: Вайошов Авроhом эл неоров вайокуму вайейлху йахдов эл беер шова вайейшев Авроhом бивэйр шова:

В день, когда не говорят таханун, не говорят это:

Рибойной шел ойлом, кмой шековаш Авроhом овину эс рахамов мейал бен йехидой лаасойс рецойнхо белейвов шолейм, кейн йихбешу рахамехо эс каасхо мейолейну, вейогойлу рахамехо ал мидойсехо. Весиснаhейг имону Адой-ной Элой-hейну бемидас hахесед увемидас hорахамим, весиконейс лону лифним мишурас hадин, уветувхо hагодойл йошув харойн апхо мейамхо умейирхо умейарцехо уминахалосехо, векайем лону Адой-ной Элой-hейну эс hадовор шеhивтахтону бесойросехо, ал йедей Мойше авдехо, ми-пи хвойдехо коомур. Везохарти эс бриси Яакойв веаф эс бриси Йицхок веаф эс бриси Авроhом эзкойр веhоорец эзкойр: Венээмар, веаф гам зойс бигйойсом беэрец ойвейгем, лой меастим велой геалтим лехалойсом, леhофейр бриси итом ки ани Адой-ной Элой-hейhем: Венээмар, везохарти лоhем брис ришойним, ашер hойцейси ойсом мейэрец Мицраим леэйней hагоим лиhйойс лоhем лЭлой-hим ани Адой-ной: Венээмар, вешов Адой-ной Элой-hехо эс швусхо верихамехо, вешов векибецхо микол hоамим, ашер hейфицхо Адой-ной Элой-hехо шомо: Им йиhйе нидахахо бикцей hашомоим, мишом йекабецхо Адой-ной Элой-hехо умишом йикохехо: Веhевиахо Адой-ной Элой-hехо эл hоорец ашер йоршу авойсехо виришто, веhейтивхо веhирбехо мейавойсехо: Венээмар, Адой-ной хонейну лехо кивину hейей зройом лабкорим, аф йешуосейну бе-эйс цоро: Вэнээмар, веэйс цоро hи леЯакойв, умимено йивошейо: Венээмар, бехол цоросом лой цор, умалъах понов hойшиом, беаhавосой увехэмлосой hу геолом, вейенатлейм вайенасъейм кол йемей ойлом: Венээмар, ки Эй-л комойхо, нойсей овойн веойвейр ал пэша', лишеейрис нахалосой, лой hехэзик лоад апой, ки хофейц хесед hу: Йошув йерахамейну, йихбойш авойнойсейну, весашлих бимцулойс йом кол хатойсом: Титейн эмес леЯакойв, хесед леАврогом, ашер нишба'то лаавойсейну мимей кедем: Венээмар, вагавийойсим эл hар кодши, весимхатим бевейс тфилоси, ойлойсейhем везивхейhем лероцойн ал мизбехи, ки вейси бейс тфило, йикорей ле-хол hоамим:  

Леойлом йеhей одом йерей шомаим басейсер, умойдэ ал hоэмес, ведойвейр эмес билвовой, вейашкейм вейоймар:

Рибойн кол hоойломим, лой ал цидкойсейну анахну мапилим таханунейну лефонехо, ки ал рахамехо hо-рабим. Мо ону, мэ хайейну, мэ хасдейну, ма цидкейну, ма койхейну, ма гвуросейну. Ма ноймар лефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, hалой кол hагибойрим кеаин лефонехо, веаншей hашейм келой hойу, вахахомим кивли мадо, уневойним кивли hаскейл, ки ройв маасейhем тойhу, вимей хайейhем hэвел лефонехо, умойсар hоодом мин hабhеймо оин, ки hакойл hэвел: Левад hанешомо hатhойро, шеhи асидо литейн дин вехэшбойн лифней хисей хвойдехо, ве-хол hагоим кеаин негдехо. Шенээмар, hейн гоим кемар мидли, ухешахак мойзнаим нэхшову, hейн иим кадак йитойл:

Авал анахну амхо бней врисехо, бней Авроhом ойгавхо, шенишбато лой бегар гаМойрио; зэра Йицхок йехидой, шэнээкад ал габей hамизбейах; адас Яакойв бинхо бехойрехо, шемейаhавосхо шеоhавто ойсой, умисимхосхо шесомахто бой, коросо эс шмой Йисроэйл вИшурун:

Лефихох анахну хайовим леhойдойс лехо, улешабехахо, улефоэрхо, улеворейх улекадейш велитейн шэвах вегойдойо лишмехо. Ашрейну ма тойв хэлкейну, ума ноим гойролейну, ума йофо йерушосейну; ашрейну шеону машкимим умааривим эрев вовойкер веоймрим паамаим бехол йойм:

Шма Йисроэйл Адой-ной Элой-hэйну Адой-ной эход

Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд

Вэоhавто эйс Адой-ной Э-лой-hэхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо: Вэhойу hадворим hоэйлэ, ашер онойхи мэцавхо hайойм ал лэвовэхо: Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо: Укшартом лэойс ал йодэхо, вэhойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо:

Ато hу ад шелой нивро hоойлом, ато hу мишенивро hоойлом, ато hу боойлом hазэ, веато hу лоойлом hабо. Кадейш эс шимхо боойломехо ал ам макдишей шмехо, увишуосхо малкейну торум весагбиаh карнейну, веhойшиейну бекоройв лемаан шмехо, борух hамекадейш шмой борабим:

Ато hу Адой-ной hоЭлой-hим башомаим увоорец увишмей hашомаим hоэльоним, эмес ато hу ришойн, веато hу ахаройн, умабаладехо эйн Элой-hим: Кабейц нфуцойс койвехо мейарба канфойс hоорец, йакиру вейедъу кол боей ойлом, ки ато hу hоЭлой-hим левадхо лехойл мамлехойс hоорец. Ато осисо эс hашомаим веэс hоорец, эс hайом веэс кол ашер бом, у-ми бехол маасей йодехо боэлйойним уватахтойним, шейоймар лехо ма таасэ ума тифъол, овину ше-ба-шомаим, хай векайом, асей имону цдоко вохесед баавур шимхо hагодойл hагибойр веганойро шеникро олейну, векайем лону Адой-ной Элой-hейну эс hадовор шеhивтахтону ал йедей Цфаньо хойзох, коомур: Боэйс hаhи ови эсхем, увоэйс кабци эсхем, ки этейн эсхем лешейм велисhило бехойл амей hоорец, бешуви эс швусейхем леэйнейхем, омар Адой-ной:

сидур стр. 25

Рабби Йишмоэйл оймер бишлойш эсре мидойс hаТойро нидрешес. Микаль ве-хоймер. Умигзейро шово. Мибиньян ов микосув эход умибиньян ов мишней ксувим. Миклол уфрот. Умипрот ухлол. Клол уфрот ухлол и ато дон эло кеэйн hапрот. Миклол шеhу цорих лифрот умипрот шеhу цорих лихлол. Кол довор шеhойо бихлол вейоцо мин hаклол леламейд, лой леламейд ал ацмой йоцо, эло леламейд ал hаклол кулой йоцо. Кол довор шеhойо бихлол, вейоцо литъойн таан эход шеhу кеиньоной, йоцо леhокейл велой леhахмир. Кол довор шеhойо бихлол вейоцо литъойн таан ахейр шелой кеиньоной, йоцо леhокейл улеhахмир. Кол довор шеhойо бихлол вейоцо лидойн бедовор ходош, и ато йохойл леhахзирой лихлолой, ад шейахзирейну hа-косув лихлолой бефейруш. Довор hаломейд меиньоной ведовор hаломейд мисойфой. Вехейн шней хсувим hамаххишим зэ эс зэ, ад шейовой hа-косув hашлиши вейахриа бейнейhем:

Йеhи роцойн милфонэхо Адой-ной Элой-hейну в-Эйлой-hей авойсейну шейибонэ бейс hамикдош бимhейро бэйомейну вэсейн хелкейну бэсойросэхо.

Хазан говорит кадиш дерабонон

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйис'алэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:

Ал Йисроэйл вэал рабонон вэал талмидэйhойн вэал кол талмидэй салмидэйhойн, вэал кол мон дэоскин бэойрайсо, ди вэасро hодэйн вэди вэхол асар ваасар, йеhэй лэhойн улэхойн шломо рабо хино вэхисдо вэрахамин вэхайин арихин умэзойно рэвихо уфурконо мин кодом авуhойн дэвишмайо вэимру омэйн:

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн:

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн:

сидур стр. 27


Молиться следует, произнося вслух прочитываемый текст. Чтение только "глазами" не считается молитвой вообще. Хазан читает вслух, первый и последний посук произнося громче остальных. Община начинает следующий отрывок (читая первый посук громко) после того, как хазан завершил предыдущий. Разговаривать во время молитвы недопустимо. После "Борух шеомар" и до конца Шмонэ Эсре нельзя прерываться даже для того, чтобы сказать что-либо необходимое для молитвы (например, номер страницы).

Сказано "знай, перед Кем ты стоишь", и также "не становятся молиться, но только после серьезного размышления". Перед молитвой следует задуматься о величии Творца и ничтожности человека. Не следует молиться как будто по принуждению. Одно из объяснений слова "тфило" – "молитва" – от языка "псило" – "веревка". Молитва – это "веревка", соединяющая душу человека с Вс-вышним.

Миньян – это десять взрослых мужчин-евреев, из которых по крайней мере шестеро принимают участие в молитве.

Кадиш можно читать только в миньяне. Молящийся в одиночку не читает кадиш. Следующие кадейшим читает только хазан (община отвечает "омейн", "йеhей шмей рабо"): "хаци кадиш" (перед "Борху", после чтения Торы), "кадиш тискабейл" (после "Уво леЦийон"). Следующие кадейшим читают за упокой душ умерших – может читать как хазан, так и молящиеся (в течение 11 месяцев со дня похорон, и в день йор-цайт): "Кадиш Йосойм" (после Шир шел йом, после Олейну, после дневного шиура Теhилим), "Кадиш дэрабонон" (перед hойду, перед "Эйн кЭйлойкейну", после шиура Мишны). Всего в будничной молитве должно быть 10 кадейшим.

"Борху" говорят также только в миньяне.

"омейн" следует отвечать громко и четко.

hойду лАдой-ной, кир'у вишмой, hойди'у воамим алилойсов: Ширу лой, замру лой, сиху бехол нифлеойсов: hисhалелу бешейм кодшой, йисмах лейв мевакшей Адой-ной: Диршу Адой-ной веузой, бакшу понов томид: Зихру нифлеойсов ашер осо, мойфсов умишпетей фиhу: Зэра' Йисроэйл авдой, бней Яакойв бхиров: hу Адой-ной Элой-hейну, бехол hоорец мишпотов: Зихру леойлом брисой, довор циво лээлеф дойр: Ашер корас эс Авроhом, ушвуосой леЙицхок: Вайаамидеhо леЯакойв лехойк, леЙисроэйл брис ойлом: Лэймойр, лехо этейн эрец Кноан, хевел нахаласхем: Биhйойсхем месей миспор, кимъат вегорим бо: Вайисhалху мигой эл гой, умимамлохо эл ам ахейр: Лой hиниах леиш леошком, вайойхах алейhем млохим: Ал тигъу бимшихой, увинвиай ал торэу: Ширу лАдой-ной кол hоорец, басру мийойм эл йойм йешуосой: Сапру вагоим эс квойдой, бехол hоамим нифлеойсов: Ки годойл Адой-ной умеhулол меойд, венойро hу ал кол элойhим: Ки кол элойhей hоамим элилим, вАдой-ной шомаим осо: hойд веhодор лефонов, ойз вехэдво бимкоймой: hову лАдой-ной мишпехойс амим, hову лАдой-ной ковойд веойз: hову лАдой-ной кевойд шмой, сеу минхо увойу лефонов, hиштахаву лАдой-ной беhадрас койдеш: Хилу милфонов кол hоорец, аф тикойн тейвейл бал тимойт: Йисмеху hашомаим весогейл hоорец, вейоймру вагоим Адой-ной молох: Йиръам hайом умлойой, йаалойц hасодэ вехол ашер бой: Оз йеранену ацей hайоар, милифней Адой-ной, ки во лишпойт эс hоорец: hойду лАдой-ной ки тойв, ки леойлом хасдой: веимру hойшиейну Элой-hей йишейну, векабцейну веhацилейну мин hагойим, леhойдойс лешейм кодшехо, леhиштабейах бисhилосехо: Борух Адой-ной Элой-hей Йисроэйл мин hоойлом веад hоойлом, вейоймру кол hоом омейн веhалейл лАдой-ной: Роймему Адой-ной Элой-hейну веhиштахаву лаhадойм раглов кодойш hу: Роймему Адой-ной Элой-hейну веhиштахаву леhар кодшой, ки кодойш Адой-ной Элой-hейну: Веhу рахум йехапейр овойн велой йашхис, веhирбо леhошив апой велой йоир кол хамосой: Ато Адой-ной лой сихло рахамехо мимени, хасдехо ваамитхо томид йицруни: Зхойр рахамехо Адой-ной вахасодехо, ки меойлом hеймо: Тну ойз лЭйло-hим ал Йисроэйл hаавосой, веузой башхоким: Нойро Элой-hим мимикдошехо, Эй-л Йисроэйл hу нойсейн ойз весаацумойс лоом, борух Элой-hим: Эй-л некомойс Адой-ной, Эй-л некомойс hойфиа: hиносей шойфейт hоорец, hошейв гмул ал гейим: лАдой-ной hайешуо, ал амхо бирхосехо сэло: Адой-ной Цво-ойс имону, мисгов лону Элой-hей Яакойв сэло: Адой-ной Цво-ойс ашрей одом бойтеах бох: Адой-ной hойшио, hамелех йаанейну бейойм корейну: hойшио эс амехо уворейх эс нахалосехо урейм венасейм ад hоойлом: нафшейну хиксо лАдой-ной, эзрейну умогинейну hу: Ки вой йисмах либейну, ки вешейм кодшой вотохну: Йеhи хасдехо Адой-ной олейну, каашер йихалну лох: hаръейну Адой-ной хасдехо, вейешахо титен лону: Кумо эзросо лону, уфдейну лемаан хасдехо: Онойхи Адой-ной Элой-hехо, hамаалхо мейэрец Мицроим, hархейв пихо воамалейhу: Ашрей hоом шекохо лой, ашрей hоом шеАдой-ной Элой-hов: Ваани бехасдехо вотахти, йогейл либи бишуосехо, оширо лАдой-ной, ки гомал олой:

(сидур стр. 30)

Мизмойр шир ханукас hабаис леДовид: Ароймимхо Адой-ной ки дилисони, велой симахто ойвай ли: Адой-ной Элой-hай, шивъати эйлехо ватирпоейни: Адой-ной hээлисо мин шеойл нафши, хийисони мийорди войр: Замру лАдой-ной хасидов, веhойду лезейхер кодшой: Ки рэга' беапой, хайим бирцойной: Боэрев йолин бэхи, велабойкер рино: Ваани омарти бешалви, бал эмойт леойлом: Адой-ной бирцойнхо hээмадто леhарери ойз, hистарто понехо hойиси нивhол: Эйлехо Адой-ной экро веэл Адой-ной эсханон: Ма бэца бедоми, беридти эл шохас, hайойдхо офор, hайагид амитехо: Шма Адой-ной вехонейни, Адой-ной hейей ойзейр ли: hофахто миспеди лемохойл ли, питахто саки ватеазрейни симхо: Лемаан йезамерхо ковойд велой йидойм, Адой-ной Элой-hай, леойлом ойдеко:

Адой-ной мелех, Адой-ной молах, Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Адой-ной мелех, Адой-ной молах, Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Веhойо Адой-ной лемелех ал кол hоорец, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход:

hойшиейну Адой-ной Элой-hейну векабцейну веhацилейну мин hагойим, леhойдойс лешейм кодшехо, леhиштабейах бисhилосехо: Борух Адой-ной Элой-hей Йисроэйл мин hоойлом вэад hоойлом веомар кол hоом омейн hалелу-Й-о: Кол hанешомо теhалейл Й-о hалелу-Й‑о:

Ламнацейах бингинойс мизмойр шир: Элой-hим йехонейну виворхейну, йоэйр понов итону сэло: Лодаас боорец даркехо, бехол гоим йешуосехо: Йойдухо амим Элой-hим, йойдухо амим кулом: Йисмеху виранейну леумим, ки сишпойт амим мишойр, улеумим боорец танхейм сэло: Йойдухо амим Элой-hим, йойдухо амим кулом: Эрец носно йевуло, йеворхейну Элой-hим Элой-hейну: Йеворхейну Элой-hим вейир'у ойсой кол афсей орэц:

Все встают

Лешейм йихуд Кудшо Брих hу уШхинтэй, лейахадо шейм йуд-hей бевов-hей бейихудо шлим бешейм кол Йисроэйл:

сидур стр. 30

Берут две передние кисти цицис в руку и произносят благословение

Борух шеомар веhойо hоойлом борух hу, борух оймер веойсэ, борух гойзер умекаейм, борух ойсэ берейшис, борух мерахейм ал hоорец, борух мерахейм ал hабриойс, борух мешалэйм сохор тойв лирэйов, борух хай лоад векайом лонецах, борух пойдэ умацил, борух шмой. Борух ато Адой-ной Элой-hейну Мелех hоойлом, hоЭй-л ов hорахамон, hамеhулол бефе амой, мешубох умефойор билшойн хасидов вааводов, увеширэй Довид авдэхо. Неhалэлхо Адой-ной Элой-hейну бишвохойс увизмиройс, негаделхо уншабэйхахо унфоэрхо венамлихехо веназкир шимхо малкейну Элой-hейну йохид хей hо-ойломим мелэх мешубох умфойор адэй ад шмой hагодойл. Борух ато Адой-ной мелэх меhулол батишбохойс. (община – "омейн")

Здесь можно садиться

Мизмойр лесойдо, hориу лАдойной кол hоорец: Ивду эс Адой-ной бесимхо, бойу лефонов бирноно: дэу ки Адой-ной hу hоЭлой-hим, hу осону велой анахну, амой, вецойн маръисой: Бойу шеоров бесойдо, хацейройсов бисhило, hойду лой борху шмой: Ки тойв Адой-ной леойлом хасдой веад дойр водойр эмуносой:

Йеhи хвойд Адой-ной леойлом, йисмах Адой-ной бемаасов: Йеhи шейм Адой-ной мевойрох мейато веад ойлом. Мимизрах шемеш ад мевойой, меhулол шейм Адой-ной: Ром ал кол гойим Адой-ной, ал hашомаим квойдой: Адой-ной шимхо леойлом, Адой-ной зихрехо ледойр водойр: Адой-ной башомаим hейхин кисой, умалхусой бакойл мошоло: Йисмеху hашомаим весогейл hоорец, вейоймру вагойим Адой-ной молох: Адой-ной Мелех, Адой-ной молах, Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Адой-ной Мелех ойлом воэд, овду гойим мейарцой: Адой-ной hейфир ацас гойим, hейни махшевойс амим: Рабойс махшовойс белев иш, ваацас Адой-ной hи сокум: Ацас Адой-ной леойлом таамойд, махшевойс либой ледойр водойр: Ки hу омар вайеhи, hу циво вайаамойд: Ки вохар Адой-ной бецийойн, иво лемойшов лой: Ки Яакойв бохар лой Й-о, Йисроэйл лисгулосой: Ки лой йитойш Адой-ной амой, венахалосой лой йаазойв: Веhу рахум йехапейр овойн велой йашхис, веhирбо леhошив апой велой йоир кол хамосой: Адой-ной hойшио, hамелех йаанейну бейойм корейну:

сидур стр. 33

Ашрей йойшвей вейсэхо, ойд йеhалелухо сэло. Ашрей hоом шекохо лой, ашрей hоом ше-Адой-ной Э-лой-hов. Теhило леДовид. Ароймимхо Э-лой-hай hамелэх вааворхо шимхо лэойлом воэд. Бехол йойм аворахеко вааhалло шимхо лэойлом воэд. Годойл Адой-ной умеhулол мэойд, велигдулосой эйн хейкер. Дойр лэдойр йешабах маасэхо угвуройсэхо йагиду. hадар квойд hойдэхо ведиврей нифлойсэхо осихо. Веэзуз нойройсэхо йоймеру угдулосхо асапрено. Зэхер рав тувхо йабиу, вецидкосхо йеранэйну. Ханун верахум Адой-ной, эрэх апаим угдол хосэд. Тойв Адой-ной лакойл, верахамов ал кол маасов. Йойдухо Адой-ной кол маасэхо, вахасидэхо йеворхухо. Квойд малхусхо йоймейру, угвуросхо йедабейру. Лэhойдиа ливнэй hоодом гвуройсов, ухвойд hадар малхусой. Малхусхо малхус кол ойломим, умемшалтехо бехол дойр водойр. Соймех Адой-ной лехол hанойфлим, везойкейф лехол hакефуфим. Эйнэй хойл эйлэхо иесабейру, веато нойсэн лоhем эс охлом беитой. Пойсэах эс йодэхо, умасбиа' лехол хай роцойн. Цадик Адой-ной бехол дрохов вехосид бехол маасов. Коройв Адой-ной лехол койров, лэхойл ашер икроуhу веэмес. Рецойн йерейов йасэ, веэс шав'осом йишма вейойшиейм. Шоймер Адой-ной эс кол ойhавов, веэс кол hорешоим йашмид. Теhилас Адой-ной йедабер пи, виворейх кол босор шейм кодшой леойлом воэд. Ваанахну неворэйх Й-о меато веад ойлом hалелу-Й‑о.

hалелу-й-о, hаллели нафши эс Адой-ной: Аhалело Адой-ной бехайой, азамро лЭйлой-hай беойди: Ал тивтеху виндивим, бевен одом, шеэйн лой сшуо: Тейцей рухой йошув леадмосой, байойм hаhу овду эштенойсов: Ашрей шэЭй-л Яакойв беэзрой, сиврой ал Адой-ной Элой-hов: Ойсе шомаим воорец, эс hайом веэс кол ашер бом, hашоймейр эмес леойлом: Ойсе мишпот лаашуким, нойсейн лехем лореейвим, Адой-ной матир асурим: Адой-ной пойкеах иврим, Адой-ной зойкейф кфуфим, Адой-ной ойhейв цадиким: Адой-ной шоймейр эс гейрим, йосойм веалмоно йеойдейд, ведерех решоим йеавейс: Йимлойх Адой-ной леойлом, Элой-hаих цийойн, ледойр водойр hалелу-Й-о:

hалелу-й-о, ки тойв, замро Элой-hейну, ки ноим ново сеhило: Бойней Йерушолаим Адой-ной, нидхей Йисроэйл йеханейс: hоройфей лишвурей лейв, умехабейш леацвойсом: Мойней миспор лакойховим, лехулом шеймойс йикро: Годойл Адой-нейну верав койах, лисвуносой эйн миспор: Меойдейд ановим Адой-ной, машпил решоим адэй орец: Эну лАдой-ной бесойдо, замру лЭлой-hейну бехинойр: hамехасе шомаим беовим, hамейхин лоорец мотор, hамацмиах hорим хоцир: Нойсейн ливhеймо лахмо, ливней ойрев ашер йикроу: Лой бигвурас hасус йехпоц, лой бешойкей hоиш йирце: Ройце Адой-ной эс йерейов, эс hамейахалим лехасдой: Шабхи Йерушолаим эс Адой-ной, hалели Элой-hаих Цийойн: Ки хизак брихей шеороих, бейрах бонаих бекирбех: hасом гвулех шолойм, хейлев хитим йасбиех: hашойлеах имросой орец, ад мегейро йоруц дворой: hанойсейн шелег кацомер, кефойр коэйфер йефазейр: Машлих кархой хефитим, лифней коросой ми йаамойд: Йишлах дворой вейамсейм, йашейв рухой йизлу моим: Магид дворов леЯакойв, хуков умишпотов леЙисроэйл: Лой осо кейн лехол гой, умишпотим бал йедоум hалелу-й-о:

hалелу-й-о, hалелу эс Адой-ной мин hашомаим, hалелуhу бамероймим: hалелуhу кол малохов, hалелуhу кол цевоов: hалелуhу шемеш вайореах, hалелуhу кол койхвей ойр: hалелуhу шмей hашомаим, веhамаим ашер мейал hашомоим: Йеhалелу эс шейм Адой-ной, ки hу циво венивреу: Вайаамидейм лоад леойлом, хок носан велой йаавойр: hалелу эс Адой-ной мин hоорец, таниним вехол тhоймойс: Эйш увород, шелег векитойр, руах сеоро ойсо дворой: hеhорим вехол гевоойс, эйц при вехол арозим: hахайо вехол бhеймо, ремес веципойр коноф: Малхей орец вехол леумим, сорим вехол шойфтей орец: Бахурим вегам бсулойс, зкейним им неорим: Йеhалелу эс шейм Адой-ной, ки нисгов шмой левадой, hойдой ал эрец вешомоим: Вайорем керен леамой, теhило лехол хасидов, ливней Йисроэйл ам кройвой, hалелу-й-о:

hалелу-й-о, ширу лАдой-ной шир ходош, теhилосой бикhал хасидим: Йисмах Йисроэйл беойсов, бней Цийон йогилу вемалком: Йеhалелу шмой бемохойл, бесойф вехинойр йезамру лой: Ки ройцей Адой-ной беамой, йефоэйр ановим бишуо: Йаалзу хасидим беховойд, йеранейну ал мишкевойсом: Роймемойс Эй-л бигройном, вехерев пифийойс бейодом: Лаасойс некомо вагоим, тойхехойс балеумим: Лээсойр малхейhем безиким, венибедейhем бехавлей барзэл: Лаасойс боhем мишпот косув, hодор hу лехол хасидов, hалелу-й-о:

hалелу-й-о, hалелу Эй-л бэкодшой, hалелуhу биркиа узой. hалелуhу бигвуройсов, hалелуhу кэройв гудлой. hалелуhу бэсейка шойфор, hалелуhу бэнейвел вехинойр. hалелуhу бэсойф умохойль, hалелуhу беминим веугов. hалелуhу бецилцэлей шома, hалелуhу бецилцэлей сэруо. Койл hанешомо тэhалел Й-о hалелу-й-о. Койл hанешомо тэhалель Й-о hалелу-й-о.

Борух Адой-ной леойлом омейр веомейн. Борух Адой-ной миЦийойн шойхейн Йерушолаим hалелу-й-о: Борух Адой-ной Элой-hим Элой-hей Йисроэйл ойсей нифлоойс левадой: Уворух шейм квойдой леойлом вейимолей хвойдой эс кол hоорец, омейн веомейн:

сидур стр. 37.

Следующую часть произносят стоя – до "увойрей эс hакойл" включительно

Вайеворех Довид эс Адой-ной леэйней кол hакоhол, вайоймер Довид, борух ато Адой-ной, Элой-hей Йисроэйл овину, меойлом веад ойлом: Лехо Адой-ной hагдуло веhагвуро, веhатиферес веhанейцах веhаhойд, ки хойл башомаим увоорец, лехо Адой-ной hамамлохо, веhамиснасей лехойл леройш: Веhоойшер веhаковойд милфонехо, веато мойшейл бакойл, увейодхо койах угвуро, увейодхо, легадейл улехазейк лакойл: Веато Элой-hейну, мойдим анахну лох, умеhалелим лешейм тифартехо: Виворху шейм квойдехо, умероймом ал кол брохо усеhило: Ато hу Адой-ной левадехо, ато осисо эс hашомаим, шмей hашомаим вехол цвоом, hоорец вехол ашер олеhо, hайамим вехол ашер боhем, веато мехайе эс кулом, уцво hашомаим лехо миштахавим: Ато hу Адой-ной hоЭлой-hим, ашер бохарто беАвром, веhойцейсой мейур касдим, весамто шмой Авроhом: Умоцосо эс левовой нээмон лефонехо:

Вехоройс имой hабрис, лосейс эс эрец hакнаани, hахити, hоэмойри, веhапризи веhайевуси веhагиргоши лосейс лезаръой, ватокем эс дворехо ки цадик ато: Ватэрэ эс они авойсейну бемицраим, веэс заакосом шомато ал йам суф: Ватитейн ойсойс вемойфсим бефарой, увехол аводов, увехол ам арцой, ки йодато ки hейзиду алейhем, ватаас лехо шейм кеhайойм hазэ: Веhайом бокато лифнейhем, вайаавру бесойх hайойм байабошо, веэс ройдфейhем hишлахто вимцулос, кмой эвен бемаим азим:

Вайойшаъ Адой-ной байойм hаhу эс Йисроэйл мийад Мицроим, вайар Йисроэйл эс Мицраим мейс ал сфас hайом: Вайар Йисроэйл эс hайод hагдойло, ашер осо Адой-ной бемицраим, вайиру hоом эс Адой-ной, вайаамину бАдой-ной увеМойше авдой:

Оз йошир Мойше увней Йисроэйл эс hаширо hазойс лАдой-ной вайоймру леймойр, оширо лАдой-ной, ки гоой гоо, сус веройхвой ромо вайом: Ози везимрас Й-о, вайhи ли лишуо, зэ Эй-ли веанвейhу, Элой-hей ови ваароймеменhу: Адой-ной иш милхомо, Адой-ной шмой: Маркевойс парой вехейлой ромо вайом, умивхар шлишов тубъу бейам суф: Теhоймойс йехасйуму, йорду вимцойлойс кмой овен: Йеминхо Адой-ной нээдори бакойах, йеминхо Адой-ной тиръац ойейв: Уверойв геойнхо таhаройс комехо, тешалах харойнхо йойхлеймо какаш: Уверуах апехо нээрму маим, ницву кмой нейд нойзлим, кофъу сеhоймойс белейв йом: Омар ойейв эрдойф асиг ахалейк шолол, тимлоеймой нафши, орик харби, торишеймой йоди: Ношафто верухахо кисомой йом, цолалу каойферес бемаим адирим: Ми хомойхо боэйлим Адой-ной, ми комойхо, нээдор бакойдеш нойро сеhилойс ойсей фэлэ: Нотисо йеминхо тивлоеймой орец: Нохисо вехасдехо ам зу гоолто, нейhалто веозхо эл нвей кодшехо: Шомъу амим йиргозун, хил охаз йойшвей Плошес: Оз нивhелу алуфей Эдойм, эйлей Мойов йойхазеймой роад, номойгу кол йойшвей Хноан: Типойл алейhем эймосо вофахад, бигдойл зройахо йидму коовен, ад йаавойр амхо Адой-ной, ад йаавойр ам зу конисо: Тевиеймой веситаеймой беhар нахалосхо, мехойн лешивтехо поалто Адой-ной, микдош, Адой-ной, койнену йодехо: Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Адой-ной малхусэй коэйм леолам улеолмей олмайо. Ки во сус парой берихбой увефорошов байом, ваойшев Адой-ной алейhем эс мей hайом, увней Йисроэйл hолху вайабошо бесойх hайом: Ки лАдой-ной hамлухо, умойшейл багойим: Веолу мойшиим бегар Цийойн лишпойт эс hар Эйсов, веhойсо лАдой-ной hамлухо: Веhойо Адой-ной лемелех ал кол hоорец, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход:

сидур стр. 41

Йиштабах шимхо лоад малкейну, hоЭ-йл hамелэх hагодойл веhакодойш, башомаим увоорэц, ки лэхо ноэ Адой-ной Элой-hейну вЭй-лой-hей авосейну, лэойлом воэд. Шир ушвохо, hалэйл везимро, ойз умемшоло, нэцах, гдуло угевуро, тэhило весифэрес, кэдушо умалхус. Брохойс веhойдоойс лэшимхо hагодойл веhакодойш, умеойлом ад ойлом ато Э-йл. Борух ато Адой-ной Э-йл мелэх годойл умеhулол батишбохойс, Э-йл hаhойдоойс, адойн hанифлоойс, бойрэй кол hанэшомойс, рибойн кол hамаасим, hабойхер беширей зимро, мелэх йохид, хэй hоойломим. (община – "омейн")

В десять дней раскаяния говорят этот псалом:

Шир hамаалойс, мимаамаким кросихо Адой-ной: Адой-ной шим'о векойли, тиhйено ознехо кашувойс лекойл тахануной: Им авойнойс тишмойр Й-о, Адой-ной ми йаамойд: Ки имхо hаслихо, лемаан тиворей: Кивиси Адой-ной кивсо нафши, велидворой hойхолти: Нафши лАдой-ной мишоймрим лабойкер, шоймрим лабойкер: Йахейл Йисройэл эл Адой-ной, ки им Адой-ной hахесед, вегарбей имой фдус: ве-hу йифде эс Йсройэл микойл авойнойсов:

Хазан произносит Хаци-Кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:

сидур стр. 42

Хазан произносит:                Борху эс Адой-ной hамэвойрох!

Община вместе с хазаном:  Борух Адой-ной hамэвойрох лэойлом воэд!

Борух ато Адой-ной Элой-hейну Мелех hоойлом, йойцэр ойр увойрэй хойшех, ойсэ шолойм увойрэй эс hакойл.

Здесь можно садиться

hамейир лоорец веладорим олеhо берахамим, уветувой мехадейш бехол йойм томид маасей верейшис. Мо рабу маасехо Адой-ной, кулом бехохмо осисо, молъо hоорец киньонехо. hамелех hамероймом левадой меоз, hамешубох веhамефойор веhамиснасей мимойс ойлом. Элой-hей ойлом, берахамехо hо-рабим рахейм олейну, адойн узейну, цур мисгабейну, могейн йишейну мисгов баадейну. Эй-л борух гдойл дэйо, hейхин уфоал зоhорей хамо, тойв йоцар ковойд лишмой, меойройс носан свивойс узой, пинойс цвоов кдойшим, роймемей Ша-да-й, томид месаприм квойд Эй-л укдушосой. Тисборейх Адой-ной Элой-hейну башомаим мимаал ве-ал hоорец митохас, ал кол шевах маасей йодехо, ве-ал меойрей ойр шейоцарто йефоарухо сэло:

Тисборейх лонецах цурейну малкейну вегойалейну бойрей кдойшим, йиштабах шимхо лоад малкейну йойцейр мешорсим, ваашер мешорсов, кулом оймдим берум ойлом, умашмиим бейиро йахад бекойл, диврей Элой-hим хаим умелех ойлом. Кулом аhувим, кулом берурим, кулом гибойрим, кулом кедойшим, ве-хулом ойсим бээймо увейиро рецойн койном. Ве-хулом пойсхим эс пиhем бикдушо уветоhоро, беширо увезимро, умеворхим умешабхим, умефоарим умаарицим, умакдишим умамлихим:

Эс шейм hоЭй-л, hамелех hагодол, hагибойр веhанойро кодойш hу: ве-хулом мекаблим алейhем ойл малхус шомаим зэ мизэ, венойсним беаhаво ршус зэ ла-зэ, легакдиш лейойцром бенахас руах бесофо веруро увинеимо кдойшо. Кулом кеэход ойним беэймо веоймрим бейиро:

Кодойш кодойш кодойш Адой-ной Цво-ойс, млой кол hоорец квойдой:

Веhаойфаним вехайойс hа-койдеш берааш годойл миснасъим леумас hасрофим, леумосом мешабхим веоймрим:

Борух квойд Адой-ной мимкоймой:

ЛоЭй-л борух неимойс йитейну, ломелех Эй-л хай векайом, змиройс йоймейру весишбохойс йашмиу, ки hу левадой моройм векодойш, пойэйл гевуройс, ойсе хадошойс, баал милхомойс, зойрейа цдокойс, мацмиах йешуойс, бойрей рефуойс, нойро сеhилойс, адойн hанифлоойс, hамехадейш бетувой бехол йойм томид маасей верейшис. Коомур, леойсей ойрим гедойлим, ки леойлом хасдой. Борух ато Адой-ной, йойцейр hамеойройс: (община – "омейн")

Аhавас ойлом аhавтону Адой-ной Элой-hейну, хэмло гдойло висейро хомалто олейну. Овину малкейну, баавур шимхо hагодойл уваавур авойсейну шеботху вох, ватламдейм хукей хаим, лаасойс рецойнхо белейвов шолейм, кейн техонейну усламдейну. Овину ов hорахамон, hамерахейм, рахем-но олейну, весейн бе-либейну бину леhовин улеhаскил, лишмойа лилмойд улеламейд, лишмойр велаасойс, улекайейм эс кол диврей салмуд Тойросехо беаhаво. Веhоэйр эйнейну бесойросехо, ведабейк либейну бемицвойсехо, вейахейд левовейну леаhаво улейиро эс шмехо, велой нейвойш, велой николейм, велой никошейл, леойлом воэд. Ки бешейм кодшехо hагодойл веhанойро ботохну, ногило венисмехо бишуосехо. Верахамехо Адой-ной Элой-hейну вахасодехо hо-рабим ал йаазвуну нэцах сэло воэд. Маhейр веhовей олейну брохо вешолойм меhейро, ваhавиейну лешолойм мейарба канфойс hоорец, ушвойр ойл hагойим мейал цаворейну, весойлихейну меhейро коймемиюс леарцейну, ки Эй-л пойэйл йешуойс ато, увону вохарто микол ам велошойн, векейравтону малкейну лешимхо hагодойл беаhаво, леhойдойс лехо улейахедхо улеаhаво эс шмэхо. Борух ато Адой-ной hабойхер бэамой Исроэл бэаhаво.  

(после этого благословения не отвечают "омейн", чтобы не прерываться между благословением и "Шма")


Шма Исраэль

сидур стр. 46

"Шма" - молитва, произносимая утром и вечером. Эта молитва провозглашает основу еврейской веры - веру в единство и единственность Всевышнего.

Шма Йисроэйл Адой-ной Элой-hэйну Адой-ной эход

Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд

Вэоhавто эйс Адой-ной Э-лой-hэхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо: Вэhойу hадворим hоэйлэ, ашер онойхи мэцавхо hайойм ал лэвовэхо: Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо: Укшартом лэойс ал йодэхо, вэhойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо:

Вэhойо им шомойа тишмэу эл мицвойсай ашер онойхи мэцавэ эсхэм hайойм, лэаhаво эс А-дэй-ной Элой-hэйхэм улэовдой бэхол лэвавхэм увэхол нафшехэм: Вэносати метар арцэхэм бэитой йойрэ умалкойш, вэосафто дэгонэхо вэсиройшхо вейицhорэхо: вэносати эйсэв бэсодхо ливhэмтэхо, вэохалто вэсовото: hишомру лохэм пэн йифтэ лэвавхэм, вэсартэм ваавдэтэм Элойhим ахэйрим вэhиштахависэм лоhэм: Вэхоро аф Адой-ной бохэм вэоцар эс hашомайим вэлой йиhье мотор вэhоадомо лой ситэн эс йевуло, ваавадтэм мэhэйро мэал hоорэц hатойво ашер А-дэй-ной нойсэн лохэм: Вэсамтэм эс дворай эйлэ ал лэвавхэм вэал нафшехэм укшартэм эйсом лэойс ал йедхэм вэhою лэтойтофойс бэйн эйнэйхэм: Вэлимадтэм ойсом эс бнэйхэм лэдабэйр бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх увэшохбэхо увэкумэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо увишъорэхо: Лэмаан йирбу йемэйхэм вимэй внэйхэм ал hоадомо ашер нишба Адой-ной лаавойсэйхэм лосэйс лоhэм, кимэй hашомайим ал hоорэц:

Вайоймэр Адой-ной эл Мойшэ лэймэйр: Дабэйр эл бнэй Йисроэйл вэомарто алэйhэм вэосу лоhэм цицис ал канфэй вигдэйhэм лэдойройсом, вэносну ал цицис hаконоф, псил тхэйлэс: Вэhойо лохэм лэцицис, уръеисэм, ойсэй, узхартэм, эс кол мицвойс А-дэй-ной, ваасисэм, ойсом, вэлой сосуру ахарэй лэвавхэм вэахарэй эйнэйхэм ашер атэм зойним ахарэйhэм: Лэмаан тизкэру ваасисэм эс кол мицвойсой, виhъйисэм кдойшим лЭй-лой-hэй-хэм: Ани Адой-ной Э-лой-hэйхэм ашер hойцэйси эсхэм мэйэрэц мицрайим лиhьйойс лохэм лЭлой-hим, ани Адой-ной Элой-hэй-хэм:


Эмэс, (хазан повторяет последние три слова: Адой-ной Элой-hейхем эмес) вейацив, ве-нохойн, векайом, вейошор, венээмон; веоhув веховив, венэхмод веноим, венойро веадир, умесукон умекубол, ветойв вейофе, hадовор hазэ олейну леойлом воэд: Эмес, Элой-hей ойлом малкейну, цур Яакойв могейн йишейну, ледойр водойр hу кайом, ушмой кайом, вехисъой нохойн, умалхусой веэмуносой лоад кайемес: Удворов хоим векайомим, нээмоним венэхмодим лоад улеойлмей ойломим: Ал авойсейну веолейну, ал бонейну ве-ал дойройсейну, ве-ал кол дойройс зэра Йисроэйл аводехо:

Ал hоришойним ве-ал hоахаройним довор тойв векайом беэмес увеемуно хойк велой йаавойр: Эмес, шоато hу Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, малкейну мелех авойсейну, гойалейну гойэйл авойсейну, цурейну цур йешуосейну, пойдейну умацилейну меойлом hу шмейхо, веэйн лону ойд Элой-hим зулосхо сэло:

Эзрас авойсейну ато hу меойлом, могейн умойшиа лоhэм веливнейhем ахарейhейм бехол дойр водойр: Берум ойлом мойшовехо, умишпотехо вецидкосхо ад афсей орец. Эмес, ашрей иш, шейишма лемицвойсехо, весойросхо удворхо йосим ал либой. Эмес, ато hу одойн леамехо, умелех гибойр лорив ривом, леовойс увоним. Эмес, ато hу ришойн, веато hу ахаройн, умибаладехо эйн лону мелех гойэйл умойшиа. Эмес, миМицраим геалтону Адой-ной Элой-hейну, умибейс аводим педисону. Кол бехойрейhем hорагто, увехойрхо Йисроэйл гоалто, вейам суф лоhем бокато, везэйдим тибаъто, видидим hеэварто, вайехасу маим цорейhем, эход мейhем лой нойсор. Ал зойс шибху аhувим, вероймему лоЭй-л, веносну йедидим змиройс широйс весишбохойс, брохойс вегойдоойс лемелех Эй-л хай векайом: Ром венисо годойл венойро, машпил гэйим адей орец, умагбиаh шфолим ад моройм, мойци асирим, пойде ановим, ойзейр далим, hоойней леамой Йсроэйл бе-эйс шавъом эйлов. Теhилойс лэЭй-л элйойн гойалом, борух hу умевойрох, Мойше увней Йисроэйл лехо ону широ бесимхо рабо, веомру кулом: ми хомойхо боЭйлим Адой-ной, ми комойхо нээдор бакойдеш, нойро сеhилойс ойсей фелэ:

Широ хадошо шибху геулим лешимхо hагодойл ал сфас hайом, йахад кулом hойду веhимлиху веомру: Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Венээмар. Гойалейну Адой-ной Цво-ойс шмой, кдойш Йисроэйл: Борух ато Адой-ной, гоал Йисроэйл: (после этого благословения не отвечают "омейн", чтобы не прерываться между "геуло" и молитвой)


Молитва "Шмонэ Эсрэ" ("Восемнадцать благословений")

Эта молитва произносится стоя (вплоть до "ойсе шолойм бимроймов…"). Кдуша произносится только при повторении молитвы хазаном.

Когда хазан произносит Имя Вс-вышнего, община говорит "борух hу уворух шмой". Когда хазан заканчивает благословение – община говорит "омейн".

хазану не следует начинать следующее благословение, пока община не закончит говорить "омейн" или "борух hу уворух шмой" на предыдущее.

Хазану не следует отвечать "омейн" или "борух hу уворух шмой" на собственное благословение.

(Сидур стр. 50)

Делают три шага назад, затем три вперед, ставят ноги вместе и говорят шепотом:

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

(в десять дней раскаяния)  Зохрейну лехаим, мелех хофейц бахаим, вехосвейну бе-сейфер hахаим, лемаанхо Элой-hим хаим:

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа.

(Летом) Мойрид hатол                    (Зимой) Машив hоруах умойрид hагэшэм

Мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

В десять дней раскаяния: Ми хомойхо ов hорахамон, зойхейр йецуров лехаим берахамим

Венеэмон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим[1].

Ато кодойш, вешимхо кодойш, укдойшим бхол йойм йеhалэлухо сэло. Борух ато Адой-ной hоЭ-йл (в десять дней раскаяния: hамелех) hакодойш.

Ато хойнейн леодом даас умеламейд лээнойш бино, хонейну мейитхо хохмо бино водаас. Борух ато Адой-ной, хойнейн hадоас.

hашивейну овину лесойросехо, векорвейну малкейну лаавойдосехо, веhахазирейну бисшуво шлеймо лефонехо. Борух ато Адой-ной, hоройце бисшуво.

Слах лону овину ки хотону, мхойл лону малкейну ки фошону, ки Эй-л тойв весалох ото. Борух ато Адой-ной, ханун, hамарбе лислойах.

Рээй но веонйейну вериво ривейну, угеолейну меhейро лемаан шмехо, ки Эй-л гойэйл хозок ото. Борух ато Адой-ной, гойэйл Исроэл.

Во время общественного поста хазан говорит здесь "анейну"[2]

Рэфоэйну Адой-ной венейрофей, hойшиейну венивошейо, ки теhилосейну ото, веhаалей арухо урефуо шлеймо ле-хол макойсейну. Ки Эй-л Мелех неэмон верахамон ото. Борух ато Адой-ной, ройфей хойлей амой Исроэл.

Борейх олейну Адой-ной Элой-hей-ну эс hашоно hазойс веэйс кол миней с'вуосо летойво, весейн летом брохо (зимой: тал умотор ли-врохо) ал пней hо-адомо, весаб'ейну митувехо, уворейх ш'носейну кашоним hатойвойс ли-врохо, ки Эй-л тойв умейтив ато умеворейх hа-шоним. Борух ато Адой-ной, меворейх hа-шоним.

Тека' бешойфор годойл лехейрусейну, весо нейс лекабейц голуйойсейну, векабцейну йахад мейарба' канфойс hоорец леарцейну. Борух ато Адой-ной, мекабейц нидхей амой Исроэл.

hошиво шойфтейну кеворишойно вейойацейну кеватхило, веhосейр мимену йогойн ваанохо, умелойх олейну ато Адой-ной левад'хо бехесед уверахамим, бецедек увемишпот. Борух ато Адой-ной, мелех ойhейв цдоко умишпот. (в десять дней раскаяния: hамелех hамишпот).

Веламалшиним ал теhи сикво, ве-хол hаминим ве-хол hазейдим керега' йойвейду, ве-хол ойвей амхо меhейро йикорейсу, умалхус hориш'о меhейро сеакейр усшабейр усмаhейр, весахниа' би-мhейро бе-йомейну. Борух ато Адой-ной, шойвейр ойвим умахниа' зейдим.

Ал hацадиким ве-ал hахасидим, ве-ал зикней амхо бейс Исроэл, ве-ал плейтас бейс сойфрейhем ве-ал гейрей hацедек веолейну, йеhему но рахамехо Адой-ной Элой-hейну, весейн сохор тойв ле-хол hабойтхим бешимхо беэмес, весим хелкейну имоhейм, улеойлом лой нейвойш ки вехо ботохну. Борух ато Адой-дой, миш'он умивтох лацадиким.

ВелИрушолаим ирхо берахамим тошув, весишкойн бесойхо каашер дибарто, вехисей Довид авдехо меhейро бесойхо тохин, увней ойсо бекоройв бе-йомейну биньян ойлом. Борух ато Адой-ной, бойней Йерушолоим.

Эс цемах Довид авдехо меhейро сацмиах, векарной торум бишуосехо, ки лишуосхо кивину кол hайойм. Борух ато Адой-ной, мацмиах керен йешуо.

Шма' койлейну Адой-ной Элой-hейну, ов hорахамон, рахейм олейну, векабейл берахамим увероцойн эс тефилосейну, ки Эй-л шоймейа' тефилойс весахануним ото, умилефонехо малкейну рейком ал тешивейну. Ки ато шоймейа' тфилас кол пэ. Борух ато Адой-ной, шоймеа' тефило.

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеэй, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо

В рош хойдеш и в хол-hамоэд говорят здесь Йаале вейовой:[3]

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

При повторении Хазаном молитвы община произносит:

Мойдим анахну лох, шоато hу Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, Элой-hей кол босор, йойцрейну, йойцейр брейшис, брохойс веhойдоойс лешимхо hагодойл веhакодойш, ал шеhэхьисону векийамтону, кейн техайейну ускаймейну, весээсойф голуйойсейну лехацройс кодшехо, веношув эйлехо лишмойр хукехо велаасойс рецойнехо, улеовдехо белейвов шолейм, ал шеону мойдим лох, борух Эй-л hаhойдоойс:

В Хануку и Пурим говорят здесь "ал hанисим"[4]

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

(в десять дней раскаяния) ухсойв лехаим тойвим кол бней брисехо

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭй-л йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

хазан говорит

Элой-hей-ну вЭй-лой-hей авойсейну, Борхейну ваброхо hамешулешес баТойро, hаксуво ал йедэй Мойше авдэхо, hоамуро мипи Аhаройн увонов койhаним ам кдойшэхо коомур:

Йеворехэхо Адой-ной вейишмерэхо (община: омейн). Йоэйр Адой-ной понов эйлэхо вихунэко (община: омейн).  Йисо Адой-ной понов эйлэхо вейосэйм лэхо шолом (община: омейн).

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

В десять дней раскаяния: Увсейфер хаим брохо вешолойм уфарносо тойво, йешуо венехомо, угзейройс тойвойс, низохейр веникосейв лефонехо, анахну ве-хол амхо бейс Исроэл, лехаим тойвим улешолойм.

Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегойали.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро hофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

Отступают три шага назад и говорят:

Ойсе шолом (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.


 

Тахнун

(сидур стр. 61)

Элой-hей-ну вЭйлой-hей авойсейну, товой лефонехо тефилосейну, ве-ал тисалейм митхиносейну, шэ-эйн ону азей фоним укшей ойреф, лоймар лефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, цадиким анахну велой хотону, авол анахну ваавойсейну хотону:

Ошамну, богадну, гозалну, дибарну дойфи. hеэвину, веhирошну, задну, хомасну, тофалну шекер. Йоацну ро, кизавну, лацну, морадну, ниацну, сорарну, овину, пошану, цорарну, кишину ойреф. Рошану, шихасну, тиавну, тиъатону:

Сарну мимицвойсехо умимишпотехо hатойвим велой шове лону. Веато цадик ал кол hабо олейну, ки эмес осисо ваанахну hиршону:

Эй-л эрех апаим ато уваал hорахамим никрейсо, ведерех тшуво hойрейсо. Гдулас рахамехо вахасодехо, тизкойр hайойм увехол йойм лезэра' йецидехо. Тейфен эйлейну берахамим, ки ато hу баал hорахамим. Бесаханун увисфило понехо некадейм, кеhойдато леонов микедэм. Мейхаройн апхо шув, кмой бесойросхо косув. Увецейл кнофехо нехэсэ венислойнон, кейойм вайейред Адой-ной беэнон. Таавойр ал пэша' весимхе ошом, кейойм вайисйацейв имой шом. Таазин шавосейну весакшив мэну маамор, кейойм вайикро вешейм Адой-ной вешом нээмар:

Тот, кто молится без миньяна, этот отрывок не произносит:

Вааавойр Адой-ной ал понов вайикро

Адой-ной Адой-ной, Эйл рахум веханун, эрех апаим верав хесед веэмес: Нойцейр хесед лоалофим нойсей овойн вофэша вехатоо венакей:

Рахум веханун, хотону лефонехо, рахейм олейну веhойшиейну:

(1) ЛеДовид эйлехо Адой-ной нафши эсо: (2) Элой-hай бехо вотахти ал эвойшо, ал йаалцу ойвай ли: (3) Гам кол койвехо лой йевойшу, йевойшу hабойгдим рейком: (4) Дрохехо Адой-ной hойдиейни, ойрхойсехо ламдейни: (5) hадрихейни ваамитехо веламдейни, ки ато Элой-hей йишъи, ойсхо кивиси кол hайойм: (6) Зхойр рахамехо Адой-ной вахасодехо, ки меойлом hеймо: (7) Хатойс неурай уфшоай ал тизкор кехасдехо зхойр ли ато лемаан тувхо Адой-ной: (8) Тойв вейошор Адой-ной, ал кейн йойре хатоим бадорех: (9) Йадрейх ановим бамишпот, виламейд ановим даркой: (10) Кол орхойс Адой-ной хесед воэмес, ленойцрей брисой веэйдойсов: (11) Лемаан шимхо Адой-ной, весолахто лаавойни ки рав hу: (12) Ми зэ hоиш йерей Адой-ной, йойрену бедерех йивхор: (13) Нафшой бетойв толин, везарой йираш орец: (14) Сойд Адой-ной лирейов, уврисой леhойдиом: (15) Эйнай томид Эл Адой-ной, ки hу йойци мейрешес раглой: (16) Пней эйлай вехонейни, ки йохид веони они: (17) Цоройс левови hирхиву, мимцукойсай hойциейни: (18) Реей оньи ваамоли, весо лехол хатойсой: (19) Реей ойвай ки робу, весинас хомос снейуни: (20) Шомро нафши веhацилейни, ал эйвойш ки хосиси вох: (21) Тойм веойшер йицруни, ки кивисихо: (22) Пдей Элой-hим эс Йисроэйл микойл цоройсов: Веhу йифдэ эс Йисроэйл микойл авойнойсов:

В понедельник и в четверг произносят:

Веhу рахум йехапейр овойн велой йашхис, веhирбо леhошив апой, велой йоир кол хамосой. Ато Адой-ной лой сихло рахамехо мимени, хасдехо ваамитхо томид йицруни. hойшиейну Адой-ной Элой-hейну векабцейну веhацилейну мин hагоим, леhойдойс лешейм кодшехо, леhиштабейах бисhилосехо. Им авойнойс тишмойр Й-о, Адой-ной, ми йаамойд. Ки имхо hаслихо, лемаан тиворей. Лой хахатоейну таасе лону, велой хаавойнойсейну тигмойл олейну. Им авойнойсейну ону вону, Адой-ной асей лемаан шмехо. Зхойр рахамехо Адой-ной вахасодехо, ки мейойлом hеймо. Йаанейну Адой-ной бейойм цоро, йесагвейну шейм Элой-hей Яакойв. Адой-ной hойшио, hамелех йаанейну вейойм корейну. Овину малкейну, хонейну ваанейну ки эйн бону маасим, асей имону цдоко лемаан шмехо. Веато Адой-ной Элой-hейну, ашер hойцейсо эс амхо мейэрец Мицраим бейод хазоко, ватаас лехо шейм кайойм hазэ, хотону рошону. Адой-ной, кехол цидкойсехо, йошов но апхо вахамосхо мейирхо Йерушолаим hар кодшехо, ки вахатоейну уваавойнойс авойсейну, Йерушолаим веамхо лехерпо ле-хол свивойсейну. Веато шма' Элой-hейну эл тфилас авдехо, веэл таханунов, веhоэйр понехо ал микдошхо hашомейм, лемаан Адой-ной:

hатей Элой-hай ознехо ушмо, пках эйнехо урээй шоймемойсейну, веhоир ашер никро шимхо олеhо, ки лой ал цидкойсехо анахну мапилим таханунейну лефонехо, ки ал рахамехо hо-рабим. Адой-ной шмоо, Адой-ной слохо, Адой-ной hакшиво, ваасей ал теахар, лемаанхо Элой-hай, ки шимхо никро ал ирхо ве-ал амехо. Овину ов hорахамон, hаръейну ойс летойво, векабейц нефуцойсейну мейарба' канфойс hоорец, йакиру вейейдъу кол hагоим, ки ато Адой-ной Элой-hейну. Веато Адой-ной, овину ото, анахну hахоймер, веато йойцрейну, умаасей йодхо кулону. Овину малкейну, цурейну вегойалейну, хусо Адой-ной ал амехо, ве-ал титейн нахалосхо лехерпо, лимшойол бом гоим, ломо йоймру воамим, айей Элой-hейhем. Йода'ну ки хотону, веэйн ми йаамойд баадейну, эло шимхо hагодойл йаамод лону бе-эйс цоро. Керахейм ов ал боним, кейн терахейм Адой-ной олейну, веhойшиейну лемаан шмехо. Хамойл ал амехо, рахейм ал нахалосехо, хусо но керойв рахамехо, хонейну ваанейну, ки лехо Адой-ной гацдоко, ойсей нифлоойс бехол эйс:

hабейт но, веhойшио цойн марисехо, ве-ал йимшол бону кецеф, ки лехо Адой-ной hайешуо, бехо сойхалтейну Элой-аh слихойс. Оно слах но, ки Эй-л тойв весалох ото:

Оно мелех ханун верахум, зхойр веhабейт ливрис бейн hабсорим, весейроэ лефонехо акейдас йохид, улемаан Йисроэйл овину. Ал таазвейну овину, ве-ал титшейну малкейну, ве-ал лишкохейну йойцрейну, ве-ал таас имону холо кехатойсейну беголусейну, ки Эй-л мелех ханун верахум ото:

Эйн комойхо ханун верахум Адой-ной Элой-hейну, эйн комойхо Эй-л эрех апаим верав хесед веэмес, hойшиейну верахамейну, мейрааш умейройгез hацилейну, зхойр лааводехо леАвроhом леЙицхок улеЯакойв, ал тейфен эл кошйейну веэл ришъейну веэл хатойсейну. Шув мейхаройн апехо, веhинохейм ал hороо леамехо. Веhосейр мимену макас hа-мовес, ки рахум ото, ки хейн даркехо ойсе хесед хином бехол дойр водойр. Оно Адой-ной hойшио но. Оно Адой-ной hацлихо но. Оно Адой-ной анейну бейойм коръейну. Лехо Адой-ной кивину. Лехо Адой-ной хикину, лехо Адой-ной нейахейл, ал техэшэ, усеанейну, ки ноаму гоим, овдо сиквосом, кол берех лехо тихро', ве-хол коймо лефонехо сиштахавэ:

hапойсейах йод бисшуво лекабейл пойшъим вехатоим, нивhало нафшейну мейройв ицвойнейну, ал тишкохейну нецах, кумо веhойшиейну. Ве-ал тишпойх харойнхо олейну, ки анахну амхо бней врисехо. Ойреро гвуросхо веhойшиейну лемаан шмехо, ве-ал йимъату лефонехо тлоойсейну. Маhейр йекадмуну рахамехо бе-эйс цоросейну, лой лемаанейну эло лемаанхо феал, ве-ал ташхис эс зехер шеерисейну, ки лехо мейахалойс эйнейну, ки Эй-л мелех ханун верахум ото, узхойр эйдойсейну бехол йойм томид оймрим паамаим беаhаво: Шма Йисроэйл Адой-ной Элой-hейну Адой-ной эход:

Адой-ной Элой-hей Йисроэйл, шув мейхаройн апехо, веhинохейм ал hороо леамехо:

hабейт мишомаим урээй, ки hойину лааг вокелес багоим, нэхшовну кецойн латевах йувол, лаhаройг улеабейд улемако улехэрпо. Увехол зойс шимхо лой шохахну, но ал тишкохейну:

Адой-ной Элой-hей Йисроэйл, шув мейхаройн апехо, веhинохейм ал hороо леамехо:

Зорим оймрим эйн тойхелес весикво, хойн ойм лешимхо мекаве, тоhойр, йешуосейну корво, йогану велой hунах лону, рахамехо йихбешу эс каасхо мейолейну.

Оно шув мейхаройнхо, верахейм сгуло ашер бохорто:

Адой-ной Элой-hей Йисроэйл, шув мейхаройн апехо, веhинохейм ал hороо леамехо:

Хусо Адой-ной олейну берахамехо, ве-ал титнейну бидей ахзорим, лом о йоймру hагоим, айей но Элой-hейгем, лемаанхо асей имону хесед ве-ал теахар.

Оно шув мейхаройнхо, верахейм сгуло ашер бохорто:

Адой-ной Элой-hей Йисроэйл, шув мейхаройн апехо, веhинохейм ал hороо леамехо:

Койлейну сишма весохойн, ве-ал титшейну бейад ойвейну лимхойс эс шмейну, зхойр ашер нишба'то лаавойсейну, кехойхвей hашомаим арбе эс заръахем, веато нишъарну меат мейhарбей. Увехол зойс шимхо лой шохахну, но ал тишкохейну:

Адой-ной Элой-hей Йисроэйл, шув мейхаройн апехо, веhинохейм ал hороо леамехо:

Озрейну Элой-hей йишейну ал двар квойд шмехо, веhацилейну вехапейр ал хатойсейну лемаан шмехо:

Адой-ной Элой-hей Йисроэйл, шув мейхаройн апехо, веhинохейм ал hороо леамехо:

Шоймейр Йисроэйл, шмойр шеейрис Йисроэйл, ве-ал йойвад Йисроэйл, hооймрим Шма Йисроэйл.

Шоймейр гой эход, шмойр шеейрис ам эход, ве-ал йойвад гой эход, hамейахадим шимхо, Адой-ной Элой-hейну, Адой-ной эход.

Шоймейр гой кодойш, шмойр шеейрис ам кодойш, ве-ал йойвад гой кодойш, hамешалешим бешолойш кдушойс лекодойш.

Мисраце берахамим, умиспайейс бесахануним, hисрацей веhиспайейс ледойр они, ки эйн ойзейр:

До сих пор то, что добавляют в понедельник и в четверг

сидур стр. 68

В "Десять дней раскаяния" и в дни общественных постов здесь произносят полную молитву "Овину малкейну" стр. 4

Овину малкейну, овину ото. Овину малкейну, эйн лону мелех эло ото. Овину малкейну рахейм олейну. Овину малкейну, хонейну ваанейну, ки эйн бону маасим, асей имону цдоко вохесед лемаан шимхо hагодойл веhойшиейну:

Ваанахну лой нейда' ма наасэ, ки эйлехо эйнейну. Зхойр рахамехо Адой-ной вахасодехо, ки меойлом hеймо. Йеhи хасдехо Адой-ной олейну, каашер йихалну лох. Ал тизкойр лону авойнойс ришойним, маhейр йекадмуну рахамехо, ки далойну меойд. Хонейну Адой-ной хонейну, ки рав совану буз. Беройгез рахейм тизкойр, беройгез акейдо тизкойр, беройгез тмимойс тизкойр, веройгез аhаво тизкойр: Адой-ной hойшио hамелех йаанейну бейойм корейну. Ки hу йода' йицрейну, зохур ки офор анохну. Озрейну Элой-hей йишейну ал двар квойд шмехо, веhацилейну вехапейр ал хатойсейну лемаан шмехо:

Хазан произносит Хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйис'алэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:


Чтение Торы в будни

сидур стр. 69

Открывают Аройн hакойдэш и произносят:

Открывать Арон койдеш считается очень почетным делом. После того, как хазан заканчивает "брих шмей" – открывающий Арон койдеш передает ему свиток Торы.

Вайhи бинсойа' hооройн вайоймер Мойшэ, кумо Адой-ной вейофуцу ойвэхо вейонусу месанъэхо мипонэхо. Ки миЦийонйн тейцей Сойро удвар Адой-ной мирушолоим. Борух шеносан Тойро лэамой Йисроэл бикдушосой:

Брих шмей дэморэй олмо, брих кисрох веасрох, йеhей реусох им амох Йисроэйл леолам, уфуркан йеминох ахазэй леамох бевей макдошох, улеамтуей лоно митув неhойрох улкабейл цлойсоно берахамин. Йеhей рааво кодомох, бесойрих лон хайин бетиву, велеhевей ано пкидо бегой цадикайо, лемирхам олай улеминтар йоси вейас кол ди ли, веди леамох Йисроэйл, ант hу зон лехойло умефарнейс лехойло, ант hу шалит ал койло. Ант hу дэшалит ал малхайо, умалхусо дилох hи. Ано авдо дэкудшо брих hу, дэсагидно камэй умикамэй дикар ойрайсэй, бехол идон веидон. Ло ал энош рхицно вело ал бар элоhин самихно, эло беЭлоhо дишмайо, дэhу Элоhо кшойт, веойрайсэй кшойт, унвиойhи кшойт, умасгей лемээвад таввон укшойт. Бэй ано рохиц, велишмей кадишо йакиро ано эймар тушбехон. Йеhей рааво кодомох, дэсифтах либои бе-ойрайсо, весашлим мешаалин дэлибои, ве-либо дэ-хол амох Йисроэйл, летав улехаин велишлом:

Хазан: Гадлу лАдой-ной ити, унероймемо шмой йахдов:

Общество отвечает:

Лехо Адой-ной hагдуло веhгвуро веhатиферес веhанейцах веhаhойд, ки хойл башомаим увоорец лехо Адой-ной hамамлохо веhамиснасей лехойл леройш: Роймему Адой-ной Элой-hейну веhиштахаву лаhадойм раглов кодойш hу. Роймему Адой-ной Элой-hейну веhиштахаву леhар кодшой ки кодойш Адой-ной Элой-hейну:

Ов hорахамим, hу йерахейм ам амусим, вейизкойр брис эйсоним, вейацил нафшойсейну мин hошоойс hороойс вейигъар бейейцер hо-ро мин hанесуим, вейохойн олейну лифлейтас ойломим, вималей миш'алойсейну бемидо тойво, йешуо верахамим:

Порядок чтения Торы

Хазан Весиголэ весейроэ малхусой олейну бизман коройв, вейохойн плейтосейну уфлейтас амой бейс Йисроэйл лехейн улехесед улерахамим улероцойн веноймар омейн (общество: омейн). hакойл hову гойдэл лЭйлой-hейну усну ховойд лаТойро. Койhейн кров. Йаамойд (такой то сын такого-то) hакойhейн[5], борух шеносан Тойро леамой Йисроэйл бикдушосой. Общество Веатем hадвейким бАдой-ной Элой-hейхем хаим кулхем hайойм:

Вызванный к Торе говорит: Борху эс Адой-ной hамевойрох.

Община отвечает: Борух Адой-ной hамевойрох леойлом воэд.

Вызванный к Торе повторяет: Борух Адэй-ной hамевойрох леойлом воэд.

И продолжает: Борух ато Адой-ной Элой-hэйну мэлэх hоойлом, ашер бохар бону микол hоамим, вэносан лону эс тойроой. Борух ато Адой-ной нойсэйн hаТойро.

После того, как отрывок прочитан, вызванный к Торе произносит:

Борух ато Адой-ной Элой-hэйну мэлэх hоэйлом, ашер носан лону Тойрас эмэс, вэхайей ойлом нота' бэсойхэйну. Борух ато Адой-ной нойсэн hаТойро.

Хазан произносит Хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс Йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйис'алэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:

сидур стр. 70

Поднимают свиток Торы и говорят:

Везойс hаТойро ашер сом Мойше лифнэй бнэй Йисроэл:

Эйц хаим hи ламахзиким бо весоймхеhо меушор. Дрохеhо дархей нойам ве-хол несивойсеhо шолойм. Ойрех йомим бимино, бисмойло ойшер веховойд. Адой-ной хофейц лемаан цидкой, йагдил Тойро вейаадир:

сидур стр. 71


Ашрей йойшвей вейсэхо, ойд йеhалелухо сэло. Ашрей hоом шекохо лой, ашрей hоом ше-Адой-ной Элой-hов. Теhило леДовид. Ароймимхо Э-лой-hай hамелэх вааворхо шимхо лэойлом воэд. Бхол йойм аворхеко вааhалло шимхо лэойлом воэд. Годойл Адой-ной умеhулол мэойд, велигдулосой эйн хейкер. Дойр лэдойр йешабах маасэхо угвуройсэхо ягиду. hадар квойд hойдэхо ведиврей нифлойсэхо осихо. Веэзуз нойройсэхо йоймеру угдулосхо асапрено. Зэхер рав тувхо йабиу, вецидкосхо йеранэйну. Ханун верахум Адой-ной, эрэх апаим угдол хосэд. Тойв Адой-ной лакойл, верахамов ал кол маасов. Йойдухо Адой-ной кол маасэхо, вахасидэхо йеворхухо. Квойд малхусхо йоймейру, угвуросхо йедабейру. Лэhойдиа ливнэй hоодом гвуройсов, ухвойд hадар малхусой. Малхусхо малхус кол ойломим, умемшалтхо бехол дойр водойр. Соймех Адой-ной лехол hанойфлим, везойкейф лехол hакефуфим. Эйнэй хойл эйлэхо иесабейру, веато нойсэн лоhем эс охлом беитой. Пойсэах эс йодэхо, умасбиа лехол хай роцойн. Цадик Адой-ной бехол дрохов вехосид бехол маасов. Коройв Адой-ной лехол койров, лэхойл ашер икроуhу веэмес. Рецойн йерейов йасэ, веэс шав'осом йишма вейойшиейм. Шоймер Адой-ной эс кол ойhавов, веэс кол hорешоим йашмид. Теhилас Адой-ной йедабер пи, виворейх кол босор шейм кодшой леойлом воэд. Ваанахну неворэйх Й-о меато веад ойлом hалелу-Й-о.

Следующую молитву не произносят в те дни, когда не произносят таханун:

Ламнацейах мизмойр лэДовид. Йаанхо Адой-ной бейойм цоро, исагевхо шейм Э-лой-hей Яаков. Йишлах эзрэхо микойдеш, умиЦийойн исодехо. Изкойр кол минхойсэхо веойлосхо идашнэ сэло. Йитэн лэхо хилвовехо вехол ацосхо йималэй. Нэранено бишуосэхо увшейм Элой-hейну нидгойл, ималэй Адой-ной кол мишалойсэхо. Ато йода'ти, ки hойшиа' Адой-ной мешихой, яанэйhу мишмей кодшой, бигвуройс йейша' йеминой. Эйлэ ворэхев вэйле васусим, ваанахну бешейм Адой-ной Элой-hейну назкир. hеймо кор'у венофолу, ваанахну камну ванисойдод. Адой-ной hойшиа, hамелэх йаанэйну вейойм корейну.

Уво лецийойн гойэйл улшовей пэша' беЙаакойв, неум Адой-ной. Ваани зойс бриси ойсом, омар Адой-ной, рухи ашер олэхо, удворай, ашер самти бефихо, лой йомушу мипихо умипи заръахо умипи зэра заръахо омар Адой-ной, мейато веад ойлом. Веато кодойш йойшейв теhилойс Йисроэйл. Векоро зэ эл зэ веомар, кодойш кодойш кодойш Адой-ной Цво-ойс, млой хол hоорец квойдой. Умекаблин дэйн мин дэйн, веомрин, кадиш бишмей мероймо илоо бейс шхинтей, кадиш ал аръо ойвад гевуртей, кадиш леолам улеолмей олмайо, Адой-ной Цво-ойс, мальо кол аръо зив йекорей. Ватисоейни руах воэшма ахарай койл рааш годойл, борух квойд Адой-ной мимекоймой. Унеталтани рухо, ушмоис басрай кал зиа саги, димешабхин веомрин, брих йекоро да-Адой-ной мейасар бейс шхинтей. Адой-ной йимлойх леойлом воэд. Адой-ной малхусэй коэйм леолам улеолмей олмайо. Адой-ной Элой-hей Авроhом Йицхок веЙисроэйл авойсейну, шомро зойс леойлом, лейейцер махшевойс левав амехо, веhохейн левовом эйлехо. Веhу рахум йехапейр овойн велой йашхис, веhирбо леhошив апой, велой йоир кол хамосой. Ки ато Адой-ной тойв весалох, верав хесед лехол койрехо. Цидкосхо цедек леойлом, весойросхо эмес. Титейн эмес леЯакойв, хесед леАвроhом, ашер нишбаъто лаавойсейну мимей кедем. Борух Адой-ной йойм йойм йаамос лону, hоЭйл йешуосейну сэло. Адой-ной Цво-ойс имону, мисгов лону, Элой-hей Яакойв сэло. Адой-ной Цво-ойс ашрей одом бойтеах бох. Адой-ной hойшио hамелех йаанейну бейойм корейну. Борух hу Элой-hейну шеброону лихвойдой, веhивдилону мин hатойим, веносан лону тойрас эмес, вехайей ойлом нота' бесойхейну, hу йифтах либейну бесойросой, вейосейм белибейну аhавосой вейиросой, велаасойс рецойной улеовдой белейвов шолейм, лемаан лой нига' лорик велой нейлейд лабеhоло. Увхейн йеhи роцойн милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, шенишмойр хукехо боойлом hазэ, венизке венихье вениръэ, венираш тойво уврохо, лишней йемойс hамошиах улехайей hоойлом hабо. Лемаан йезамерхо ковойд велой йидойм, Адой-ной Элой-hай леойлом ойдеко. Борух hагевер ашер йивтах бАдой-ной, веhойо Адой-ной мивтахой. Битху бАдой-ной адей ад, ки веЙ-о Адой-ной цур ойломим. Вейивтеху вехо йойдъей шмехо, ки лой озавто дойршехо Адой-ной. Адой-ной хофейц лемаан цидкой, йагдил Тойро вейаадир.

Хазан говорит Кадиш шолэм:

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс Йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Тискабэйл цлойсhойн увоусhойн дэхол бэйс Йисроэл кодом авуhойн ди вишмайо веимру омейн: (община: омэйн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу йаасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

В понедельник и в четверг, когда возвращают свиток Торы в ковчег, говорят:

(Хазан) Йеhалелу эс шейм Адой-ной, ки нисгов шмой левадой:

(и община отвечает) hойдой ал эрец вешомоим: Вайорем керен леамой, теhило ле-хол хасидов, ливней Йисроэйл ам кройвой, hалелу-й-о:

В дни, когда не произносят таханун, не говорят тфило леДовид, и начинают с Бейс Яакойв

Тфило леДовид, hатэй Адой-ной ознехо анейни, ки они веэвйойн они: Шомро нафши, ки хосид они, hойша' авдехо ато Элой-hай, hабойтеах эйлехо: Хонейни Адой-ной, ки эйлехо экро кол hайойм: Самейах нефеш авдехо, ки эйлехо Адой-ной нафши эсо: Ки ато Адой-ной тойв весалох, верав хесед ле-хол койрехо: hаазино Адой-ной тфилоси, веhакшиво лекойл таханунойсой: Бейойм цороси экроэко ки саанейни: Эйн комойхо воЭлой-hим Адой-ной, веэйн кемаасехо: Кол гоим ашер осисо, йовойу вейиштахаву, лефонехо Адой-ной, вихабду лишмехо: Ки годойл ато, веойсе нифлоойс, ато Элой-hим левадехо: hойрейни Адой-ной даркехо, аhалейх баамитехо, йахейд левови лейиро шмехо: Ойдхо Адой-ной Элой-hай бехол левови, ваахабдо шимхо леойлом: Ки хасдехо годойл олой, веhицалто нафши мишойл тахтийо: Элой-hим, зейдим кому олай, ваадас орицим бикшу нафши, велой сомухо ленегдом: Веато Адой-ной Эй-л рахум веханун, эрех апаим верав хесед веэмес: Пней эйлай вехонейни, тно узхо леавдехо, веhойшио левен амосехо: Асей ими ойс летойво, вейиру сойнай вейейвойшу, ки ато Адой-ной азартани венихамтони:

Бейс Яакойв леху венейлхо беойр Адой-ной: Ки кол hоамим йейлху иш бешейм Элой-hов, ваанахну нейлех бешейм Адой-ной Элой-hейну леойлом воэд:

Йеhи Адой-ной Элой-hейну имону каашер hойо им авойсейну, ал йаазвейну ве-ал йитшейну: Леhатойс левовейну эйлов, лолехес бехол дрохов, велишмойр мицвойсов вехуков умишпотов, ашер циво эс авойсейну: Вейигйу дворай эйле, ашер hисхананти лифней Адой-ной, кройвим эл Адой-ной Элой-hейну йоймом волойло, лаасойс мишпат авдой умишпат амой Йисройэл двар йойм бейоймой: Лемаан даас кол амей hоорец, ки Адой-ной hу hоЭлой-hим, эйн ойд:

Шир hамаалойс леДовид, лулэй Адой-ной, шеhойо лону, йоймар но Йисроэйл: Лулэй Адой-ной шеhойо лону, бекум олейну одом: Азай хаим белоуну, бахаройс апом бону: Азай hамаим штофуну, нахало овар ал нафшейну: Азай овар ал нафшейну, hамаим hазейдойним: Борух Адой-ной шелой несонону тереф лешинейhем: Нафшейну кеципойр нимлето мипах йойкшим, hапах нишбор ваанахну нимлотну: Эзрейну бешейм Адой-ной, ойсей шомаим воорец:

Шир шэл Йойм

Сидур, стр 76

В первый день недели:

hайойм йойм ришойн ба-шабос, шебой hойу hалвиим оймрим бевейс hамикдош:

Ледовид мизмойр. ЛАдой-ной hоорец умлойо, тейвейл вейойшвей во: Ки hу ал йамим йесодо, ве-ал неhоройс йехойненеhо: Ми йаале беhар Адой-ной, у-ми йокум бимкойм кодшой: Неки хапаим увар лейвов, ашер лой носо лашов нафши, велой нишба' лемирмо: Йисо врохо меэйс Адой-ной уцдоко мейЭлой-hей йишъой: Зэ дойр дойршов, мевакшей фонехо Яакойв сэло: Сеу шеорим рошейхем, веhиносъу писхей ойлом, вейовой мелех hаковойд: Ми зэ мелех hаковойд, Адой-ной изуз вегибойр, Адой-ной гибойр милхомо: Сеу шеорим рошейхем, усеу писхей ойлом, вейовой мелех hаковойд: Ми hу зэ мелех hаковойд, Адой-ной Цво-ойс hу мелех hаковойд сэло:

 

Во второй день недели:

hайойм йойм шейни ба-шабос, шебой hойу hалвиим оймрим бевейс hамикдош:

Шир мизмойр ливней Койрах: Годойл Адой-ной умеhулол меойд, беир Элой-hейну hар кодшой: Йефей нойф месойс кол hоорец hар Цийойн, йаркесей цофойн кирьяс мелех ров: Элой-hим беарменойсего нойда лемисгов: Ки hиней hамлохим нойаду, овру йахдов: hэймо роу кейн томогу, нивhелу нэхпозу: Рэодо ахозосом шом, хил кайойлейдо: Беруах кодим тешабейр онийойс Таршиш: Каашер шоману кейн роину, беир Адой-ной Цво-ойс, беир Элой-hейну, Элой-hим йехойненеhо ад ойлом сэло: Димину Элой-hим хасдехо, бе-керев гейхолехо: Кешимхо Элой-hим кейн тhилосхо ал кацвей эрец, цедек молъо йеминехо: Йисмах hар Цийойн тогейлно бнойс Йеhудо, лемаан мишпотехо: Сойбу Цийойн веhакифуhо, сифру мигдолеhо: Шису либхем лехейло, пасгу арменойсеhо, лемаан тесапру ледойр ахаройн: Ки зэ Элой-hим Элой-hейну, hу йенаhагейну ал мус:

 

В третий день недели:

hайойм йойм шлиши ба-шабос, шебой hойу hалвиим оймрим бевейс hамикдош:

Мизмойр леософ, Элой-hим ницов баадас Эй-л, бе-керев Элой-hим йишпойт: Ад мосай тишпету овел, уфней решоим тисъу сэло: Шифту дол вейосойм, они ворош hацдику: Палту дал вээвйойн, мийад решоим hацилу: Лой йодъу велой йовину, бахашейхо йисhалоху, йимойту кол мойсдей орец: Ани омарти Элой-hим атем, увней элйойн кулхем: Охейн кеодом темусун, ухеахад hасорим типойлу: Кумо Элой-hим шофто hоорец, ки ато синхал бехол hагоим:

 

В четвертый день недели:

hайойм йойм рвии ба-шабос, шебой hойу hалвиим оймрим бевейс hамикдош:

Эй-л некомойс Адой-ной, Эй-л некомойс hойфиа': hиносей шойфейт hоорец, hошейв гмул ал гейим: Ад мосай решоим Адой-ной, ад мосай решоим йаалойзу: Йабиъу йедабру осок, йисамру кол пойалей овен: Амхо Адой-ной йедакъу, венахалосхо йеану: Алмоно вогейр йаhаройгу, висоймим йерацейху: Вайоймру лой йиръэ Адой-ной, велой йовин Элой-hей Яакойв: Бину бойарим боом, ухсилим мосай таскилу: hанойтаъ Ойзер hалой йишмо', им йойцейр аин hалой йабит: hайойсейр гоим hалой йойхиах, hамеламейд одом доас: Адой-ной йойдеа' махшевойс одом, ки hеймо hовел: Ашрей hагевер ашер тейасрену Й-о, умитойросхо селамдейну: леhашкит лой мимей ро', ад йикорэ лерошо шохас: Ки лой йитойш Адой-ной амой, венахалосой лой йаазойв: Ки ад цедек йошув мишпот, веахаров кол йишрей лейв: Ми йокум ли им мерейим, ми йисйацейв ли им пойалей овен: Лулэй Адой-ной эзросо ли, кимъат шохно думо нафши: Им омарти мото рагли, хасдехо Адой-ной, йисъодейни: Беройв саръапай бекирби, танхумехо йешаашъу нафши: hайеховрехо кисей hавойс, йойцейр омол алей хойк: Йогойду ал нефеш цадик, ведом ноки йоршиу: Вайhи Адой-ной ли лемисгов, вЭйлой-hай лецур махси: Вайошев алейhем эс ойном, увероосом йацмисейм, йацмисейм Адой-ной Элой-hейну: Леху неранейно лАдой-ной, норио лецур йишъейну: Некадмо фонов бесойдо, бизмиройс норио лой: Ки Эй-л годойл Адой-ной, умелех годойл ал кол Элой-hим:

 

В пятый день недели:

hайойм йойм хамиши ба-шабос, шебой hойу hалвиим оймрим бевейс hамикдош:

Ламнацейах ал hагисис леОсоф: hарнину лЭйлой-hим узейну, hориу лЭйло-hей Яакойв: Сеу зимро усну тойф, кинойр ноим им новел: Тикъу бахойдеш шойфор, бакесэ лейойм хагейну: Ки хойк леЙисроэйл hу, мишпот лЭйло-hей Яакойв: Эйдус биhойсейф шмой, бецейсой ал эрец Мицроим, сфас лой йодати эшмо: hасиройси мейсейвел шихмой, капов мидуд таавойрно: Бацоро коросо, воахалцеко, ээнхо бесейсер роам, эвхонхо ал мей мриво сэло: Шма' ами веоидо бох, Йисроэйл им тишма' ли: Лой йиhйе лехо Эй-л зор, велой сиштахаве леЭй-л нейхор: Онойхи Адой-ной Элой-hехо, hамаалхо мейэрец Мицроим, hархейв пихо ваамалейhу: Велой шома' ами лекойли, веЙисроэйл лой ово ли: Воашалхейhу бишрирус либом, йейлху бемойацойсейhем: Лу ами шоймейа' ли, Йисроэйл бидрохай йеhалейху: Кимъат ойвейhем ахниа, ве-ал цорейhем осим йоди: Месанъей Адой-ной йехахашу лой, виhи итом леойлом: Вайаахилейhу мейхейлев хито, умицур дваш асбиеко:

 

В шестой день недели:

hайойм йойм шиши ба-шабос, шебой hойу hалвиим оймрим бевейс hамикдош:

Адой-ной молох гэйус ловэйш, ловэйш Адой-ной, ойз hис'азор, аф тикойн тэйвэйл бал тимойт: Нохойн кис'ахо мэйоз, мэйойлом ото: Нос'у нэhоройс Адой-ной,  нос'у нэhоройс койлом, йис'у нэhоройс дохйом: Микойлойс маим рабим адирим мишбэрэй йом, адир баморойм Адой-ной: Эйдосэхо нээмну мэойд, лэвэйсэхо ноаво койдэш, Адой-ной, лэойрэх йомим:

hойшиейну Адой-ной Элой-hейну векабцейну веhацилейну мин hагоим, леhойдойс лешейм кодшехо, леhиштабейах бисhилосехо: Борух Адой-ной Элой-hей Йисроэйл мин hоойлом веад hоойлом, веомар кол hоом омейн hалелуй-о: Борух Адой-ной миЦийойн шойхейн Йерушолоим hалелу-й-о: Борух Адой-ной Элой-hим Элой-hей Йисроэйл ойсей нифлоойс левадой: Уворух шейм квойдой леойлом вимолей хвойдой эс кол hоорец омейн веомейн:

 

Начиная с Рош хойдеш Элул до после hойшано рабо говорят леДовид:

Ледовид, Адой-ной ойри вейиши, мими иро, Адой-ной моойз хайай, мими эфход: Бикройв олай мрейим, лээхойл эс бсори, цорай веойвай ли, hеймо кор'у венофолу: Им таханэ олай маханэ, лой йиро либи, им токум олай милхомо, безойс ани войтеах: Ахас шоалти мейэйс Адой-ной, ойсо авакейш, шивти бевейс Адой-ной кол йемей хайай, лахазойс бенойам Адой-ной улевакейр беhейхолой: Ки йицпенейни бесукой бейойм роо, йастирейни бесейсер оhолой, бецур йероймемени: Веато йорум ройши ал ойвай свивойсай, веэзбехо беоhолой зивхей сруо, оширо ваазамро лАдой-ной: Шма Адой-ной койли экро, вехонейни ваанейни: Лехо омар либи, бакшу фоной, эс понехо Адой-ной авакейш: Ал тастейр понехо мимени, ал тат беаф авдехо, эзроси hойисо, ал титшейни веал таазвейни Элой-hей йишъи: Ки ови веими азовуни, вАдой-ной йаасфейни: hойрейни Адой-ной даркехо, унхейни веойрах мишойр, лемаан шойрерой: Ал титнейни венефеш цорай, ки кому ви эйдей шекер, вифейах хомос: Лулей hеэманти лиройс бетув Адой-ной беэрец хаим: Кавей эл Адой-ной, хазак вейаамейц либехо, векавей эл Адой-ной:

Кадиш Йосойм

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисгадор вэйисалэ вэйисгалол шмэй дэкудшо брих hу: (омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тэйвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн:

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн:

Сидур стр. 81

Кавей эл Адой-ной, хазак вейаамейц либехо, векавей эл Адой-ной: Эйн кодойш кАдой-ной, ки эйн билтехо, веэйн цур кЭйлой-hейну: Ки ми Элой-аh мибаладей Адой-ной, у-ми цур, зулоси Элой-hейну:

Эйн кеЭлой-hейну, эйн кадойнэйну, эйн кемалкейну, эйн кемойшиейну. Ми хЭлой-hейну, ми хадойнэйну, ми хемалкейну, ми хемойшиейну. Нойдэ леЭлой-hейну, нойдэ ладойнэйну, нойде лэмалкейну, нойде лэмойшиейну. Борух Элой-hейну, борух Адой-нэйну, борух малкейну, борух мойшиейну. Ато hу Элой-hейну ато hу адойнейну, ато hу малкейну, ато hу мойшиейну ато сойшиейну. Ато сокум, тэрахем Цийойн ки эйс лэхенно, ки во моэд. Ато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсэйну, шеhиктиру авойсэйну лэфонэхо эс ктойрэс hасамим.

Питум hактойрес, hацори веhаципойрен, hахелбено веhалевойно, мишкаль шивъим шивъим монэ, мойр укцио шибойлес нейрд вехаркойм мишкаль шишо осор шишо осор монэ, hакойшт шнейм осор, килуфо шлойшо, киномойн тишъо, бойрис каршино тишъо кабин, йейн кафрисин сеин тлосо векабин тлосо, ве-им эйн лой йейн кафрисин мейви хамар хиварьон атик, мелах сдоймис ройва, маале ошон кол шеhу. Рабби Носон hабавли оймейр, аф кипас hайардейн кол шеhи, ве-им носан бо дваш псоло, ве-им хисар эход микол саммонеhо хайов мисо: Рабон Шимон бен Гамлиель оймер, hацори эйной эло сроф, hанойтейф мейацей hактоф, бойрис каршино шешофин бо эс hаципойрен кдей шетhей ноо, йейн кафрисин шешойрин бой эс hаципойрейн кдей шетhей азо. Веhалой мей раглаим йофин ло, эло шейэн махнисин мей раглаим бамикдош мипней hаковойд:

Тоно дэвей Элиогу, кол hашойнэ hалохойс бехол йойм мувтах лой, шеhу бен ойлом hабо, шенеэмар, галихойс ойлом лой, ал тикрей hалихойс эло hалохойс:

Омар рабби Элиезер омар рабби Ханино, талмидей хахомим марбим шолойм боойлом, шенеэмар, ве-хол бонаих лимудей Адой-ной верав шлойм боноих: Ал тикрей боноих эло бойноих: Шолойм ров леойhавей сойросехо веэйн ломой михшойл: Йеhи шолойм бехейлех, шалво беарменойсоих: Лемаан ахай верейой адабро но шолойм бох: Лемаан бейс Адой-ной Элой-hейну авакшо тойв лох: Адой-ной ойз леамой йитейн, Адой-ной йеворейх эс амой вашолойм:

Хазан говорит кадиш дерабонон

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо:)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисъалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Ал Йисроэйл вэал рабонон вэал талмидэйhойн вэал кол талмидэй салмидэйhойн, вэал кол мон дэоскин бэойрайсо, ди вэасро hодэйн вэди вэхол асар ваасар, йеhэй лэhэйн улэхэйн шломо рабо хино вэхисдо вэрахамин вэхайин арихин умэзойно рэвихо уфурконо мин кодом авуhойн дэвишмайо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Олейну лэшабейах лаадойн hакойл, лосэйс гдуло лэйойцер берейшис, шелой осону кегойей hоароцойс велой сомону кемишпохойс hоадомо, шелой сом хелкейну коhэм вегойролэйну кехол hамойном; шеhэйм миштахавим лэhэвэл велорик. Ваанахну койр'им умиштахавим умойдим лифнэй мелэх малхэй hамлохим hакодойш Борух hу, Шеhу нойтэ шомаим вейойсэд орец, умойшав йекорой башомаим мимаал, ушхинас узой беговhей мероймим, hу Элой-hейну эйн ойд. Эмес малкейну Эфэс зулосой, какосув бесойросой вейодато hайойм, ваhашейвосо эл лэвовэхо, ки Адой-ной hу hоЭ-лой-hим, башомаим мимаал веал hоорец митохас, эйн ойд.

Веал кейн нэкаве лэхо Адой-ной Элой-hейну, лир'ойс меhейро бесифэрэс узэхо, леhаавир гилулим мин hоорец, веhоэлилим коройс йикорейсун, лэсакэйн ойлом бемалхус Ш-адай, вехол бнэй восор йикрэу вишмехо леhафнойс эйлэхо кол ришей орец. Якиру вейейд'у кол йойшвей сэйвэл, ки лэхо тихра' кол бэрэх, тишова' койл лошойн. Лэфонэхо Адой-ной Элой-hейну ихре'у веипойлу, велихвойд шимхо йекор йитэйну викаблу хулом алэйhем эс ойл малхусэхо, весимлойх алэйhем меhейро лэойлом воэд, ки hамалхус шелхо hи, улэойлмей ад тимлойх беховойд, какосув бесойросэхо Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Венээмар веhойо Адой-ной леМэлех ал кол hоорэц, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход.

Кадиш Йосойм

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ал тиро мипахад писойм, умишойас решоим ки совой. Уцу эйцо весуфор, дабру довор велой йокум, ки имону Э-йл. Веад зикно ани hу вэад сэйво ани эсбойл. Ани осиси ваани эсо ваани эсбойл ваамалэйт.

Ах цадиким йойду лишмехо, йейшву ишорим эс понэхо.


Молитва Минха в будни

Ашрей йойшвей вейсэхо, ойд йеhалелухо сэло. Ашрей hоом шекохо лой, ашрей hоом ше-Адой-ной Элой-hов. Теhило леДовид. Ароймимхо Элой-hай hамелэх вааворхо шимхо лэойлом воэд. Бехол йойм аворахеко вааhалло шимхо лэойлом воэд. Годойл Адой-ной умеhулол мэойд, велигдулосой эйн хейкер. Дойр лэдойр йешабах маасэхо угвуройсэхо ягиду. hадар квойд hойдэхо ведиврей нифлойсэхо осихо. Веэзуз нойройсэхо йоймеру угдулосхо асапрено. Зэхер рав тувхо йабиу, вецидкосхо йеранэйну. Ханун верахум Адой-ной, эрэх апаим угдол хосэд. Тойв Адой-ной лакойл, верахамов ал кол маасов. Йойдухо Адой-ной кол маасэхо, вахасидэхо йеворхухо. Квойд малхусхо йоймейру, угвуросхо йедабейру. Лэhойдиа ливнэй hоодом гвуройсов, ухвойд hадар малхусой. Малхусхо малхус кол ойломим, умемшалтхо бехол дойр водойр. Соймех Адой-ной лехол hанойфлим, везойкейф лехол hакефуфим. Эйнэй хойл эйлэхо иесабейру, веато нойсэн лоhем эс охлом беитой. Пойсэах эс йодэхо, умасбиа лехол хай роцойн. Цадик Адой-ной бехол дрохов вехосид бехол маасов. Коройв Адой-ной лехол койров, лэхойл ашер икроуhу веэмес. Рецойн йерейов йасэ, веэс шав'осом йишма вейойшиейм. Шоймер Адой-ной эс кол ойhавов, веэс кол hорешоим йашмид. Теhилас Адой-ной йедабер пи, виворейх кол босор шейм кодшой леойлом воэд. Ваанахну неворэйх Й-о меато веад ойлом hалелу-Й‑о.

Хазан произносит Хаци-Кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:

 

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

(в десять дней раскаяния: Зохрейну лехаим, мелех хофейц бахаим, вехосвейну бе-сейфер hахаим, лемаанхо Элой-hим хаим)

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа.

(Летом) Мойрид hатол          (Зимой) Машив hоруах умойрид hагэшэм

Мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

(в десять дней раскаяния)  Ми хомойхо ов hорахамон, зойхейр йецуров лехаим берахамим

Венеэмон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим[6].

Ато кодойш, вешимхо кодойш, укдойшим бехол йойм йеhалэлухо сэло. Борух ато Адой-ной hоЭ-йл (в десять дней раскаяния: hамелех) hакодойш.

Ато хойнейн леодом даас умеламейд лээнойш бино, хонейну мейитхо хохмо бино водаас. Борух ато Адой-ной, хойнейн hадоас.

hашивейну овину лесойросехо, векорвейну малкейну лаавойдосехо, веhахазирейну бисшуво шлеймо лефонехо. Борух ато Адой-ной, hоройце бисшуво.

Слах лону овину ки хотону, мхойл лону малкейну ки фошону, ки Эй-л тойв весалох ото. Борух ато Адой-ной, ханун, hамарбе лислойах.

Рээй но веонйейну вериво ривейну, угеолейну меhейро лемаан шмехо, ки Эй-л гойэйл хозок ото. Борух ато Адой-ной, гойэйл Исроэл.

Во время общественного поста хазан говорит здесь "анейну"[7]

Рэфоэйну Адой-ной венейрофей, hойшиейну венивошейо, ки теhилосейну ото, веhаалей арухо урефуо шлеймо ле-хол макойсейну. Ки Эй-л Мелех неэмон верахамон ото. Борух ато Адой-ной, ройфей хойлей амой Исроэл.

Борейх олейну Адой-ной Элой-hей-ну эс hашоно hазойс веэйс кол миней с'вуосо летойво, весейн летом брохо (зимой: тал умотор ли-врохо) ал пней hо-адомо, весаб'ейну митувехо, уворейх ш'носейну кашоним hатойвойс ли-врохо, ки Эй-л тойв умейтив ато умеворейх hа-шоним. Борух ато Адой-ной, меворейх hа-шоним.

Тека' бешойфор годойл лехейрусейну, весо нейс лекабейц голуйойсейну, векабцейну йахад мейарба' канфойс hоорец леарцейну. Борух ато Адой-ной, мекабейц нидхей амой Исроэл.

hошиво шойфтейну кеворишойно вейойацейну кеватхило, веhосейр мимену йогойн ваанохо, умелойх олейну ато Адой-ной левад'хо бехесед уверахамим, бецедек увемишпот. Борух ато Адой-ной, мелех ойhейв цдоко умишпот. (в десять дней раскаяния: hамелех hамишпот).

Веламалшиним ал теhи сикво, ве-хол hаминим ве-хол hазейдим керега' йойвейду, ве-хол ойвей амхо меhейро йикорейсу, умалхус hориш'о меhейро сеакейр усшабейр усмаhейр, весахниа' би-мhейро бе-йомейну. Борух ато Адой-ной, шойвейр ойвим умахниа' зейдим.

Ал hацадиким ве-ал hахасидим, ве-ал зикней амхо бейс Исроэл, ве-ал плейтас бейс сойфрейhем ве-ал гейрей hацедек веолейну, йеhему но рахамехо Адой-ной Элой-hейну, весейн сохор тойв ле-хол hабойтхим бешимхо беэмес, весим хелкейну имоhейм, улеойлом лой нейвойш ки вехо ботохну. Борух ато Адой-дой, миш'он умивтох лацадиким.

ВелИрушолаим ирхо берахамим тошув, весишкойн бесойхо каашер дибарто, вехисей Довид авдехо меhейро бесойхо тохин, увней ойсо бекоройв бе-йомейну биньян ойлом. (Девятого ава говорят здесь Нахейм[8]) Борух ато Адой-ной, бойней Йерушолоим.

Эс цемах Довид авдехо меhейро сацмиах, векарной торум бишуосехо, ки лишуосхо кивину кол hайойм. Борух ато Адой-ной, мацмиах керен йешуо.

Шма' койлейну Адой-ной Элой-hейну, ов hорахамон, рахейм олейну, векабейл берахамим увероцойн эс тефилосейну, ки Эй-л шоймейа' тефилойс весахануним ото, умилефонехо малкейну рейком ал тешивейну.

Во время поста в молитве шепотом говорят здесь анейну[9]

Ки ато шоймейа' тфилас кол пэ. Борух ато Адой-ной, шоймеа' тефило.

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеэй, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо[10].

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишъейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

При повторении Хазаном молитвы община произносит:

Мойдим анахну лох, шоато hу Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, Элой-hей кол босор, йойцрейну, йойцейр брейшис, брохойс веhойдоойс лешимхо hагодойл веhакодойш, ал шеhэхьисону векийамтону, кейн техайейну ускаймейну, весээсойф голуйойсейну лехацройс кодшехо, веношув эйлехо лишмойр хукехо велаасойс рецойнехо, улеовдехо белейвов шолейм, ал шеону мойдим лох, борух Эй-л hаhойдоойс:

В Хануку и Пурим говорят здесь ал hанисим[11]

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

(в десять дней раскаяния) Ухсойв лехаим тойвим кол бней брисехо

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭ-йл йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

В десять дней раскаяния:

Увсейфер хаим брохо вешолойм уфарносо тойво, йешуо венехомо, угзейройс тойвойс, низохейр веникосейв лефонехо, анахну ве-хол амхо бейс Исроэл, лехаим тойвим улешолойм.

Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегойали.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро hофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

Отступают три шага назад и говорят:

Ойсе шолом (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.

Тахнун

Элой-hей-ну вЭйлой-hей авойсейну, товой лефонехо тефилосейну, ве-ал тисалейм митхиносейну, шэ-эйн ону азей фоним укшей ойреф, лоймар лефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, цадиким анахну велой хотону, авол анахну ваавойсейну хотону:

Ошамну, богадну, гозалну, дибарну дойфи. hеэвину, веhирошну, задну, хомасну, тофалну шекер. Йоацну ро, кизавну, лацну, морадну, ниацну, сорарну, овину, пошану, цорарну, кишину ойреф. Рошану, шихасну, тиавну, тиъатону:

Сарну мимицвойсехо умимишпотехо hатойвим велой шове лону. Веато цадик ал кол hабо олейну, ки эмес осисо ваанахну hиршону:

Эй-л эрех апаим ато уваал hорахамим никрейсо, ведерех тшуво hойрейсо. Гдулас рахамехо вахасодехо, тизкойр hайойм увехол йойм лезэра' йецидехо. Тейфен эйлейну берахамим, ки ато hу баал hорахамим. Бесаханун увисфило понехо некадейм, кеhойдато леонов микедэм. Мейхаройн апхо шув, кмой бесойросхо косув. Увецейл кнофехо нехэсэ венислойнон, кейойм вайейред Адой-ной беэнон. Таавойр ал пэша' весимхе ошом, кейойм вайисйацейв имой шом. Таазин шавосейну весакшив мэну маамор, кейойм вайикро вешейм Адой-ной вешом нээмар:

Тот, кто молится без миньяна, этот отрывок не произносит:

Вааавойр Адой-ной ал понов вайикро

Адой-ной Адой-ной, Эйл рахум веханун, эрех апаим верав хесед веэмес: Нойцейр хесед лоалофим нойсей овойн вофэша вехатоо венакей:

Рахум веханун, хотону лефонехо, рахейм олейну веhойшиейну:

(1) ЛеДовид эйлехо Адой-ной нафши эсо: (2) Элой-hай бехо вотахти ал эвойшо, ал йаалцу ойвай ли: (3) Гам кол койвехо лой йевойшу, йевойшу hабойгдим рейком: (4) Дрохехо Адой-ной hойдиейни, ойрхойсехо ламдейни: (5) hадрихейни ваамитехо веламдейни, ки ато Элой-hей йишъи, ойсхо кивиси кол hайойм: (6) Зхойр рахамехо Адой-ной вахасодехо, ки меойлом hеймо: (7) Хатойс неурай уфшоай ал тизкор кехасдехо зхойр ли ато лемаан тувхо Адой-ной: (8) Тойв вейошор Адой-ной, ал кейн йойре хатоим бадорех: (9) Йадрейх ановим бамишпот, виламейд ановим даркой: (10) Кол орхойс Адой-ной хесед воэмес, ленойцрей брисой веэйдойсов: (11) Лемаан шимхо Адой-ной, весолахто лаавойни ки рав hу: (12) Ми зэ hоиш йерей Адой-ной, йойрену бедерех йивхор: (13) Нафшой бетойв толин, везарой йираш орец: (14) Сойд Адой-ной лирейов, уврисой леhойдиом: (15) Эйнай томид Эл Адой-ной, ки hу йойци мейрешес раглой: (16) Пней эйлай вехонейни, ки йохид веони они: (17) Цоройс левови hирхиву, мимцукойсай hойциейни: (18) Реей оньи ваамоли, весо лехол хатойсой: (19) Реей ойвай ки робу, весинас хомос снейуни: (20) Шомро нафши веhацилейни, ал эйвойш ки хосиси вох: (21) Тойм веойшер йицруни, ки кивисихо: (22) Пдей Элой-hим эс Йисроэйл микойл цоройсов: Веhу йифдэ эс Йисроэйл микойл авойнойсов:

Овину малкейну, овину ото. Овину малкейну, эйн лону мелех эло ото. Овину малкейну рахейм олейну. Овину малкейну, хонейну ваанейну, ки эйн бону маасим, асей имону цдоко вохесед лемаан шимхо hагодойл веhойшиейну:

Ваанахну лой нейда ма наасэ, ки эйлехо эйнейну. Зхойр рахамехо Адой-ной вахасодехо, ки меойлом hеймо. Йеги хасдехо Адой-ной олейну, каашер йихалну лох. Ал тизкойр лону авойнойс ришойним, маhейр йекадмуну рахамехо, ки далойну меойд. Хонейну Адой-ной хонейну, ки рав совану буз. Беройгез рахейм тизкойр, беройгез акейдо тизкойр, беройгез тмимойс тизкойр, веройгез аhаво тизкойр: Адой-ной hойшио hамелех йаанейну бейойм корейну. Ки hу ойда йицрейну, зохур ки офор анохну. Озрейну Элой-hей йишейну ал двар квойд шмехо, веhацилейну вехапейр ал хатойсейну лемаан шмехо:

Начиная от рош хойдеш элул до hойшано рабо:

Ледовид, Адой-ной ойри вейиши, мими иро, Адой-ной моойз хайай, мими эфход: Бикройв олай мрейим, лээхойл эс бсори, цорай веойвай ли, hеймо кор'у венофолу: Им таханэ олай маханэ, лой йиро либи, им токум олай милхомо, безойс ани войтеах: Ахас шоалти мейэйс Адой-ной, ойсо авакейш, шивти бевейс Адой-ной кол йемей хайай, лахазойс бенойам Адой-ной улевакейр беhейхолой: Ки йицпенейни бесукой бейойм роо, йастирейни бесейсер оголой, бецур йероймемени: Веато йорум ройши ал ойвай свивойсай, веэзбехо беоhолой зивхей сруо, оширо ваазамро лАдой-ной: Шма Адой-ной койли экро, вехонейни ваанейни: Лехо омар либи, бакшу фоной, эс понехо Адой-ной авакейш: Ал тастейр понехо мимени, ал тат беаф авдехо, эзроси hойисо, ал титшейни веал таазвейни Элой-hей йишъи: Ки ови веими азовуни, вАдой-ной йаасфейни: hойрейни Адой-ной даркехо, унхейни веойрах мишойр, лемаан шойрерой: Ал титнейни венефеш цорай, ки кому ви эйдей шекер, вифейах хомос: Лулей hеэманти лиройс бетув Адой-ной беэрец хаим: Кавей эл Адой-ной, хазак вейаамейц либехо, векавей эл Адой-ной:

Хазан говорит Кадиш шолэм:

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс Йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Тискабэйл цлойсhойн увоусhойн дэхол бэйс Йисроэл кодом авуhойн ди вишмайо веимру омейн: (община: омэйн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу йаасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Олейну лэшабейах лаадойн hакойл, лосэйс гдуло лэйойцер берейшис, шелой осону кегойей hоароцойс велой сомону кемишпохойс hоадомо, шелой сом хелкейну коhэм вегойролэйну кехол hамойном; шеhэйм миштахавим лэhэвэл велорик. Ваанахну койр'им умиштахавим умойдим лифнэй мелэх малхэй hамлохим hакодойш Борух hу, Шеhу нойтэ шомаим вейойсэд орец, умойшав йекорой башомаим мимаал, ушхинас узой беговhей мероймим, hу Элой-hейну эйн ойд. Эмес малкейну Эфэс зулосой, какосув бесойросой вейодато hайойм, ваhашейвосо эл лэвовэхо, ки Адой-ной hу hоЭ-лой-hим, башомаим мимаал веал hоорец митохас, эйн ойд.

Веал кейн нэкаве лэхо Адой-ной Элой-hейну, лир'ойс меhейро бесифэрэс узэхо, леhаавир гилулим мин hоорец, веhоэлилим коройс йикорейсун, лэсакэйн ойлом бемалхус Ш-адай, вехол бнэй восор йикрэу вишмехо леhафнойс эйлэхо кол ришей орец. Якиру вейейд'у кол йойшвей сэйвэл, ки лэхо тихра' кол бэрэх, тишова' койл лошойн. Лэфонэхо Адой-ной Элой-hейну ихре'у веипойлу, велихвойд шимхо йекор йитэйну викаблу хулом алэйhем эс ойл малхусэхо, весимлойх алэйhем меhейро лэойлом воэд, ки hамалхус шелхо hи, улэойлмей ад тимлойх беховойд, какосув бесойросэхо Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Венээмар веhойо Адой-ной леМэлех ал кол hоорэц, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход.

Кадиш Йосойм

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ал тиро мипахад писойм, умишойас решоим ки совой. Уцу эйцо весуфор, дабру довор велой йокум, ки имону Э-йл. Веад зикно ани hу вэад сэйво ани эсбойл. Ани осиси ваани эсо ваани эсбойл ваамалэйт.

Ах цадиким йойду лишмехо, йейш’ву ишорим эс понэхо.


Молитва маарив в будни

Ве-hу рахум йехапейр овойн велой йашхис, веhирбо леhошив апой велой йоир кол хамосой: Адой-ной hгойшио, hамелех йаанейну бейойм коръейну:

Шир hамаалойс, hиней борху эс Адой-ной кол авдей Адой-ной hооймдим бевейс Адой-ной балейлойс: Сеу йедейхем койдеш уворху эс Адой-ной: Йеворехехо Адой-ной миЦийойн ойсе шомаим воорэц: Йоймом йецаве Адой-ной хасдой увалайло широй ими, тфило лэЭй-л хайой: Усшуас цадиким мейАдой-ной моузом беэйс цоро: Вайаазрейм Адой-ной вайфалтейм, йефалтейм мейршоим вейойшиейм, ки хосу вой:

Адой-ной Цво-ойс имону, мисгов лону, Элой-hей Яакойв сэло: (3 раза) Адой-ной Цво-ойс ашрей одом, бойтеах бох: (3 раза)  Адой-ной hойшио, hамелех йаанейну бейойм коръейну: (3 раза)

Хазан говорит хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Хазан говорит:

Борху эс Адой-ной hамэвойрох.

Община отвечает:

Борух Адой-ной hамэвойрох лэойлом воэд.

 

Борух ато Адой-ной Элой-hэйну мэлэх hоойлом, ашэр бидворой маарив аровим, бэхохмо пойсэйах шэорим, увисвуно мэшанэ итим, умахалиф эс hазманим умсадэйр эс hакойховим, бэмишмэройсэйhэм борокиа кирцойной. Бойрэй йойм волойло, гойлэйл ойр мипнэй хойшэх, вэхойшэх мипнэй ойр, умаавир йойм умэйви лойло, умавдил бэйн йойм увэйн лойло Адой-ной Цвоойс шмой. Борух ато Адой-ной, амаарив аровим:

Аhавас ойлом бэйс Йисроэйл амхо оhовто, тойро умицвойс хуким умишпотим ойсону лимадто. Ал кэйн Адой-ной Элой-эйну, бэшохвэйну увкумэйну носиах бэхукэхо, вэнисмах бэдиврэй сойросхо увэмицвойсэхо лэойлом воэд. Ки hэйм хайэйну вэойрэх йомэйну, увоhэм нэhэгэ йоймом волойло, вэаhавосхо лой сосур мимэну лэойломим. Борух ато Адой-ной, ойhэйв амой Йисроэйл:

 

Шма Йисроэйл Адой-ной Элой-hэй-ну Адой-ной эход

Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд

Вэоhавто эйс Адой-ной Элой-hэхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо: Вэhойу hадворим hоэйлэ, ашер онойхи мэцавхо hайойм ал лэвовэхо: Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо: Укшартом лэойс ал йодэхо, вэhойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо:

Вэhойо им шомойа тишмэу эл мицвойсай ашер онойхи мэцавэ эсхэм hайойм, лэаhаво эс А-дэй-ной Элой-hэйхэм улэовдой бэхол лэвавхэм увэхол нафшехэм: Вэносати метар арцэхэм бэитой йойрэ умалкойш, вэосафто дэгонэхо вэсиройшхо вейицhорэхо: вэносати эйсэв бэсодхо ливhэмтэхо, вэохалто вэсовото: hишомру лохэм пэн йифтэ лэвавхэм, вэсартэм ваавдэтэм Элойhим ахэйрим вэhиштахависэм лоhэм: Вэхоро аф Адой-ной бохэм вэоцар эс hашомайим вэлой йиhье мотор вэhоадомо лой ситэн эс йевуло, ваавадтэм мэhэйро мэал hоорэц hатойво ашер А-дэй-ной нойсэн лохэм: Вэсамтэм эс дворай эйлэ ал лэвавхэм вэал нафшехэм укшартэм эйсом лэойс ал йедхэм вэhою лэтойтофойс бэйн эйнэйхэм: Вэлимадтэм ойсом эс бнэйхэм лэдабэйр бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх увэшохбэхо увэкумэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо увишъорэхо: Лэмаан йирбу йемэйхэм вимэй внэйхэм ал hоадомо ашер нишба Адой-ной лаавойсэйхэм лосэйс лоhэм, кимэй hашомайим ал hоорэц:

Вайоймэр Адой-ной эл Мойшэ лэймэйр: Дабэйр эл бнэй Йисроэйл вэомарто алэйhэм вэосу лоhэм цицис ал канфэй вигдэйhэм лэдойройсом, вэносну ал цицис hаконоф, псил тхэйлэс: Вэhойо лохэм лэцицис, уръеисэм ойсой, узхартэм эс кол мицвойс А-дэй-ной, ваасисэм, ойсом, вэлой сосуру ахарэй лэвавхэм вэахарэй эйнэйхэм ашер атэм зойним ахарэйhэм: Лэмаан тизкэру ваасисэм эс кол мицвойсой, виhйисэм кдойшим лЭйлой-hэйхэм: Ани Адой-ной Элой-hэйхэм ашер hойцэйси эсхэм мэйэрэц мицрайим лиhьйойс лохэм лЭлой-hим, ани Адой-ной Элой-hэйхэм:

Эмэс (хазан повторяет: Адой-ной Элой-hейхем эмес) вээмуно кол зойс, вэкайом олэйну, ки hу Адой-ной Элой-hэйну вээйн зулосой, ваанахну Йисроэйл амой, hапойдэйну мийад млохим, малкэйну hагойалэйну микаф кол hэорицим. hоЭй-л hанифро лону мицорэйну, вэhамшалэйм гмул лэхол ойэвэй нафшэйну, hоойсэ гдойлойс ад эйн хэйкэр, вэнифлоойс ад эйн миспор. hасом нафшэйну бахаим, вэлой носан ламойт раглэйну, амадрихэйну ал бомойс ойэвэйну, вайорэм карнэйну ал кол сойнэйну. hоЭй-л hоойсэ лону нэкомо бэфарой, вэойсойс умойфсим бэадмас бнэй хом. hамакэ вээвросой кол бхойрэй мицроим, вайойцэй эс амой Йисроэйл митойхом лэхэйрус ойлом. hамаавир бонов бэйн гизрэй йам суф, вээс ройдфэйhэм вээс сойнэйhэм бисэhоймойс тиба', вэроу вонов гвуросой, шибху вэhойду лишмой. Умалхусой вроцойн киблу алэйhэм, Мойшэ увнэй Исроэйл лэхо ону широ бэсимхо рабо, вэомру хулом:

Ми хомойхо боэйлим Адой-ной, ми комойхо нээдор бакойдэш, нойро сhилойс ойсэй фэлэ: Малхусхо роу вонехо, бойкэа йом лифнэй Мойшэ, зэ Эйли ону веомру: Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Вэнээмар: Ки фодо Адой-ной эс Яакойв, угеолой мийад хозок мимэну. Борух ато Адой-ной, гоал Исроэйл.

hашкивейну овину лешолойм, веhаамидэйну малкейну лехаим тойвим улешолойм, весакнейну бээйцо тойво милфонехо, вэhойшиэйну меhэйро лемаан шмехо, уфройс олейну сукас шлоймехо. Веhогейн баадейну, веhосейр мейолейну: ойейв, дэвер вехерев, вероов вейогойн. Веhосейр сотон милфонейну умеахарейну, увецейл кнофехо тастирейну, ушмойр цейсейну увойейну лехаим тойвим улешолойм мейато веад ойлом. Ки Эй-л шоймрейну умацилейну ото. Борух ато Адой-ной, шоймейр эс амой Йисроэйл лоад:

Все встают

Хазан говорит хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

(в десять дней раскаяния)  Зохрейну лехаим, мелех хофейц бахаим, вехосвейну бе-сейфер hахаим, лемаанхо Элой-hим хаим

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа.

(Летом) Мойрид hатол         (Зимой) Машив hоруах умойрид hагэшэм

Мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

(в десять дней раскаяния)  Ми хомойхо ов hорахамон, зойхейр йецуров лехаим берахамим

Венеэмон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим.

Ато кодойш, вешимхо кодойш, укдойшим бхол йойм йеhалэлухо сэло. Борух ато Адой-ной hоЭ-йл (в десять дней раскаяния: hамелех) hакодойш.

Ато хойнейн леодом даас умеламейд лээнойш бино, хонейну мейитхо хохмо бино водаас. Борух ато Адой-ной, хойнейн hадоас.

hашивейну овину лесойросехо, векорвейну малкейну лаавойдосехо, веhахазирейну бисшуво шлеймо лефонехо. Борух ато Адой-ной, hоройце бисшуво.

Слах лону овину ки хотону, мхойл лону малкейну ки фошону, ки Эй-л тойв весалох ото. Борух ато Адой-ной, ханун, hамарбе лислойах.

Рээй но веонйейну вериво ривейну, угеолейну меhейро лемаан шмехо, ки Эй-л гойэйл хозок ото. Борух ато Адой-ной, гойэйл Исроэл.

Рэфоэйну Адой-ной венейрофей, hойшиейну венивошейо, ки теhилосейну ото, веhаалей арухо урефуо шлеймо ле-хол макойсейну. Ки Эй-л Мелех неэмон верахамон ото. Борух ато Адой-ной, ройфей хойлей амой Исроэл.

Борейх олейну Адой-ной Элой-hей-ну эс hашоно hазойс веэйс кол миней с'вуосо летойво, весейн летом брохо (зимой: тал умотор ли-врохо) ал пней hо-адомо, весаб'ейну митувехо, уворейх ш'носейну кашоним hатойвойс ли-врохо, ки Эй-л тойв умейтив ато умеворейх hа-шоним. Борух ато Адой-ной, меворейх hа-шоним.

Тека' бешойфор годойл лехейрусейну, весо нейс лекабейц голуйойсейну, векабцейну йахад мейарба' канфойс hоорец леарцейну. Борух ато Адой-ной, мекабейц нидхей амой Исроэл.

hошиво шойфтейну кеворишойно вейойацейну кеватхило, веhосейр мимену йогойн ваанохо, умелойх олейну ато Адой-ной левад'хо бехесед уверахамим, бецедек увемишпот. Борух ато Адой-ной, мелех ойhейв цдоко умишпот. (в десять дней раскаяния: hамелех hамишпот).

Веламалшиним ал теhи сикво, ве-хол hаминим ве-хол hазейдим керега' йойвейду, ве-хол ойвей амхо меhейро йикорейсу, умалхус hориш'о меhейро сеакейр усшабейр усмаhейр, весахниа' би-мhейро бе-йомейну. Борух ато Адой-ной, шойвейр ойвим умахниа' зейдим.

Ал hацадиким ве-ал hахасидим, ве-ал зикней амхо бейс Исроэл, ве-ал плейтас бейс сойфрейhем ве-ал гейрей hацедек веолейну, йеhему но рахамехо Адой-ной Элой-hейну, весейн сохор тойв ле-хол hабойтхим бешимхо беэмес, весим хелкейну имоhейм, улеойлом лой нейвойш ки вехо ботохну. Борух ато Адой-дой, миш'он умивтох лацадиким.

ВелИрушолаим ирхо берахамим тошув, весишкойн бесойхо каашер дибарто, вехисей Довид авдехо меhейро бесойхо тохин, увней ойсо бекоройв бе-йомейну биньян ойлом. Борух ато Адой-ной, бойней Йерушолоим.

Эс цемах Довид авдехо меhейро сацмиах, векарной торум бишуосехо, ки лишуосхо кивину кол hайойм. Борух ато Адой-ной, мацмиах керен йешуо.

Шма' койлейну Адой-ной Элой-hейну, ов hорахамон, рахейм олейну, векабейл берахамим увероцойн эс тефилосейну, ки Эй-л шоймейа' тефилойс весахануним ото, умилефонехо малкейну рейком ал тешивейну. Ки ато шоймейа' тфилас кол пэ. Борух ато Адой-ной, шоймеа' тефило.

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеэй, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо[12].

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.    

В Хануку и Пурим говорят здесь Ал hанисим[13]

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

(в десять дней раскаяния) ухсойв лехаим тойвим кол бней брисехо

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭ-йл йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

В десять дней раскаяния:

Увсейфер хаим брохо вешолойм уфарносо тойво, йешуо венехомо, угзейройс тойвойс, низохейр веникосейв лефонехо, анахну ве-хол амхо бейс Исроэл, лехаим тойвим улешолойм.

Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегойали.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро hофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

Отступают три шага назад и говорят:

Ойсе шолом (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.

Хазан говорит Кадиш шолэм:

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс Йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Тискабэйл цлойсhойн увоусhойн дэхол бэйс Йисроэл кодом авуhойн ди вишмайо веимру омейн: (община: омэйн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу йаасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Олейну лэшабейах лаадойн hакойл, лосэйс гдуло лэйойцер берейшис, шелой осону кегойей hоароцойс велой сомону кемишпохойс hоадомо, шелой сом хелкейну коhэм вегойролэйну кехол hамойном; шеhэйм миштахавим лэhэвэл велорик. Ваанахну койр'им умиштахавим умойдим лифнэй мелэх малхэй hамлохим hакодойш Борух hу, Шеhу нойтэ шомаим вейойсэд орец, умойшав йекорой башомаим мимаал, ушхинас узой беговhей мероймим, hу Элой-hейну эйн ойд. Эмес малкейну Эфэс зулосой, какосув бесойросой вейодато hайойм, ваhашейвосо эл лэвовэхо, ки Адой-ной hу hоЭ-лой-hим, башомаим мимаал веал hоорец митохас, эйн ойд.

Веал кейн нэкаве лэхо Адой-ной Элой-hейну, лир'ойс меhейро бесифэрэс узэхо, леhаавир гилулим мин hоорец, веhоэлилим коройс йикорейсун, лэсакэйн ойлом бемалхус Ш-адай, вехол бнэй восор йикрэу вишмехо леhафнойс эйлэхо кол ришей орец. Якиру вейейд'у кол йойшвей сэйвэл, ки лэхо тихра' кол бэрэх, тишова' койл лошойн. Лэфонэхо Адой-ной Элой-hейну ихре'у веипойлу, велихвойд шимхо йекор йитэйну викаблу хулом алэйhем эс ойл малхусэхо, весимлойх алэйhем меhейро лэойлом воэд, ки hамалхус шелхо hи, улэойлмей ад тимлойх беховойд, какосув бесойросэхо Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Венээмар веhойо Адой-ной леМэлех ал кол hоорэц, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход.

Кадиш Йосойм

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ал тиро мипахад писойм, умишойас решоим ки совой. Уцу эйцо весуфор, дабру довор велой йокум, ки имону Э-йл. Веад зикно ани hу вэад сэйво ани эсбойл. Ани осиси ваани эсо ваани эсбойл ваамалэйт.

Ах цадиким йойду лишмехо, йейш’ву ишорим эс понэхо.


Молитва перед сном

(в субботу и праздники не говорят) Рибойной шел ойлом, hарейни мойхейл ле-хол ми шеhихъис веhикнит ойси, ой шехото кенегди бейн бегуфи бейн бемомойни, бейн бихвойди, бейн бехол ашер ли, бейн беойнес бейн бероцойн, бейн бешойгейг бейн бемейзид, бейн бедибур бейн бемаасе, бейн бегилгул зэ, бейн бегилгул ахейр, ле-хол бар Йисроэйл, велой йеонейш шум одом бесибоси. Йеhи роцойн милфонехо Адой-ной Элой-hай вЭйло-hей авойсай, шелой эхто ойд велой эхэзойр боhем, велой ошув ойд леhахъисехо, велой ээсэ hора бээйнехо, ума шехотоси мхойк берахамехо hо-рабим, авол лой ал йедей йисурим вохолоим роим: Йиhьйу лероцойн имрей фи веhэгйон либи лефонехо Адой-ной цури вегойали: (до сих пор говорят в будни)

hашкивейну овину лешолойм веhаамидейну малкейну лехаим тойвим улешолойм, весакнейну бээйцо тойво милфонехо, веhойшиейну меhейро лемаан шмехо, уфройс олейну сукас шлоймехо. (в субботу и праздник не говорят) Веhогейн баадейну, веhосейр мейолейну ойейв, дэвэр, вехерев, вероов, вейогойн, веhосейр сотон милфонейну умейахарейну, увецейл кнофехо тастирейну, ушмойр цейсейну увойейну лехаим тойвим улешолойм мейато веад ойлом. Ки Эй-л шоймрейну умацилейну ото (до сих пор говорят в будни)

Шма Йисроэйл Адой-ной Элой-hэйну Адой-ной эход

Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд

Вэоhавто эйс Адой-ной Э-лой-hэхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо: Вэhойу hадворим hоэйлэ, ашер онойхи мэцавхо hайойм ал лэвовэхо: Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо: Укшартом лэойс ал йодэхо, вэhойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо:

Вэhойо им шомойа тишмэу эл мицвойсай ашер онойхи мэцавэ эсхэм hайойм, лэаhаво эс А-дэй-ной Элой-hэйхэм улэовдой бэхол лэвавхэм увэхол нафшехэм: Вэносати метар арцэхэм бэитой йойрэ умалкойш, вэосафто дэгонэхо вэсиройшхо вейицhорэхо: вэносати эйсэв бэсодхо ливhэмтэхо, вэохалто вэсовото: hишомру лохэм пэн йифтэ лэвавхэм, вэсартэм ваавдэтэм Элойhим ахэйрим вэhиштахависэм лоhэм: Вэхоро аф Адой-ной бохэм вэоцар эс hашомайим вэлой йиhье мотор вэhоадомо лой ситэн эс йевуло, ваавадтэм мэhэйро мэал hоорэц hатойво ашер А-дэй-ной нойсэн лохэм: Вэсамтэм эс дворай эйлэ ал лэвавхэм вэал нафшехэм укшартэм эйсом лэойс ал йедхэм вэhою лэтойтофойс бэйн эйнэйхэм: Вэлимадтэм ойсом эс бнэйхэм лэдабэйр бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх увэшохбэхо увэкумэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо увишъорэхо: Лэмаан йирбу йемэйхэм вимэй внэйхэм ал hоадомо ашер нишба Адой-ной лаавойсэйхэм лосэйс лоhэм, кимэй hашомайим ал hоорэц:

Вайоймэр Адой-ной эл Мойшэ лэймэйр: Дабэйр эл бнэй Йисроэйл вэомарто алэйhэм вэосу лоhэм цицис ал канфэй вигдэйhэм лэдойройсом, вэносну ал цицис hаконоф, псил тхэйлэс: Вэhойо лохэм лэцицис, уръеисэм, ойсэй, узхартэм, эс кол мицвойс А-дэй-ной, ваасисэм, ойсом, вэлой сосуру ахарэй лэвавхэм вэахарэй эйнэйхэм ашер атэм зойним ахарэйhэм: Лэмаан тизкэру ваасисэм эс кол мицвойсой, виhъйисэм кдойшим лЭй-лой-hэй-хэм: Ани Адой-ной Э-лой-hэйхэм ашер hойцэйси эсхэм мэйэрэц мицрайим лиhьйойс лохэм лЭлой-hим, ани Адой-ной Элой-hэй-хэм:  Эмес.

Йаалзу хасидим беховойд, йеранейну ал мишкевойсом: Роймеймойс Эй-л бигройном, вехерев пифийойс бейодом: (три раза) hиней митосой шелиШлоймой, шишим гибойрим совив ло, мигибойрей Йисроэйл: Кулом ахузэй херев мелумдей милхомо, иш харбой ал йерейхой, мипахад балейлойс: (три раза) Йеворехехо Адой-ной вейишмерехо: Йоэйр Адой-ной понов эйлехо вихунеко: Йисо Адой-ной понов эйлехо вейосем лехо шолойм:

Йойшейв бесейсер элйойн, бецейл Ша-дай йислойнон: Оймар лАдой-ной махси умецудоси, Элой-hай, эвтах бой: Ки hу йацилхо мипах йокуш, мидевер hавойс: Беэвросой йосех лох, весахас кнофов тэхсе, цино весойхейро амитой: Лой сиро мипахад лойло, мейхейц йоуф йоймом: Мидевер боойфел йаhалойх, микетев йошуд цоhороим: Йипойл мицидхо элеф, уревово миминехо, эйлехо лой йигош: Рак беэйнехо сабит, вешилумас решоим тиръэ: Ки ато Адой-ной махси, элйойн самто меойнехо:

Элой-hей-ну вЭйлой-hей авойсейну, товой лефонехо тефилосейну, ве-ал тисалейм митхиносейну, шэ-эйн ону азей фоним укшей ойреф, лоймар лефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, цадиким анахну велой хотону, авол анахну ваавойсейну хотону:

Ошамну, богадну, гозалну, дибарну дойфи. hеэвину, веhирошну, задну, хомасну, тофалну шекер. Йоацну ро, кизавну, лацну, морадну, ниацну, сорарну, овину, пошану, цорарну, кишину ойреф. Рошану, шихасну, тиавну, тиъатону:

Сарну мимицвойсехо умимишпотехо hатойвим велой шове лону. Веато цадик ал кол hабо олейну, ки эмес осисо ваанахну hиршону:

Ма ноймар лефонехо йойшейв моройм, ума несапейр лефонехо шойхейн шхоким. hалой кол hанисторойс веhаниглойс ато йойдеа:

Ато йойдеа розей ойлом, весаалумойс сисрей кол хой: Ато хойфейс кол хадрей вотен, увойхейн клойойс волейв: Эйн довор нээлом мимеко, веэйн нистор минегед эйнехо: Увехейн йеhи роцойн милфонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, шетерахейм олейну весимхойл лону ал кол хатойсейну, усехапейр лону ал кол авойнойсейну, весимхойл весислах лону ал кол пешоейну:

Оно бэхойах гдулас йэминхо, татир цруро.

Кабэйл ринас амхо, сагвэйну, таhарэйну, нойро.

Но гибойр, дойршэй йихудхо, кевовас шомрэйм.

Борхэйм, таhарэйм, рахамэй цидкосхо томид гомлэйм.

Хасин кодойш, бэройв тувхо наhэйл адосэхо.

Йохид гэйэ, лэамхо пнэй, зойхрэй кдушосэхо.

Шав'осэйну кабэйл, ушма' ца'акосэйну, йойдэйа' та'алумойс.

Борух шэйм квойд малхусой лэойлом воэд:

Ламнацейах мизмойр леДовид: Бевой эйлов Носон hанови каашер бо эл бас Шэва: Хонейни Элой-hим кехасдехо, керойв рахамехо мхей фшоой: hэрев кабсейни мейавойни умейхатоси таhарейни: Ки фшоай ани эйдо вехатоси негди сомид: Лехо левадхо хотоси веhора беэйнехо осиси, лемаан тицдак бедоврехо, тизке вешофтехо: hейн беовойн хойлолти, увехэйт йегемасни ими: hейн эмес хофацто ватухойс, увесосум хохмо сойдиейни: Техатъейни вээзойв веэтhор, техабсейни умишелег албин: Ташмиейни сосойн весимхо, тогейлно ацомойс дикисо: hастейр понехо мейхатоой, ве-хол авойнойсай мхей: Лейв тоhойр бро ли Элой-hим, веруах нохойн хадейш бекирби: Ал ташлихейни милфонехо, веруах кодшехо ал тиках мимени: hошиво ли сесойн йишехо, веруах недиво сисмехейни: Аламдо пойшъим дрохехо, вехатоим эйлехо йошуву: hацилейни мидомим Элой-hим, Элой-hей сшуоси, теранейн лешойни цидкосехо: Адой-ной сфосай тифтох, уфи йагид теhилосехо: Ки лой сахпойц зэвах вээтейно, ойло лой сирце: Зивхей Элой-hим руах нишборо, лейв нишбор венидкэ Элой-hим лой сивзэ: hейтиво вирцойнхо эс Цийойн, тивне хоймойс Йерушолоим: Оз тахпойц зивхей цедек ойло вехолил, оз йаалу ал мизбахахо форим:

Шир hамаалос эсо эйнай эл hеhорим меаин йовой эзри: Эзри меим Адой-ной ойсей шомаим воорец: Ал йитейн ламойт раглехо, ал йонум шоймрехо: hиней ло йонум велой йишон шоймейр Йисроэйл: Адой-ной шоймрехо Адой-ной цилхо ал йад йеминехо: Йоймом hашемеш лой йакеко вейореах балойло: Адой-ной йишмойхо микол ро, йишмойр эс нафшехо: Адой-ной йишмойр цейсхо увоэхо мейато веад ойлом:

Год гдуд йегудену, ве-hу йогуд окейв: Окейв йогуд ве-hу йегудену гдуд год (три раза): Им тишков лой сифход, вешохавто веорво шносехо (три раза): Бетойв олин, окиц берахамим (три раза): Лишуосхо кивиси Адой-ной (три раза): Ато сейсер ли мицар тицрейни, роней фалейт тесойвевени сэло (три раза): Тойдиейни ойрах хаим, сойва смохойс эс понехо, неимойс биминхо нэцах (три раза): Ато сокум терахейм Цийойн, ки эйс лехенно, ки во мойэйд: Кидно сеймрун легойм Эло-hайо ди шмайо веарко, ло аваду йейваду мэйаръо, умин тхойс шмайо эйлэ: Бейодхо афкид рухи, подисо ойси, Адой-ной Эй-л эмес:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, hамапил хевлей шейно ал эйнай, уснумо ал афъапай, умейир леишойн бас оин: Виhи роцойн милфонехо Адой-ной Элой-hай вЭйло-hей авойсай, шеташкивейни лешолойм, весаамидейни лехаим тойвим улешолойм, ве-ал йеваhалуни раъйойнай, вахалоймойс роим веhирhурим роим, усhей митоси шлеймо лефонехо, вегоэйр эйнай пэн ишан hа-мовес. Борух ато Адой-ной, hамейир леойлом кулой бихвойдой:


Встреча субботы

Если суббота совпала с праздником или с хол hамоэд, то начинают с мизмойр леДовид

Леху нэранэно лаАдой-ной, норио лэцур йишъэйну: Нэкадмо фонов бэсойдо, бизмиройс нориа' лой: Ки Эй-л годойл Адой-ной, умэлэх  годойл ал кол элой-hим: Ашэр бэйодой мэхкэрэй орэц, вэсойафойс hорим лой: Ашэр лой hайом вэhу осоhу, вэйабэшэс йодов йоцору: Бойу ништахавэ вэнихроо, ниврэхо лифнэй Адой-ной ойсэйну: Ки hу Элой-hэйну ваанахну ам маръисой вэцойн йодой, hайойм им бэкойлой сишмоу: Ал такшу лэвавхэм кимриво, кэйойм масо бамидбор: Ашэр нисуни авойсэйхэм, бэхонуни, гам роу фооли: Арбоим шоно окут бэдойр вооймар ам тойэй лэйвов hэйм вэhэйм лой йодъу дрохой: Ашэр нишба'ти вэапи, им йэвойун эл мэнухоси:

Ширу лаАдой-ной шир ходош, ширу лаАдой-ной кол hоорэц: Ширу лаАдой-ной борху шмой, басру мийойм лэйойм йэшуосой: Сапру вагоим квойдой, бэхол hоамим нифлэойсов: Ки годойл Адой-ной умэhулол мэойд, нойро hу ал кол Элой-hим: Ки кол элойhэй hоамим элилим вАдой-ной шомаим осо: hойд вэhодор лэфонов, ойз вэсифэрэс бэмикдошой: hову лАдой-ной мишпэхойс амим, hову лАдой-ной ковойд воойз: hову лАдой-ной квойд шмой, сэу минхо увойу лэхацройсов: hиштахаву лАдой-ной бэадрас койдэш, хилу мипонов кол hоорэц: Имру вагоим Адой-ной молох, аф тикойн тэйвэйл бал тимойт, йодин амим бэмэйшорим: Йисмэху hашомаим вэсогэйл hоорэц, иръам hайом умлойой: Йаалойз содай вэхол ашэр бой, оз йэранэну кол ацэй йоар: Лифнэй Адой-ной ки во ки во лишпойт hоорэц ишпойт тэйвэйл бэцэдэк, вэамим бээмуносой:

Адой-ной молох тогэйл оорэц, исмэху ийим рабим: Онон ваарофэл свивов, цэдэк умишпот мэхойн  кисой: Эйш лэфонов тэйлэйх, услаhэйт совив цоров: hэиру вроков тэйвэйл роасо ватохэл hоорэц: hорим кадойнаг номасу милифнэй Адой-ной, милифнэй Адойн кол hоорэц: hигиду hашомаим цидкой, вэроу хол hоамим квойдой: Йэйвойшу кол ойвдэй фэсэл hамисhалэлим боэлилим, hиштахаву лой кол элойhим: Шомъо ватисмах циойн, ватогэйлно бнойс Йеhудо, лэмаан мишпотэхо Адой-ной: Ки ато Адой-ной элиойн ал кол hоорэц, мэойд наалэйсо ал кол элойhим: Ойhавэй Адой-ной синъу ро, шоймэйр нафшойс хасидов, мийад решоим йацилэйм: Ойр зоруа лацадик, улэйишрэй лэйв симхо: Симху цадиким бАдой-ной, вэhойду лэзэйхэр кодшой:

Мизмойр ширу лАдой-ной шир ходош, ки нифлоойс осо, hойшио лой йэминой узройа кодшой: hойдиа Адой-ной йешуосой, лээйнэй hагоим гило цидкосой: Зохар хасдой вээмуносой лэвэйс Йисроэйл, роу хол афсэй орэц, эйс йэшуас Элой-hэйну: hориу лАдой-ной кол оорэц, пицху вэранэну вэзамэйру: Замру лАдой-ной бэхинойр, бэхинойр вэкойл зимро: Бахацойцройс вэкойл шойфор, hориу лифнэй hамэлэх Адой-ной: Йиръам hайом умлойой, тэйвэйл вэйойшвэй во: Нэоhройс йимхау хоф, йахад hорим йэранэйну: Лифнэй Адой-ной ки во лишпойт hоорэц, йишпойт тэйвэйл бэцэдэк, вэамим бэмэйшорим:

Адой-ной молох йиргэзу амим, йойшэйв крувим тонут hоорэц: Адой-ной бэциойн годойл, вэром hу ал кол hоамим: Йойду шимхо годойл вэнойро, кодойш hу: Вэойз мэлэх мишпот ойhейв, ато койнанто мэйшорим, мишпот уцдоко бэЯакойв ато осисо: Роймэму Адой-ной Элой-hэйну вэhиштахаву лаhадойм раглов, кодойш hу: Мойшэ вэАhаройн бэхойhанов уШмуэйл бэкойрэй шмой, койрим эл Адой-ной вэhу йаанэйм: Бэамуд онон йэдабэйр алэйэм, шомру эйдойсов вэхойк носан ломой: Адой-ной Элой-hэйну ато анисом, Эй-л нойсэй hойисо лоhэм, вэнойкэйм ал алилойсом: Роймэму Адой-ной Элой-hэйну вэhиштахаву лэhар кодшой, ки кодойш Адой-ной Элой-hэйну:

Мизмойр лэДовид, hову лаАдой-ной бнэй эйлим, hову лаАдой-ной ковойд воойз: hову лаАдой-ной квойд шмой, иштахаву лаАдой-ной бэhадрас койдэш: Койл Адой-ной ал амоим, Эй-л hаковойд hиръим, Адой-ной ал маим рабим: Койл Адой-ной бакойах, Койл Адой-ной бэhодор: Койл Адой-ной шойвэйр арозим, вайэшабэйр Адой-ной эс арзэй hалвонойн: Вайаркидэйм кмой эйгэл, левонойн вэсириойн кмой вэн рээймим: Койл Адой-ной хойцэйв лаhавойс эйш: Койл Адой-ной йохил мидбор, йохил Адой-ной мидбар кодэйш: Койл Адой-ной йэхолэйл айолойс вайэхэсойф йэоройс, увэhэйхолой кулой оймэйр ковойд: Адой-ной ламабул йошов, вайэйшэв Адой-ной мэлэх лэойлом: Адой-ной ойз лэамой итэйн, Адой-ной йэворэйх эс амой вашолойм:

Оно бэхойах гдулас йэминхо, татир цруро.

Кабэйл ринас амхо, сагвэйну, таhарэйну, нойро.

Но гибойр, дойршэй йихудхо, кевовас шомрэйм.

Борхэйм, таhарэйм, рахамэй цидкосхо томид гомлэйм.

Хасин кодойш, бэройв тувхо наhэйл адосэхо.

Йохид гэйэ, лэамхо пнэй, зойхрэй кдушосэхо.

Шав'осэйну кабэйл, ушма' ца'акосэйну, йойдэйа' та'алумойс.

Борух шэйм квойд малхусой лэойлом воэд:

община встает

Лэхо дойди ликрас кало, пнэй шабос нэкабэло:

Шомойр вэзохойр бэдибур эход, hишмиону Эй-л амэйуход, Адой-ной эход ушмой эход, лэшэйм улсифэрэс вэлисhило:

Лэхо дойди ликрас кало, пнэй шабос нэкабэло:

Ликрас шабос лэху вэнэйлхо, ки hи мэкойр hаброхо, мэйройш микэдэм нэсухо, сойф маасэ бэмахашово тхило:

Лэхо дойди ликрас кало, пнэй шабос нэкабэло:

Микдаш мэлэх ир мэлухо, куми цеи митойх аафэйхо, рав лох шэвэс бээймэк абохо, вэу йахмойл олаих хэмло:

Лэхо дойди ликрас кало, пнэй шабос нэкабэло:

Иснаари мэйофор куми, ливши бигдэй сифартэйх ами, ал йад бэн Ишай бэйс hалахми, корво эл нафши гэоло:

Лэхо дойди ликрас кало, пнэй шабос нэкабэло:

hисъойрэри hисойрэри, ки во ойрэйх куми ойри, ури ури шир дабэйри, квойд Адой-ной олаих нигло:

Лэхо дойди ликрас кало, пнэй шабос нэкабэло:

Лой сэйвойши вэлой сиколми, ма тиштойхахи ума тэhэми, бох йэхэсу аниэй ами, вэнивнэсо hоир ал тило:

Лэхо дойди ликрас кало, пнэй шабос нэкабэло:

Вэhойу лимшисо шойсоих, вэрохаку кол мэвалоих, йосис олаих Элой-hоих, кимсойс хосон ал кало:

Лэхо дойди ликрас кало, пнэй шабос нэкабэло:

Йомин усмойл тифройци, вээс Адой-ной та'арици, ал йад иш бэн парци, вэнисмэхо вэногило:

Лэхо дойди ликрас кало, пнэй шабос нэкабэло:

Бои вэшолойм атэрэс бало, гам бэрино (в йом тов: бесимхо) увцооло, тойх эмунэй ам сэгуло, бои хало бои хало (следующие слова произносят шепотом:  бои хало шабос малхэсо):

Лэхо дойди ликрас кало, пнэй шабос нэкабэло:

Мизмойр шир лэйойм hашабос: Тойв лэhойдойс лаАдой-ной, улэзамэйр лэшимхо элйойн: Лэhагид бабойкэр хасдэхо, вээмуносхо балэйлойс: Алэй осойр ваалэй новэл, алэй hигойойн бэхинойр: Ки симахтани Адой-ной бэфоолэхо, бэмаасэй йодэхо аранэйн: Ма годлу маасэхо  Адой-ной, мэойд омку махшэвойсэхо: Иш баар лой йэйдо, ухсил лой йовин эс зойс: Бифройах рэшоим кмой эйсэв, вайоцицу кол пойалэй овэн, лэhишомдом адэй ад: Вэ ато моройм лэойлом Адой-ной: Ки hинэй ойэвэхо Адой-ной, ки hинэй ойэвэхо йойвэйду, йиспорду кол пойалэй овэн: Ваторэм кирээйм карнэй, балойси бэшэмэн раанон: Ватабэйт эйни бэшурой, бакомим олай мэрэйим, тишма'но озной: Цадик катомор ифрох, кээрэз балвонойн йисгэ: Шсулим бэвэйс Адой-ной, бэхацройс Элой-эйну йафриху: Ойд йэнувун бэсэйво, дэшэйним вэраананим йиhйу: Лэhагид ки йошор Адой-ной, цури вэлой авлосо бой:

Адой-ной молох гэйус ловэйш, ловэйш Адой-ной, ойз hис'азор, аф тикойн тэйвэйл бал тимойт: Нохойн кис'ахо мэйоз, мэйойлом ото: Нос'у нэhоройс Адой-ной,  носу нэhоройс койлом, йис'у нэhоройс дохйом: Микойлойс маим рабим адирим мишбэрэй йом, адир баморойм Адой-ной: Эйдосэхо нээмну мэойд, лэвэйсэхо ноаво койдэш, Адой-ной, лэойрэх йомим:

Кадиш Йосойм

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

община встает

Кэгавно дэинун мисйахадин лээйло бээход уф hохи иhи исйоходас лэсато бэрозо дээход лэмэhэвэй имhойн лээйло ход локовэйл ход, Кудшо Брих hу эход, лээйло ло йэсив ал курсайо дикорэй ад дэисавидас иhи бэрозо дээход кэгавно дилэй лэмэhэвэй  эход бээход. Вэhо укимно розо д-Адой-ной эход ушмой эход.

Розо дэшабос иhи шабос дэисоходас бэрозо дэ эход лэмишрэй ало розо дээход. Цлойсо дэмаалэй шабато дэhо исоходас курсайо йакиро кадишо бэрозо дээход, вэистаконас лэмишрэй ало малко кадишо илоо. Кад аил шабато иhи исйоходас вэиспэрошас миситро охоро. Вэхол динин мисабрин мино вэиhи иштэорас бэихудо динhиру кадишо вэисатрас бэхамо итрин лэгабэй малко кадишо. Вэхол шултонэй ругзин уморэй дэдино кулэу аркин вэисабору мино. Вэлэйс шултоно охоро бэхулhу олмин вэанпоhо нэирин бинhиру илоо вэисатрас лэсато бэамо кадишо. Вэхулhу мисатрин бэнишмосин хадатин. Кэдэйн  шэйрусо дицлойсо лэворхо ло бэхэдво бинhиру дэанпин.


Молитва маарив в субботу и праздники

В праздник начинают с Шир hамаалойс:

Шир hамаалойс, hиней борху эс Адой-ной кол авдей Адой-ной hооймдим бевейс Адой-ной балейлойс: Сеу йедейхем койдеш уворху эс Адой-ной: Йеворехехо Адой-ной миЦийойн ойсе шомаим воорэц: Йоймом йецаве Адой-ной хасдой увалайло широй ими, тфило лэЭй-л хайой: Усшуас цадиким мейАдой-ной моузом беэйс цоро: Вайаазрейм Адой-ной вайфалтейм, йефалтейм мейршоим вейойшиейм, ки хосу вой:

Адой-ной Цво-ойс имону, мисгов лону, Элой-hей Яакойв сэло: (3 раза) Адой-ной Цво-ойс ашрей одом, бойтеах бох: (3 раза)  Адой-ной hойшио, hамелех йаанейну бейойм коръейну: (3 раза)

Хазан говорит хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Хазан говорит:

Борху эс Адой-ной hамэвойрох.

Все вместе говорят:

Борух Адой-ной hамэвойрох лэойлом воэд.

Борух ато Адой-ной Элой-hэйну мэлэх hоойлом, ашэр бидворой маарив аровим, бэхохмо пойсэйах шэорим, увисвуно мэшанэ итим, умахалиф эс hазманим умсадэйр эс hакойховим, бэмишмэройсэйhэм борокиа кирцойной. Бойрэй йойм волойло, гойлэйл ойр мипнэй хойшэх, вэхойшэх мипнэй ойр, умаавир йойм умэйви лойло, умавдил бэйн йойм увэйн лойло Адой-ной Цвоойс шмой. Борух ато Адой-ной, амаарив аровим.

Аhавас ойлом бэйс Йисроэйл амхо оhовто, тойро умицвойс хуким умишпотим ойсону лимадто. Ал кэйн Адой-ной Элой-эйну, бэшохвэйну увкумэйну носиах бэхукэхо, вэнисмах бэдиврэй сойросхо увэмицвойсэхо лэойлом воэд. Ки hэйм хайэйну вэойрэх йомэйну, увоhэм нэhэгэ йоймом волойло, вэаhавосхо лой сосур мимэну лэойломим. Борух ато Адой-ной, ойhэйв амой Йисроэйл.

 

Шма Йисроэйл Адой-ной Элой-hэй-ну Адой-ной эход

Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд

Вэоhавто эйс Адой-ной Элой-hэхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо: Вэhойу hадворим hоэйлэ, ашер онойхи мэцавхо hайойм ал лэвовэхо: Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо: Укшартом лэойс ал йодэхо, вэhойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо:

Вэhойо им шомойа тишмэу эл мицвойсай ашер онойхи мэцавэ эсхэм hайойм, лэаhаво эс А-дэй-ной Элой-hэйхэм улэовдой бэхол лэвавхэм увэхол нафшехэм: Вэносати метар арцэхэм бэитой йойрэ умалкойш, вэосафто дэгонэхо вэсиройшхо вейицhорэхо: вэносати эйсэв бэсодхо ливhэмтэхо, вэохалто вэсовото: hишомру лохэм пэн йифтэ лэвавхэм, вэсартэм ваавдэтэм Элойhим ахэйрим вэhиштахависэм лоhэм: Вэхоро аф Адой-ной бохэм вэоцар эс hашомайим вэлой йиhье мотор вэhоадомо лой ситэн эс йевуло, ваавадтэм мэhэйро мэал hоорэц hатойво ашер А-дэй-ной нойсэн лохэм: Вэсамтэм эс дворай эйлэ ал лэвавхэм вэал нафшехэм укшартэм эйсом лэойс ал йедхэм вэhою лэтойтофойс бэйн эйнэйхэм: Вэлимадтэм ойсом эс бнэйхэм лэдабэйр бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх увэшохбэхо увэкумэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо увишъорэхо: Лэмаан йирбу йемэйхэм вимэй внэйхэм ал hоадомо ашер нишба Адой-ной лаавойсэйхэм лосэйс лоhэм, кимэй hашомайим ал hоорэц:

Вайоймэр Адой-ной эл Мойшэ лэймэйр: Дабэйр эл бнэй Йисроэйл вэомарто алэйhэм вэосу лоhэм цицис ал канфэй вигдэйhэм лэдойройсом, вэносну ал цицис hаконоф, псил тхэйлэс: Вэhойо лохэм лэцицис, уръеисэм ойсой, узхартэм эс кол мицвойс А-дэй-ной, ваасисэм, ойсом, вэлой сосуру ахарэй лэвавхэм вэахарэй эйнэйхэм ашер атэм зойним ахарэйhэм: Лэмаан тизкэру ваасисэм эс кол мицвойсой, виhйисэм кдойшим лЭйлой-hэйхэм: Ани Адой-ной Элой-hэйхэм ашер hойцэйси эсхэм мэйэрэц мицрайим лиhьйойс лохэм лЭлой-hим, ани Адой-ной Элой-hэйхэм:

Эмэс (Хазан повторяет: Адой-ной Элой-hейхем эмес) вээмуно кол зойс, вэкайом олэйну, ки hу Адой-ной Элой-hэйну вээйн зулосой, ваанахну Йисроэйл амой, hапойдэйну мийад млохим, малкэйну hагойалэйну микаф кол hэорицим. hоЭй-л hанифро лону мицорэйну, вэhамшалэйм гмул лэхол ойэвэй нафшэйну, hоойсэ гдойлойс ад эйн хэйкэр, вэнифлоойс ад эйн миспор. hасом нафшэйну бахаим, вэлой носан ламойт раглэйну, амадрихэйну ал бомойс ойэвэйну, вайорэм карнэйну ал кол сойнэйну. hоЭй-л hоойсэ лону нэкомо бэфарой, вэойсойс умойфсим бэадмас бнэй хом. hамакэ вээвросой кол бхойрэй мицроим, вайойцэй эс амой Йисроэйл митойхом лэхэйрус ойлом. hамаавир бонов бэйн гизрэй йам суф, вээс ройдфэйhэм вээс сойнэйhэм бисэhоймойс тиба', вэроу вонов гвуросой, шибху вэhойду лишмой. Умалхусой вроцойн киблу алэйhэм, Мойшэ увнэй Исроэйл лэхо ону широ бэсимхо рабо, вэомру хулом:

Ми хомойхо боэйлим Адой-ной, ми комойхо нээдор бакойдэш, нойро сhилойс ойсэй фэлэ: Малхусхо роу вонехо, бойкэа йом лифнэй Мойшэ, зэ Эйли ону веомру: Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Вэнээмар: Ки фодо Адой-ной эс Яакойв, угеолой мийад хозок мимэну. Борух ато Адой-ной, гоал Исроэйл.

hашкивейну овину лешолойм, веhаамидэйну малкейну лехаим тойвим улешолойм, весакнейну бээйцо тойво милфонехо, вэhойшиэйну меhэйро лемаан шмехо, уфройс олейну сукас шлоймехо. Борух ато Адой-ной, hапойрейс сукас шолойм олейну веал кол амой Исроэйл веал Йерушолоим.

Все встают

Хазан говорит хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

(в десять дней раскаяния)  Зохрейну лехаим, мелех хофейц бахаим, вехосвейну бе-сейфер hахаим, лемаанхо Элой-hим хаим

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа.

(Летом) Мойрид hатол         (Зимой) Машив hоруах умойрид hагэшэм

Мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

(в десять дней раскаяния)  Ми хомойхо ов hорахамон, зойхейр йецуров лехаим берахамим

Венеэмон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим.

Ато кодойш, вешимхо кодойш, укдойшим бхол йойм йеhалэлухо сэло. Борух ато Адой-ной hоЭ-йл (в десять дней раскаяния: hамелех) hакодойш.

Ато кидашто эс йойм hашвии лишмехо, тахлис маасей шомаим воорец, бейрахтой микол hайомим, векидаштой микол hазманим, вехейн косув бесойросехо:

Вайехулу hашомаим вэhорэц вэхол цвоом: Вайехал Элой-hим байойм hашвии млахтой ашэр осо вайишбойс байойм hашвии  микол млахтой ашэр осо: Вайэворэйх Элой-hим эс йойм hашви'и вайекадэйш ойсой, ки вой шовас микол млахтой ашэр боро Элой-hим лаасойс:

Йисмеху вемалхусхо шоймрей шабос векойрей ойнег, ам мекадшей швии, кулом йисбе'у вейисангу митувехо, увашвии роцисо бой векидаштой, хэмдас йомим ойсой коросо:

Элой-hейну вЭлой-hей авойсейну, рцей но вимнухосейну, кадшейну бемицвойсехо весейн хелкейну бесойросехо, сабъейну митувехо, весамейах нафшейну бишуосехо, ветагейр либейну леовдехо беэмес, веhанхилейну Адой-ной Элой-hейну беаhаво увероцойн шабос кодшехо, вейонуху во кол Йисроэйл мекадшей шмехо. Борух ато Адой-ной, мекадейш hашабос:

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеэй, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо[14].

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.[15]  

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

(в десять дней раскаяния) ухсойв лехаим тойвим кол бней брисехо

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭ-йл йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

В десять дней раскаяния:

Увсейфер хаим брохо вешолойм уфарносо тойво, йешуо венехомо, угзейройс тойвойс, низохейр веникосейв лефонехо, анахну ве-хол амхо бейс Исроэл, лехаим тойвим улешолойм.

Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегойали.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро hофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

Отступают три шага назад и говорят:

Ойсе шолом (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.

Вайхулу hашомаим вэhорэц вэхол цвоом: Вайехал Элой-hим байойм hашвии млахтой ашэр осо вайишбойс байойм hашвии  микол млахтой ашэр осо: Вайэворэйх Элой-hим эс йойм hашвии вайекадэйш ойсой, ки вой шовас микол млахтой ашэр боро Элой-hим лаасойс:

Хазан читает следующее благословение

Борух ато Адой-ной Элой-hэйну вЭйло-hэй авойсэйну, Элой-hэй Авроhом, Элой-hэй Ицхок, вЭйлой-hэй Яакойв, hоЭй-л hагодойл hагибойр вэhанойро, Эйл элйойн койнэй шомаим воорэц:

Могэйн овойс бидворой мехайе мейсим бэмааморой hамэлэх hакодойш шеэйн комойhу hамэйниах лэамой бэйойм шабас кодшой, ки вом роцо лэhониах лоhэм, лефонов наавойд бэйиръо вофахад вэнойдэ лишмой бэхол йойм томид, мэйэйн hаброхойс, Эй-л hаhойдоойс Адойн ашолойм, мэкадэйш hашабос умэворэйх шви'и, умэйниах бикдушо лэам мэдушнэй ойнэг, зэйхэр лэмаасэй врэйшис:

Элой-hэйну вЭйлой-hэй авойсэйну, рцэй но вимнухосэйну, кадшейну бемицвойсэхо вэсэйн хелкэйну бесойросэхо, сабъэйну митувэхо вэсамэйах нафшейну бишуосэхо, вэтаhэйр либейну леовдэхо беэмэс, вэhанхилэйну Адой-ной Элой-hэйну бэаhаво увероцойн шабас кодшэхо, вэйонуху во кол Исроэйл мэкадшэй шмэхо. Борух ато Адой-ной, мэкадэйш hашабос:

Хазан говорит Кадиш шолэм:

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс Йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Тискабэйл цлойсhойн увоусhойн дэхол бэйс Йисроэл кодом авуhойн ди вишмайо веимру омейн: (община: омэйн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу йаасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Мизмойр лэДовид, Адой-ной рои лой эхсор, бин'ойс дэшэ йарбицэйни, ал мэй мэнухойс йэнаhалэйни: Нафши йэшойвэйв, йанхэйни вэмаглэй цэдэк лэмаан шмой: Гам ки эйлэх бэгэй цалмовэс лой иро ро, ки ато имоди, шивтэхо умиш'антэхо hэймо йэнахамуни: Тааройх лэфонай шулхон нэгэд цойрэрой, дишанто вашэмэн ройши, койси рвойо: Ах тойв вохэсэд ирдэфуни кол йэмэй хайой, вэшавти бэвэйс Адой-ной лэойрэх йомим:

Хазан говорит хаци кадиш:

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс Йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Хазан говорит:

Борху эс Адой-ной hамэвойрох.

Все вместе говорят:

Борух Адой-ной hамэвойрох лэойлом воэд.

Олейну лэшабейах лаадойн hакойл, лосэйс гдуло лэйойцер берейшис, шелой осону кегойей hоароцойс велой сомону кемишпохойс hоадомо, шелой сом хелкейну коhэм вегойролэйну кехол hамойном; шеhэйм миштахавим лэhэвэл велорик. Ваанахну койр'им умиштахавим умойдим лифнэй мелэх малхэй hамлохим hакодойш Борух hу, Шеhу нойтэ шомаим вейойсэд орец, умойшав йекорой башомаим мимаал, ушхинас узой беговhей мероймим, hу Элой-hейну эйн ойд. Эмес малкейну Эфэс зулосой, какосув бесойросой вейодато hайойм, ваhашейвосо эл лэвовэхо, ки Адой-ной hу hоЭ-лой-hим, башомаим мимаал веал hоорец митохас, эйн ойд.

Веал кейн нэкаве лэхо Адой-ной Элой-hейну, лир'ойс меhейро бесифэрэс узэхо, леhаавир гилулим мин hоорец, веhоэлилим коройс йикорейсун, лэсакэйн ойлом бемалхус Ш-адай, вехол бнэй восор йикрэу вишмехо леhафнойс эйлэхо кол ришей орец. Якиру вейейд'у кол йойшвей сэйвэл, ки лэхо тихра' кол бэрэх, тишова' койл лошойн. Лэфонэхо Адой-ной Элой-hейну ихре'у веипойлу, велихвойд шимхо йекор йитэйну викаблу хулом алэйhем эс ойл малхусэхо, весимлойх алэйhем меhейро лэойлом воэд, ки hамалхус шелхо hи, улэойлмей ад тимлойх беховойд, какосув бесойросэхо Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Венээмар веhойо Адой-ной леМэлех ал кол hоорэц, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход.

Кадиш Йосойм

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ал тиро мипахад писойм, умишойас решоим ки совой. Уцу эйцо весуфор, дабру довор велой йокум, ки имону Э-йл. Веад зикно ани hу вэад сэйво ани эсбойл. Ани осиси ваани эсо ваани эсбойл ваамалэйт.

Ах цадиким йойду лишмехо, йейшву ишорим эс понэхо.Кидуш в пятницу вечером

Мизмойр лэДовид, Адой-ной рои лой эхсор: Бинэойс дэшэ йарбицэйни, ал мэй мэнухойс йенаhалэйни: нафши йешойвэв, йанхэйни вэмааглэй цэдэк лэман шмой: Гам ки эйлэйх бэгэй цалмовэс лой иро ро, ки ато имоди, шивтэхо умишантэхо hэймо енахамуни: Тааройх лэфонай шулхон нэгэд цойрэрой, дишанто вашэмэн ройши, койси рвойо: Ах тойв вохэсэд ирдэфуни кол йемэй хайой, вэшавти бэвэйс Адой-ной лэойрэх йомим:

До hи сэудосо дахакал тапухин кадишин

Аскину сэудосо димэhэймнусо шлэймосо хэдвосо дэмалко кадишо. Аскину сэудосо дэмалкоэ. До hи сэудосо дахакал тапухин кадишин, узэйр анпин вэатико кадишо асйон лэсаадо баhадо:

Йойм hашиши: вайехулу hашомаим вэhоорэц вэхол цвоом: вайехал Элой-hим байойм hашвии, млахтой ашэр осо, вайишбойс байойм hашвии микол млахтой ашэр осо: Вайеворэх Элой-hим эс йойм hашвии, вайекадэйш ойсой, ки вой шовас микол млахтой, ашэр боро Элой-hим лаасойс:

саври моронон:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мэлэх hоойлом, бойрэй при hагофэн

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мэлэх hоойлом, ашэр кидшону бэмицвойсов вэроцо бону, вэшабас кодшой бэаhаво увроцойн hинхилону, зикоройн лэмаасэй вэрэйшис, тхило лэмикроэй койдэш, зэйхэр лициас мицроим. Ки вону вохарто, вэойсону кидашто микол оамим. Вэшабас кодшэхо бэаhаво увроцойн hинхалтону. Борух ато Адой-ной мэкадэйш hашабос

 

Шахарис в субботу и праздники

hойду лАдой-ной, кир'у вишмой, hойдиу воамим алилойсов: Ширу лой, замру лой, сиху бехол нифлеойсов: hисhалелу бешейм кодшой, йисмах лейв мевакшей Адой-ной: Диршу Адой-ной веузой, бакшу понов томид: Зихру нифлеойсов ашер осо, мойфсов умишпетей фиhу: Зэра Йисроэйл авдой, бней Яакойв бхиров: hу Адой-ной Элой-hейну, бехол hоорец мишпотов: Зихру леойлом брисой, довор циво лээлеф дойр: Ашер корас эс Аврогом, ушвуосой леЙицхок: Вайаамидеhо леЯакойв лехойк, леЙисроэйл брис ойлом: Лэймойр, лехо этейн эрец Кноан, хевел нахаласхем: Биhйойсхем месей миспор, кимат вегорим бо: Вайисhалху мигой эл гой, умимамлохо эл ам ахейр: Лой hиниах леиш леошком, вайойхах алейhем млохим: Ал тигъу бимшихой, увинфиай ал торэу: Ширу лАдой-ной кол hоорец, басру мийойм эл йойм йешуосой: Сапру вагоим эс квойдой, бехол hоамим нифлеойсов: Ки годойл Адой-ной умеhулол меойд, венойро hу ал кол элойhим: Ки кол элойhей hоамим элилим, вАдой-ной шомаим осо: hойд веhодор лефонов, ойз вехэдво бимкоймой: hову лАдой-ной мишпехойс амим, hову лАдой-ной ковойд веойз: hову лАдой-ной кевойд шмой, сеу минхо увойу лефонов, hиштахаву лАдой-ной беhадрас койдеш: Хилу милфонов кол hоорец, аф тикойн тейвел бал тимойт: Йисмеху hашомаим весогейл hоорец, вейоймру вагоим Адой-ной молох: Йиръам hайом умлойой, йаалойц hасодэ вехол ашер бой: Оз йеранену ацей hайоар, милифней Адой-ной, ки во лишпойт эс hоорец: hойду лАдой-ной ки тойв, ки леойлом хасдой: веимру hойшиейну Элой-hей йишейну, векабцейну веhацилейну мин hагойим, леhойдойс лешейм кодшехо, леhиштабейах бисhилосехо: Борух Адой-ной Элой-hей Йисроэйл мин hоойлом веад hоойлом, вейоймру кол hоом омейн веhалейл лАдой-ной: Роймему Адой-ной Элой-hейну веhиштахаву лаhадойм раглов кодойш hу: Роймему Адой-ной Элой-hейну веhиштахаву леhар кодшой, ки кодойш Адой-ной Элой-hейну: Веhу рахум йехапейр овойн велой йашхис, веhирбо леhошив апой велой йоир кол хамосой: Ато Адой-ной лой сихло рахамехо мимени, хасдехо ваамитхо томид йицруни: Зхойр рахамехо Адой-ной вахасодехо, ки меойлом hеймо: Тну ойз лЭйло-hим ал Йисроэйл hаавосой, веузой башхоким: Нойро Элой-hим мимикдошехо, Эй-л Йисроэйл hу нойсейн ойз весаацумойс лоом, борух Элой-hим: Эй-л некомойс Адой-ной, Эй-л некомойс hойфиа: hиносей шойфейт hоорец, hошейв гмул ал гейим: лАдой-ной hайешуо, ал амхо бирхосехо сэло: Адой-ной Цво-ойс имону, мисгов лону Элой-hей Яакойв сэло: Адой-ной Цво-ойс ашрей одом бойтеах бох: Адой-ной hойшио, hамелех йаанейну бейойм корейну: hойшио эс амехо уворейх эс нахалосехо урейм венасейм ад hоойлом: нафшейну хиксо лАдой-ной, эзрейну умогинейну hу: Ки вой йисмах либейну, ки вешейм кодшой вотохну: Йеhи хасдехо Адой-ной олейну, каашер йихалну лох: hаръейну Адой-ной хасдехо, вейешахо титен лону: Кумо эзросо лону, уфдейну лемаан хасдехо: Онойхи Адой-ной Элой-hехо, hамаалхо мейэрец Мицроим, hархейв пихо воамалейhу: Ашрей hоом шекохо лой, ашрей hоом шеАдой-ной Элой-hов: Ваани бехасдехо вотахти, йогейл либи бишуосехо, оширо лАдой-ной, ки гомал олой:

Мизмойр шир ханукас hабаис леДовид: Ароймимхо Адой-ной ки дилисони, велой симахто ойвай ли: Адой-ной Элой-hай, шивати эйлехо ватирпоейни: Адой-ной hээлисо мин шеойл нафши, хийисони мийорди войр: Замру лАдой-ной хасидов, веhойду лезейхер кодшой: Ки рэга беапой, хайим бирцойной: Боэрев йолин бэхи, велабойкер рино: Ваани омарти бешалви, бал эмойт леойлом: Адой-ной бирцойнхо hээмадто леhарери ойз, hистарто понехо hойиси нивhол: Эйлехо Адой-ной экро веэл Адой-ной эсханон: Ма бэца бедоми, беридти эл шохас, hайойдхо офор, hайагид амитехо: Шма Адой-ной вехонейни, Адой-ной гейей ойзейр ли: hофахто миспеди лемохойл ли, питахто саки ватеазрейни симхо: Лемаан йезамерхо ковойд велой йидойм, Адой-ной Элой-hай, леойлом ойдеко:

Адой-ной мелех, Адой-ной молах, Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Адой-ной мелех, Адой-ной молах, Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Вегойо Адой-ной лемелех ал кол hоорец, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход:

hойшиейну Адой-ной Элой-hейну векабцейну веhацилейну мин hагойим, леhойдойс лешейм кодшехо, леhиштабейах бисhилосехо: Борух Адой-ной Элой-hей Йисроэйл мин hоойлом вэад hоойлом веомар кол гоом омейн hалелу-Й-о: Кол hанешомо теhалейл Й-о hалелу‑Й‑о:

Ламнацейах мизмойр ледовид: hашомаим месаприм Квойд Эй-л, умаасей йодов магид hорокиа': йойм лейойм йабиа оймер, велайло лелайло йехаве доас: Эйн оймер веэйн дворим, бли нишмо койлом: Бехол hоорец йоцо кавом, увикцей сейвейл милейhем, лашемеш сом ойhел боhейм: Ве-hу кехосон йойцей мейхупосой, йосис кегибойр лоруц ойрах: Микцей hашомаим мойцоой, ускуфосой ал кцойсом, веэйн нистор мейхамосой: Тойрас Адой-ной тмимо, мешивас нофеш, эйдус Адой-ной нээмоно, махкимас пэси: Пикудей Адой-ной йешорим, месамхей лейв, мицвас Адой-ной боро, меирас эйноим: Йирас Адой-ной тhойро, оймедес лоад, мишпетей Адой-ной эмес, цодку йахдов: hанэхмодим мизоhов умипаз ров, умсуким мидваш венойфес цуфим: Гам авдехо низhор богем, бешомром эйкев ров: Шгиойс ми йовин, министоройс накейни: Гам мизейдим хасойх авдехо, ал йимшелу ви, оз эйсом веникейси мипэша' ров: Йиhйу лероцойн имрей фи, веhегйойн либи, лефонехо Адой-ной цури вегойали:

Ранену цадиким бАдой-ной, лайешорим ново сегило: hойду лАдой-ной бехинойр, беневел осойр замру лой: Ширу лой шир ходош, hейтиву нагейн бисруо: Ки йошор двар Адой-ной, ве-хол маасейгу бээмуно: Ойhейв цдоко умишпот, хесед Адой-ной молъо hоорец: Бидвар Адой-ной шомаим наасу, у-ве-руах пив кол цвоом: Койнейс канейд мей hайом, нойсейн беойцоройс тhоймойс: Йиръу мейАдой-ной кол hоорец, мимену йогуру кол йойшвей сейвейл: Ки hу омар вайеhи, hу циво вайаамойд: Адой-ной hейфир ацас гоим, hейни махшевойс амим: Ацас Адой-ной леойлом таамойд, махшевойс либой ледойр водойр: Ашрей hагой ашер Адой-ной Элой-hов, hоом, бохар ленахало лой: Мишомаим hибит Адой-ной, роо эс кол бней hоодом: Мимхойн шивтой hишгиах, эл кол йойшвей hоорец: hайойцейр йахад либом, hамейвин эл кол маасейhем: Эйн hамелех нойша' беройв хоиль, гибойр лой йиноцейл беров койах: Шекер hасус лисшуо, уверойв хейлой лой йемалейт: hиней эйн Адой-ной эл йерейов, ламейахалим лехасдой: Леhацил мимовес нафшом, улехайойсом боро'ов: Нафшейну хиксо лАдой-ной, эзрейну умогинейну hу: Ки вой йисмах либейну, ки вешейм кодшой вотохну: Йеhи хасдехо Адой-ной олейну, каашер йихалну лох:

Ледовид бешанойсой эс таамой лифней Авимелех, вайегоршейhу вайейлах: Аворхо эс Адой-ной бехол эйс, томид теhилосой бефи: БАдой-ной тисhалейл нафши, йишмеу ановим вейисмоху: Гадлу лАдой-ной ити, унероймемо шмой йахдов: Дорашти эс Адой-ной веонони, умикол мегуройсай hицилони: hибиту эйлов веногору, уфнейhем ал йехпору: Зэ они коров Адой-ной шомейа, умикол цоройсов hойшиой: Хойнеэ малъох Адой-ной, совив лирейов вайехалцейм: Тааму уреу ки тойв Адой-ной, ашрей hагевер йехсе бой: Йиру эс Адой-ной кдойшов, ки эйн махсойр лирейов: Кфирим рошу вероэйву, ведойршей Адой-ной лой йахсеру кол тойв: Леху воним шимъу ли, йирас Адой-ной аламедхем: Ми hоиш hехофейц хаим, ойhейв йомим лиройс тойв: Нецойр лешойнхо мейро, усфосехо мидабейр мирмо: Сур мейро ваасей тойв, бакейш шолойм веродфейhу: Эйней Адой-ной эл цадиким, веознов эл шавъосом: Пней Адой-ной беойсей ро, леhахрис мейэнойш зихром: Цо'аку вАдой-ной шомеа, умикол цоройсом hицилом: Коройв Адой-ной ленишберей лейв, веэс дакъей руах йошиа: Рабойс роойс цадик, умикулом йацилейну Адой-ной: Шоймейр кол ацмойсов, ахас мейhейно лой нишборо: Темойсейс рошо ро'о, весойней цадик йеъшому: Пойдэ Адой-ной нефеш аводов, велой йеэшму кол hахойсим бой:

Тфило леМойше иш hоЭлойhим, Адой-ной моойн ато hойисо лону бедойр водойр: Бетерем hорим йулоду, ватхойлейл Эрец весейвейл, умейойлом веад ойлом ато Эй-л: Тошейв энойш ад дако, ватоймер шуву вней одом: Ки элеф шоним беэйнехо кейойм эсмойл ки йаавойр, веашмуро валайло: Зрамтом шейно йиhйу, бабойкер кехоцир йахалойф, бабойкер йоциц вехолоф, лоэрев йемойлейл вейовейш: Ки холину веапехо, увахамосхо нивhолну: Шато авойнойсейну ленегдехо, алумейну лимеойр понехо: Ки хол йомейну пону беэвросехо, килину шонейну кмой hегэ: Йемей шнойсейну боhем шивъим шоно, ве-им бигвуройс, шмойним шоно, вероhбом омол воовен, ки гоз хиш ваноуфо: ми йойдеа ойз апехо, ухейиросхо эвросехо: Лимнойс йомейну кейн hойда', венови левав хохмо: Шуво Адой-ной ад мосой, веhинохейм ал аводехо: Сабъейну вабойкер хасдехо, унеранено венисмехо бехол йомейну: Самхейну кимойс инисону, шнойс роину роо: Йероэ эл аводехо поолехо, ваhадорхо ал бнейгем: Виhи нойам Адой-ной Элой-hейну олейну, умаасей йодейну койнено олейну, умаасей йодейну койненеhу:

Йойшейв бесейсер элйойн, бецейл Ша-дай йислойнон: Оймар лАдой-ной махси умецудоси, Элой-hай, эвтах бой: Ки hу йацилхо мипах йокуш, мидевер hавойс: Беэвросой йосех лох, весахас кнофов тэхсе, цино весойхейро амитой: Лой сиро мипахад лойло, мейхейц йоуф йоймом: Мидевер боойфел йаhалойх, микетев йошуд цоhороим: Йипойл мицидхо элеф, уревово миминехо, эйлехо лой йигош: Рак беэйнехо сабит, вешилумас решоим тиръэ: Ки ато Адой-ной махси, элйойн самто меойнехо: Лой сеунэ эйлехо роо, венэга' лой йикрав беоhолехо: Ки малохов йецаве лох, лишморхо бехол дрохехо: Ал капаим йисоунхо, пен тигойф боэвен раглехо: Ал шахал вофесен тидройх, тирмойс кфир весанин: Ки ви хошак ваафалтейhу, асагвейhу ки йода' шми: Йикроэйни веээнеhу, имой онойхи вецоро, ахалцейhу воахабдейhу: Ойрех йомим асбиейhу, веаръейhу бишуоси:

Мизмойр, ширу лАдой-ной шир ходош, ки нифлоойс осо, hойшио лой йеминой узройа кодшой: hойдиа' Адой-ной йешуосой, леэйней hагоим гило цидкосой: Зохар хасдой веэмуносой ле-вейс Йисроэйл, роу кол афсей орец, эс йешуас Элой-hейну: hориу лАдой-ной кол hоорец, пицху веранейну везамейру: Замру лАдой-ной бехинойр, бехинойр векойл зимро. Бехацойцройс векойл шойфор, hориу лифней hамелех Адой-ной: Йиръам hайом умлойой, тейвейл вейойшвей во: Неhоройс йимхеу хоф, йахад hорим йеранейну: Лифней Адой-ной ки во лишпойт hоорец, йишпойт тейвейл бецедек, веамим бемейшорим:

Шир hамаалос эсо эйнай эл hеhорим меаин йовой эзри: Эзри меим Адой-ной ойсей шомаим воорец: Ал йитейн ламойт раглехо, ал йонум шоймрехо: hиней ло йонум велой йишон шоймейр Йисроэйл: Адой-ной шоймрехо Адой-ной цилхо ал йад йеминехо: Йоймом hашемеш лой йакеко вейореах балойло: Адой-ной йишмойхо микол ро, йишмойр эс нафшехо: Адой-ной йишмойр цейсхо увоэхо мейато веад ойлом:

Шир hамаалойс леДовид, сомахти беоймрим ли, бейс Адой-ной нейлех: Оймдойс hойу раглейну, бишеораих Йерушолоим: Йерушолаим hабнуйо, кеир шехубро ло йахдов: Шешом олу швотим шивтей Й-о, эйдус леЙисроэйл, леhойдойс лешейм Адой-ной: Ки шомо йошву хисойс лемишпот, кисойс ле-вейс Довид: Шаалу шлойм Йерушолоим, йишлойу ойhавоих: Йеhи шолойм бехейлех, шалво беарменойсоих: Лемаан ахай верейой адабро но шолойм бох: Лемаан бейс Адой-ной Элой-hейну авакшо тойв лох:

Шир hамаалойс, эйлехо нососи эс эйнай, hайойшви башомоим: hиней кеэйней аводим эл йад адойнейгем, кеэйней шифхо эл йад гвирто, кейн эйнейну эл Адой-ной Элой-hейну, ад шейехонейну: Хонейну Адой-ной хонейну, ки рав совану вуз: Рабас сов'о нафшейну hалааг hашаананим, hабуз лигейойним:

Шир hамаалойс леДовид, лулей Адой-ной, шеhойо лону, йоймар но Йисроэйл: Лулей Адой-ной шегойо лону, бекум олейну одом: Азай хаим белоуну, бахаройс апом бону: Азай hамаим штофуну, нахало овар ал нафшейну: Азай овар ал нафшейну, hамаим газейдойним: Борух Адой-ной шелой несонону тереф лешинейhем: Нафшейну кеципойр нимлето мипах йойкшим, hапах нишбор ваанахну нимлотну: Эзрейну бешейм Адой-ной, ойсей шомаим воорец:

hалелу-й-о, hалелу эс шейм Адой-ной, hалелу авдей Адой-ной: Шеоймдим бевейс Адой-ной бехацройс бейс Элой-hейну: Галелу-й‑о ки тойв Адой-ной, замру лишмой ки ноим: Ки Яакойв бохар лой Й-о, Йисроэйл лисгулосой: Ки ани йодати, ки годойл Адой-ной, вАдой-нейну микол-Элой-hим: Кол ашер хофейц Адой-ной осо, башомаим увоорец, байамим ве-хол тhоймойс: Маалэ несиим микцей hоорец, броким ламотор осо, мойцей руах мейойцройсов: Шегико бхойрей Мицроим, мейодом ад бhеймо: Шолах ойсойс умойфсим бесойхейхей мицроим, бефарой увехол аводов: Шеhико гоим рабим веhораг млохим ацумим: Лесихойн мелех hоэмойри улеойг мелех hабошон улехойл мамлехойс кеноан: Ве-носан арцом нахало, нахало леЙисроэйл амой: Адой-ной шимхо леойлом, Адой-ной зихрехо ледойр водойр: Ки йодин Адой-ной амой ве-ал аводов йиснехом: Ацабей hагойим кесеф возоhов, маасей йедей одом: Пэ лоhем велой йедабейру, эйнаим лоhем велой йир'у: Ознаим лоhем велой йаазину, аф эйн йеш руах бефиhем: Кмойhем йиhйу ойсейhем, койл ашер бойтеах боhем: Бейс Йисроэйл борху эс Адой-ной, бейс Аhаройн борху эс Адой-ной: Бейс hаЛейви борху эс Адой-ной, йир'ей Адой-ной борху эс Адой-ной: Борух Адой-ной миЦийойн, шойхейн Йерушолоим, hалелу-й-о:

hойду лАдой-ной ки тойв,                                     ки леойлом хасдой:

hойду лЭлой-hей hоэйлоhим,                                  ки леойлом хасдой:

hойду лАдой-ней hоадойним,                                 ки леойлом хасдой:

Леойсей нифлоойс гдойлойс левадой, ки леойлом хасдой:

Леойсей hашомаим бисвуно,                                   ки леойлом хасдой:

Леройка' hоорец ал гамоим,                                    ки леойлом хасдой:

Леойсей ойрим гдойлим,                                        ки леойлом хасдой:

Эс hашемеш лемемшелес hайойм,                            ки леойлом хасдой:

Эс hайореах веэс hакойховим лемемшелойс балойло,      ки леойлом хасдой:

Лемакей Мицраим бивхойрейhем,                            ки леойлом хасдой:

Вайойцей Йисроэйл митойхом,                                ки леойлом хасдой:

Бейод хазоко увизройа нетуйо,                               ки леойлом хасдой:

Легойзейр йам суф лигзорим,                                 ки леойлом хасдой:

Вегээвир Йисроэйл бесойхой,                                 ки леойлом хасдой:

Вениэйр парой вехейлой вейам суф,                        ки леойлом хасдой:

Лемойлих амой бамидбор,                                      ки леойлом хасдой:

Лемакей млохим гдойлим,                                      ки леойлом хасдой:

Вайаhаройг млохим адирим,                                   ки леойлом хасдой:

Лесихойн мелех hоэмойри,                                     ки леойлом хасдой:

Улеойг мелех hабошон,                                          ки леойлом хасдой:

Ве-носан арцом ленахало,                                       ки леойлом хасдой:

Нахало леЙисроэйл авдой,                                     ки леойлом хасдой:

Шебешифлейну зохар лону,                                    ки леойлом хасдой:

Вайифрекейну мицорейну,                                      ки леойлом хасдой:

Нойсейн лехем ле-хол босор,                                  ки леойлом хасдой:

hойду леЭй-л hашомоим,                                        ки леойлом хасдой:


hоадерес ве-hо-эмуно лехай ойломим:

hабино веhаброхо лехай ойломим:

hагааво веhагдуло лехай ойломим:

hадэйо веhадибур лехай ойломим:

hаhойд веhэhодор лехай ойломим:

hаваад веhавосикус лехай ойломим:

hазив веhазойhар лехай ойломим:

hахаиль веhахойсен лехай ойломим:

hатехес веhатойhар лехай ойломим:

hайихуд веhайиро лехай ойломим:

hакесер веhаковойд лехай ойломим:

hалеках веhалибув лехай ойломим:

hамлухо веhамемшоло лехай ойломим:

hаной веhанейцах лехай ойломим:

hасигуй веhасегев лехай ойломим:

hоойз веhоаново лехай ойломим:

hапдус веhап'эйр лехай ойломим:

hацви веhацедек лехай ойломим:

hакрио веhакдушо лехай ойломим:

hоройн веhороймеймойс лехай ойломим:

hашир веhашевах лехай ойломим:

hатhило веhатиферес лехай ойломим:


Лешейм йихуд Кудшо Брих hу уШхинтэй, лейахадо шейм йуд-hей бевов-hей бейихудо шлим бешейм кол Йисроэйл:

(Берут две передние кисти цицис в руку и произносят благословение):

Борух шеомар веhойо hоойлом борух hу, борух оймер веойсэ, борух гойзер умекаейм, борух ойсэ берейшис, борух мерахейм ал hоорец, борух мерахейм ал hабриойс, борух мешалэйм сохор тойв лирэйов, борух хай лоад векайом лонецах, борух пойдэ умацил, борух шмой. Борух ато Адой-ной Элой-hейну Мелех hоойлом, hоЭй-л ов hорахамон, hамеhулол бефе амой, мешубох умефойор билшойн хасидов вааводов, увеширэй Довид авдэхо. Неhалэлхо Адой-ной Элой-hейну бишвохойс увизмиройс, негаделхо уншабэйхахо унфоэрхо венамлихехо веназкир шимхо малкейну Элой-hейну йохид хей hо-ойломим мелэх мешубох умфойор адэй ад шмой hагодойл. Борух ато Адой-ной мелэх меhулол батишбохойс.

Мизмойр шир лэйойм hашабос: Тойв лэhойдойс лаАдой-ной, улэзамэйр лэшимхо элйойн: Лэhагид бабойкэр хасдэхо, вээмуносхо балэйлойс: Алэй ошойр ваалэй новэл, алэй hигойойн бэхинойр: Ки симахтани Адой-ной бэфоолэхо, бэмаасэй йодэхо аранэйн: Ма годлу маасэхо  Адой-ной, мэойд омку махшэвойсэхо: Иш баар лой йэйдо, ухсил лой йовин эс зойс: Бифройах рэшоим кмой эйсэв, вайоцицу кол пойалэй овэн, лэhишомдом адэй ад: Вэ ато моройм лэойлом Адой-ной: Ки hинэй ойэвэхо Адой-ной, ки hинэй ойэвэхо йойвэйду, йиспорду кол пойалэй овэн: Ваторэм кирээйм карнэй, балойси бэшэмэн раанон: Ватабэйт эйни бэшурой, бакомим олай мэрэйим, тишма'но озной: Цадик катомор ифрох, кээрэз балвонойн йисгэ: Шсулим бэвэйс Адой-ной, бэхацройс Элой-эйну йафриху: Ойд йэнувун бэсэйво, дэшэйним вэраананим йиhйу: Лэhагид ки йошор Адой-ной, цури вэлой авлосо бой:

Адой-ной молох гэйус ловэйш, ловэйш Адой-ной, ойз hис'азор, аф тикойн тэйвэйл бал тимойт: Нохойн кис'ахо мэйоз, мэйойлом ото: Нос'у нэhоройс Адой-ной,  носу нэhоройс койлом, йис'у нэhоройс дохйом: Микойлойс маим рабим адирим мишбэрэй йом, адир баморойм Адой-ной: Эйдосэхо нээмну мэойд, лэвэйсэхо ноаво койдэш, Адой-ной, лэойрэх йомим:

Йеhи хвойд Адой-ной леойлом, йисмах Адой-ной бемаасов: Йеhи шейм Адой-ной мевойрох мейато веад ойлом. Мимизрах шемеш ад мевойой, меhулол шейм Адой-ной: Ром ал кол гойим Адой-ной, ал hашомаим квойдой: Адой-ной шимхо леойлом, Адой-ной зихрехо ледойр водойр: Адой-ной башомаим hейхин кисой, умалхусой бакойл мошоло: Йисмеху hашомаим весогейл гоорец, вейоймру вагойим Адой-ной молох: Адой-ной Мелех, Адой-ной молах, Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Адой-ной Мелех ойлом воэд, овду гойим мейарцой: Адой-ной hейфир ацас гойим, hейни махшевойс амим: Рабойс махшовойс белев иш, ваацас Адой-ной hи сокум: Ацас Адой-ной леойлом таамойд, махшевойс либой ледойр водойр: Ки hу омар вайеhи, hу циво вайаамойд: Ки вохар Адой-ной бецийойн, иво лемойшов лой: Ки Яакойв бохар лой Й-о, Йисроэйл лисгулосой: Ки лой йитойш Адой-ной амой, венахалосой лой йаазойв: Веhу рахум йехапейр овойн велой йашхис, веhирбо леhошив апой велой йоир кол хамосой: Адой-ной hойшио, hамелех йаанейну бейойм корейну:

Ашрей йойшвей вейсэхо, ойд йеhалелухо сэло. Ашрей hоом шекохо лой, ашрей hоом ше-Адой-ной Элой-hов. Теhило леДовид. Ароймимхо Э-лой-hай hамелэх вааворхо шимхо лэойлом воэд. Бехол йойм аворахеко вааhалло шимхо лэойлом воэд. Годойл Адой-ной умеhулол мэойд, велигдулосой эйн хейкер. Дойр лэдойр йешабах маасэхо угвуройсэхо ягиду. hадар квойд hойдэхо ведиврей нифлойсэхо осихо. Веэзуз нойройсэхо йоймеру угдулосхо асапрено. Зэхер рав тувхо йабиу, вецидкосхо йеранэйну. Ханун верахум Адой-ной, эрэх апаим угдол хосэд. Тойв Адой-ной лакойл, верахамов ал кол маасов. Йойдухо Адой-ной кол маасэхо, вахасидэхо йеворхухо. Квойд малхусхо йоймейру, угвуросхо йедабейру. Лэhойдиа ливнэй hоодом гвуройсов, ухвойд hадар малхусой. Малхусхо малхус кол ойломим, умемшалтхо бехол дойр водойр. Соймех Адой-ной лехол hанойфлим, везойкейф лехол hакефуфим. Эйнэй хойл эйлэхо иесабейру, веато нойсэн лоhем эс охлом беитой. Пойсэах эс йодэхо, умасбиа лехол хай роцойн. Цадик Адой-ной бехол дрохов вехосид бехол маасов. Коройв Адой-ной лехол койров, лэхойл ашер икроуhу веэмес. Рецойн йерейов йасэ, веэс шав'осом йишма вейойшиейм. Шоймер Адой-ной эс кол ойhавов, веэс кол hорешоим йашмид. Теhилас Адой-ной йедабер пи, виворейх кол босор шейм кодшой леойлом воэд. Ваанахну неворэйх Й-о меато веад ойлом hалелу-Й‑о.

hалелу-й-о, hаллели нафши эс Адой-ной: Аhалело Адой-ной бехайой, азамро лЭйлой-hай беойди: Ал тивтеху виндивим, бевен одом, шеэйн лой сшуо: Тейцей рухой йошув леадмосой, байойм hаhу овду эштенойсов: Ашрей шэЭй-л Яакойв беэзрой, сиврой ал Адой-ной Элой-hов: Ойсе шомаим воорец, эс hайом веэс кол ашер бом, hашоймейр эмес леойлом: Ойсе мишпот лаашуким, нойсейн лехем лореейвим, Адой-ной матир асурим: Адой-ной пойкеах иврим, Адой-ной зойкейф кфуфим, Адой-ной ойhейв цадиким: Адой-ной шоймейр эс гейрим, йосойм веалмоно йеойдейд, ведерех решоим йеавейс: Йимлойх Адой-ной леойлом, Элой-hаих цийойн, ледойр водойр hалелу-Й-о:

hалелу-й-о, ки тойв, замро Элой-hейну, ки ноим ново сеhило: Бойней Йерушолаим Адой-ной, нидхей Йисроэйл йеханейс: hоройфей лишвурей лейв, умехабейш леацвойсом: Мойней миспор лакойховим, лехулом шеймойс йикро: Годойл Адой-нейну верав койах, лисвуносой эйн миспор: Меойдейд ановим Адой-ной, машпил решоим адэй орец: Эну лАдой-ной бесойдо, замру лЭлой-hейну бехинойр: hамехасе шомаим беовим, hамейхин лоорец мотор, hамацмиах hорим хоцир: Нойсейн ливгеймо лахмо, ливней ойрев ашер йикроу: Лой бигвурас hасус йехпоц, лой бешойкей hоиш йирце: Ройце Адой-ной эс йерейов, эс hамейахалим лехасдой: Шабхи Йерушолаим эс Адой-ной, hалели Элой-hаих Цийойн: Ки хизак брихей шеороих, бейрах бонаих бекирбех: hасом гвулех шолойм, хейлев хитим йасбиех: hашойлеах имросой орец, ад мегейро йоруц дворой: hанойсейн шелег кацомер, кефойр коэйфер йефазейр: Машлих кархой хефитим, лифней коросой ми йаамойд: Йишлах дворой вейамсейм, йашейв рухой йизлу моим: Магид дворов леЯакойв, хуков умишпотов леЙисроэйл: Лой осо кейн лехол гой, умишпотим бал йедоум hалелу-й-о:

hалелу-й-о, hалелу эс Адой-ной мин hашомаим, hалелуhу бамероймим: hалелуhу кол малохов, hалелуhу кол цевоов: hалелуhу шемеш вайореах, hалелуhу кол койхвей ойр: hалелуhу шмей hашомаим, веhамаим ашер мейал hашомоим: Йеhалелу эс шейм Адой-ной, ки hу циво венивреу: Вайаамидейм лоад леойлом, хок носан велой йаавойр: hалелу эс Адой-ной мин hоорец, таниним вехол тhоймойс: Эйш увород, шелег векитойр, руах сеоро ойср дворой: hеhорим вехол гевоойс, эйц при вехол арозим: hахайо вехол бhеймо, ремес веципойр коноф: Малхей орец вехол леумим, сорим вехол шойфтей орец: Бахурим вегам бсулойс, зкейним им неорим: Йеhалелу эс шейм Адой-ной, ки нисгов шмой левадой, hойдой ал эрец вешомоим: Вайорем керен леамой, теhило лехол хасидов, ливней Йисроэйл ам кройвой, hалелу-й-о:

hалелу-й-о, ширу лАдой-ной шир ходош, теhилосой бикhал хасидим: Йисмах Йисроэйл беойсов, бней Цийон йогилу вемалком: Йеhалелу шмой бемохойл, бесойф вехинойр йезамру лой: Ки ройцей Адой-ной беамой, йефоэйр ановим бишуо: Йаалзу хасидим беховойд, йеранейну ал мишкевойсом: Роймемойс Эй-л бигройном, вехерев пифийойс бейодом: Лаасойс некомо вагоим, тойхехойс балеумим: Лээсойр малхейhем безиким, венибедейhем бехавлей барзэл: Лаасойс боhем мишпот косув, hодор hу лехол хасидов, hалелу-й-о:

hалелу-й-о, hалелу Эй-л бэкодшой, hалелуhу биркиа узой. hалелуhу бигвуройсов, hалелуhу кэройв гудлой. hалелуhу бэсейка шойфор, hалелуhу бэнейвел вехинойр. hалелуhу бэсойф умохойль, hалелуhу беминим веугов. hалелуhу бецилцэлей шома, hалелуhу бецилцэлей сэруо. Койл hанешомо тэhалел Й-о hалелу-й-о. Койл hанешомо тэhалель Й-о hалелу-й-о.

Борух Адой-ной леойлом омейр веомейн. Борух Адой-ной миЦийойн шойхейн Йерушолаим hалелу-й-о: Борух Адой-ной Элой-hим Элой-hей Йисроэйл ойсей нифлоойс левадой: Уворух шейм квойдой леойлом вейимолей хвойдой эс кол hоорец, омейн веомейн:

(следующую часть – до йиштабах - произносят стоя)

Вайеворех Довид эс Адой-ной леэйней кол hакоhол, вайоймер Довид, борух ато Адой-ной, Элой-hей Йисроэйл овину, меойлом веад ойлом: Лехо Адой-ной hагдуло веhагвуро, веhатиферес веhанейцах веhаhойд, ки хойл башомаим увоорец, лехо Адой-ной hамамлохо, веhамиснасей лехойл леройш: Веhоойшер веhаковойд милфонехо, веато мойшейл бакойл, увейодхо койах угвуро, увейодхо, легадейл улехазейк лакойл: Веато Элой-hейну, мойдим анахну лох, умеhалелим лешейм тифартехо: Виворху шейм квойдехо, умероймом ал кол брохо усеhило: Ато hу Адой-ной левадехо, ато осисо эс hашомаим, шмей hашомаим вехол цвоом, hоорец вехол ашер олеhо, hайамим вехол ашер боhем, веато мехайе эс кулом, уцво hашомаим лехо миштахавим: Ато hу Адой-ной hоЭлой-hим, ашер бохарто беАвром, веhойцейсой мейур касдим, весамто шмой Авроhом: Умоцосо эс левовой нээмон лефонехо:

Вехоройс имой hабрис, лосейс эс эрец hакнаани, hахити, hоэмойри, веhапризи веhайевуси веhагиргоши лосейс лезарой, ватокем эс дворехо ки цадик ато: Ватэрэ эс они авойсейну бемицраим, веэс заакосом шомато ал йам суф: Ватитейн ойсойс вемойфсим бефарой, увехол аводов, увехол ам арцой, ки йодато ки hейзиду алейгем, ватаас лехо шейм кеhайойм hазэ: Веhайом бокато лифнейhем, вайаавру бесойх hайойм байабошо, веэс ройдфейhем hишлахто вимцулос, кмой эвен бемаим азим:

Вайойшаъ Адой-ной байойм hаhу эс Йисроэйл мийад Мицроим, вайар Йисроэйл эс Мицраим мейс ал сфас hайом: Вайар Йисроэйл эс hайод hагдойло, ашер осо Адой-ной бемицраим, вайиру hоом эс Адой-ной, вайаамину бАдой-ной увеМойше авдой:

Оз йошир Мойше увней Йисроэйл эс hаширо hазойс лАдой-ной вайоймру леймойр, оширо лАдой-ной, ки гоой гоо, сус веройхвой ромо вайом: Ози везимрас Й-о, вайhи ли лишуо, зэ Эй-ли веанвейhу, Элой-hей ови ваароймеменhу: Адой-ной иш милхомо, Адой-ной шмой: Маркевойс парой вехейлой ромо вайом, умивхар шлишов тубеу бейам суф: Теhоймойс йехасйуму, йорду вимцойлойс кмой овен: Йеминхо Адой-ной нээдори бакойах, йеминхо Адой-ной тиръац ойейв: Уверойв геойнхо таhаройс комехо, тешалах харойнхо йойхлеймо какаш: Уверуах апехо нээрму маим, ницву кмой нейд нойзлим, кофъу сеhоймойс белейв йом: Омар ойейв эрдойф асиг ахалейк шолол, тимлоеймой нафши, орик харби, торишеймой йоди: Ношафто верухахо кисомой йом, цолалу каойферес бемаим адирим: Ми хомойхо боэйлим Адой-ной, ми комойхо, нээдор бакойдеш нойро сеhилойс ойсей фэлэ: Нотисо йеминхо тивлоеймой орец: Нохисо вехасдехо ам зу гоолто, нейhалто веозхо эл нвей кодшехо: Шомъу амим йиргозун, хил охаз йойшвей Плошес: оз нивhелу алуфей Эдойм, эйлей Мойов йойхазеймой роад, номойгу кол йойшвей Хноан: типойл алейhем эймосо вофахад, бигдойл зройахо йидму коовен, ад йаавойр амхо Адой-ной, ад йаавойр ам зу конисо: Тевиеймой веситаеймой беhар нахалосхо, мехойн лешивтехо поалто Адой-ной, микдош, Адой-ной, койнену йодехо: Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Адой-ной малхусэй коэйм леолам улеолмей олмайо. Ки во сус парой берихбой увефорошов байом, ваойшев Адой-ной алейhем эс мей hайом, увней Йисроэйл hолху вайабошо бесойх hайом: Ки лАдой-ной hамлухо, умойшейл багойим: Веолу мойшиим бегар Цийойн лишпойт эс hар Эйсов, веhойсо лАдой-ной hамлухо: Веhойо Адой-ной лемелех ал кол hоорец, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход:

Нишмас кол хай теворейх эс шимхо Адой-ной Элой-hейну, веруах кол босор тевоэйр усероймейм зихрехо малкейну томид, мин hоойлом веад hоойлом ато Эй-л, умибал'адехо эйн лону мелех гойэйл умойшиа'. Пойдэ умацил умефарнейс веойне умерахейм бехол эйс цоро вецуко, эйн лону мелех эло ото, Элой-hей hоришойним веhоахаройним, Элой-аh кол брийойс, адойн кол тойлодос, hамеhулол беройв hатишбохойс, hаменаhейг ойломой бехесед уврийойсов берахамим, вАдой-ной лой йонум велой йишон, hамеойрейр йешейним, веhамейкиц нирдомим, веhамейсиах илмим, веhаматир асурим, веhасоймейх нойфлим, веhазойкейф кфуфим, лехо левадхо анахну мойдим. Илу фину молей широ кайом, улешойнейну рино каhамойн галов, весифсойсейну шевах кемерхавей рокиа, веэйнейну меиройс кашемеш вехайорейах, вейодейну калойс коайолойс. Эйн ону маспиким леhойдойс лехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, улеворейх эс шмехо ал ахас мейэлеф алфей алофим, верибей ревовойс пеомим, hатойвойс нисим венифлоойс, шеосисо имону ве-им авойсейну милфоним: миМицраим геалтону, Адой-ной Элой-hейну, мибейс аводим педисону, бероов зантону, увесово килкалтону, мейхейрев hицалтону, умидевер милаттону, умехолоим роим венээмоним дилисону. Ад hейно азоруну рахамехо, велой азовуну хасодехо, ве-ал титшейну Адой-ной Элой-hейну лонейцах. Ал кейн, эйворим, шепилагто бону, веруах унешомо шенофахто беапейну, велошойн ашер самто бефину. hейн гейм: Йойду виворху вишабху вифоару, вироймему вейаарицу вейакдишу вейамлиху эс шимхо малкейну. Ки хол пэ лехо йойдэ. Ве-хол лошойн лехо сишова. Ве-хол аин лехо сецапэ. Ве-хол берех лехо сихра'. Ве-хол коймо лефонехо сиштахаве. Ве-хол hалевовойс йироухо. Ве-хол керев ухлойойс йезамру лишмехо. Кадовор шекосув, кол ацмойсай тоймарно: Адой-ной ми хомойхо. Мацил они мейхозок мимену, веони веэвйойн мигойзлой. Ми йидме лох, у-ми йишве лох, у-ми йааройх лох, hоЭй-л hагодойл, hагибойр веhанойро, Эй-л элйойн, койней шомаим воорец. Неhалелхо унешабехахо унефоэрхо, уневорейх эс шейм кодшехо, коомур: леДовид, борхи нафши эс Адой-ной, ве-хол кровай эс шейм кодшой:

hоЭй-л бесаацумойс узехо, hагодойл бихвойд шмехо, hагибойр лонецах веhанойро бенойросехо:

hамелех hайойшейв ал кисей ром венисо:

Шойхейн ад, моройм векодойш шмой. Вехосув, ранейну цадиким бАдой-ной, лайешорим ново сhило. Бефи йешорим тисроймом, увесифсей цадиким тисборейх, Увилшойн хасидим тискадош, Увекерев кдойшим тисhалол:

Увемакhейлойс ривевойс амхо бейс Йисроэйл берино йиспоэйр шимхо малкейну бехол дойр водойр, ше-кейн хойвас кол hайецурим. Лефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, леhойдойс леhалейл лешабейах лефоэйр лероймейм леhадейр леворейх леалей улекалейс ал кол диврей широйс весишбехойс Довид бен Йишай авдехо мешихехо:

Увехейн йиштабах шимхо лоад малкейну, hоЭ-йл hамелэх hагодойл веhакодойш, башомаим увоорэц, ки лэхо ноэ Адой-ной Элой-hейну вЭй-лой-hей авосейну, лэойлом воэд. Шир ушвохо, hалэйл везимро, ойз умемшоло, нэцах, гдуло угевуро, тэhило весифэрес, кэдушо умалхус. Брохойс веhойдоойс лэшимхо hагодойл веhакодойш, умеойлом ад ойлом ато Э-йл. Борух ато Адой-ной Э-йл мелэх годойл умеhулол батишбохойс, Э-йл hаhойдоойс, адойн hанифлоойс, бойрэй кол hанэшомойс, рибойн кол hамаасим, hабойхер беширей зимро, мелэх йохид, хэй hоойломим.

В десять дней раскаяния говорят этот псалом:

Шир hамаалойс, мимаамаким кросихо Адой-ной: Адой-ной шим'о векойли, тиhйено ознехо кашувойс лекойл тахануной: Им авойнойс тишмойр Й-о, Адой-ной ми йаамойд: Ки имхо hаслихо, лемаан тиворей: Кивиси Адой-ной кивсо нафши, велидворой hойхолти: Нафши лАдой-ной мишоймрим лабойкер, шоймрим лабойкер: Йахейл Йисроэйл эл Адой-ной, ки им Адой-ной hахесед, веhарбей имой фдус: ве-hу йифде эс Йсройэл микойл авойнойсов:

Хазан произносит Хаци-Кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:

Хазан произносит

Борху эс Адой-ной hамэвойрох!

Община вместе с хазаном

Борух Адой-ной hамэвойрох лэойлом воэд!

Борух ато Адой-ной Элой-hейну Мелех hоойлом, йойцэр ойр увойрэй хойшех, ойсэ шолойм увойрэй эс hакойл.

В субботу и праздник, приходящийся на субботу

В праздник, приходящийся на будний день

hакойл йойдухо веhакойл йешабхухо веhакойл йоймру эйн койдойш кАдой-ной. hакойл йероймемухо сэло йойцейр hакойл. hоЭй-л hапойсейах бехол йойм далсойс шаарей мизрох увойкейа халойней рокиа, мойци хамо мимкоймо улевоно мимкойм шивто, умейир леойлом кулой улейойшвов шеборо бемидас hорахамим: hамейир лоорец веладорим олеhо берахамим, увутувой мехадейш бехол йойм томид маасей верейшис: Мо рабу маасехо Адой-ной кулом бехохмо осисо, молъо hоорец киньонехо: hамелех hамероймом левадой мейоз, hамешубох веhамефойор веhамиснасей мимойс ойлом: Элой-hей ойлом берахамехо hо-рабим рахейм олейну, адойн узейну цур мисгабейну могейн йишъейну мисгов баадейну: Эйн оройх лехо веэйн зулосехо, эфес билтехо у-ми дойме лох. Эйн оройх лехо Адой-ной Элой-hейну боойлом hазэ, веэйн зулосхо малкейну ле-хайей ойлом hабо, эфес билтехо гойалейну лимойс hамошиах, веэйн дойме лехо мойшиейну лисхияс hамейсим:

hамейир лоорец веладорим олеhо берахамим, уветувой мехадейш бехол йойм томид маасей верейшис. Мо рабу маасехо Адой-ной, кулом бехохмо осисо, молъо hоорец киньонехо. hамелех hамероймом левадой меоз, hамешубох веhамефойор веhамиснасей мимойс ойлом. Элой-hей ойлом, берахамехо hо-рабим рахейм олейну, адойн узейну, цур мисгабейну, могейн йишейну мисгов баадейну. Эй-л борух гдойл дэйо, hейхин уфоал зоhорей хамо, тойв йоцар ковойд лишмой, меойройс носан свивойс узой, пинойс цвоов кдойшим, роймемей Ша-да-й, томид месаприм квойд Эй-л укдушосой. Тисборейх Адой-ной Элой-hейну башомаим мимаал ве-ал hоорец митохас, ал кол шевах маасей йодехо, ве-ал меойрей ойр шейоцарто йефоарухо сэло: Тисборейх

Эй-л одойн ал кол hамаасим, борух умевойрох бефи кол hанешомо, годлой ветувой молей ойлом, даас усвуно сойвевим hойдой: hамисгоэ ал хайойс hа-койдеш, венеhедор беховойд ал hамерково, зхус умишойр лифней хисой, хесед верахамим молей хвойдой: Тойвим меойройс шеборо Элой-hейну, йецором бедаас бевино увеhаскейл, койах у-гвуро носан боhем, лиhйойс мойшлим бе-керев тейвейл: Млейим зив умефиким нойгаh, ноэ зивом бехол hоойлом, смейхим бецейсом весосим бевойом, ойсим беэймо рцойн койном: Пээйр веховойд нойсним лишмой, цоhоло верино лезейхер малхусой, коро лашемеш вайизрах ойр, роо веhискин цурас hалевоно: Шевах нойсним лой кол цво моройм, тиферес угдуло срофим вехайос веойфаней hа-койдеш:

ЛоЭй-л ашер шовас микол hамаасим байойм hашвии, нис'ало вейошав ал кисей хвойдой, тиферес ото лейойм hаменухо, ойнег коро лейойм hашабос: Зэ шевах йойм hашви'и, шебой шовас Эй-л микол млахтой: Вейойм hашвии мешабейах веоймейр, мизмойр шир лейойм hашабос: Тойв легойдойс лАдой-ной: Лефихох йефоару виворху лоЭй-л кол йецуров, шевах йекор угдуло веховойд йитну лоЭй-л мелех йойцейр койл, hаманхил менухо леамой Йисроэйл бикдушосой бейойм шабас койдеш. Шимхо Адой-ной Элой-hейну йиспоэйр башомаим мимаал ве-ал hоорец митахас ал кол шевах маасей йодехо ве-ал меойрей ойр шейоцарто йефоарухо сэло:

Тисборейх лонецах цурейну малкейну вегойалейну бойрей кдойшим, йиштабах шимхо лоад малкейну йойцейр мешорсим, ваашер мешорсов, кулом оймдим берум ойлом, умашмиим бейиро йахад бекойл, диврей Элой-hим хаим умелех ойлом. Кулом аhувим, кулом берурим, кулом гибойрим, кулом кедойшим, ве-хулом ойсим бээймо увейиро рецойн койном. Ве-хулом пойсхим эс пиhем бикдушо уветоhоро, беширо увезимро, умеворхим умешабхим, умефоарим умаарицим, умакдишим умамлихим:

Эс шейм hоЭй-л, hамелех hагодол, hагибойр веhанойро кодойш hу: ве-хулом мекаблим алейhем ойл малхус шомаим зэ мизэ, венойсним беаhаво ршус зэ ла-зэ, легакдиш лейойцром бенахас руах бесофо веруро увинеимо кдойшо. Кулом кеэход ойним беэймо веоймрим бейиро:

Кодойш Кодойш кодойш Адой-ной Цво-ойс, млой кол hоорец квойдой:

Веhаойфаним вехайойс hа-койдеш берааш годойл миснасъим леумас hасрофим, леумосом мешабхим веоймрим:

Борух квойд Адой-ной мимкоймой:

ЛоЭй-л борух неимойс йитейну, ломелех Эй-л хай векайом, змиройс йоймейру весишбохойс йашми'у, ки hу левадой моройм векодойш, пойэйл гевуройс, ойсе хадошойс, баал милхомойс, зойрейа цдокойс, мацмиах йешуойс, бойрей рефуойс, нойро сеhилойс, адойн hанифлоойс, hамехадейш бетувой бехол йойм томид маасей верейшис. Коомур, леойсей ойрим гдойлим, ки леойлом хасдой. Борух ато Адой-ной, йойцейр hамеойройс:

Аhавас ойлом аhавтону Адой-ной Элой-hейну, хэмло гдойло висейро хомалто олейну. Овину малкейну, баавур шимхо hагодойл уваавур авойсейну шеботху вох, ватламдейм хукей хаим, лаасойс рецойнхо белейвов шолейм, кейн техонейну усламдейну. Овину ов hорахамон, hамерахейм, рахем-но олейну, весейн бе-либейну бину леhовин улеhаскил, лишмойа лилмойд улеламейд, лишмойр велаасойс, улекайейм эс кол диврей салмуд Тойросехо беаhаво. Веhоэйр эйнейну бесойросехо, ведабейк либейну бемицвойсехо, вейахейд левовейну леаhаво улейиро эс шмехо, велой нейвойш, велой николейм, велой никошейл, леойлом воэд. Ки бешейм кодшехо hагодойл веhанойро ботохну, ногило венисмехо бишуосехо. Верахамехо Адой-ной Элой-hейну вахасодехо hо-рабим ал йаазвуну нэцах сэло воэд. Маhейр веhовей олейну брохо вешолойм меhейро, ваhавиейну лешолойм мейарба канфойс hоорец, ушвойр ойл hагойим мейал цаворейну, весойлихейну меhейро коймемиюс леарцейну, ки Эй-л пойэйл йешуойс ато, увону вохарто микол ам велошойн, векейравтону малкейну лешимхо hагодойл беаhаво, леhойдойс лехо улейахедхо улеаhаво эс шмэхо. Борух ато Адой-ной hабойхер бэамой Исроэл бэаhаво.

Шма Йисроэйл Адой-ной Элой-hэй-ну Адой-ной эход

Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд

Вэоhавто эйс Адой-ной Э-лой-hэхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо: Вэhойу hадворим hоэйлэ, ашер онойхи мэцавхо hайойм ал лэвовэхо: Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо: Укшартом лэойс ал йодэхо, вэhойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо:

Вэhойо им шомойа тишмэу эл мицвойсай ашер онойхи мэцавэ эсхэм hайойм, лэаhаво эс А-дэй-ной Элой-hэйхэм улэовдой бэхол лэвавхэм увэхол нафшехэм: Вэносати метар арцэхэм бэитой йойрэ умалкойш, вэосафто дэгонэхо вэсиройшхо вейицhорэхо: вэносати эйсэв бэсодхо ливhэмтэхо, вэохалто вэсовото: hишомру лохэм пэн йифтэ лэвавхэм, вэсартэм ваавдэтэм Элойhим ахэйрим вэhиштахависэм лоhэм: Вэхоро аф Адой-ной бохэм вэоцар эс hашомайим вэлой йиhье мотор вэhоадомо лой ситэн эс йевуло, ваавадтэм мэhэйро мэал hоорэц hатойво ашер А-дэй-ной нойсэн лохэм: Вэсамтэм эс дворай эйлэ ал лэвавхэм вэал нафшехэм укшартэм эйсом лэойс ал йедхэм вэhою лэтойтофойс бэйн эйнэйхэм: Вэлимадтэм ойсом эс бнэйхэм лэдабэйр бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх увэшохбэхо увэкумэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо увишъорэхо: Лэмаан йирбу йемэйхэм вимэй внэйхэм ал hоадомо ашер нишба Адой-ной лаавойсэйхэм лосэйс лоhэм, кимэй hашомайим ал hоорэц:

Вайоймэр Адой-ной эл Мойшэ лэймэйр: Дабэйр эл бнэй Йисроэйл вэомарто алэйhэм вэосу лоhэм цицис ал канфэй вигдэйhэм лэдойройсом, вэносну ал цицис hаконоф, псил тхэйлэс: Вэhойо лохэм лэцицис, уръеисэм, ойсэй, узхартэм, эс кол мицвойс А-дэй-ной, ваасисэм, ойсом, вэлой сосуру ахарэй лэвавхэм вэахарэй эйнэйхэм ашер атэм зойним ахарэйhэм: Лэмаан тизкэру ваасисэм эс кол мицвойсой, виhъйисэм кдойшим лЭй-лой-hэй-хэм: Ани Адой-ной Э-лой-hэйхэм ашер hойцэйси эсхэм мэйэрэц мицрайим лиhьйойс лохэм лЭлой-hим, ани Адой-ной Элой-hэй-хэм:

Эмэс (хазан повторяет три последних слова: Адой-ной Элой-hейхем эмес), вейацив, ве-нохойн, векайом, вейошор, венээмон; веоhув веховив, венэхмод веноим, венойро веадир, умесукон умекубол, ветойв вейофе, hадовор hазэ олейну леойлом воэд: Эмес, Элой-hей ойлом малкейну, цур Яакойв могейн йишъейну, ледойр водойр hу кайом, ушмой кайом, вехисъой нохойн, умалхусой веэмуносой лоад кайемес: Удворов хоим векайомим, нээмоним венэхмодим лоад улеойлмей ойломим: Ал авойсейну веолейну, ал бонейну ве-ал дойройсейну, ве-ал кол дойройс зэра Йисроэйл аводехо:

Ал hоришойним ве-ал hоахаройним довор тойв векайом беэмес увеемуно хойк велой йаавойр: Эмес, шоато hу Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, малкейну мелех авойсейну, гойалейну гойэйл авойсейну, цурейну цур йешуосейну, пойдейну умацилейну меойлом hу шмейхо, веэйн лону ойд Элой-hим зулосхо сэло:

Эзрас авойсейну ато hу меойлом, могейн умойшиа лоhэм веливнейhем ахарейhейм бехол дойр водойр: Берум ойлом мойшовехо, умишпотехо вецидкосхо ад афсей орец. Эмес, ашрей иш, шейишма лемицвойсехо, весойросхо удворхо йосим ал либой. Эмес, ато hу одойн леамехо, умелех гибойр лорив ривом, леовойс увоним. Эмес, ато hу ришойн, веато hу ахаройн, умибаладехо эйн лону мелех гойэйл умойшиа. Эмес, миМицраим геалтону Адой-ной Элой-hейну, умибейс аводим педисону. Кол бехойрейhем hорагто, увехойрхо Йисроэйл гоалто, вейам суф лоhем бокато, везэйдим тибаъто, видидим hеэварто, вайехасу маим цорейhем, эход мейhем лой нойсор. Ал зойс шибху аhувим, вероймему лоЭй-л, веносну йедидим змиройс широйс весишбохойс, брохойс веhойдоойс лемелех Эй-л хай векайом: Ром венисо годойл венойро, машпил гэйим адей орец, умагбиаh шфолим ад моройм, мойци асирим, пойде ановим, ойзейр далим, hоойней леамой Йсроэйл бе-эйс шавъом эйлов. Теhилойс лэЭй-л элйойн гойалом, борух hу умевойрох, Мойше увней Йисроэйл лехо ону широ бесимхо рабо, веомру кулом: ми хомойхо боЭйлим Адой-ной, ми комойхо нээдор бакойдеш, нойро сеhилойс ойсей фелэ:

Широ хадошо шибху геулим лешимхо hагодойл ал сфас hайом, йахад кулом hойду веhимлиху веомру: Адой-ной йимлойх леойлом воэд: Венээмар. Гойалейну Адой-ной Цво-ойс шмой, кдойш Йисроэйл: Борух ато Адой-ной, гоал Йисроэйл:


Амида субботы утром

сидур стр. 178

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

(в десять дней раскаяния)  Зохрейну лехаим, Мелех хофейц бахаим, вехосвейну бе-сейфер hахаим, лемаанхо Элой-hим хаим

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа.

(Летом) Мойрид hатол             (Зимой) Машив hоруах умойрид hагэшэм

мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

(в десять дней раскаяния)  Ми хомойхо ов hорахамон, зойхейр йецуров лехаим берахамим

Венеемон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим[16].

Ато кодойш, вешимхо кодойш, укдойшим бхол йойм йеhалэлухо сэло. Борух ато Адой-ной hоЭ-йл (в десять дней раскаяния: hамелех) hакодойш.

Йисмах Мойше бематнас хэлкой, ки эвед нээмон коросо лой, клил тиферес беройшой носато лой, беомдой лефонехо ал hар Синай, ушней лухойс авоним hойрид бейодой, вехосув богем шмирас шабос, вехейн косув бесойросехо:

Вешомру вней Йисройэл эс hашабос, лаасойс эс hашабос ледойройсом брис ойлом: Бейни увейн бней Йисроэйл ойс hи леойлом, ки шейшес йомим осо Адой-ной эс hашомаим веэс hоорец, увайойм hашвии шовас вайинофаш:

Велой несатой Адой-ной Элой-hейну легойей hоароцойс, велой hинхалтой малкейну леойвдей элилим, вегам бимнухосой лой йишкену арейлим, ки леЙисройэл амхо несатой беагаво, лезэра Яакойв, ашер бом бохорто:

Йисмеху вемалхусхо шоймрей шабос векойрей ойнег, ам мекадшей швии, кулом йисбеу вейисангу митувехо, увашвии роцисо бой векидаштой, хэмдас йомим ойсой коросо:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, рцей но вимнухосейну, кадшейну бемицвойсехо, весейн хэлкейну бесойросехо, сабейну митувехо, весамейах нафшейну бишуосехо, ветаhейр либейну леовдехо беэмес, веhанхилейну Адой-ной Элой-hейну беаhаво увероцойн шабас кодшехо, вейонуху вой кол Йисройэл мекадшей шмехо. Борух ато Адой-ной, мекадейш hашабос:

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеей, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо[17].

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

При повторении Хазаном молитвы община произносит:

Мойдим анахну лох, шоато hу Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, Элой-hей кол босор, йойцрейну, йойцейр брейшис, брохойс веhойдоойс лешимхо hагодойл веhакодойш, ал шеhэхьисону векийамтону, кейн техайейну ускаймейну, весээсойф голуйойсейну лехацройс кодшехо, веношув эйлехо лишмойр хукехо велаасойс рецойнехо, улеовдехо белейвов шолейм, ал шеону мойдим лох, борух Эй-л hаhойдоойс:

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд[18].

(в десять дней раскаяния) ухсойв лехаим тойвим кол бней брисехо

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭ-йл йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

(хазан говорит)

Элой-hей-ну вЭй-лой-hей авойсейну, Борхейну ваброхо hамешулешес баТойро, hаксуво ал йедэй Мойше авдэхо, hоамуро мипи Аhаройн увонов койhаним ам кдойшэхо коомур:

Йеворехэхо Адой-ной вейишмерэхо (община: омейн). Йоэйр Адой-ной понов эйлэхо вихунэко (община: омейн). Исо Адой-ной понов эйлэхо вейосэйм лэхо шолом (община: омейн).

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

В десять дней раскаяния:

Увсейфер хаим брохо вешолойм уфарносо тойво, йешуо венехомо, угзейройс тойвойс, низохейр веникосейв лефонехо, анахну ве-хол амхо бейс Исроэл, лехаим тойвим улешолойм.

Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегояли.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро гофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

(Отступают три шага назад и говорят:)

Ойсе шолом (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.

Хазан говорит Кадиш шолэм:

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс Йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Тискабэйл цлойсhойн увоусhойн дэхол бэйс Йисроэл кодом авуhойн ди вишмайо веимру омейн: (община: омэйн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу йаасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

hайойм йойм шабос койдеш, шебой hойу галвиим оймрим бевейс hамикдош.

Мизмойр шир лэйойм hашабос: Тойв лэhойдойс лаАдой-ной, улэзамэйр лэшимхо элйойн: Лэhагид бабойкэр хасдэхо, вээмуносхо балэйлойс: Алэй осойр ваалэй новэл, алэй hигойойн бэхинойр: Ки симахтани Адой-ной бэфоолэхо, бэмаасэй йодэхо аранэйн: Ма годлу маасэхо  Адой-ной, мэойд омку махшэвойсэхо: Иш баар лой йэйдо, ухсил лой йовин эс зойс: Бифройах рэшоим кмой эйсэв, вайоцицу кол пойалэй овэн, лэhишомдом адэй ад: Вэ ато моройм лэойлом Адой-ной: Ки hинэй ойэвэхо Адой-ной, ки hинэй ойэвэхо йойвэйду, йиспорду кол пойалэй овэн: Ваторэм кирээйм карнэй, балойси бэшэмэн раанон: Ватабэйт эйни бэшурой, бакомим олай мэрэйим, тишма'но озной: Цадик катомор ифрох, кээрэз балвонойн йисгэ: Шсулим бэвэйс Адой-ной, бэхацройс Элой-эйну йафриху: Ойд йэнувун бэсэйво, дэшэйним вэраананим йиhйу: Лэhагид ки йошор Адой-ной, цури вэлой авлосо бой:

hойшиейну Адой-ной Элой-hейну векабцейну веhацилейну мин hагоим, леhойдойс лешейм кодшехо, леhиштабейах бисhилосехо: Борух Адой-ной Элой-hей Йисроэйл мин hоойлом веад hоойлом, веомар кол hоом омейн hалелуй-о: Борух Адой-ной миЦийойн шойхейн Йерушолоим hалелу-й-о: Борух Адой-ной Элой-hим Элой-hей Йисроэйл ойсей нифлоойс левадой: Уворух шейм квойдой леойлом вимолей хвойдой эс кол hоорец омейн веомейн:

Начиная с Рош хойдеш Элул до после hойшано рабо говорят леДовид:

Ледовид, Адой-ной ойри вейиши, мими иро, Адой-ной моойз хайай, мими эфход: Бикройв олай мрейим, лээхойл эс бсори, цорай веойвай ли, hеймо кор'у венофолу: Им таханэ олай маханэ, лой йиро либи, им токум олай милхомо, безойс ани войтеах: Ахас шоалти мейэйс Адой-ной, ойсо авакейш, шивти бевейс Адой-ной кол йемей хайай, лахазойс бенойам Адой-ной улевакейр беhейхолой: Ки йицпенейни бесукой бейойм роо, йастирейни бесейсер оhолой, бецур йероймемени: Веато йорум ройши ал ойвай свивойсай, веэзбехо беоhолой зивхей сруо, оширо ваазамро лАдой-ной: Шма Адой-ной койли экро, вехонейни ваанейни: Лехо омар либи, бакшу фоной, эс понехо Адой-ной авакейш: Ал тастейр понехо мимени, ал тат беаф авдехо, эзроси hойисо, ал титшейни веал таазвейни Элой-hей йишъи: Ки ови веими азовуни, вАдой-ной йаасфейни: hойрейни Адой-ной даркехо, унхейни веойрах мишойр, лемаан шойрерой: Ал титнейни венефеш цорай, ки кому ви эйдей шекер, вифейах хомос: Лулей hеэманти лиройс бетув Адой-ной беэрец хаим: Кавей эл Адой-ной, хазак вейаамейц либехо, векавей эл Адой-ной:

Кадиш Йосойм

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисгадор вэйисалэ вэйисгалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тэйвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)


 

Чтение Торы в субботу и праздники

Ато hорэйсо лодаас, ки Адой-ной hу hоЭлой-hим, эйн ойд милвадой: Малхусхо малхус кол ойломим, умемшалтехо бехол дойр водойр: Адой-ной мелех, Адой-ной молах, Адой-ной йимлойх леойлом воэд. Адой-ной ойз леамой йитейн, Адой-ной йеворейх эс амой вашолойм:

(Когда открывают Аройн hакойдэш)

Вайеhи бинсойа hооройн вайоймер Мойшэ. Кумо Адой-ной вейофуцу ойвэхо вейонусу месанъэхо мипонэхо. Ки мицийонйн тейцей Сойро удвар Адой-ной мирушолоим. Борух шеносан Тойро лэамой Йисроэл бикдушосой:[19]

Брих шмей дэморэй олмо, брих кисрох веасрох, йеhей реусох им амох Йисроэйл леолам, уфуркан йеминох ахазэй леамох бевей макдошох, улеамтуей лоно митув неhойрох улкабейл цлойсоно берахамин. Йеhей рааво кодомох, бесойрих лон хайин бетиву, велеhевей ано пкидо бегой цадикайо, лемирхам олай улеминтар йоси вейас кол ди ли, веди леамох Йисроэйл, ант hу зон лехойло умефарнейс лехойло, ант hу шалит ал койло. Ант hу дэшалит ал малхайо, умалхусо дилох hи. Ано авдо дэкудшо брих hу, дэсагидно камэй умикамэй дикар ойрайсэй, бехол идон веидон. Ло ал энош рхицно вело ал бар элоhин самихно, эло беЭлоhо дишмайо, дэhу Элоhо кшойт, веойрайсэй кшойт, унвиойhи кшойт, умасгей лемээвад таввон укшойт. Бэй ано рохиц, велишмей кадишо йакиро ано эймар тушбехон. Йеhей рааво кодомох, дэсифтах либои бе-ойрайсо, весашлим мешаалин дэлибои, ве-либо дэ-хол амох Йисроэйл, летав улехаин велишлом:

Выносят два свитка Торы и говорят:

Хазан и общество: Шма Йисроэйл Адой-ной Элой-hейну, Адой-ной Эход:

Эход Элой-hейну, годойл Адой-нейну, кодойш (венойро) шмой:

Хазан: Гадлу лАдой-ной ити, унероймемо шмой йахдов:

Общество отвечает:

Лехо Адой-ной hагдуло веhгвуро веhатиферес веhанейцах веhаhойд, ки хойл башомаим увоорец лехо Адой-ной hамамлохо веhамиснасей лехойл леройш: Роймему Адой-ной Элой-hейну веhиштахаву лаhадойм раглов кодойш hу. Роймему Адой-ной Элой-hейну веhиштахаву леhар кодшой ки кодойш Адой-ной Элой-hейну:

Ал hакойл йисгадейл вейискадейш вейиштабах вейисроймом вейиснасей шмой шел мелех малхей hамлохим hакодойш борух hу, боойломойс шеборо, hоойлом hазэ веhоойлом hабо: Кирцойной вехирцойн йерейов, вехирцойн кол амхо бейс Йисроэйл: Цур hоойломим адойн кол hабрийойс Элой-аh кол hанефошойс, hайойшейв бемерхавей моройм, hашойхейн бишмей шмей кедем: Кдушосой ал hахайойс укдушосой ал кисей hаковойд: Увхейн йискадейш шимхо бону Адой-ной Элой-hейну лээйней кол хой, веноймар лефонов шир ходош какосув: Ширу лЭйлой-hим замру шмой         сойлу лоройхейв боаровойс беЙ-о шмой веилзу лефонов: Венирейhу аин беаин бешувой эл новейhу какосув: Ки аин беаин йиръу бешув Адой-ной Цийойн: Венээмар: Венигло квойд Адой-ной вероу кол босор йахдов, ки фи Адой-ной дибейр:

Ов hорахамим, hу йерахейм ам амусим, вейизкойр брис эйсоним, вейацил нафшойсейну мин hошоойс hороойс вейигъар бейейцер hо-ро мин hанесуим, вейохойн олейну лифлейтас ойломим, вималей миш'алойсейну бемидо тойво, йешуо верахамим:

Порядок чтения Торы

Хазан Вейаазойр вейогейн вейошиа ле-хол hахойсим бой веноймар омейн (общество: омейн). hакойл hову гойдэл лЭйлой-hейну усну ховойд лаТойро. Койhейн кров. Йаамойд (такой то сын такого-то) hакойhейн[20], борух шеносан Тойро леамой Йисроэйл бикдушосой. Общество Веатем hадвейким бАдой-ной Элой-hейхем хаим кулхем hайойм:

Вызванный к Торе говорит: Борху эс Адой-ной hамевойрох.

Община отвечает: Борух Адой-ной hамевойрох леойлом воэд.

Вызванный к Торе повторяет: Борух Адэй-ной hамевойрох леойлом воэд.

И продолжает:

Борух ато Адой-ной Элой-hэйну мэлэх hоойлом, ашер бохар бону микол hоамим, вэносан лону эс тойроой. Борух ато Адой-ной нойсэйн hаТойро.

После того, как отрывок прочитан, вызванный к Торе произносит:

Борух ато Адой-ной Элой-hэйну мэлэх hоэйлом, ашер носан лону Тойрас эмэс, вэхайей ойлом нота' бэсойхэйну. Борух ато Адой-ной нойсэн hаТойро.

Ми шебейрах для поднимающегося к Торе:

Ми шебейрах авойсейну Авроhом Йицхок веЯакойв, hу йеворейх эс (такого-то сына такого-то), баавур шеоло ли-хвойд hамокойм, ли-хвойд hатойро вели-хвойд hашабос (в праздник: велихвойд hорэгель. В Рош аШоно и Йом Кипур: велихвойд йом hадин) Увисхар зэ hа-кодойш борух hу йишмерейhу вейацилейhу микол цоро вецуко умикол нэга' вемахало, вейишлах брохо веhацлохо бехол маасей йодов (в праздник: вейизке лаалойс лерегель. В Рош аШоно и Йом Кипур: вейехтевейhу вихатмейhу лехаим тойвим бейойм hа-дин hазэ) им кол Йисроэйл эхов, веноймар омейн:

Благословение для больного (в субботу)

Мужчине: Ми шебейрах авойсейну Авроhом Йицхок веЯакойв, Мойше веАгаройн, Довид уШлоймой, hу йерапей эс hахойлэ (такой то, сын такой-то) баавур (такой-то, сын такого-то) нодар лицдоко баавурой. Шабос hи милизойк урефуо кройво ловой веноймар омейн:

Женщине: Ми шебейрах авойсейну Авроhом Йицхок веЯакойв, Мойше веАгаройн, Довид уШлоймой, hу йерапей эс hахойло (такая-то, дочь такой-то) баавур (такой-то, сын такого-то) нодар лицдоко баавуро. Шабос hи милизъойк урефуо кройво ловой веноймар омейн:

Благословение для больного (в будни)

Мужчине: Ми шебейрах авойсейну Авроhом Йицхок веЯакойв, Мойше веАhаройн, Довид уШлоймой, hу йерапей эс hахойлэ (такой то, сын такой-то) баавур (такой-то, сын такого-то) нодар лицдоко баавурой. Бисхар зэ hа-кодойш борух hу йемалей рахамим олов леhахлимой улрапойсой, улhахзикой улhахйойсой, вейишлах лой меhейро рефуо шлеймо мин hашомаим лерамах эйворов вешсо гидов бесойх шаар хойлей Йисроэйл рфуас hанефеш урфуас hагуф веноймар омейн:

Женщине: Ми шебейрах авойсейну Авроhом Йицхок веЯакойв, Мойше веАhаройн, Довид уШлоймой, hу йерапей эс hахойло (такая-то, дочь такой-то) баавур (такой-то, сын такого-то) нодар лицдоко баавуро. Бисхар зэ hа-кодойш борух hу йемалей рахамим олэhо леhахлимо улрапойсо, улhахзико улhахйойсо, вейишлах ло меhейро рефуо шлеймо мин hашомаим бехол эйвореhо вегидеhо бесойх шаар хойлей Йисроэйл рфуас hанефеш урфуас hагуф веноймар омейн:

После чтения Торы - Хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйис'алэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:

Поднимают свиток Торы и говорят:

Везойс hаТойро ашер сом Мойше лифнэй бнэй Йисроэл:

Эйц хаим hи ламахзиким бо весоймхеhо меушор. Дрохеhо дархей нойам ве-хол несивойсеhо шолойм. Ойрех йомим бимино, бисмойло ойшер веховойд. Адой-ной хофейц лемаан цидкой, йагдил Тойро вейаадир:

Благословение перед чтением hафтары:

Борух Ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, ашер бохар бинвиим тойвим вероцо бедиврейhем hанээморим беэмес. Борух ато Адой-ной, hабойхейр баТойро увеМойше авдой, увинвией hоэмес воцэдек:

Благословения после чтения гафтары:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, цур кол hоойломим, цадик бехол hадойройс, hоЭй-л hанээмон hооймейр веойсэ, hамедабейр умекайейм, ше-кол дворов эмес воцедэк:

Нээмон ато hу Адой-ной Элой-hейну венээмоним дворехо, ведовор эход мидворехо охойр лой йошув рейком, ки Эй-л мелех неэмон верахамон ото. Борух ато Адой-ной, hоЭй-л hанээмон бехол дворов:

Рахейм ал Цийойн ки hи бейс хайейну, велаалувас нэфеш тойшиа усесамах би-мhейро бе-йомейну. Борух ато Адой-ной, hамесамейах Цийойн бевонеhо:

Самхейну Адой-ной Элой-hейну беЭлиоhу hанови авдехо, увемалхус бейс Довид мешихехо, би-мhейро йовой вейогейл либейну, ал кисъой лой йейшев зор велой йинхалу ойд ахейрим эс квойдой, ки вешейм кодшехо нишба'то лой шелой йихбэ нейрой леойлом воэд. Борух ато Адой-ной, могейн Довид:

В субботу:

Ал hаТойро ве-ал hоавойдо ве-ал hаневиим ве-ал йойм hашабос hазэ, шеносато лону Адой-ной Элой-hейну ликдушо велимнухо, леховойд улесиферес. Ал hакойл Адой-ной Элой-hейну анахну мойдим лох, умеворхим ойсох, йисборейх шимхо бефи кол хай томид леойлом воэд. Борух ато Адой-ной, мекадейш hашабос:

В праздники:

Ал hаТойро ве-ал hоавойдо ве-ал hаневиим (в субботу: ве-ал йойм hашабос hазэ), ве-ал йойм

В Шмини Ацерес и Симхас Тойро

В Суккойс

В Швуэс

В Пейсах

Шмини Ацерес hахаг hазэ

Хаг hасуккойс hазэ

Хаг hаШвуойс газэ

Хаг hамацойс hазэ

Ве-ал йойм тойв микро койдеш hазэ, шеносато лону Адой-ной Элой-hейну (в субботу: ликдушо велимнухо) лесосойн улесимхо, леховойд улесиферес. Ал hакойл Адой-ной Элой-hейну анахну мойдим лох, умеворхим ойсох, йисборейх шимхо бефи кол хай томид леойлом воэд. Борух ато Адой-ной, мекадейш (hашабос ве) Йисроэйл веhазманим:

В Рош аШоно:

Ал hаТойро ве-ал hоавойдо ве-ал hаневиим ве-ал йойм (hашабос hазэ ве-ал йойм) hазикоройн hазэ, ве-ал йойм тойв микро койдеш hазэ, шеносато лону Адой-ной Элой-hейну (ликдушо велимнухо) леховойд улесиферес. Ал hакойл Адой-ной Элой-hейну анахну мойдим лох, умеворхим ойсох, йисборейх шимхо бефи кол хай томид леойлом воэд. Удворхо малкейну эмес векайом лоад. Борух ато Адой-ной, мелех ал кол hоорец, мекадейш (hашабос ве) Йисройэл вейом газикоройн:

В Йом Кипур:

Ал hаТойро ве-ал hоавойдо ве-ал hаневиим ве-ал йойм (hашабос hазэ ве-ал йойм) hакипурим hазэ, ве-ал йойм слихас hэовойн hазэ, ве-ал йойм микро койдеш hазэ, шеносато лону Адой-ной Элой-hейну (ликдушо велимнухо) лислихо велимхило улхапоро леховойд улесиферес. Ал hакойл Адой-ной Элой-hейну анахну мойдим лох, умеворхим ойсох, йисборейх шимхо бефи кол хай томид леойлом воэд. Удворхо малкейну эмес векайом лоад. Борух ато Адой-ной, мелех мойхейл весойлейах лаавойнойсейну велаавойнойс амой бейс Йисройэл, умаавир ашмойсейну бехол шоно вешоно, мелех ал кол hоорец, мекадейш (hашабос) веЙисйроэйл вейойм hакипурим:

 

Йекум пуркон мин шмайо, хино вехисдо, верахамин вехайин арихин, умзойно рвихо, весиято дишмайо, уварьус гуфо унеhойро маалйо. Заръо хайо векайомо, заро дилой йифсойк веди лой йивтойл миписгамей ойрайсо. Лемаронон верабонон хавуросо кадишосо дивеаро дэЙисроэл веди бевовел, лерейшей хало улерейшей галвосо улерейшей месивосо, улдайоней двово. Ле-хол талмидейhойн улехол талмидей салмидейhойн, улехол ман дэоскин бе-ойрайсо. Малко дэолмо йеворейх йасhойн, вейапиш хайейhойн, вейасгей йоймейhойн, вейитейн арко лишнейhойн. Вейиспоркун вейиштейзвун мин кол око, умин кол маръин бишин. Морон ди вишмайо йеhей бесаадhойн кол зман веидон. Веноймар омейн:

Йекум пуркон мин шмайо, хино вехисдо, верахамин вехайин арихин, умзойно рвихо, весиято дишмайо, уварьус гуфо унеhойро маалйо. Заръо хайо векайомо, заро дилой йифсойк веди лой йивтойл миписгамей ойрайсо. Ле-хол кhоло кадишо hодэйн, равревайо им зээрайо, тафло уншайо. Малко дэолмо йеворейх йасхойн, вейапиш хайейхойн, вейасгей йоймейхойн, вейитейн арко лишнейхойн. Ветиспоркун ветиштейзвун мин кол око, умин кол маръин бишин. Морон ди вишмайо йеhей бесаадхойн кол зман веидон. Веноймар омейн:

Ми шебейрах авойсейну Авроhом Йицхок веЯакойв, hу йеворейх эс кол hакоhол hакодойш hазэ им кол кhилойс hа-койдеш. hэйм уншейhе, увнейhем увнойсейhем, ве-хол ашер лоhем. У-ми шемейахадим ботей хнесийойс лисфило, у-ми шебоим бесойхом леhиспалейл, у-ми шенойсним нейр ламоойр вейаин лекидуш улеhавдоло, уфас лоойрхим уцдоко лоаниим. Ве-хол ми шеойским бецорхей цибур беэмуно, hа-кодойш борух hу, йешалейм схором, вейосир мейhем кол махало, вейирпо ле-хол гуфом, вейислах ле-хол авойном, вейишлах брохо веhацлохо бехол маасей йедейhем им кол Йисроэйл ахейhем веноймар омейн:

Благословение наступающего месяца

Ми шеосо нисим лаавойсейну, вегоал ойсом мейавдус лехейрус, hу йигъал ойсону бекоройв, викабейц нидохейну мейарба канфойс hоорец, хавейрим кол Йисроэйл веноймар омейн:

Ройш хойдеш (такой-то) бейойм (такой то) hабо олейну летойво:

Йехадшейhу hаКодойш борух hу олейну ве-ал кол амой бейс Йисроэйл лехаим улешолойм, лесосойн улесимхо, лишуо улнехомо, веноймар омейн: Ашрей

Ов hорахамим говорят каждую субботу, кроме субботы, когда благословляют следующий месяц. И когда не говорят таханун – не говорят его. И когда благословляют месяц сиван – говорят его.

Ов hорахамим шойхейн мроймим, берахамов hоацумим hу йифкойд берахамим hахасидим веhайешорим веhатмимим, кеhилойс hа-койдеш шемосру нафшом ал кдушас Гашем. hанээhовим веhанеимим бехайейhем, увемойсом лой нифроду, миншорим калу умеаройойс говейру лаасойс рцойн койном вехейфец цуром: Йизкерейм Элой-hейну летойво им шеор цадикей ойлом, вейинкойм никмас дам аводов hашофух: Какосув бесойрас Мойше иш hоЭлой-hим, hарнину гоим амой, ки дам аводов йикойм, веноком йошив лецоров, вехипер адмосой амой: Ве-ал йедей аводехо hаневиим косув леймойр, веникейси домом лой никейси, вАдой-ной шойхейн беЦийойн: Увехисвей hа-койдеш нээмар: Ломо йоймру hагоим айей Элой-hейhем, йивода' багоим леэйнейну никмас дам аводехо hашофух: Веоймейр: Ки дойрейш домим ойсом зохор, лой шохах цаакас ановим: Веоймейр йодин багоим молей гвийойс, мохац ройш ал эрец рабо: Минахал бадерех йиштэ, ал кейн йорим ройш:

Ашрей йойшвей вейсэхо, ойд йеhалелухо сэло. Ашрей hоом шекохо лой, ашрей hоом ше-Адой-ной Э-лой-hов. Теhило леДовид. Ароймимхо Э-лой-hай hамелэх вааворхо шимхо лэойлом воэд. Бхол йойм аворхеко вааhалло шимхо лэойлом воэд. Годойл Адой-ной умеhулол мэойд, велигдулосой эйн хейкер. Дойр лэдойр йешабах маасэхо угвуройсэхо ягиду. hадар квойд hойдэхо ведиврей нифлойсэхо осихо. Веэзуз нойройсэхо йоймеру угдулосхо асапрено. Зэхер рав тувхо йабиу, вецидкосхо йеранэйну. Ханун верахум Адой-ной, эрэх апаим угдол хосэд. Тойв Адой-ной лакойл, верахамов ал кол маасов. Йойдухо Адой-ной кол маасэхо, вахасидэхо йеворхухо. Квойд малхусхо йоймейру, угвуросхо йедабейру. Лэhойдиа ливнэй hоодом гвуройсов, ухвойд hадар малхусой. Малхусхо малхус кол ойломим, умемшалтхо бехол дойр водойр. Соймех Адой-ной лехол hанойфлим, везойкейф лехол hакефуфим. Эйнэй хойл эйлэхо иесабейру, веато нойсэн лоhем эс охлом беитой. Пойсэах эс йодэхо, умасбиа лехол хай роцойн. Цадик Адой-ной бехол дрохов вехосид бехол маасов. Коройв Адой-ной лехол койров, лэхойл ашер икроуhу веэмес. Рецойн йерейов йасэ, веэс шав'осом йишма вейойшиейм. Шоймер Адой-ной эс кол ойhавов, веэс кол hорешоим йашмид. Теhилас Адой-ной йедабер пи, виворейх кол босор шейм кодшой леойлом воэд. Ваанахну неворэйх Й-о меато веад ойлом hалелу-Й-о.

(Хазан) Йеhалелу эс шейм Адой-ной, ки нисгов шмой левадой:

(и община отвечает) hойдой ал эрец вешомоим: Вайорем керен леамой, теhило ле-хол хасидов, ливней Йисроэйл ам кройвой, hалелу-й-о:

Хазан произносит Хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйис'алэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:


Мусаф субботы утром

сидур стр. 193

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

(в десять дней раскаяния)  зохрейну лехаим, Мелех хофейц бахаим, вехосвейну бе-сейфер hахаим, лемаанхо Элой-hим хаим

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа.

(Летом) Мойрид hатол                   (Зимой) Машив hоруах умойрид hагэшэм

мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

(в десять дней раскаяния)  Ми хомойхо ов hорахамон, зойхейр йецуров лехаим берахамим

Венеемон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим[21].

 

Ато кодойш, вешимхо кодойш, укдойшим бхол йойм йеhалэлухо сэло. Борух ато Адой-ной hоЭ-йл (в десять дней раскаяния: hамелех) hакодойш.

В субботу, совпадающую с Рош хойдеш, говорят здесь ато йоцарто[22]

Тиканто шабос роцисо корбенойсеhо, цивисо пейрушеhо им сидурей несохего. Меангеhо леойлом ковойд йинхолу, тойамеhо хаим зоху, Вегам hоойhавим дворего гдуло бохору, оз миСинай ництаву цивуйей поолеhо короуй. Йеhи роцойн милфонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, шетаалейну весимхо леарцейну, веситоейну бигвулейну, вешом наасэ лефонехо эс корбенойс хойвойсейну, тмидим кесидром умусофим кеhилхосом. Веэс мусаф йойм hашабос hазэ, наасе венакрив лефонехо беаhаво, кемицвас рецойнехо, кмой шекосавто олейну беойсросехо, ал йедей Мойше авдехо, мипи хвойдехо коомур:

Увейойм hашабос, шней хвосим бней шоно тмимим, ушней эсройним сойлес минхо блуло вашемен вениской. Ойлас шабос бешабатой, ал ойлас hатомид вениско:

Йисмеху вемалхусхо шоймрей шабос векойрей ойнег, ам мекадшей швии, кулом йисбеу вейисангу митувехо, увашвии роцисо бой векидаштой, хэмдас йомим ойсой коросо:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, рцей но вимнухосейну, кадшейну бемицвойсехо, весейн хэлкейну бесойросехо, сабъейну митувехо, весамейах нафшейну бишуосехо, ветаhейр либейну леовдехо беэмес, веhанхилейну Адой-ной Элой-hейну беаhаво увероцойн шабас кодшехо, вейонуху вой кол Йисройэл мекадшей шмехо. Борух ато Адой-ной, мекадейш hашабос:

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеей, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо.

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

При повторении Хазаном молитвы община произносит:

Мойдим анахну лох, шоато hу Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, Элой-hей кол босор, йойцрейну, йойцейр брейшис, брохойс веhойдоойс лешимхо hагодойл веhакодойш, ал шеhэхьисону векийамтону, кейн техайейну ускаймейну, весээсойф голуйойсейну лехацройс кодшехо, веношув эйлехо лишмойр хукехо велаасойс рецойнехо, улеовдехо белейвов шолейм, ал шеону мойдим лох, борух Эй-л hаhойдоойс:

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

(в десять дней раскаяния) ухсойв лехаим тойвим кол бней брисехо

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭ-йл йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

(хазан говорит)

Элой-hей-ну вЭй-лой-hей авойсейну, Борхейну ваброхо hамешулешес баТойро, hаксуво ал йедэй Мойше авдэхо, hоамуро мипи Аhаройн увонов койhаним ам кдойшэхо коомур:

Йеворехэхо Адой-ной вейишмерэхо (община: омейн). Йоэйр Адой-ной понов эйлэхо вихунэко (община: омейн). Исо Адой-ной понов эйлэхо вейосэйм лэхо шолом (община: омейн).

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

В десять дней раскаяния:

Увсейфер хаим брохо вешолойм уфарносо тойво, йешуо венехомо, угзейройс тойвойс, низохейр веникосейв лефонехо, анахну ве-хол амхо бейс Исроэл, лехаим тойвим улешолойм.

Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегояли.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро гофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

(Отступают три шага назад и говорят:)

Ойсе шолом (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.

Хазан говорит Кадиш шолэм:

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс Йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омэйн)

Тискабэйл цлойсhойн увоусhойн дэхол бэйс Йисроэл кодом авуhойн ди вишмайо веимру омейн: (община: омэйн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Ойсэ шолойм (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимроймов hу йаасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омэйн)

Кавей эл Адой-ной, хазак вейаамейц либехо, векавей эл Адой-ной: Эйн кодойш кАдой-ной, ки эйн билтехо, веэйн цур кЭйлой-hейну: Ки ми Элой-аh мибаладей Адой-ной, у-ми цур, зулоси Элой-hейну:

Эйн кеЭлой-hейну, эйн кадойнэйну, эйн кемалкейну, эйн кемойшиейну. Ми хЭлой-hейну, ми хадойнэйну, ми хемалкейну, ми хемойшиейну. Нойдэ леЭлой-hейну, нойдэ ладойнэйну, нойде лэмалкейну, нойде лэмойшиейну. Борух Элой-hейну, борух Адой-нэйну, борух малкейну, борух мойшиейну. Ато hу Элой-hейну ато hу адойнейну, ато hу малкейну, ато hу мойшиейну ато сойшиейну. Ато сокум, тэрахем Цийойн ки эйс лэхенно, ки во моэд. Ато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсэйну, шеhиктиру авойсэйну лэфонэхо эс ктойрэс hасамим.

Питум hактойрес, hацори веhаципойрен, hахелбено веhалевойно, мишкаль шивъим шивъим монэ, мойр укцио шибойлес нейрд вехаркойм мишкаль шишо осор шишо осор монэ, hакойшт шнейм осор, килуфо шлойшо, киномойн тишъо, бойрис каршино тишъо кабин, йейн кафрисин сеин тлосо векабин тлосо, ве-им эйн лой йейн кафрисин мейви хамар хиварьон атик, мелах сдоймис ройва, маале ошон кол шеhу. Рабби Носон hабавли оймейр, аф кипас hайардейн кол шеhи, ве-им носан бо дваш псоло, ве-им хисар эход микол саммонеhо хайов мисо: Рабон Шимон бен Гамлиель оймер, hацори эйной эло сроф, hанойтейф мейацей hактоф, бойрис каршино шешофин бо эс hаципойрен кдей шетhей ноо, йейн кафрисин шешойрин бой эс hаципойрейн кдей шетhей азо. Веhалой мей раглаим йофин ло, эло шейэн махнисин мей раглаим бамикдош мипней hаковойд:

Тоно дэвей Элиогу, кол hашойнэ hалохойс бехол йойм мувтах лой, шеhу бен ойлом hабо, шенеэмар, галихойс ойлом лой, ал тикрей hалихойс эло hалохойс:

Омар рабби Элиезер омар рабби Ханино, талмидей хахомим марбим шолойм боойлом, шенеэмар, ве-хол бонаих лимудей Адой-ной верав шлойм боноих: Ал тикрей боноих эло бойноих: Шолойм ров леойhавей сойросехо веэйн ломой михшойл: Йеhи шолойм бехейлех, шалво беарменойсоих: Лемаан ахай верейой адабро но шолойм бох: Лемаан бейс Адой-ной Элой-hейну авакшо тойв лох: Адой-ной ойз леамой йитейн, Адой-ной йеворейх эс амой вашолойм:

Хазан говорит кадиш дерабонон

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн:

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисгадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:

Ал Йисроэйл вэал рабонон вэал талмидэйhойн вэал кол талмидэй салмидэйhойн, вэал кол мон дэоскин бэойрайсо, ди вэасро hодэйн вэди вэхол асар ваасар, йеhэй лэhэйн улэхэйн шломо рабо хино вэхисдо вэрахамин вэхайин арихин умэзэйно рэвихо уфурконо мин кодом авуhойн дэвишмайо вэимру омэйн:

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн:

Эйсэ шолойм бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн:

Олейну лэшабейах лаадойн hакойл, лосэйс гдуло лэйойцер берейшис, шелой осону кегойей hоароцойс велой сомону кемишпохойс hоадомо, шелой сом хелкейну коhэм вегойролэйну кехол hамойном; шеhэйм миштахавим лэhэвэл велорик. Ваанахну койр'им умиштахавим умойдим лифнэй мелэх малхэй hамлохим hакодойш Борух hу, Шеhу нойтэ шомаим вейойсэд орец, умойшав йекорой башомаим мимаал, ушхинас узой беговhей мероймим, hу Элой-hейну эйн ойд. Эмес малкейну Эфэс зулосой, какосув бесойросой вейодато hайойм, ваhашейвосо эл лэвовэхо, ки Адой-ной hу hоЭ-лой-hим, башомаим мимаал веал hоорец митохас, эйн ойд.

Веал кейн нэкаве лэхо Адой-ной Элой-hейну, лир'ойс меhейро бесифэрэс узэхо, леhаавир гилулим мин hоорец, веhоэлилим коройс йикорейсун, лэсакэйн ойлом бемалхус Ш-адай, вехол бнэй восор йикрэу вишмехо леhафнойс эйлэхо кол ришей орец. Якиру вейейд'у кол йойшвей сэйвэл, ки лэхо тихра' кол бэрэх, тишова' койл лошойн. Лэфонэхо Адой-ной Элой-hейну ихре'у веипойлу, велихвойд шимхо йекор йитэйну викаблу хулом алэйhем эс ойл малхусэхо, весимлойх алэйhем меhейро лэойлом воэд, ки hамалхус шелхо hи, улэойлмей ад тимлойх беховойд, какосув бесойросэхо Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Венээмар веhойо Адой-ной леМэлех ал кол hоорэц, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход.

Кадиш Йосойм

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ойсэ шолойм бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ал тиро мипахад писойм, умишойас решоим ки совой. Уцу эйцо весуфор, дабру довор велой йокум, ки имону Э-йл. Веад зикно ани hу вэад сэйво ани эсбойл. Ани осиси ваани эсо ваани эсбойл ваамалэйт.

Ах цадиким йойду лишмехо, йейш’ву ишорим эс понэхо.

 Кидуш в субботу утром

Мизмойр лэДовид, Адой-ной рои лой эхсор: бинэойс дэшэ ярбицэйни, ал мэй мэнухойс йенаhалэйни: Нафши йешойвэв, йанхэйни вэмааглэй цэдэк лэман шмой: гам ки эйлэйх бэгэй цалмовэс, иро ро, ки ато имоди, шивтэхо умишантэхо hэймо йенахамуни: тааройх лэфонай шулхон нэгэд цойрэрой, дишанто вашэмэн ройши, койси рвойо: Ах тойв вохэсэд ирдэфуни кол йемэй хаой, вэшавти бэвэйс Адой-ной лэойрэх йомим:

Аскину сэудосо димээймнусо шлэймосо хэдвосо дэмалко кадишо, аскину сэудосо дэмалко до и сэудосо дэатико кадишо вахакал тапухин кадишин, узэйр асъойн лэсаадо баhадэй

Вэшомру внэй Йисроэйл эс hашабос, лаасойс эс hашабос лэдойройсом брис ойлом. Бэйни увэйн бнэй Йисроэйл ойс hи лэойлом, ки шэйшэс йомим осо Адой-ной эс hашомаим вээс hоорэц, увайойм hашвии шовас вайинофаш: Им тошив мишабос раглэхо,  асойс хафоцэхо бэйойм кодши, вэкоросо лашабос ойнэг, ликдойш Адой-ной мэхубод, вэхибад'той мэйасойс дрохэхо мимцой хэфцэхо вэдабэйр довор. Оз тис'анаг ал Адой-ной, вэhиркавтихо ал бомосэй орэц, вэhаахалтихо нахалас Яакойв овихо, ки пи Адой-ной дибэйр:

До hи сеудосо дэатико кадишо:

Зохойр эс йойм hашабос лэкадшой. Шэйшэс йомим таавойд вэосисо кол млахтэхо. Вэйойм hашвии Шабос лаАдой-ной Элой-hехо, лой саасэ кол млохо, ато увинхо увитэхо, авдэхо ваамосхо увэhэмтэхо, вэгэйрхо ашэр бишъорэхо. Ки шэйшэс йомим осо Адой-ной эс hашомаим вээс hоорэц, эс hайом вээс кол ашэр бом, вайонах байойм hашвии,

Ал кэйн бэйрах Адой-ной эс йойм hашабос вайекадшэhу

На вино: саври моронон:

Борух ато Адой-ной Эло-hейну мэлэх hоойлом, бойрэй при hагофэн

 

На хлеб:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, hамойци лехем мин hоорец:

В субботу хол гамоэд Суккойс добавляют это благословение:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону лейшейв басуко:


 

Благословение на лулав

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону ал нетилас лулов:

В первый раз благословляет также шеhехейону:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, шеhехейону векийемону веhигиону лизман hазэ:Галель

Сидур стр. 241

Галель читают полностью вечером и утром первого и второго дня Пейсаха, утром праздника Швуэс, все дни праздника Суккойс, Шмини Ацерес, Симхас Тойро, все дни Хануки

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону ликрой эс hаhалейл.

hалелу-й-о, hалелу авдей Адой-ной, hалелу эс шейм Адой-ной: Йеhи шейм Адой-ной мевойрох мейато веад ойлом: Мимизрах шемеш ад мевойой, меhулол шейм Адой-ной: Ром ал кол гоим Адой-ной, ал hашомаим квойдой: Ми кАдой-ной Элой-hейну hамагбиhи лошовес: hамашпили лиръойс, башомаим увоорец: Мекими мейофор дол, мейашпойс йорим эйвйойн: Леhошиви им недивим, им недивей амой: Мойшиви акерес габаис, эйм hабоним смейхо, hалелуй-о:

Бецейс Йисроэйл миМицроим, бейс Яакойв мейам лойэйз: hойсо Йеhудо лекодшой, Йисроэйл мамшелойсов: hайом роо вайонойс, hайардейн йисойв леохойр: hэhорим рокду хеэйлим, гевоойс кивней цойн: Ма лехо hайом ки сонус, hайардейн тисойв леохойр: hеhорим тиркеду кеэйлим, гевоойс кивней цойн: Милифней одойн хули орец, милифней Элой-аh Яакойв: hаhойфхи hацур агам моим, халомиш лемайной моим:

В Рош хойдеш, хол амоэд Пейсах, последние два дня Пейсах не читают это:

Лой лону Адой-ной, лой лону, ки лешимхо тейн ковойд, ал хасдехо ал амитехо: Ломо йоймру hагоим, айей Элой-hейхем: ВЭйло-hейну башомоим, койл ашер хофейц осо: Ацабейhем кесеф везоhов, маасей йедей одом: Пэ лоhем велой йедабейру, эйнаим лоhем велой йиръу: Ознаим лоhем велой йишмоу, аф лоhем велой йерихун: Йедейhем велой йемишун, раглейhем велой йеhалейху, лей йеhегу бигройном: Кмойhем йиhйу ойсейhем, койл ашер бойтеах боhем: Йисроэйл бтах бАдой-ной, эзром умогином hу: Бейс Аhаройн битху бАдой-ной, эзром умогином hу: Йирей Адой-ной битху бАдой-ной, эзром умогином hу:

Адой-ной зехорону йеворейх, йеворейх эс бейс Йисроэйл, йеворейх эс бейс Аhаройн: Йеворейх йирей Адой-ной, hактаним им hагдойлим: Йойсейф Адой-ной алейхем, алейхем ве-ал бнейхем: Брухим атем лАдой-ной, ойсей шомаим воорец: hашомаим шомаим лАдой-ной, веhоорец носан ливней одом: Лой hамейсим йеhалелу Й-о, велой кол йордей думо: Ваанахну неворейх Й-о, мейато веад ойлом hалелу-й-о:

В Рош хойдеш, хол амоэд Пейсах, последние два дня Пейсах не читают это:

Оhавти ки йишма' Адой-ной эс койли тахануной: Ки hито озной ли увейомай экро: Афофуни хевлей мовес, умцорей шеойл мецоуни, цоро вейогойн эмцо: У-ве-шейм Адой-ной экро, оно Адой-ной малто нафши: Ханун Адой-ной вецадик, вЭйлой-hейну мерахейм: Шоймейр псоим Адой-ной, далойси вели йеhойшиа: Шуви нафши лимнухойхи, ки Адой-ной гомал олойхи: Ки хилацто нафши мимовес, эс эйни мин димъо, эс рагли мидэхи:
Эсhалейх лифней Адой-ной беарцойс hахаим: hээманти ки адабейр, ани ониси меойд: Ани омарти вехофзи, кол hоодом койзейв:  

Мо ошив лАдой-ной, кол тагмулойhи олой: Койс йешуойс эсо, у-ве-шейм Адой-ной экро: Недорай лАдой-ной ашалейм, нэгдо но ле-хол амой: Йокор бээйней Адой-ной, hамовсо лахасидов: Оно Адой-ной, ки ани авдехо, ани авдехо бен амосехо, питахто лемойсейрой: Лехо эзбох зэвах тойдо, у-ве-шейм Адой-ной экро: Недорай лАдой-ной ашалейм, нэгдо но ле-хол амой: Бехацройс бейс Адой-ной, бесойхейхей Йерушолоим, hалелу-й-о:

hалелу эс Адой-ной кол гоим, шабхуhу кол hоумим: Ки говар олейну хасдой, веэмес Адой-ной леойлом hалелуй-о:

hойду лАдой-ной ки тойв, ки леойлом хасдой:

Йоймар но Йисроэйл, ки леойлом хасдой:

Йоймру но бейс Агаройн, ки леойлом хасдой:

Йоймру но йиръей Адой-ной, ки леойлом хасдой:

Мин hамейцар короси Й-о, онони вамерхов Й-о: Адой-ной ли лой иро, ма йаасэ ли одом: Адой-ной ли беойзрой, ваани эръэ весойной: Тойв лахасойс бАдой-ной, мибтойах боодом: Тойв лахасойс бАдой-ной, мибтойах биндивим: Кол гоим севовуни, бешейм Адой-ной ки амилам: Сабуни гам севовуни, бешейм Адой-ной ки амилам:  Сабуни хидвойрим, дойаху кеэйш койцим, бешейм Адой-ной ки амилам: дохой дехисани линпойл, вАдой-ной азорони: Ози везимрос Й-о, вайhи ли лишуо: Койл рино вишуо беоголей цадиким: Койл рино вишуо беоhолей цадиким, йемин Адой-ной ойсо хоиль: Йемин Адой-ной роймемо, йемин Адой-ной ойсо хоиль: Лой омус ки эхье, ваасапейр маасей Й-о: Йасойр йисрани Й-о, веламовес лой несонони: Писху ли шаарей цедек, овой вом ойдэ Й-о: Зэ hашаар лАдой-ной, цадиким йовойу вой: Ойдхо ки анисони, ватhи ли лишуо: ойдхо Эвен моасу hабойним, hойсо леройш пино: эвен Меэйс Адой-ной hойсо зойс, hи нифлос беэйнейну: меэйс Зэ hайойм осо Адой-ной ногило венисмехо вой: зэ

Оно Адой-ной, hойшио но:

Оно Адой-ной, hойшио но:

Оно Адой-ной hацлихо но:

Оно Адой-ной hацлихо но:

Борух hабо бешейм Адой-ной, бейрахнухем мибейс Адой-ной: борух Эй-л Адой-ной вайоэр лону, исру хаг баавойсим ад карнойс hамизбейах: Эй-л Эй-ли ато веойдеко, Элой-hай, ароймемеко: Эй-ли hойду лАдой-ной ки тойв, ки леойлом хасдой: hойду

Йеhалелухо Адой-ной Элой-hейну кол маасехо, вахасидехо цадиким ойсей рецойнехо, ве-хол амхо бейс Йисроэйл берино йойду виворху, вишабху вифоару, вироймему вейаарицу, вейакдишу вейамлиху эс шимхо малкейну. Ки лехо тойв леhойдойс, улешимхо ноэ лезамейр, ки меойлом веад ойлом ато Эй-л: Борух ато Адой-ной, мелех меhулол батишбохойс:

 


Мусаф в Рош ходеш

сидур стр. 245

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа.

(Летом) Мойрид hатол                   (Зимой) Машив hоруах умойрид hагэшэм

мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

Венеемон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим[23].

Ато кодойш, вешимхо кодойш, укдойшим бхол йойм йеhалэлухо сэло. Борух ато Адой-ной hоЭ-йл (в десять дней раскаяния: hамелех) hакодойш.

Рошей ходшейхем леамхо носато, зман капоро ле-хол тойлдойсом. Биhйойсом макривим лефонехо зивхей роцойн, усеирей хатоойс лехапейр баадом, зикоройн лехулом йиhйе, усшуас нафшом мийад сойней. Мизбейах ходош беЦийойн тохин, веойлас ройш хойдеш наалэ олов, усеирей изим наасе вероцойн, уваавойдас бейс hамикдош нисмах кулону, увеширей Довид авдехо, hанишмоим беирехо, hоамурим лифней мизбехехо, аhавас ойлом тови лоhем, уврис овойс лабоним тизкойр. Ваhавиейну леЦийойн ирхо берино, велИрушолаим бейс микдошхо бесимхас ойлом, вешом наасэ лефонехо эс корбенойс хойвойсейну, тмидим кесидром умусофим кеhилхосом. Веэс мусаф йойм ройш hа-хойдеш hазэ, наасэ венакрив лефонехо беаhаво, кемицвас рецойнехо, кмой шекосавто олейну бесойросехо, ал йедей Мойше авдехо, ми-пи хвойдехо, коомур:

Уверошей ходшейхем такриву ойло лАдой-ной, порим бней вокор шнаим, веаиль эход, квосим бней шоно шивъо тмимим.

Уминхосом венискейhем кимедубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лоаиль, веисоройн лакевес, вейайин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Элой-hейну вЭйло-hей авойсейну, хадейш олейну эс hа-хойдеш hазэ летойво веливрохо, лесосойн улесимхо, лишуо улнехомо, лефарносо улехалколо, лехаим тойвим улешолойм, лимхилас хэйт велислихас овойн. Ки веамхо Йисроэйл борахто микол hоумойс, вехукей рошей хадошим лоhем ковото. Борух ато Адой-ной, мекадейш Йисроэйл верошей ходошим:

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеей, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо.

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

При повторении Хазаном молитвы община произносит:

Мойдим анахну лох, шоато hу Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, Элой-hей кол босор, йойцрейну, йойцейр брейшис, брохойс веhойдоойс лешимхо hагодойл веhакодойш, ал шеhэхьисону векийамтону, кейн техайейну ускаймейну, весээсойф голуйойсейну лехацройс кодшехо, веношув эйлехо лишмойр хукехо велаасойс рецойнехо, улеовдехо белейвов шолейм, ал шеону мойдим лох, борух Эй-л hаhойдоойс:

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭ-йл йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

(хазан говорит)

Элой-hей-ну вЭй-лой-hей авойсейну, Борхейну ваброхо hамешулешес баТойро, hаксуво ал йедэй Мойше авдэхо, hоамуро мипи Аhаройн увонов койhаним ам кдойшэхо коомур:

Йеворехэхо Адой-ной вейишмерэхо (община: омейн). Йоэйр Адой-ной понов эйлэхо вихунэко (община: омейн). Исо Адой-ной понов эйлэхо вейосэйм лэхо шолом (община: омейн).

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегояли.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро гофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

(Отступают три шага назад и говорят:)

Ойсе шолом бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.

 


Амида в праздники

сидур стр. 251

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа.

(Летом) Мойрид hатол             (Зимой) Машив hоруах умойрид hагэшэм

мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

Венеемон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим[24].

Ато кодойш, вешимхо кодойш, укдойшим бхол йойм йеhалэлухо сэло. Борух ато Адой-ной hоЭ-йл (в десять дней раскаяния: hамелех) hакодойш.

Ато вехартону микол hоамим, оhавто ойсону вероцисо бону, вероймамтону микол hалешойнойс, векидаштону бемицвойсехо, векейравтону малкейну лаавойдосехо, вешимхо hагодойл веhакодойш олейну коросо:

Ватитен лону, Адой-ной Элой-hейну, беаhаво, (в субботу: шабосойс лимнухо у) мойадим лесимхо, хагим узманим лесосойн, эс йойм (в субботу: hашабос hазэ веэс йойм)

В Пейсах:

Хаг hамацойс hазэ, веэс йойм тойм микро койдеш hазэ, зман хейрусейну

В Швуэс:

Хаг hаШовуойс hазэ, веэс йойм тойв микро койдеш hазэ, зман матан Тойросейну

В Суккойс:

Хаг hасуккойс hазэ, веэс йойм тойв микро койдеш hазэ, зман симхосейну

В Шмини Ацерес и Симхас Тойро:

Шмини Ацерес hахаг hазэ, веэс йойм тойв микро койдеш hазэ, зман симхосейну

(беаhаво) микро койдеш, зейхер лицияс Мицроим:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, йаале вейовой вейагиа, вейероэ вейероцей вейишома, вейипокейд вейизохейр зихройнейну уфикдойнейну, везихройн авойсейну, везихройн Мошиах бен Довид авдехо, везихройн Йерушолаим ир кодшехо, везихройн кол амхо бейс Исроэл лефонехо, лифлейто летойво, лехейн улехесед улерахамим улехаим тойвим улешолойм бейойм

В Пейсах:

Хаг hамацойс

В Швуэс:

Хаг hаШовуойс

В Суккойс:

Хаг hасуккойс

В Шмини Ацерес и Симхас Тойро:

Шмини Ацерес hахаг

hазэ. Бейойм тойв микро койдеш hазэ. Зохрейну Адой-ной Элой-hейну бой летойво (община: омейн). Уфокдейну вой ли-врохо (община: омейн). Веhойшиейну вой лехаим тойвим (община: омейн). Увидвар йешуо верахамим, хус вехонейну, верахейм олейну веhойшиейну, ки эйлехо эйнейну, ки Эй-л мелех ханун верахум ото.

Веhасиейну Адой-ной Элой-hейну эс биркас мойадехо, лехаим улешолойм, лесимхо улесосойн, каашер роцисо веомарто леворхейну. (в субботу: Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, рцей но вимнухосейну) кадшейну бемицвойсехо, весейн хелкейну бесойросехо, сабейну митувехо, весамейах нафшейну бишуосехо, ветаhейр либейну леовдехо беэмес, веhанхилейну Адой-ной Элой-hейну (в субботу: беаhаво увероцойн) бесимхо увесосойн (шабос у) мойадей кодшехо, вейисмеху вехо кол Йисроэйл мекадшей шмехо. Борух ато Адой-ной, мекадейш (hашабос ве) Йисроэйл веhазманим:

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеей, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо.

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

При повторении Хазаном молитвы община произносит:

Мойдим анахну лох, шоато hу Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, Элой-hей кол босор, йойцрейну, йойцейр брейшис, брохойс веhойдоойс лешимхо hагодойл веhакодойш, ал шеhэхьисону векийамтону, кейн техайейну ускаймейну, весээсойф голуйойсейну лехацройс кодшехо, веношув эйлехо лишмойр хукехо велаасойс рецойнехо, улеовдехо белейвов шолейм, ал шеону мойдим лох, борух Эй-л hаhойдоойс:

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭ-йл йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

(хазан говорит)

Элой-hей-ну вЭй-лой-hей авойсейну, Борхейну ваброхо hамешулешес баТойро, hаксуво ал йедэй Мойше авдэхо, hоамуро мипи Аhаройн увонов койhаним ам кдойшэхо коомур:

Йеворехэхо Адой-ной вейишмерэхо (община: омейн). Йоэйр Адой-ной понов эйлэхо вихунэко (община: омейн). Исо Адой-ной понов эйлэхо вейосэйм лэхо шолом (община: омейн).

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегояли.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро гофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

(Отступают три шага назад и говорят:)

Ойсе шолом бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.


Изкор (поминовение умерших)

Йизкойр Элой-hим нишмас або мойри (такой-то сын такой-то (по матери)) шеhолах леойломой, баавур шебли недер этейн цдоко баадой, бисхар зэ теhей нафшой цруро бицройр hахаим им нишмас Авроhом Йицхок веЯакойв, Соро, Ривко Рохейл веЛэо ве-им шэор цадиким вецидконийос шебеган эйден веноймар омейн:

Йизкойр Элой-hим нишмас ими мойроси (такая-то дочь такой-то (по матери)) шеhолхо леойломо, баавур шебли недер этейн цдоко баадо, бисхар зэ теhей нафшо цруро бицройр hахаим им нишмас Авроhом Йицхок веЯакойв, Соро, Ривко Рохейл веЛэо ве-им шэор цадиким вецидконийос шебеган эйден веноймар омейн:

Ов hорахамим шойхейн мроймим, берахамов hоацумим hу йифкойд берахамим hахасидим веhайешорим веhатмимим, кеhилойс hа-койдеш шемосру нафшом ал кдушас Гашем. hанээhовим веhанеимим бехайейhем, увемойсом лой нифроду, миншорим калу умеаройойс говейру лаасойс рцойн койном вехейфец цуром: Йизкерейм Элой-hейну летойво им шеор цадикей ойлом, вейинкойм никмас дам аводов hашофух: Какосув бесойрас Мойше иш hоЭлой-hим, hарнину гоим амой, ки дам аводов йикойм, веноком йошив лецоров, вехипер адмосой амой: Ве-ал йедей аводехо hаневиим косув леймойр, веникейси домом лой никейси, вАдой-ной шойхейн беЦийойн: Увехисвей hа-койдеш нээмар: Ломо йоймру hагоим айей Элой-hейгем, йивода' багоим леэйнейну никмас дам аводехо hашофух: Веоймейр: Ки дойрейш домим ойсом зохор, лой шохах цаакас ановим: Веоймейр йодин багоим молей гвийойс, мохац ройш ал эрец рабо: Минахал бадерех йиштэ, ал кейн йорим ройш:

Ашрей, Йеhалелу, и возвращают свиток Торы в Арон койдеш. Хаци кадиш и молятся мусаф


Мусаф в праздники

сидур стр. 256

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа.

(Летом) Мойрид hатол             (Зимой) Машив hоруах умойрид hагэшэм

мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

Венеемон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим[25].

Ато кодойш, вешимхо кодойш, укдойшим бхол йойм йеhалэлухо сэло. Борух ато Адой-ной hоЭ-йл (в десять дней раскаяния: hамелех) hакодойш.

Ато вехартону микол hоамим, оhавто ойсону вероцисо бону, вероймамтону микол hалешойнойс, векидаштону бемицвойсехо, векейравтону малкейну лаавойдосехо, вешимхо hагодойл веhакодойш олейну коросо:

Ватитен лону, Адой-ной Элой-hейну, беаhаво, (в субботу: шабосойс лимнухо у) мойадим лесимхо, хагим узманим лесосойн, эс йойм (в субботу: hашабос hазэ веэс йойм)

В Пейсах:

Хаг hамацойс hазэ, веэс йойм тойм микро койдеш hазэ, зман хейрусейну

В Швуэс:

Хаг hаШовуойс hазэ, веэс йойм тойв микро койдеш hазэ, зман матан Тойросейну

В Суккойс:

Хаг hасуккойс hазэ, веэс йойм тойв микро койдеш hазэ, зман симхосейну

В Шмини Ацерес и Симхас Тойро:

Шмини Ацерес hахаг hазэ, веэс йойм тойв микро койдеш hазэ, зман симхосейну

(беаhаво) микро койдеш, зейхер лицияс Мицроим:

Умипней хатоейну голину мейарцейну, венисрахакну мейал адмосейну, веэйн ону йехойлим лаасойс хойвойсейну бевейс бхиросехо, бабаис hагодойл веhакодойш, шеникро шимхо олов, мипней hайод шеништалхо бемикдошехо. Йеhи роцойн милфонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, мелех рахамон, шетошув усерахейм олейну ве-ал микдошхо берахамехо hо-рабим, весивнейhу мhейро, усгадейл квойдой. Овину малкейну Элой-hейну, галей квойд малхусхо олейну мhейро, веhойфа' веhиносей олейну леэйней кол хой, векорейв пезурейну мибейн hагойим, унефуцойсейну канейс мийаркесей орец. Ваhавиейну лецийойн ирхо берино, велирушолаим бейс микдошхо, бесимхас ойлом, вешом наасе лефонехо эс корбенойс хойвойсейну, тмидим кесидром умусофим кеhилхосом, веэс мусаф йойм

(в субботу: веэс мусфей йойм hашабос hазэ вейойм)

В Пейсах:

Хаг hамацойс hазэ

В Швуэс:

Хаг hаШовуойс hазэ

В Суккойс:

Хаг hасуккойс hазэ

В Шмини Ацерес и Симхас Тойро:

Шмини Ацерес hахаг hазэ

вейойм тойв (в хол hамоэд: вейойм) микро койдеш hазэ, наасэ венакрив лефонехо беаhаво, кемицвас рецойнехо, кмой шекосавто олейну бесойросехо ал йедей Мойше авдехо, ми-пи хвойдехо коомур:

(в субботу)

Увейойм hашабос шней хвосим бней шоно тмимим, ушней эсройним сойлес минхо блуло вашемен вениской, ойлас шабос бешабатой. Ал ойлас hатомид вениско:

В первые два дня Пейсах

В Швуэс

В первые два дня Суккойс

Увахойдеш hоришойн беарбоо осор йойм лахойдеш, Пэсах лАдой-ной: Увахамишо осор йойм лахойдеш hазэ хог, шивъас йомим, мацойс йеохейл, байойм hоришойн микро койдеш, кол млехес авойдо лой саасу. Веhикравтем ише ойло лАдой-ной: Порим бней вокор шнаим веаиль эход, вешиво хвосим бней шоно, тмимим йиhйу лохем:

Увейойм hабикурим беhакривхем минхо хадошо лАдой-ной бешовуойсейхем, микро койдеш йиhйе лохем, кол млехес авойдо лой саасу. Веhикравтем ойло лерейах нихойах лАдой-ной. Порим бней вокор шнаим, аиль эход, шиво хвосим бней шоно:

Увахамишо осор йойм лахойдеш hашвии микро койдеш йиhйе лохем, кол млехес авойдо лой саасу, вехагойсем хаг лАдой-ной, шивъас йомим. Вегикравтем ойло ишей рейах нихойах лАдой-ной: Порим бней вокор шлойшо осор, эйлим шноим, квосим бней шоно арбоо осор, тмимим йиhйу:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр (В Швуэс: ушней сеирим лехапейр), ушней смидим кеhилхосом:

 

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, а в субботу говорят йисмеху перед Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну

 

В хол hамоэд Песах и в последние два дня Песах говорят:

Веhикравтем ише ойло лАдой-ной: Порим бней вокор шнаим, веаиль эход, вешиво хвосим бней шоно, тмимим йиhйу лохем:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

 

В первый день хол гамоэд Суккойс:

Увайойм hашейни: порим бней вокор шнейм осор, эйлим шноим, квосим бней шоно арбоо осор, тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Увайойм hашлиши порим аштей осор эйлим шноим, квосим бней шоно, арбоо осор, тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, а в субботу говорят йисмеху перед Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну

 

Во второй день хол гамоэд Суккойс:

Увайойм hашлиши порим аштей осор эйлим шноим, квосим бней шоно, арбоо осор, тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Увайойм hорвии порим асоро эйлим шноим, квосим бней шоно, арбоо осор, тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, а в субботу говорят йисмеху перед Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну

 

В третий день хол гамоэд Суккойс:

Увайойм hорвии порим асоро эйлим шноим, квосим бней шоно, арбоо осор, тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Увайойм hахамиши порим тишъо эйлим шноим, квосим бней шоно, арбоо осор, тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, а в субботу говорят йисмеху перед Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну

 

В четвертый день хол гамоэд Суккойс:

Увайойм hахамиши порим тишъо эйлим шноим, квосим бней шоно, арбоо осор, тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Увайойм hашиши порим шмойно эйлим шноим, квосим бней шоно, арбоо осор, тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, а в субботу говорят йисмеху перед Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну

 

В Гошана раба:

Увайойм hашиши порим шмойно эйлим шноим, квосим бней шоно, арбоо осор, тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Увайойм hашвии порим шивъо эйлим шноим, квосим бней шоно, арбоо осор, тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, а в субботу говорят йисмеху перед Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну

 

В Шмини Ацерес и Симхас Тойро:

Байойм hашмини ацерес тиhйе лохем, кол млехес авойдо лой саасу. Вегикравтем ишей рейах нихойах лАдой-ной, пар эход, аиль эход, квосим бней шоно шивъо тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, весеир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

 

(в субботу)

Йисмеху вемалхусхо шоймрей шабос векойрей ойнег, ам мекадшей швии, кулом йисбеу вейисъангу митувехо. Увашвии роцисо бой векидаштой, хемдас йоймим ойсой коросо, зейхер лемаасе верейшис:

Элой-hейну вЭлой-hей авойсейну, мелех рахамон, рахейм олейну, тойв умейтив, hидореш лону, шуво олейну баhамойн рахамехо, биглал овойс шеосу рецойнехо. Бней вейсхо кеватхило, вехойнейн микдошхо ал мехойной, веhаръейну бевиньоной, весамхейну бесикуной. Веhошейв койhаним лаавойдосом, улевиим леширом улезимром, веhошейв Йисроэйл леновейhем, вешом нале венейроэ веништахаве лефонехо бешолойш паамей реголейну, какосув бесойросехо, шолойш пеомим башоно йейроэ кол зхурхо эс пней Адой-ной Элой-hехо, бамокойм ашер йивхор, бехаг hамацойс увехаг hашвуойс, увехаг hасуккойс. Велой йероэ эс пней Адой-ной рейком, иш кематнас йодой, кевиркас Адой-ной Элой-hехо ашер носан лох:

Веhасиейну Адой-ной Элой-hейну эс биркас мойадехо, лехаим улешолойм, лесимхо улесосойн, каашер роцисо веомарто леворхейну. (в субботу: Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, рцей но вимнухосейну) кадшейну бемицвойсехо, весейн хелкейну бесойросехо, сабейну митувехо, весамейах нафшейну бишуосехо, ветаhейр либейну леовдехо беэмес, веhанхилейну Адой-ной Элой-hейну (в субботу: беаhаво увероцойн) бесимхо увесосойн (шабос у) мойадей кодшехо, вейисмеху вехо кол Йисроэйл мекадшей шмехо. Борух ато Адой-ной, мекадейш (hашабос ве) Йисроэйл вегазманим:

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеей, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо.

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

При повторении Хазаном молитвы община произносит:

Мойдим анахну лох, шоато hу Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, Элой-hей кол босор, йойцрейну, йойцейр брейшис, брохойс веhойдоойс лешимхо hагодойл веhакодойш, ал шеhэхьисону векийамтону, кейн техайейну ускаймейну, весээсойф голуйойсейну лехацройс кодшехо, веношув эйлехо лишмойр хукехо велаасойс рецойнехо, улеовдехо белейвов шолейм, ал шеону мойдим лох, борух Эй-л hаhойдоойс:

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭ-йл йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

(хазан говорит)

Элой-hей-ну вЭйлой-hей авойсейну, борхейну ваброхо hамешулешес баТойро, hаксуво ал йедэй Мойше авдэхо, hоамуро мипи Аhаройн увонов койhаним ам кдойшэхо коомур:

Йеворехэхо Адой-ной вейишмерэхо (община: омейн). Йоэйр Адой-ной понов эйлэхо вихунэко (община: омейн). Исо Адой-ной понов эйлэхо вейосэйм лэхо шолом (община: омейн).

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегояли.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро гофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

(Отступают три шага назад и говорят:)

Ойсе шолом бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.


Молитва Рош аШана вечером, утром и днем

(сидур стр. 270)

 

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

Зохрейну лехаим, мелех хофейц бахаим, вехосвейну бе-сейфер hахаим, лемаанхо Элой-hим хаим

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа. Мойрид hатол.

Мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

Ми хомойхо ов hорахамон, зойхейр йецуров лехаим берахамим

Венеемон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим[26].

Ато кодойш вешимхо кодойш укдойшим бехол йойм йегалелухо сэло:

Ледойр водойр hамлиху лоЭй-л, ки hу левадой моройм векодойш:

Увехейн, йискадейш шимхо Адой-ной Элой-hейну, ал Йисроэйл амехо, веал Йерушолаим ирехо, веал Цийойн мишкан квойдехо, веал малхус бейс Довид мешихехо, веал мехойнхо веhейхолехо:

Увехейн тейн пахдехо Адой-ной Элой-hейну ал кол маасехо, веэймосхо ал кол ма шеборосо, вейироухо кол hамаасим, вейиштахаву лефонехо кол hабруим, вейеосу кулом агудо эхос, лаасойс рецойнхо белейвов шолейм. Шейодану Адой-ной Элой-hейну, шеhашолтон лефонехо, ойз бейодхо, угвуро биминехо, вешимхо нойро ал койл ма шеборосо:

Увехейн тейн ковойд Адой-ной леамехо, тhило лиреехо, весикво тойво ледойршехо, уфисхойн пэ ламейахалим лох, симхо леарцехо, весосойн леирехо, уцмихас керен леДовид авдехо, ваарихас нейр левен Йишай мешихехо, бимhейро бейомейну:

Увехейн цадиким йиръу вейисмоху, вишорим йаалойзу, вахасидим берино йогилу, веойлосо тикпоц пиhо, веhоришъо куло беошон тихлэ, ки саавир мемшелес зодойн мин hоорец:

Весимлойх ато hу Адой-ной Элой-hейну левадехо, ал кол маасехо, беhар Цийойн мишкан кевойдехо, увИрушолаим ир кодшехо, какосув бедиврей кодшехо: Йимлойх Адой-ной леойлом, Элой-hаих Цийойн ледойр водойр hалелу-й-о:

Кодойш ато венойро шмехо, веэйн Элой-аh мибаладэхо, какосув, вайигбаh Адой-ной Цво-ойс бамишпот, веhоЭй-л hакодойш никдош бицдоко. Борух ато Адой-ной hамелех hакодойш:

Ато вехартону микол hоамим, оhавто ойсону вероцисо бону, вероймамтону микол hалешойнойс, векидаштону бемицвойсехо, векейравтону малкейну лаавойдосехо, вешимхо hагодойл веhакодойш олейну коросо:

Ватитен лону, Адой-ной Элой-hейну, беаhаво, эс йойм (в субботу: hашабос hазэ веэс йойм) hазикоройн hазэ, эс йойм тойв микро койдеш hазэ, йойм (в субботу: зихройн) труо (беаhаво) микро койдеш, зейхер лицияс мицроим:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, йаалэ вейовой вейагиа, вейероэ вейероце вейишома, вейипокейд вейизохейр зихройнейну уфикдойнейну, везихройн авойсейну, везихройн Мошиах бен Довид авдехо, везихройн Йерушолаим ир кодшехо, везихройн кол амхо бейс Йисроэйл лефонехо, лифлейто летойво, лехейн улехесед улерахамим улехаим тойвим улешолойм, бейойм (hашабос hазэ увейойм) hазикоройн hазэ, бейойм тойв микро койдеш hазэ. Зохрейну Адой-ной Элой-hейну бой летойво, уфокдейну вой ли-врохо, веhойшиейну вой лехаим тойвим. Увидвар йешуо верахамим хус вехонейну, верахейм олейну веhойшиейну, ки эйлехо эйнейну, ки Эй‑л мелех ханун верахум ото:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, млойх ал кол hоойлом кулой бихвойдехо, веhиносей ал кол hоорец бикорехо, веhойфа багадар геойн узехо ал кол йойшвей тейвел арцехо, вейейда кол поул, ки ато пеалтой, вейовин кол йецур, ки ато йецартой, вейоймар кол ашер нешомо веапой, Адой-ной Элой-hей Йсроэйл мелех, умалхусой бакойл мошоло: (в субботу: Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, рцей но вимнухосейну) кадшейну бемицвойсехо, весейн хелкейну бесойросехо, сабейну митувехо, весамейах нафшейну бишуосехо (в субботу: веhанхилейну Адой-ной Элой-hейну беаhаво увероцойн шабос (шабосойс) кодшехо, вейонуху во (вой, вом) кол Йисроэйл мекадшей шмехо) ветаhейр либейну леовдехо беэмес, ки ато Элой-hим эмес, удворхо малкейну эмес векайом лоад. Борух ато Адой-ной, мелех ал кол hоорец, македейш (в субботу: hашабос ве) Йисроэйл вейойм hазикоройн:

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеей, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо.

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

Ухсойв лехаим тойвим кол бней брисехо

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭй-л йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

(хазан говорит)

Элой-hей-ну вЭй-лой-hей авойсейну, Борхейну ваброхо hамешулешес баТойро, hаксуво ал йедэй Мойше авдэхо, hоамуро мипи Аhаройн увонов койhаним ам кдойшэхо коомур:

Йеворехэхо Адой-ной вейишмерэхо (община: омейн). Йоэйр Адой-ной понов эйлэхо вихунэко (община: омейн). Исо Адой-ной понов эйлэхо вейосэйм лэхо шолом (община: омейн).

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

Увсейфер хаим брохо вешолойм уфарносо тойво, йешуо венехомо, угзейройс тойвойс, низохейр веникосейв лефонехо, анахну ве-хол амхо бейс Исроэл, лехаим тойвим улешолойм. Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегояли.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро гофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

(Отступают три шага назад и говорят:)

Ойсе hашолойм бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.


Овину малкейну

Сидур стр. 277

Открывают Арон койдеш

В Рош аШоно не говорят: Овину малкейну, хотону лефонехо:

Овину малкейну, эйн лону мелех эло ото:

Овину малкейну, асей имону лемаан шмехо:

Овину малкейну, хадейш (во время поста: борейх) олейну шоно тойво:

Овину малкейну, батейл меолейну кол гзейройс кошойс:

Овину малкейну, батейл махшевойс сойнейну:

Овину малкейну, hофейр ацас ойвейну:

Овину малкейну, калей кол цар умастин меолейну:

Овину малкейну, ссойм пийойс мастинейну умекатригейну:

Овину малкейну, калей девер вехерев вероов ушви умашхис мибней брисехо:

Овину малкейну мнаъ магейфо минахалосехо:

(В Рош аШоно не говорят: Овину малкейну, слах умхойл ле-хол авойнойсейну:

Овину малкейну, мхей веhаавейр пешоейну минегед эйнехо:

Овину малкейну, мхойк берахамехо hо-рабим кол шитрей хойвойсейну: до сих пор не говорят в Рош аШоно)

Овину малкейну hахазирейну бисшуво шлеймо лефонехо:

Овину малкейну шлах рефуо шлеймо лехойлей амехо:

Овину малкейну краъ ройа гзар динейну:

Овину малкейну зохрейну безикоройн тойв лефонехо:

В общественный пост

В Десять дней раскаяния

Овину малкейну зохрейну лехаим тойвим:

Овину малкейну зохрейну лигеуло вишуо:

Овину малкейну зохрейну лефарносо вехалколо:

Овину малкейну зохрейну лизхийойс:

Овину малкейну зохрейну лислихо умхило:

Овину малкейну косвейну (хосмейну) бе-сейфер хаим тойвим:

Овину малкейну косвейну (хосмейну) бе-сейфер геуло вишуо:

Овину малкейну косвейну (хосмейну) бе-сейфер парносо вехалколо:

Овину малкейну косвейну (хосмейну) бе-сейфер зхийойс:

В Рош аШоно не говорят: Овину малкейну косвейну (хосмейну) бе-сейфер слихо умхило:

 

Овину малкейну hацмах лону йешуо бекоройв:

Овину малкейну hорейм керен Йсроэйл амехо:

Овину малкейну hорейм керен мешихехо:

Овину малкейну малей йодейну мибирхойсехо:

Овину малкейну малей асомейну сово:

Овину малкейну шма койлейну хус верахейм олейну:

Овину малкейну кабейл берахамим увероцойн эс тфилосейну:

Овину малкейну псах шаарей шомаим лисфилосейну:

Овину малкейну зохур ки офор анохну:

Овину малкейну но ал тешивейну рейком милефонехо:

Овину малкейну теhей hашоо hазойс шаас рахамим веэйс роцойн милефонехо:

Овину малкейну хамойл олейну ве-ал ойлолейну ветапейну:

Овину малкейну асей лемаан hаругим ал шейм кодшехо:

Овину малкейну асей лемаан твухим ал йихудехо:

Овину малкейну асей лемаан боей боэйш увамаим ал кидуш шмехо:

Овину малкейну некойм дам аводехо hашофух:

Овину малкейну асей лемаанхо им лой лемаанейну:

Овину малкейну асей лемаанхо веhойшиейну:

Овину малкейну асей лемаан рахамехо hо-рабим:

Овину малкейну асей лемаан шимхо hагодойл hагибойр веhанойро шеникро олейну:

Овину малкейну хонейну ваанейну ки эйн бону маасим, асей имону цдоко вохесед веhойшиейну: Закрывают Арон койдеш

 


Порядок трубления в шофар.

 

Этот капитл произносят семь раз

 

(1) Ламнацейах ливней Койрах мизмойр: (2) Кол hоамим тикъу хоф, hориу лЭйлой-hим бекойл рино: (3) Ки Адой-ной элйойн нойро, мелех годойл ал кол hоорец: (4) Йадбейр амим тахатейну, улеумим тахас раглейну: (5) Йивхар лону эс нахалосейну, эс геойн Яакойв ашер оhейв сэло: (6) Оло Элой-hим бисруо, Адой-ной бекойл шойфор: (7) Замру Элой-hим замейру, замру лемалкейну замейру: (8) Ки мелех кол hоорец Элой-hим, замру маскил: (9) Молах Элой-hим ал гоим, Элой-hим йошав ал кисей кодшой: (10) Недивей амим нээсофу, ам Элой-hей Авроhом, ки лЭйлой-hим мегиней Эрец, меойд наало:

 

Трубящий произносит, и также общество повторяет за ним посук за посуком

 

    Мин hамейцар короси Й-о, онони бамерхов Й-о:

Койли шимъо бехасдехо Адой-ной, кемишпотехо хайейни:

Ройш дворхо эмес, улеойлом кол мишпат цидкехо:

Аройв авдехо летойв, ал йаашкуни зейдим:

Сос онойхи ал имросехо, кемойцей шолол ров:

Тув таам водаас ламдейни, ки вемицвойсехо hеэманти:

Нидвойс пи рцей но Адой-ной, умишпотехо ламдейни:

    Оло Элой-hим бисруо, Адой-ной бекойл шойфор:

                                                                            Мусаф Рош аШана

(сидур стр. 282)

Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

Зохрейну лехаим, мелех хофейц бахаим, вехосвейну бе-сейфер hахаим, лемаанхо Элой-hим хаим

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато Адой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом Адой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа. Мойрид hатол.

Мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

Ми хомойхо ов hорахамон, зойхейр йецуров лехаим берахамим

Венеемон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим[27].

Ато кодойш вешимхо кодойш укдойшим бехол йойм йеhалелухо сэло:

Ледойр водойр hамлиху лоЭй-л, ки hу левадой моройм векодойш:

Увехейн, йискадейш шимхо Адой-ной Элой-hейну, ал Йисроэйл амехо, веал Йерушолаим ирехо, веал Цийойн мишкан квойдехо, веал малхус бейс Довид мешихехо, веал мехойнхо веhейхолехо:

Увехейн тейн пахдехо Адой-ной Элой-hейну ал кол маасехо, веэймосхо ал кол ма шеборосо, вейироухо кол hамаасим, вейиштахаву лефонехо кол hабруим, вейеосу кулом агудо эхос, лаасойс рецойнхо белейвов шолейм. Шейодану Адой-ной Элой-hейну, шеhашолтон лефонехо, ойз бейодхо, угвуро биминехо, вешимхо нойро ал койл ма шеборосо:

Увехейн тейн ковойд Адой-ной леамехо, тhило лиреехо, весикво тойво ледойршехо, уфисхойн пэ ламейахалим лох, симхо леарцехо, весосойн леирехо, уцмихас керен леДовид авдехо, ваарихас нейр левен Йишай мешихехо, бимhейро бейомейну:

Увехейн цадиким йиръу вейисмоху, вишорим йаалойзу, вахасидим берино йогилу, веойлосо тикпоц пиhо, веhоришъо куло беошон тихлэ, ки саавир мемшелес зодойн мин hоорец:

Весимлойх ато hу Адой-ной Элой-hейну левадехо, ал кол маасехо, беhар Цийойн мишкан кевойдехо, увИрушолаим ир кодшехо, какосув бедиврей кодшехо: Йимлойх Адой-ной леойлом, Элой-hаих Цийойн ледойр водойр hалелу-й-о:

Кодойш ато венойро шмехо, веэйн Элой-аh мибаладэхо, какосув, вайигбаh Адой-ной Цво-ойс бамишпот, веhоЭй-л hакодойш никдош бицдоко. Борух ато Адой-ной hамелех hакодойш:

Ато вехартону микол hоамим, оhавто ойсону вероцисо бону, вероймамтону микол hалешойнойс, векидаштону бемицвойсехо, векейравтону малкейну лаавойдосехо, вешимхо hагодойл веhакодойш олейну коросо:

Ватитен лону, Адой-ной Элой-hейну, беаhаво, эс йойм (в субботу: hашабос hазэ веэс йойм) hазикоройн hазэ, эс йойм тойв микро койдеш hазэ, йойм (в субботу: зихройн) труо (беаhаво) микро койдеш, зейхер лицияс мицроим:

Умипней хатоейну голину мейарцейну, венисрахакну мейал адмосейну, веэйн ону йехойлим лаасойс хойвойсейну бевейс бхиросехо, бабаис hагодойл веhакодойш, шеникро шимхо олов, мипней hайод шеништалхо бемикдошехо. Йеhи роцойн милфонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, мелех рахамон, шетошув усерахейм олейну ве-ал микдошхо берахамехо hо-рабим, весивнейhу мhейро, усгадейл квойдой. Овину малкейну Элой-hейну, галей квойд малхусхо олейну мhейро, веhойфа' веhиносей олейну леэйней кол хой, векорейв пезурейну мибейн hагойим, унефуцойсейну канейс мийаркесей орец. Ваhавиейну лецийойн ирхо берино, велирушолаим бейс микдошхо, бесимхас ойлом, вешом наасе лефонехо эс корбенойс хойвойсейну, тмидим кесидром умусофим кеhилхосом, веэс мусфей (в субботу: йойм hашабос hазэ ве) йойм hазикоройн hазэ, вейойм тойв микро койдеш hазэ, наасэ венакрив лефонехо беаhаво, кемицвас рецойнехо, кмой шекосавто олейну бесойросехо ал йедей Мойше авдехо, ми-пи хвойдехо коомур:

(в субботу)

Увейойм hашабос шней хвосим бней шоно тмимим, ушней эсройним сойлес минхо блуло вашемен вениской, ойлас шабос бешабатой. Ал ойлас hатомид вениско:

Увахойдеш hашви'и беэход лахойдеш, микро койдеш йиhйе лохем, кол млехес авойдо лой саасу, йойм труо йиhйе лохем. Ваасисем ойло лерейах нихойах лАдой-ной, пар бен бокор эход, аил эход, квосим бней шоно шиво тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, веисоройн лакевес, вейаин кениской, ушней сеирим лехапейр, ушней смидим кеhилхосом, милвад ойлас hа-хойдеш уминхосо, веойлас hатомид уминхосо, венискейhем кемишпотом, лерейах нихойах ише лАдой-ной:

(в субботу)

Йисмеху вемалхусхо шоймрей шабос векойрей ойнег, ам мекадшей швии, кулом йисбеу вейисангу митувехо. Увашвии роцисо бой векидаштой, хемдас йоймим ойсой коросо, зейхер лемаасе верейшис:

Олейну лэшабеях лаадойн hакойл, лосэйс гдуло лэйойцер берейшис, шелой осону кегойей hоароцойс велой сомону кемишпохойс hоадомо, шелой сом хелкейну коhэм вегойролэйну кехол hамойном; шеhэйм миштахавим лэhэвэл велорик. Ваанахну койр'им умиштахавим умойдим лифнэй мелэх малхэй hамлохим hакодойш Борух hу, Шеhу нойтэ шомаим вейойсэд орец, умойшав йекорой башомаим мимаал, ушхинас узой беговhей мероймим, hу Элой-hейну эйн ойд. Эмес малкейну Эфэс зулосой, какосув бесойросой вейодато hайойм, ваhашейвосо эл лэвовэхо, ки Адой-ной hу hоЭ-лой-hим, башомаим мимаал веал hоорец митохас, эйн ойд.

Веал кейн нэкаве лэхо Адой-ной Элой-hейну, лир'ойс меhейро бесифэрэс узэхо, леhаавир гилулим мин hоорец, веhоэлилим коройс йикорейсун, лэсакэйн ойлом бемалхус Ш-адай, вехол бнэй восор йикрэу вишмехо леhафнойс эйлэхо кол ришей орец. Якиру вейейд'у кол йойшвей сэйвэл, ки лэхо тихра' кол бэрэх, тишова' койл лошойн. Лэфонэхо Адой-ной Элой-hейну ихре'у веипойлу, велихвойд шимхо йекор йитэйну викаблу хулом алэйhем эс ойл малхусэхо, весимлойх алэйhем меhейро лэойлом воэд, ки hамалхус шелхо hи, улэойлмей ад тимлойх беховойд, какосув бесойросэхо Адой-ной имлойх лэойлом воэд.

Венээмар: лой hибит овен беЯакойв, велой роо омол беЙисроэйл, Адой-ной Элой-hов имой, усруас мелех бой: Венээмар: вайhи вишурун мелех, беhисасейф рошей ом, яхад шивтей Йисроэйл: Уведиврей кодшехо косув леймойр, ки лАдой-ной hамлухо, умойшейл багоим. Венээмар, Адой-ной молах, гейус ловейш, ловейш Адой-ной ойз hисазор, аф тикойн тейвел бал тимойт. Венээмар, сеу шеорим рошейхем, веhинос'у писхей ойлом, вейойвой мелех hаковойд, ми зэ мелех hаковойд, Адой-ной изуз вегибойр, Адой-ной гибойр милхомо. Сеу шеорим рошейхем, усеу писхей ойлом, вейовой мелех hаковойд. Ми hу зэ мелех hаковойд, Адой-ной Цво-ойс hу мелех hаковойд сэло:

Ве-ал йедей аводехо hаневиим косув леймойр: Кой омар Адой-ной, мелех Йисроэйл вегойалой, Адой-ной Цво-ойс, Ани ришойн ваани ахаройн, умибалодай эйн Элой-hим. Венээмар: веолу мойшиим бегар Цийойн, лишпойт эс hар эйсов, вегойсо лАдой-ной hамлухо. Венээмар: веhойо Адой-ной лемелех ал кол hоорец, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход. Увесойросхо косув леймойр: Шма Йисроэйл, Адой-ной Элой-hейну, Адой-ной эход:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, млойх ал кол hоойлом кулой бихвойдехо, веhиносей ал кол hоорец бикорехо, веhойфа' баhадар геойн узехо ал кол йойшвей тейвел арцехо, вейейда кол поул, ки ато пеалтой, вейовин кол йецур, ки ато йецартой, вейоймар кол ашер нешомо веапой, Адой-ной Элой-hей Йсроэйл мелех, умалхусой бакойл мошоло: (в субботу: Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, рцей но вимнухосейну) кадшейну бемицвойсехо, весейн хелкейну бесойросехо, сабейну митувехо, весамейах нафшейну бишуосехо (в субботу: веhанхилейну Адой-ной Элой-hейну беаhаво увероцойн шабос кодшехо, вейонуху во  кол Йисроэйл мекадшей шмехо) ветаhейр либейну леовдехо беэмес, ки ато Элой-hим эмес, удворхо малкейну эмес векайом лоад. Борух ато Адой-ной, мелех ал кол hоорец, македейш (в субботу: hашабос ве) Йисроэйл вейойм hазикоройн:

И трубят в шофар (также во время молитвы шепотом) Ташрат, Ташат, Тарат

Ато зойхер маасей ойлом, уфойкейд кол йецурей кедем. Лефонехо ниглу кол таалумойс, ваhамойн нисторойс шемибрейшиc, ки эйн шиххо лифней хисей хвойдехо, веэйн нистор минегед эйнехо. Ато зойхер эс кол hамиф'ол, вегам кол hайецур лой нихход мимеко. hакойл голуй вейодуа' лефонехо Адой-ной Элой-hейну, цойфе умабит ад сойф кол hадойройс, ки сови хойк зикоройн леhипокейд кол руах вонефеш, леhизохейр маасим рабим, ваhамойн брийойс леэйн тахлис. Мейрейшис козойс hойдайто, умилфоним ойсо гилисо, зэ hайойм тхилас маасехо, зикоройн лейойм ришойн. Ки хойк леЙисроэйл hу, мишпот лЭйлой-hей Яакойв. Ве-ал hамединойс бой йеомейр, эйзой лехерев, веэйзой лешолом, эйзой лероов, веэйзой лесово, уврийойс бой йипокейду, леhазкиром лехаим веламовес. Ми лой нифкад кеhайойм hазэ, ки зейхер кол hайецур лефонехо бо, маасей иш уфкудосой, ваалилойс миц'адей гевер, махшевойс одом весахбулойсов, вейицрей маалалей иш. Ашрей иш шелой йишкохеко, увен одом йисамейц бох, ки дойршехо леойлом лой йикошейлу, велой йиколму лонецах кол hахойсим бох, ки зехер кол hамаасим лефонехо бо, веато дойрейш маасей кулом. Вегам эс Нойах беаhаво зохарто, ватифкедейhу бидвар йешуо верахамим, вагавиахо эс мей hамабул, лешахейс кол босор мипней ройа маалелейhем. Ал кейн зихройной бо лефонехо Адой-ной Элой-hейну, леhарбойс зар'ой кеафройс тейвейл, вецеэцейов кехойл hайом. Какосув бесойросехо, вайизкойр Элой-hим эс Нойах, веэйс кол hахайо веэс кол hабhеймо ашер той батейво, вайаавейр Элой-hим руах ал hоорец, вайошойку hамоим. Венээмар: Вайишма' Элой-hим эс на'акосом, вайизкойр Элой-hим эс брисой, эс Авроhом эс Йицхок веэс Яакойв. Венээмар: везохарти эс бриси Яакойв, веаф эс бриси  Йицхок, веаф эс бриси Авроhом, эзкойр веhоорец эзкойр. Уведиврей кодшехо косув леймойр: зейхер осо ленифлеойсов, ханун верахум Адой-ной. Венээмар: тереф носан лирейов, йизкойр леойлом брисой. Венээмар: Вайизкойр лоhем брисой, вайинохейм керойв хасодов:

Ве-ал йедей аводехо hаневиим косув леймойр, hолойх векоросо беозней Йерушолаим леймойр, Кой омар Адой-ной, зохарти лох хесед неураих, аhавас клулойсоих, лехтех ахарай бамидбор, беэрец лой зруо. Венээмар: Везохарти ани эс бриси ойсох, бимей неуроих, ваhакимойси лох брис ойлом. Венээмар: hавейн йакир ли Эфраим, им йелед шаашуим, ки мидей дабри бой, зохойр эзкерену ойд, ал кейн hому мейай лой, рахейм арахамену неум Адой-ной:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, зохрейну безикоройн тойв лефонехо, уфокдейну бифкудас йешуо верахамим мишмей шмей кедем. Узхор лону Адой-ной Элой-hейну эс hабрис веэс hахесед веэс hашвуо, ашер нишба'то леАвроhом овину беhар hамойрио. Весейрое лефонехо акейдо, шеокад Авроhом овину эс Йицхок бной ал габей hамизбейах, веховаш рахамов лаасойс рецойнхо белейвов шолейм, кейн йихбешу рахамехо эс каасхо мейолейну, уветувхо hагодойл, йошув харойн апхо мейамхо умейирхо умейарцехо уминахалосехо. Векаейм лону Адой-ной Элой-hейну, эс hадовор шеhивтахтону бесойросехо, ал йедей Мойше авдехо, ми-пи хвойдехо коомур: везохарти логем брис ришойним, ашер hойцейси ойсом мейэрец Мицраим, леэйней hагоим лиhйойс логем лЭйлой-hим, ани Адой-ной. Ки зойхейр кол hанишкохойс ато hу меойлом, веэйн шиххо лифней хисей хвойдехо, ваакейдас Йицхок, лезарой hайойм берахамим тизкойр. Борух ато Адой-ной, зойхейр hабрис:

И трубят в шофар (также во время молитвы шепотом) Ташрат, Ташат, Тарат

 

Ато ниглейсо баанан квойдехо ал ам кодшехо ледабейр имом. Мин hашомаим hишма'том койлехо, вениглейсо алейhем беарпелей тойhар. Гам hоойлом кулой хол мипонехо. Уврийойс брейшис хорду мимеко, беhиголойсхо малкейну ал hар Синай, леламейд леамхо Тойро умицвойс. Ваташмиейм эс hойд койлехо, ведибройс кодшехо милаhавойс эйш. Бекойлойс увроким алейhем ниглейсо, увекойл шойфор алейhем hойфото. Какосув бесойросехо, вайhи вайойм hашлиши, биhйойс hабойкер, вайhи койлойс увроким. Веонон ковейд ал hоhор, векойл шойфор хозок меойд, вайехерад кол hоом ашер бамаханэ. Венээмар: Вайhи койл hашойфор hойлейх вехозейк меойд, Мойше йедабейр вегоЭлой-hим йаанену векойл. Венээмар: ве-хол hоом ройим эс hакойлойс, веэс hалапидим, веэйс койл hашойфор, веэс hоhор ошейн, вайар hоом вайону'у вайаамду мерохойк. Уведиврей кодшехо косув леймойр: оло Элой-hим бисруо, Адой-ной бекойл шойфор. Венээмар: бахацойцройс векойл шойфор, hориу лифней hамелех Адой-ной. Венээмар: тик'у вахойдеш шойфор, бакесе лейойм хагейну. Ки хойк леЙисроэйл hу, мишпот лЭй-лой-hей Яакойв:

Венээмар: hалелу-й-о, hалелу Эй-л бэкодшой, hалелуhу биркиа узой. hалелуhу бигвуройсов, hалелуhу кэройв гудлой. hалелуhу бэсейка шойфор, hалелуhу бэнейвел вехинойр. hалелуhу бэсойф умохойль, hалелуhу беминим веугов. hалелуhу бецилцэлей шома, hалелуhу бецилцэлей сэруо. Койл hанешомо тэhалел Й-о hалелу-й-о.

Ве-ал йедей аводехо hаневиим косув леймойр: кол йойшвей тейвейл вешойхней орец, кинсой нейс hорим тир'у, вехискойа' шойфор тишмоу. Венээмар: веhойо байойм hаhу, йитока` бешойфор годойл, увоу hоойвдим беэрец Ашур, веhанидохим беэрец Мицроим. Веhиштахаву лАдой-ной бегар hа-койдеш бИрушолоим. Венээмар: ВАдой-ной алейhем йероэ, вейоцо кеворок хицой, вАдой-ной Элой-hим башойфор йиска', веhолах бесааройс Теймон, Адой-ной Цво-ойс йогейн алейhем, кейн тогейн ал амхо Йисроэйл бишлоймехо:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, тека' бешойфор годойл лехейрусейну, сесо нейс лекабейц голуйойсейну, векорейв пезурейну мибейн hагоим, унефуцойсейну канейс мийаркесей орец, ваhавиейну леЦийойн ирхо берино, велИрушолаим бейс микдошхо бесимхас ойлом, вешом наасе лефонехо эс корбенойс хойвойсейну, кимецуво олейну бесойросехо, ал йедей Мойше авдехо, ми-пи хвойдехо коомур:

Увейойм симхасхем увемойадейхем, уверошей ходшейхем уска'тем бахацойцройс ал  ойлойсейхем ве-ал зивхей шалмейхем, веhойу лохем ле-зикоройн лифней Элой-hейхем, ани Адой-ной Элой-hейхем. Ки ато шойме'а койл шойфор, умаазин тру'о веэйн дойме лох. Борух ато Адой-ной, шойме'а койл труас амой Йисроэйл берахамим:

И трубят в шофар (также во время молитвы шепотом) Ташрат, Ташат, Тарат

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеей, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо.

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу Адой-ной Элой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо шебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

ухсойв лехаим тойвим кол бней брисехо

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭй-л йешуосейну веезросеейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

(хазан говорит)

Элой-hей-ну вЭй-лой-hей авойсейну, Борхейну ваброхо hамешулешес баТойро, hаксуво ал йедэй Мойше авдэхо, hоамуро мипи Аhаройн увонов койhаним ам кдойшэхо коомур:

Йеворехэхо Адой-ной вейишмерэхо (община: омейн). Йоэйр Адой-ной понов эйлэхо вихунэко (община: омейн). Исо Адой-ной понов эйлэхо вейосэйм лэхо шолом (община: омейн).

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Элой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беейнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

Увсейфер хаим брохо вешолойм уфарносо тойво, йешуо венехомо, угзейройс тойвойс, низохейр веникосейв лефонехо, анахну ве-хол амхо бейс Исроэл, лехаим тойвим улешолойм. Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегояли.

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро гофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

(Отступают три шага назад и говорят:)

Ойсе шолом (в десять дней раскаяния: hашолойм) бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.

Унесане тойкеф (махзор на Рош аШоно, стр. 144)

 

Увехейн улехо саалэ кдушо, ки ато Элой-hейну мелех:

Унесане тойкеф кдушас hайойм. Ки hу нойро веойойм. Увой синосей малхусехо. Вейикойн бехесед кисехо. Весейшев олов беэмес. Эмес, ки ато hу дайон умойхиах вейойдеа воэйд. Вехойсейв вехойсейм весойфейр умойнэ. Весизкойр кол hанишкохойс. Весифтах эс сейфер hазихройнойс. Умеэйлов йикорей. Вехойсом йад кол одом бой. Увешойфор годойл йитока`. Векойл дмомо дако йишома'. Умалохим йехофейзун. Вехил уре'одо йойхейзун. Вейоймру hиней йойм hа-дин. Лифкойд ал цво моройм ба-дин. Ве-хол боэй ойлом йааврун лефонехо кивней моройн: (хазан) Кевакорас ройэ эдрой. Маавир цойройн тахас шивтой. Кейн таавир весиспойр весимнэ. Весифкойд нефеш кол хой. Весахтойх кицво ле-хол бирьойсехо. Весихтойв эс гзар дином.

Беройш hашоно йикосейвун. Увейойм цойм кипур йехосеймун. Камо йааврун вехамо йиборейун. Ми йихье у-ми йомус. Ми векицой у-ми лой векицой. Ми вамаим у-ми воэйш. Ми вахерев у-ми вахайо. Ми вароов у-ми вацомо. Ми ворааш у-ми вамагейфо. Ми ваханико у-ми васкило: Ми йонуах у-ми йонуа. Ми йишокейт у-ми йиторейф. Ми йишолейв у-ми йисйасор. Ми йеони у-ми йеошейр. Ми йишофейл у-ми йорум:

Усшуво. Усфило. Уцдоко

Маавирин эс ройа hагзейро:

(община) Ки кешимхо кейн теhилосехо. Коше лихойс венойах лирцойс. Ки лой сахпойц бемойс hамейс. Ки им бешувой мидаркой вехойо. Веад йойм мойсой техаке лой, им йошув мийад текаблой.

(хазан) Эмес, ки ато hу йойцром. Веато йойдеа йицром. Ки hейм босор водом: Одом йесойдой мейофор. Весойфой леофор. Бенафшой йови лахмой. Мошул кехерес hанишбор. Кехоцир йовейш. Ухециц нойвейл. Кецейл ойвейр. Ухеонон коло. Ухеруах нойшовес. Ухеовок пойреах. Вехахалойм йоуф:

Веато hу мелех Эй-л хай векайом:

Эйн кицво лишнойсехо. Веэйн кейц леойрех йомехо. Веэйн лешаейр маркевойс квойдехо. Веэйн лефорейш эйлум шмехо. Шимхо ноэ лехо. Веато ноэ лишмехо. Ушмейну коросо кишмехо.  

Ташлих (махзор на Рош аШоно, стр. 200)

Ми Эй-л комойхо, нойсей овойн веойвейр ал пэша' лишейрис нахалосой. Лой hехзик лоад апой, ки хофейц хесед hу: Йошув йерахамейну, йихбойш авойнойсейну, весашлих бимцулойс йом кол хатойсом: Титейн эмес леЯакойв, хесед леАврогом, ашер нишбато лаавойсейну мимей кедем: Мин hамейцар короси Й-о, онони бамерхов Й-о: Адой-ной ли лой иро, ма йаасе ли одом: Адой-ной ли беойзрой, ваани эръэ бесойой: Тойв лахасойс бАдой-ной, мибтойах боодом: Тойв лахасойс бАдой-ной, мибтойах биндивим:

Ранейну цадиким бАдой-ной, лайешорим ново сеhило: hойду лАдой-ной бехинойр, веневел осойр замру лой: Ширу лой шир ходош, hейтиву нагейн бисруо: Ки йошор двар Адой-ной, ве-хол маасейhу беэмуно: Ойhейв цдоко умишпот, хесед Адой-ной мол'о hоорец: Бидвар Адой-ной шомаим наасу, у-ве-руах пив кол цвоом: Койнейс канейд мей hайом, нойсейн беойцоройс теhоймойс: Йир'у меАдой-ной кол hоорец, мимену йогуру кол йойшвей тейвейл: Ки hу омар вайеhи, hу циво вайаамойд: Адой-ной hейфир ацас гоим, hейни' махшевойс амим: Ацас Адой-ной леойлом таамойд, махшевойс либой ледойр водойр: Ашрей hагой ашер Адой-ной Элой-гов, hоом бохар ленахало лой: Мишомаим hибит Адой-ной, роо эс кол бней hоодом: Мимкойм шивтой hишгиах, эл кол йойшвей hоорец: hайойцейр йахад либом, hамейвин эл кол маасейhем: Эйн hамелех нойшо' беров хоил, гибойр лой йиноцейл беров койах: Шекер hасус лисшуо, уверойв хейлой лой йимолейт: hиней эйн Адой-ной эл йерейов, ламейахалим лехасдой: Леhацил мимовес нафшом, улехайойсом бороов: Нафшейну хиксо лАдой-ной, эзрейну умогинейну hу: Ки вой йисмах либейну, ки вешейм кодшой вотохну: Йеhи хасдехо Адой-ной олейну, каашер йихалну лох:

Лой йореу велой йашхису бехол hар кодши, ки мол'о hоорец дэйо эс Адой-ной, кемаим лейам мехасим:


 

Порядок hойшанойс

Лемаанхо Элой-hейну hойшано:

Лемаанхо бойрейну hойшано:

Лемаанхо гойалейну hойшано:

Лемаанхо дойршейну hойшано:

Первый день:

Лемаан амитох hойшано: лемаан брисох hойшано: лемаан годлох весифартох hойшано: лемаан досох hойшано: лемаан hойдох hойшано: лемаан виудох hойшано: лемаан зихрох hойшано: лемаан хасдох hойшано: лемаан тувох hойшано: лемаан йихудох hойшано: лемаан квойдох hойшано: лемаан лимудох hойшано: лемаан малхусох hойшано: лемаан ницхох hойшано: лемаан ницхох hойшано: лемаан сойдох hойшано: лемаан узох hойшано: лемаан пээйрох hойшано: лемаан цидкосох hойшано: лемаан кдушосох hойшано: лемаан рахамехо hо-рабим hойшано: лемаан шхиносох hойшано: лемаан тhилосох hойшано: ани ве-hу. Кеhойшато

Второй день

Эвен шсийо hойшано. Бейс hабхиро hойшано. hойрен арнойн hойшано. Двир hамуцно hойшано. hар hамойрио hойшано. Веhар йероэ hойшано. Звул тифартехо hойшано. Хоно Довид hойшано. Тойв hалевонойн hойшано. Йефей нойф месойс кол hоорец hойшано. Клилас йойфи hойшано. Линас hацедек hойшано. Мохойн лешивтехо hойшано. Новэ шаанон hойшано. Сукас шолейм hойшано. Алияс швотим hойшано. Пинас йикрас hойшано. Цийойн hамецуйенес hойшано. Койдеш hакодошим hойшано. Роцуф аhаво hойшано. Шхинас квойдехо hойшано. Тейл талпийойс hойшано.

Третий день

Ойм ани хоймо hойшано. Боро кахамо hойшано. Гойло весуро hойшано. Домсо лесомор hойшано. hоhаруго олехо hойшано. Венехшевес лецойн тивхо hойшано. Зруйо бейн махъисеhо hойшано. Хавуко удвуко бох hойшано. Тойенес улох hойшано. Йехидо лейахадох hойшано. Квушо багойло hойшано. Лоймедес йиросох hойшано. Мрутас лехи hойшано. Несуно лемаким hойшано. Сойвелес сивлох hойшано. Анийо сойаро hойшано. Пдуйас тойвио hойшано. Цойн кодошим hойшано. Кhилас Яакойв hойшано. Ршумим бишмехо hойшано. Шойагим hойшано hойшано. Тмухим олехо hойшано.

Четвертый день

Одойн hамойшиа hойшано. Билтехо эйн леhойшиа hойшано. Гибойр умойшиа hойшано. Далойси вели йегойшиа hойшано. hоЭй-л hамойшиа hойшано. Умацил умойшиа hойшано. Зойакехо тойшиа' hойшано. Хойхехо тойшиа hойшано. Тлоэхо тасбиа' hойшано. Йевул леhашпиа hойшано. Кол сиах тадшей весойшиа hойшано. Легей бал таршиа' hойшано. Мгодим тамтик весойшиа hойшано. Несиим легасиа hойшано. Сеирим легониа hойшано. Аноним милhамниа hойшано. Пойсеах йод умасбиа hойшано. Цмеейехо тасбиа hойшано. Койрехо тойшиа hойшано. Рехумехо тойшиа hойшано. Шойхарехо тойшиа' hойшано. Тмимехо тойшиа' hойшано.

Пятый день

Одом увhеймо hойшано. Босор веруах унешомо hойшано. Гид веэцем векоймо hойшано. Дмус вецелем верикмо hойшано. Hойд лагевел домо hойшано. Венимшал кавгеймойс нидмо hойшано. Зив весойар векоймо hойшано. Хидуш пней адомо hойшано. Тиас ацей нешамо hойшано. Йековим векомо hойшано. Кромим вешикмо hойшано. Лесейвейл hамесуйомо hойшано. Митройс ойз лесаймо hойшано. Нешийо лекаймо hойшано. Сихим легаацимо hойшано. Адоним леоцмо hойшано. Прохим лекоймеймо hойшано. Цмохим легошмо hойшано. Корим лезормо hойшано. Рвивим лешалмо hойшано. Шсийо лероймеймо hойшано. Тлуйо ал блимо hойшано.

Шестой день

Адомо мейэрер hойшано. Бhеймо мимшакелес hойшано. Гойрен мигозом hойшано. Догон мидалекес hойшано. hойн мимъейро hойшано. Веойхел мимhумо hойшано. Заис минешел hойшано. Хито мейхогов hойшано. Тереф мигойвой hойшано. Йекев мийелек hойшано. Керем митойло hойшано. Лекеш мейарбэ hойшано. Мегед мицлоцол hойшано. Нефеш мибеголо hойшано. Сойва мисолъом hойшано. Адорим мидалус hойшано. Пейройс мишидофойн hойшано. Цойн мицмисус hойшано. Кцир миклоло hойшано. Ройв мейрозойн hойшано. Шибойлес мициномойн hойшано. Твуо мейхосил hойшано.

Ани воhу hойшио но:

Кеhойшато эйлим белуд имох, бецейсхо лейеша' амох, кейн hойшано: Кеhойшато гой вЭлой-hим, друшим лейеша Элой-hим, кейн hойшано: Кеhойшато hамойн цвоойс, веимом малъахей цвоойс, кейн hойшано: Кеhойшато заким мибейс аводим, ханун, бейодом маавидим, кейн hойшано: Кеhойшато твуим бецул гзорим, йекорхо имом маавирим, кейн hойшано: Кеhойшато кано мешойререс вайойша, легойхо мецуйенес вайивоша', кейн hойшано: Кеhойшато маамар веhойсейси эсхем, нокув веhуцейси итхем, кейн hойшано: Кеhойшато сойвевей мизбейах, оймсей арово легакиф мизбейах, кейн hойшано: Кеhойшато пилъей оройн кеhуфшо, циер плешес бахаройн аф венойша, кейн hойшано: Кеhойшато кеhилойс бовейло шолахто, рахум лемааном шулахто, кейн hойшано: Кеhойшато швус шивтей Яакойв, тошув весошив швус оhолей Яакойв, веhойшио но:

Ани воhу hойшио но:

hойшио эс амехо, уворейх эс нахалосехо, уръейм венасейм ад hоойлом: Вейиhйу дворай эйле ашер hисхананти лифней Адой-ной, кройвим эл Адой-ной Элой-hейну йоймом волойло, лаасойс мишпат авдой умишпат амой Йисроэйл двар йойм бейоймой: Лемаан даас кол амей hоорец ки Адой-ной hу hоЭлой-hим эйн ойд: 


 

Порядок исполнения «hакафот» на  праздник Симхат Тора

Ато hорэйсо лодаас, ки Адой-ной hу hо-Э‑лой-hим, эйн ойд милвадой. Лэойсэй нифлоойс гдойлойс лэвадой, ки лэойлом хасдой. Эйн комойхо во-Э‑лой-hим Адой-ной, вээйн кэмаасэхо. Йеhи хвойд Адой-ной лэойлом, исмах Адой-ной бэмаасов. Йеhи шэйм Адой-ной мэвойрох, мэйато вэад ойлом. Йеhи Адой-ной Элой-hэй-ну имону, каашэр hойо им авойсэйну, аль йаазвэйну вэаль йитшэйну. Вэимру: hойшиэйну Элой-hэй ишэйну, вэкабцэйну вэhацилэйну мин hа-гойим, лэhойдойс лэшэйм кодшэхо, лэhиштабэйах бисhилосэхо. Адой-ной мэлэх, Адой-ной молох, Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Адой-ной ойз лэамой итэйн, Адой-ной йеворэйх эс амой башолойм. Вэйиhью но аморэйну лэроцойн, лифнэй адойн койль. Вайеhи бинсойа hооройн, вайоймэр мойше: кумо Адой-ной вэйофуцу ойвэхо, вэйонусу месанъэхо мипонэхо. Кумо Адой-ной лимнухосэхо, ато вааройн узэхо. Койhанэхо илбэшу цэдэк, вахасидэхо йеранэйну. Баавур довид авдэхо, аль тошэйв пнэй мэшихэхо. Вэомар байойм hаhу: hинэй Элой-hэй-ну зэ, кивину лой вэйойшиэйну, зэ Адой-ной кивину лой, ногило вэнисмэхо бишуосой. Малхусхо, малхус коль ойломим, умэмшалтэхо бэхоль дойр водойр. Ки мицийойн тэйцэй сойро, удвар а‑дой-ной мирушолоим.

вэhойо зарахо каафар hоорэц уфорацто йомо вокэйдмо вэцофойно ванэгбо, вэниврэху вэхо коль мишпэхойс hоадомо увэзарэхо.

Первая гакофо

Оно Адой-ной, hойшио но, оно Адой-ной, hацлихо но, оно Адой-ной анейну вейойм корейну: Элой-hей hорухойс hойшио но, бойхейн левовойс hацлихо но, гойэйл хозок анейну вейойм корейну:

Вторая hакофо

Дойвейр цдокойс, hойшио но, hодур билвушой, hацлихо но, восик вехосид анейну вейойм корейну:

Третья гакофо

Зах вейошор, hойшио но, хоймейл далим, hацлихо но, тойв умейтив анейну вейойм корейну:

Четвертая гакофо

Йойдеа махшовойс hойшио но, кабир веноойр, hацлихо но, лойвейш цдокойс анейну вейойм корейну:

Пятая гакофо

Мелех ойломим, hойшио но, ноойр веадир, hацлихо но, соймейх нойфлим анейну вейойм корейну:

Шестая гакофо

Ойзейр далим hойшио но, пойдэ умацил hацлихо но, цур ойломим анейну вейойм корейну:

Седьмая гакофо

Кодойш венойро hойшио но, рахум веханун hацлихо но, шоймейр hабрис анейну вейойм корейну: Тоймейх тмимим hойшио но, такиф лоад hацлихо но, томим бемаасов анейну вейойм корейну:


Порядок зажигания ханукальных свечей

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону легадлик нейр Хануко:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, шеосо нисим лаавойсейну байомим hоhейм бизман hазэ:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, шеhехейону векийемону веhигиону лизман hазэ:

hанейройс hалолу ону мадликин, ал hатшуойс ве-ал hанисим ве-ал hанифлоойс, шеосисо лаавойсейну байомим hоhейм бизман hазэ, ал йедей койhанехо hакдойшим. Ве-хол шмойнас йемей Хануко hанейройс hалолу койдеш hейм, веэйн лону ршус леhиштамейш боhейм, эло лиръойсом билвод, кдей леhойдойс улеhалейл лешимхо hагодойл, ал нисехо ве-ал нифлеойсехо ве-ал йешуосехо:

Благословения перед чтением Мегилы

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивоно ал микро мегило:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, шеосо нисим лаавойсейну байомим hоhейм бизман hазэ:

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, шеhехейону векийемону веhигиону лизман hазэ:

Когда читают мегилу в миньяне, после чтения мегилы говорят следующее благословение.

Борух ато Адой-ной Элой-hейну мелех hоойлом, hоров эс ривейну, веhадон эс динейну, веhанойкейм эс никмосейну, веhанифро лону мицорейну, веhамешалейм гмул ле-хол ойвей нафшейну. Борух ато Адой-ной, hанифро леамой Йисроэйл микол цорейhем, hоЭй-л hамойшиа:

Шойшанас Яакойв цоhоло весомейхо, биройсом йахад тхейлес Мордехой, тешуосом hойисо лонецах, весиквосом бехол дойр водойр. Леhойдиа, ше-кол койвехо лой йевойшу велой йиколму лонецах кол hахойсим бох. Орур hомон ашер бикейш леабди, борух Мордехай hайеhуди. Аруро Зереш эйшес мафхиди, брухо Эстейр баади, арурим кол hорешоим, брухим кол hацадиким, вегам Харбойно зохур латойв:[1] При повторении хазаном молитвы здесь произносится Кдуша

(Община, затем хазан:) Накдишох вэнаарицох кэнэям сиах сойд сарфэй койдэш hамэшалшим лэхо кдушо какосув ал яд нэвиэхо вэкоро зэ эл зэ вэомар:

(Община и хазан:) Кодойш, кодойш, кодойш А-дой-ной Цво-ойс млой хол hоорэц квойдэй:

(хазан:) Лэумосом мэшабхим вэоймрим:

(Община и хазан:)  Борух квойд А-дой-ной мимкоймэй:

(хазан:) Увэдиврэй кодшэхо косув лэймойр:

(Община и хазан:) Йимлойх А-дой-ной лэойлом Э-лой-hайих цийойн лэдойр водойр hалэлу-Й-о:

хазан продолжает Ато Кодойш

[2] Во время общественного поста хазан говорит здесь "анейну"

Анейну Адой-ной, анейну, бейойм цойм таанисейну, ки вецоро гдойло анохну, ал тейфен эл ришейну ве-ал тастейр понехо мимену, ве-ал тисалейм митхиносейну, hейэй но коройв лешавосейну, йеhи но хасдехо ленахамейну, терем никро эйлехо анейну, кадовор шенээмар, веhойо терем йикреу ваани ээне, ойд hейм медабрим ваани эшмо, ки ато Адой-ной hоойнэ бе-эйс цоро, пойдэ умацил бехол эйс цоро вецуко. Борух ато Адой-ной, hоойнэ леамой Йисроэйл бе-эйс цоро:

[3] В рош хойдеш и в хол-hамоэд говорят здесь Йаале вейовой:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, йаале вейовой вейагиа, вейероэ вейероцей вейишома', вейипокейд вейизохейр зихройнейну уфикдойнейну, везихройн авойсейну, везихройн Мошиах бен Довид авдехо, везихройн Йерушолаим ир кодшехо, везихройн кол амхо бейс Исроэл лефонехо, лифлейто летойво, лехейн улехесед улерахамим улехаим тойвим улешолойм бейойм

В рош хойдеш: ройш hа-хойдеш hазэ

В Пейсах: хаг hамацойс hазэ

В суккос: хаг hасуккойс hазэ

Зохрейну Адой-ной Элой-hейну бой летойво (община: омейн). Уфокдейну вой ли-врохо (община: омейн). Веhойшиейну вой лехаим тойвим (община: омейн). Увидвар йешуо верахамим, хус вехонейну, верахейм олейну веhойшиейну, ки эйлехо эйнейну, ки Эй-л мелех ханун верахум ото.

 

[4] В Хануку и Пурим говорят ал hанисим

Ве-ал hанисим ве-ал hапуркон, ве-ал hагвуройс ве-ал hатшуойс ве-ал hанифлоойс, шеосисо лаавойсейну байомим hоhейм бизман hазэ:

В Хануку:

В Пурим:

Бимей Матисьоhу бен Йойхонон койhейн годойл, Хашмойнои увонов, кешеомдо малхус Йовон hорэшоо, ал амхо Йисроэйл, леhашкихом тойросехо, улеhаавиром мейхукей рецойнехо, веато берахамехо hо-рабим, омадто лоhем бе-эйс цоросом, равто эс ривом, данто эс дином, нокамто эс никмосом, мосарто гибойрим бейад халошим, верабим бейад меатим, утмейим бейад тhойрим, урешоим бейад цадиким, везейдим бейад ойскей сойросехо. Улехо осисо шейм годойл векодойш боойломехо, улеамхо Йисроэйл осисо тшуо гдойло уфуркон кегайойм hазэ. Веахар ках боу вонехо лидвир бейсехо, уфину эс hейхолехо, ветиhару эс микдошехо, веhидлику нейройс бехацройс кодшехо, вековъу шмойнас йемей Хануко эйлу леhойдойс улеhалейл лешимхо hагодойл:

Ве-ал кулом

Бимей Мордехай веЭстер беШушан hабиро, кешеомад алейhем hомон hорошо, бикейш леhашмид лаhаройг улеабейд эс кол hайеhудим, минаар веад зокейн, таф веношим, бейойм эход, бишлойшо осор лехойдеш шнейм осор, hу хойдеш адор, ушлолом ловойз. Веато берахамехо hо-рабим hейфарто эс ацосой, векилкалто эс махшавтой, ваhашейвойсо лой гмулой беройшой. Весолу ойсой веэс бонов ал hоэйц: Ве-ал кулом

 

[5] Если нет когена, говорят: Йисроэйл бимкойм койhейн

[6] При повторении хазаном молитвы здесь произносится Кдуша

(Община, затем хазан:) Накдишох вэнаарицох кэнэям сиах сойд сарфэй койдэш hамэшалшим лэхо кдушо какосув ал яд нэвиэхо вэкоро зэ эл зэ вэомар:

(Община и хазан:) Кодойш, кодойш, кодойш А-дой-ной Цво-ойс млой хол hоорэц квойдой:

(хазан:) Лэумосом мэшабхим вэоймрим:

(Община и хазан:)  Борух квойд А-дой-ной мимкоймэй:

(хазан:) Увэдиврэй кодшэхо косув лэймойр:

(Община и хазан:) Йимлойх А-дой-ной лэойлом Э-лой-hайих цийойн лэдойр водойр hалэлу-Й-о:

(хазан продолжает Ато Кодойш)

[7] Во время общественного поста хазан говорит здесь "анейну"

Анейну Адой-ной, анейну, бейойм цойм таанисейну, ки вецоро гдойло анохну, ал тейфен эл ришейну ве-ал тастейр понехо мимену, ве-ал тисалейм митхиносейну, hейэй но коройв лешавосейну, йеhи но хасдехо ленахамейну, терем никро эйлехо анейну, кадовор шенээмар, веhойо терем йикреу ваани ээне, ойд hейм медабрим ваани эшмо, ки ато Адой-ной hоойнэ бе-эйс цоро, пойдэ умацил бехол эйс цоро вецуко. Борух ато Адой-ной, hоойнэ леамой Йисроэйл бе-эйс цоро:

[8] Девятого ава в Минху говорят здесь:

Нахейм, Адой-ной Элой-hейну, эс авейлей Цийойн веэс авейлей Йерушолоим, веэс hо-ир hоавейло веhахарейво, веhабзуйо веhашоймеймо. hоавейло мибли вонего, веhахарейво мимеойнойсеhо, веhабзуйо миквойдо, веhашоймеймо меэйн йойшейв. Веhи йойшевес веройшо хофуй, кеишо акоро шелой йолодо, вайивъалуhо лигйойнойс, вайирошуhо ойвдей зорим, вайотилу эс амхо Йисроэйл лехорев, вайаhаргу безодойн хасидей элйойн. Ал кейн Цийойн бемар тивке, вИрушолаим титейн койло, либи либи ал халлейhем. Мейай мейай ал халлейhем. Ки ато Адой-ной боэйш hицатто, увоэйш ато осид ливнойсо. Коомур, ваани эhйе ло неум Адой-ной, хоймас эйш совив, улеховойд эhйе бесойхо. Борух ато Адой-ной, менахейм Цийойн увойнэй Йерушолоим:

[9] Анейну Адой-ной, анейну, бейойм цойм таанисейну, ки вецоро гдойло анохну, ал тейфен эл ришейну ве-ал тастейр понехо мимену, ве-ал тисалейм митхиносейну, hейэй но коройв лешавосейну, йеhи но хасдехо ленахамейну, терем никро эйлехо анейну, кадовор шенээмар, веhойо терем йикреу ваани ээне, ойд hейм медабрим ваани эшмо, ки ато Адой-ной hоойнэ бе-эйс цоро, пойдэ умацил бехол эйс цоро вецуко. Борух ато Адой-ной, hоойнэ леамой Йисроэйл бе-эйс цоро:

[10] В рош хойдеш и в хол-hамоэд говорят здесь Йаале вейовой:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, йаале вейовой вейагиа, вейероэ вейероцей вейишома', вейипокейд вейизохейр зихройнейну уфикдойнейну, везихройн авойсейну, везихройн Мошиах бен Довид авдехо, везихройн Йерушолаим ир кодшехо, везихройн кол амхо бейс Исроэл лефонехо, лифлейто летойво, лехейн улехесед улерахамим улехаим тойвим улешолойм бейойм

В рош хойдеш: ройш hа-хойдеш hазэ

В Пейсах: хаг hамацойс hазэ

В суккос: хаг hасуккойс hазэ

Зохрейну Адой-ной Элой-hейну бой летойво (община: омейн). Уфокдейну вой ли-врохо (община: омейн). Веhойшиейну вой лехаим тойвим (община: омейн). Увидвар йешуо верахамим, хус вехонейну, верахейм олейну веhойшиейну, ки эйлехо эйнейну, ки Эй-л мелех ханун верахум ото.

[11] В Хануку и Пурим говорят ал hанисим

Ве-ал hанисим ве-ал hапуркон, ве-ал hагвуройс ве-ал hатшуойс ве-ал hанифлоойс, шеосисо лаавойсейну байомим hоhейм бизман hазэ:

В Хануку:

В Пурим:

Бимей Матисьоhу бен Йойхонон койhейн годойл, Хашмойнои увонов, кешеомдо малхус Йовон hорэшоо, ал амхо Йисроэйл, леhашкихом тойросехо, улеhаавиром мейхукей рецойнехо, веато берахамехо hо-рабим, омадто лоhем бе-эйс цоросом, равто эс ривом, данто эс дином, нокамто эс никмосом, мосарто гибойрим бейад халошим, верабим бейад меатим, утмейим бейад тhойрим, урешоим бейад цадиким, везейдим бейад ойскей сойросехо. Улехо осисо шейм годойл векодойш боойломехо, улеамхо Йисроэйл осисо тшуо гдойло уфуркон кегайойм hазэ. Веахар ках боу вонехо лидвир бейсехо, уфину эс hейхолехо, ветиhару эс микдошехо, веhидлику нейройс бехацройс кодшехо, вековъу шмойнас йемей Хануко эйлу леhойдойс улеhалейл лешимхо hагодойл:

Ве-ал кулом

Бимей Мордехай веЭстер беШушан hабиро, кешеомад алейhем hомон hорошо, бикейш леhашмид лаhаройг улеабейд эс кол hайеhудим, минаар веад зокейн, таф веношим, бейойм эход, бишлойшо осор лехойдеш шнейм осор, hу хойдеш адор, ушлолом ловойз. Веато берахамехо hо-рабим hейфарто эс ацосой, векилкалто эс махшавтой, ваhашейвойсо лой гмулой беройшой. Весолу ойсой веэс бонов ал hоэйц: Ве-ал кулом

 

[12] В рош хойдеш и в хол-hамоэд говорят здесь Йаале вейовой:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, йаале вейовой вейагиа, вейероэ вейероцей вейишома', вейипокейд вейизохейр зихройнейну уфикдойнейну, везихройн авойсейну, везихройн Мошиах бен Довид авдехо, везихройн Йерушолаим ир кодшехо, везихройн кол амхо бейс Исроэл лефонехо, лифлейто летойво, лехейн улехесед улерахамим улехаим тойвим улешолойм бейойм

В рош хойдеш: ройш hа-хойдеш hазэ

В Пейсах: хаг hамацойс hазэ

В суккос: хаг hасуккойс hазэ

Зохрейну Адой-ной Элой-hейну бой летойво (община: омейн). Уфокдейну вой ли-врохо (община: омейн). Веhойшиейну вой лехаим тойвим (община: омейн). Увидвар йешуо верахамим, хус вехонейну, верахейм олейну веhойшиейну, ки эйлехо эйнейну, ки Эй-л мелех ханун верахум ото.

[13] В Хануку и Пурим говорят ал hанисим

Ве-ал hанисим ве-ал hапуркон, ве-ал hагвуройс ве-ал hатшуойс ве-ал hанифлоойс, шеосисо лаавойсейну байомим hоhейм бизман hазэ:

В Хануку:

В Пурим:

Бимей Матисьоhу бен Йойхонон койhейн годойл, Хашмойнои увонов, кешеомдо малхус Йовон hорэшоо, ал амхо Йисроэйл, леhашкихом тойросехо, улеhаавиром мейхукей рецойнехо, веато берахамехо hо-рабим, омадто лоhем бе-эйс цоросом, равто эс ривом, данто эс дином, нокамто эс никмосом, мосарто гибойрим бейад халошим, верабим бейад меатим, утмейим бейад тhойрим, урешоим бейад цадиким, везейдим бейад ойскей сойросехо. Улехо осисо шейм годойл векодойш боойломехо, улеамхо Йисроэйл осисо тшуо гдойло уфуркон кегайойм hазэ. Веахар ках боу вонехо лидвир бейсехо, уфину эс hейхолехо, ветиhару эс микдошехо, веhидлику нейройс бехацройс кодшехо, вековъу шмойнас йемей Хануко эйлу леhойдойс улеhалейл лешимхо hагодойл:

Ве-ал кулом

Бимей Мордехай веЭстер беШушан hабиро, кешеомад алейhем hомон hорошо, бикейш леhашмид лаhаройг улеабейд эс кол hайеhудим, минаар веад зокейн, таф веношим, бейойм эход, бишлойшо осор лехойдеш шнейм осор, hу хойдеш адор, ушлолом ловойз. Веато берахамехо hо-рабим hейфарто эс ацосой, векилкалто эс махшавтой, ваhашейвойсо лой гмулой беройшой. Весолу ойсой веэс бонов ал hоэйц: Ве-ал кулом

 

[14] В рош хойдеш и в хол-hамоэд говорят здесь Йаале вейовой:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, йаале вейовой вейагиа, вейероэ вейероцей вейишома', вейипокейд вейизохейр зихройнейну уфикдойнейну, везихройн авойсейну, везихройн Мошиах бен Довид авдехо, везихройн Йерушолаим ир кодшехо, везихройн кол амхо бейс Исроэл лефонехо, лифлейто летойво, лехейн улехесед улерахамим улехаим тойвим улешолойм бейойм

В рош хойдеш: ройш hа-хойдеш hазэ

В Пейсах: хаг hамацойс hазэ

В суккос: хаг hасуккойс hазэ

Зохрейну Адой-ной Элой-hейну бой летойво (община: омейн). Уфокдейну вой ли-врохо (община: омейн). Веhойшиейну вой лехаим тойвим (община: омейн). Увидвар йешуо верахамим, хус вехонейну, верахейм олейну веhойшиейну, ки эйлехо эйнейну, ки Эй-л мелех ханун верахум ото.

[15] В субботу Хануки говорят это:

Ве-ал hанисим ве-ал hапуркон, ве-ал hагвуройс ве-ал hатшуойс ве-ал hанифлоойс, шеосисо лаавойсейну байомим hоhейм бизман hазэ:

Бимей Матисьоhу бен Йойхонон койhейн годойл, Хашмойнои увонов, кешеомдо малхус Йовон hорэшоо, ал амхо Йисроэйл, леhашкихом тойросехо, улеhаавиром мейхукей рецойнехо, веато берахамехо hо-рабим, омадто лоhем бе-эйс цоросом, равто эс ривом, данто эс дином, нокамто эс никмосом, мосарто гибойрим бейад халошим, верабим бейад меатим, утмейим бейад тhойрим, урешоим бейад цадиким, везейдим бейад ойскей сойросехо. Улехо осисо шейм годойл векодойш боойломехо, улеамхо Йисроэйл осисо тшуо гдойло уфуркон кегайойм hазэ. Веахар ках боу вонехо лидвир бейсехо, уфину эс hейхолехо, ветиhару эс микдошехо, веhидлику нейройс бехацройс кодшехо, вековъу шмойнас йемей Хануко эйлу леhойдойс улеhалейл лешимхо hагодойл:

Ве-ал кулом

 

[16] При повторении хазаном молитвы здесь произносится Кдуша

(Община, потом хазан:) Накдишох вэнаарицох кэнойям сиах сойд сарфэй койдэш hамэшалшим лэхо кдушо какосув ал яд нэвиэхо вэкоро зэ эл зэ вэомар:

(Община и хазан:) Кодойш, кодойш, кодойш А-дой-ной Цво-ойс млой хол hоорэц квойдэй:

(хазан:) Оз бекойл рааш годойл машмиим койл, миснасим леумас hасрофим, леумосом мешабхим веоймрим:

(Община и хазан:)  Борух квойд А-дэй-ной мимкоймой:

(хазан:) Мимкоймох малкейну сойфиа, весимлойх олейну, ки мехаким анахну лох. Мосай тимлойх беЦийойн, бекоройв бейомейну, леойлом воэд. Тишкойн тисгадейл весискадейш бесойх Йерушолаим ирхо, ледойр водойр, уленецах нецохим. Веэйнейну сирэно малхусехо, кадовор hоомур беширей узехо, ал йедей Довид, мешиах цидкехо

(Община и хазан:) Йимлойх А-дой-ной лэойлом Э-лой-hайих цийойн лэдойр водойр hалэлу-Й-о:

(хазан продолжает Ато Кодойш)

[17] в рош хойдеш и в хол-hамоэд говорят здесь Йаале вейовой:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, йаале вейовой вейагиа, вейероэ вейероцей вейишома, вейипокейд вейизохейр зихройнейну уфикдойнейну, везихройн авойсейну, везихройн Мошиах бен Довид авдехо, везихройн Йерушолаим ир кодшехо, везихройн кол амхо бейс Исроэл лефонехо, лифлейто летойво, лехейн улехесед улерахамим улехаим тойвим улешолойм бейойм

В рош хойдеш: ройш hа-хойдеш hазэ

В Пейсах: хаг hамацойс hазэ

В суккос: хаг hасуккойс hазэ

Зохрейну Адой-ной Элой-hейну бой летойво (община: омейн). Уфокдейну вой ли-врохо (община: омейн). Веhойшиейну вой лехаим тойвим (община: омейн). Увидвар йешуо верахамим, хус вехонейну, верахейм олейну веhойшиейну, ки эйлехо эйнейну, ки Эй-л мелех ханун верахум ото.

 

[18] В субботу Хануки говорят это:

Ве-ал hанисим ве-ал hапуркон, ве-ал hагвуройс ве-ал hатшуойс ве-ал hанифлоойс, шеосисо лаавойсейну байомим hоhейм бизман hазэ:

Бимей Матисьоhу бен Йойхонон койhейн годойл, Хашмойнои увонов, кешеомдо малхус Йовон hорэшоо, ал амхо Йисроэйл, леhашкихом тойросехо, улеhаавиром мейхукей рецойнехо, веато берахамехо hо-рабим, омадто лоhем бе-эйс цоросом, равто эс ривом, данто эс дином, нокамто эс никмосом, мосарто гибойрим бейад халошим, верабим бейад меатим, утмейим бейад тhойрим, урешоим бейад цадиким, везейдим бейад ойскей сойросехо. Улехо осисо шейм годойл векодойш боойломехо, улеамхо Йисроэйл осисо тшуо гдойло уфуркон кегайойм hазэ. Веахар ках боу вонехо лидвир бейсехо, уфину эс hейхолехо, ветиhару эс микдошехо, веhидлику нейройс бехацройс кодшехо, вековъу шмойнас йемей Хануко эйлу леhойдойс улеhалейл лешимхо hагодойл:

Ве-ал кулом

[19] В праздник и Рош аШоно и Йом Кипур здесь говорят 13 мер милосердия и Рибойной шел ойлом

В праздник (если он не приходится на субботу) говорят 13 мер один раз. В Рош аШоно и в Йом Кипур – даже если приходится на субботу, говорят три раза

Адой-ной Адой-ной, Эйл рахум веханун, эрех апаим верав хесед веэмес: Нойцейр хесед лоалофим нойсей овойн вофэша' вехатоо венакей:

В три праздника регалим и Шмини Ацерес

В Рош аШоно и Йом Кипур

Рибойной шел ойлом, малей мишалойсай летойво, веhофейк рецойни весейн шеелоси, везакейни (веэс ишти увонай увнойсай) лаасойс рецойнхо белейвов шолейм,  умалтейну мийецер hо-ро, весейн хелкейну бесойросехо, везакену шетишре шхиносхо бесойхейну, веhойфа' олейну руах хохмо увино, вейискайем бону микро шекосув, венохо олов руах Адой-ной, руах хохмо увино, руах эйцо у-гвуро, руах даас вейирас Адой-ной. Вехейн йеhи роцойн милфонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, шетезакейну лаасойс маасим тойвим беэйнехо, велолехес бедархей йешорим лефонехо, векадшейну бемицвойсехо, венизке лехаим тойвим вааруким, улехайей hоойлом hабо, весишмерейну мимаасим роим умишоойс роойс hамисрагшойс ловой леойлом, веhабойтеах бАдой-ной хесед йесойвевену омейн:

Рибойной шел ойлом, малей мишалойсай летойво, веhофейк рецойни весейн шеелоси, умхойл ал кол авойнойсай ве-ал кол авойнойс аншей бейси, мхило бехесед, мхило берахамим, ветаhарейни мейхатоай умиавойнай умипшоай, везохрейни безикоройн тойв лефонехо, уфокдейни бифкудас йешуо верахамим, везохрейни лехаим арухим, лехаим тойвим улешолойм, уфарносо тойво вехалколо, велехем леэхойл, увегед лилбойш, вэойшер веховойд ваарихус йомим бесойросехо увемицвойсехо. Весейхел увино леhовин улегаскил имкей сойдосехо. Веhофейк рфуо шлеймо ле-хол махойвейну, усворейх эс кол маасей йодейну, весигзойр олейну гзейройс тойвойс йешуойс венехомойс. Уватейл меолейну кол гзейройс кошойс вероойс, весейн белейв малхус вейойацов весоров олейну летойво. Омейн вехейн йеhи роцойн:

Йиhйу лероцойн имрей фи веhегйойн либи, лефонехо, Адой-ной цури вегойали:

Ваани сфилоси лехо Адой-ной эйс роцойн, Элой-hим Беров хасдехо, анейни бээмес йишехо: (и продолжают: Брих шмэй)

 

 

[20] Если нет когена, говорят: Йисроэйл бимкойм койhейн

[21] При повторении хазаном молитвы здесь произносится Кдуша

(Община, потом хазан:) Кесер йитну лехо Адой-ной Элой-hейну малохим hамойней маало, веамхо Йисройэл квуцей мато, йахад кулом кдушо лехо йешалейшу, какосув ал йад невиехо, векоро зэ эл зэ веомар:

(Община и хазан:) Кодойш, кодойш, кодойш А-дой-ной Цво-ойс млой хол hоорэц квойдэй:

(хазан:) Квойдой молей ойлом, мешорсов шойалим зэ лозэ, айей мекойм квойдой леhаарицой, леумосом мешабхим веоймрим:

(Община и хазан:)  Борух квойд А-дэй-ной мимкоймой:

(хазан:) Мимкоймой hу йифен берахамов леамой, hамейахадим шмой эрев вовойкер бехол йойм томид, паамаим беаhаво шма оймрим:

(Община и хазан:)  Шма Йисроэйл, Адой-ной Элой-hейну, Адой-ной эход:

(хазан:) hу Элой-hейну, hу овину, hу малкейну hу мойшиейну, hу йойшиейну вейигъолейну шейнис бекоройв, вейашмиейну берахамов леэйней кол хай леймойр: hейн гоалти эсхем ахарис керейшис, лиhйойс лохем лЭйлойhим.

(Община и хазан:)  Ани Адой-ной Элой-hейхем

(хазан:)  Уведиврей кодшехо косув леймойр:

(Община и хазан:) Йимлойх А-дой-ной лэойлом Э-лой-hайих цийойн лэдойр водойр hалэлу-Й-о:

(хазан продолжает Ато Кодойш)

 

[22] В субботу Рош хойдеш:

Ато йоцарто ойломхо микедем, килисо млахтехо байойм hашвии, огавто ойсону вероцисо бону, вероймамтону микол hал'шойнойс, векидаштону бемицвойсехо, векейавтону малкейну лаавойдосехо, вешимхо hагодойл веhакодойш олейну коросо. Ватитен лону Адой-ной Элой-hейну беаhаво шабосойс лимнухо верошей ходошим лехапоро. У-лефи шехотону лефонехо анахну ваавойсейну, хорво ирейну, вешомейм бейс микдошейну, веголо йекорейну, венутал ковойд мибейс хайейну, веэйн ону йехойлим лаасойс хойвойсейну бевейс бехиросехо, бабаис hагодойл веhакодойш, шеникро шимхо олов, мипней hайод шеништалхо бемикдошехо. Йеhи роцойн милфонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, шетаалейну весимхо леарцейну, ветитоейну бигвулейну, вешом наасэ лефонехо эс корбенойс хойвойсейну тмидим кесидром умусофим кеhилхосом. Веэс мусфей йойм hашабос hазэ вейойм ройш hа-хойдеш hазэ, наасе венакрив лефонехо беаhаво, кемицвас рецойнехо, кмой шекосавто олейну бесойросехо, ал йедей Мойше авдехо, ми-пи хвойдехо коомур:

Увейойм hашабос, шней хвосим бней шоно тмимим, ушней эсройним сойлес минхо блуло вашемен вениской. Ойлас шабос бешабатой, ал ойлас hатомид вениско:

Уверошей ходшейхем такриву ойло лАдой-ной, порим пней вокор шнаим, веаиль эход, квосим бней шоно шивъо тмимим:

Уминхосом венискейhем кимдубор, шлойшо эсройним лапор, ушней эсройним лооиль, уеисоройн лакевес, вейаин кениской, весоир лехапейр, ушней смидим кеhилхосом:

Йисмеху вемалхусхо шоймрей шабос векойрей ойнег, ам мекадшей швии, кулом йисбеу вейисангу митувехо, увашвии роцисо бой векидаштой, хэмдас йомим ойсой коросо:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, рцей но вимнухосейну, вехадейш олейну бейойм hашабос hазэ эс hа-хойдеш hазэ летойво веливрохо, лесосойн улесимхо, лишуо улнехомо, лефарносо улхалколо, лехаим тойвим улешолойм, лимхилас хэйт велислихас овойн, кадшейну бемицвойсехо, весейн хелкейну бесойросехо, сабейну митувехо весамейах нафшейну бишуосехо, ветаhейр либейну леовдехо беэмес, веhанхилейну Адой-ной Элой-hейну беаhаво увероцойн шабас кодшехо, вейонуху вой кол Йисроэйл мекадшей шмехо, ки веамхо Йисроэйл бохарто микол hоумойс, вешабас кодшехо лоhем hойдото, вехукей рошей ходошим лоhем ковото. Борух ато Адой-ной, мекадейш hашабос веЙисроэйл верошей ходошим: Рцей

 

[23] При повторении хазаном молитвы здесь произносится Кдуша

(Община, потом хазан:) Кесер йитну лехо Адой-ной Элой-hейну малохим hамойней маало, веамхо Йисройэл квуцей мато, йахад кулом кдушо лехо йешалейшу, какосув ал йад невиехо, векоро зэ эл зэ веомар:

(Община и хазан:) Кодойш, кодойш, кодойш А-дой-ной Цво-ойс млой хол hоорэц квойдэй:

(хазан:) Леумосом мешабхим веоймрим:

(Община и хазан:) Борух квойд А-дэй-ной мимкоймой:

(хазан:) Уведиврей кодшехо косув леймойр:

(Община и хазан:) Йимлойх А-дой-ной лэойлом Э-лой-hайих цийойн лэдойр водойр hалэлу-Й-о:

(хазан продолжает Ато Кодойш)

 

[24] При повторении хазаном молитвы здесь произносится Кдуша

(Община, потом хазан:) Накдишох вэнаарицох кэнойям сиах сойд сарфэй койдэш hамэшалшим лэхо кдушо какосув ал яд нэвиэхо вэкоро зэ эл зэ вэомар:

(Община и хазан:) Кодойш, кодойш, кодойш А-дой-ной Цво-ойс млой хол hоорэц квойдэй:

(хазан:) Оз бекойл рааш годойл машмиим койл, миснасим леумас hасрофим, леумосом мешабхим веоймрим:

(Община и хазан:)  Борух квойд А-дэй-ной мимкоймой:

(хазан:) Мимкоймох малкейну сойфиа, весимлойх олейну, ки мехаким анахну лох. Мосай тимлойх беЦийойн, бекоройв бейомейну, леойлом воэд. Тишкойн тисгадейл весискадейш бесойх Йерушолаим ирхо, ледойр водойр, уленецах нецохим. Веэйнейну сирэно малхусехо, кадовор hоомур беширей узехо, ал йедей Довид, мешиах цидкехо

(Община и хазан:) Йимлойх А-дой-ной лэойлом Э-лой-hайих цийойн лэдойр водойр hалэлу-Й-о:

(хазан продолжает Ато Кодойш)

[25] При повторении хазаном молитвы здесь произносится Кдуша

В субботу и в праздники

В хол гамоэд

(Община, потом хазан:) Кесер йитну лехо Адой-ной Элой-hейну малохим hамойней маало, веамхо Йисройэл квуцей мато, йахад кулом кдушо лехо йешалейшу, какосув ал йад невиехо, векоро зэ эл зэ веомар:

(Община и хазан:) Кодойш, кодойш, кодойш А-дой-ной Цво-ойс млой хол hоорэц квойдэй:

(хазан:) Квойдой молей ойлом, мешорсов шойалим зэ лозэ, айей мекойм квойдой леhаарицой, леумосом мешабхим веоймрим:

(Община и хазан:)  Борух квойд А-дэй-ной мимкоймой:

(хазан:) Мимкоймой hу йифен берахамов леамой, hамейахадим шмой эрев вовойкер бехол йойм томид, паамаим беаhаво шма оймрим:

(Община и хазан:)  Шма Йисроэйл, Адой-ной Элой-hейну, Адой-ной эход:

(хазан:) hу Элой-hейну, hу овину, hу малкейну hу мойшиейну, hу йойшиейну вейигъолейну шейнис бекоройв, вейашмиейну берахамов леэйней кол хай леймойр: hейн гоалти эсхем ахарис керейшис, лиhйойс лохем лЭйлойhим.

(Община и хазан:)  Ани Адой-ной Элой-hейхем:

(хазан:) Уведиврей кодшехо косув леймойр:

(Община и хазан:) Йимлойх А-дой-ной лэойлом Э-лой-hайих цийойн лэдойр водойр hалэлу-Й-о:

(Община, потом хазан:) Кесер йитну лехо Адой-ной Элой-hейну малохим hамойней маало, веамхо Йисройэл квуцей мато, йахад кулом кдушо лехо йешалейшу, какосув ал йад невиехо, векоро зэ эл зэ веомар:

(Община и хазан:) Кодойш, кодойш, кодойш А-дой-ной Цво-ойс млой хол hоорэц квойдэй:

(хазан:) Леумосом мешабхим веоймрим:

(Община и хазан:) Борух квойд А-дэй-ной мимкоймой:

(хазан:) Уведиврей кодшехо косув леймойр:

(Община и хазан:) Йимлойх А-дой-ной лэойлом Э-лой-hайих цийойн лэдойр водойр hалэлу-Й-о:

 

 (хазан продолжает Ато Кодойш)

[26] При повторении хазаном молитвы здесь произносится Кдуша

(Община, потом хазан:) Накдишох вэнаарицох кэнойям сиах сойд сарфэй койдэш hамэшалшим лэхо кдушо какосув ал яд нэвиэхо вэкоро зэ эл зэ вэомар:

(Община и хазан:) Кодойш, кодойш, кодойш Адой-ной Цво-ойс млой хол hоорэц квойдэй:

(хазан:) Оз бекойл рааш годойл машмиим койл, миснасим леумас hасрофим, леумосом мешабхим веоймрим:

(Община и хазан:)  Борух квойд А-дэй-ной мимкоймой:

(хазан:) Мимкоймох малкейну сойфиа, весимлойх олейну, ки мехаким анахну лох. Мосай тимлойх беЦийойн, бекоройв бейомейну, леойлом воэд. Тишкойн тисгадейл весискадейш бесойх Йерушолаим ирхо, ледойр водойр, уленецах нецохим. Веэйнейну сирэно малхусехо, кадовор гоомур беширей узехо, ал йедей Довид, мешиах цидкехо

(Община и хазан:) Йимлойх Адой-ной лэойлом Э-лой-hайих цийойн лэдойр водойр hалэлу-Й-о:

[27]  При повторении хазаном молитвы здесь произносится Кдуша

(Община, потом хазан:) Кесер йитну лехо Адой-ной Элой-hейну малохим hамойней маало, веамхо Йисройэл квуцей мато, йахад кулом кдушо лехо йешалейшу, какосув ал йад невиехо, векоро зэ эл зэ веомар:

(Община и хазан:) Кодойш, кодойш, кодойш Адой-ной Цво-ойс млой хол hоорэц квойдэй:

(хазан:) Квойдой молей ойлом, мешорсов шойалим зэ лозэ, айей мекойм квойдой леhаарицой, леумосом мешабхим веоймрим:

(Община и хазан:)  Борух квойд А-дэй-ной мимкоймой:

(хазан:) Мимкоймой hу йифен берахамов леамой, hамейахадим шмой эрев вовойкер бехол йойм томид, паамаим беаhаво шма оймрим:

(Община и хазан:)  Шма Йисроэйл, Адой-ной Элой-hейну, Адой-ной эход:

(хазан:) hу Элой-hейну, hу овину, hу малкейну hу мойшиейну, hу йойшиейну вейигъолейну шейнис бекоройв, вейашмиейну берахамов леэйней кол хай леймойр: hейн гоалти эсхем ахарис керейшис, лиhйойс лохем лЭйлойhим.

(Община и хазан:)  Ани Адой-ной Элой-hейхем

(хазан:)  Уведиврей кодшехо косув леймойр:

(Община и хазан:) Йимлойх Адой-ной лэойлом Э-лой-hайих цийойн лэдойр водойр hалэлу-Й-о: